Now showing items 1-20 of 1013

  • ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 

   Орлов, В.Н.; Князева, Е.А.; Князев, О.А.; Орлов, В.М.; Князєва, О.А.; Князєв, О.А.; Orlov, V.N.; Knyazeva, E.A.; Kniaziev, O.A. (Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, 2015)
   Визначено основні проблеми, які виникають під час впрова- дження інноваційного проекту «Електронний уряд». Наведено основні види ефективності, яка існує в процесі реалізації цього проекту, а саме економічна, науково-технічна, ...
  • ИНВЕСТИРОВАНИЕ СФЕРЫ ИКТ УКРАИНЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

   Орлов, В.Н.; Отливанская, Г.А.; Орлов, В.Н.; Отливанська, Г.А.; Orlov, V.N.; Otlivanskaya, G.A. (Чорноморський державний університет ім. П. Могили, 2016)
   В статье представлены результаты анализа современных аспектов инвестирования сферы ИКТ, обозначены проблемы, препятствующие развитию инвестирования в экономику Украины, выделено место сферы ИКТ в процессах инвестирования ...
  • ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

   Орлов, В.М.; Гузенко, Я.О.; Orlov, V.M.; Guzenko, Ya.O. (Ужгородський університет, 2016)
   У роботі досліджено існуючі проблеми на сучасному підприємстві (оператора) сфери зв’язку та інформа- тизації України. Показано роль поштового зв’язку в економіці країни. Проаналізовано діяльність оператора поштового зв’язку. ...
  • ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕКОНСТРУКЦИИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ СЕЛЬСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИИ SHDSL 

   Орешков, В.И.; Орешков, В.І.; Oreshkov, V.I. (ОДПУ, 2012)
   Виконано дослідження впливу терміну експлуатації кабелів КСПП з’єднувальних ліній сільської телефонної мережі на швидкісну характеристику систем передавання SHDSL, що працюють по цих з’єднувальних лініях, та проведено ...
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫХ ПОМЕХ В СИСТЕМЕ ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА G.FAST ПРИ ВАРИАЦИИ ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛА И ХАРАКТЕРИСТИК КАНАЛА 

   Орешков, В.И.; Барба, И.Б.; Егупова, Е.П.; Орєшков, В.І.; Барба, І.Б.; Єгупова, Є.П.; Oreshkov, V.I.; Barba, I.B.; Egupova, E.P. (Одесса, 2016)
   В работе приведены результаты исследования интерференционных помех в системе передачи по технологии G.fast по отечественным телефонным кабелям типа ТПП. Дана оценка величины отношения эффективных значений интерференционной ...
  • ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ ПАРАМЕТРІВ МЕТОДИК ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ 

   Озарко, Е.С.; Опотяк, Ю.В.; Озарко, Є.С.; Опотяк, Ю.В.; Ozarko, E.S.; Opotyak, Yu.V. (Чернігівській державний технологичний університет, 2013)
   Досліджено взаємозв’язки параметрів особистісних характеристик персоналу, що визначаються за допомогою декіль- кох загальноприйнятих методик. Виявлений взаємозв’язок окремих параметрів може відігравати роль індикаторів ...
  • ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА С УЧЕТОМ ЛИЧНОСТНОГО ФАКТОРА 

   Озарко, Е.С.; Опотяк, Ю.В.; Челомбитько, В.В.; Озарко, Є.С.; Опотяк, Ю.В.; Челомбитько, В.В.; Ozarko, E.S.; Opotyak, Yu.V.; Chelombitko, V.V. (Харьков, 2014)
   Цель статьи состоит в определении и формулировании подхода к практическому учету личностных характеристик персонала в деятельности и принятии эффективных решений кадровой службой. Личностные характеристики определяют ...
  • СИНТЕЗ ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ НА ОСНОВЕ СЕГМЕНТНОГО ПОДХОДА 

   Никитюк, Л.А.; Нікітюк, Л.А.; Nikityuk, L.A. (Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ, 2007)
   Основная цель данной статьи — продемонстрировать независимость принципа сегментного подхода при синтезе сети от ее масштаба и класса. Это позволяет отказаться от традиционной классификации сетей как несвязных объектов и ...
  • СИНТЕЗ ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ НА ОСНОВЕ СЕГМЕНТНОГО ПОДХОДА* 

   Никитюк, Л.А.; Нікітюк, Л.А.; Nikityuk, L.A. (Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ, 2007)
   Основная цель данной статьи — продемонстрировать независимость принципа сегментного подхода при синтезе сети от ее масштаба и класса. Это позволяет отказаться от традиционной классификации сетей как несвязных объектов и ...
  • ЗДОРОВЬЕ КАК ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ ЭКЗИСТЕНЦИАЛОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ СИСТЕМ ДРЕВНОСТИ И СОВРЕМЕННОСТИ 

   Нерубасская, А.А.; Нерубасська, А.А.; Nerubasskaya, A.A. (Запорізька державна інженерна академія, 2013)
   Сьогодні з’явилась гостра необхідність щодо переосмислення образа життя сучасної людини та суспільства у цілому, все для того щоб ростити здорове та щасливе покоління у контексті підвищення якості життя, розвитку добрих ...
  • ВИЗНАЧЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ГАЛУЗІ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ ОСНОВНИМ ПРИНЦИПАМ РИНКОВИХ ВІДНОСИН 

   Мастикаш, О.І.; Мастыкаш, О.И.; Mastikash, O.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2004)
   Надається оцінка стану розвитку ринкових відносин у світовій галузі поштового зв’язку. Визначається відповідність економіки галузі принципам ринкових відносин щодо свободи вибору видів і форм діяльності та рівноправності ...
  • РОЗРАХУНОК СЕРЕДНЬОГО ЧАСУ ЗАТРИМКИ ПАКЕТІВ В НАКОПИЧУВАЛЬНОМУ БУФЕРІ СИСТЕМИ ІЗ САМОПОДІБНИМ ТРАФІКОМ 

   Ложковський, А.Г.; Ложковский, А.Г.; Lozhkovskyi, A.G. (Харьковский національний університет радіоэлектроники, 2016)
   Розрахунок характеристик якості обслуговування в одноканальній системі пакетної мережі зв’язку часто зводиться до встановлення коефіцієнта Херста самоподібності трафіка, після чого за відомою формулою Норроса розраховується ...
  • АЛГОРИТМИ МАРШРУТИЗАЦІЇ ТА ЯКІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ МУЛЬТИСЕРВІСНОЇ МЕРЕЖІ ЗВ’ЯЗКУ 

   Ложковский, А.Г.; Куліш, Є.Б.; Гордіенко, В.Ю.; Ложковский, А.Г.; Кулиш, Е.Б.; Гордиенко, В.Ю.; Lozhkovskyi, A.G.; Kulish, E.B.; Gordienko, V.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
   У статті розглянуто можливі варіанти комплексування алгоритмів маршрутизації в рамках єдиного методу для мультисервісної мережі зв’язку та здійснений порівняльний аналіз якості обслуговування повідомлень для різних алгоритмів ...
  • РАСЧЕТ ХАРАКТЕРИСТИК САМОПОДОБНОГО ТРАФИКА, АППРОКСИМИРУЕМОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ВЕЙБУЛЛА 

   Ложковский, А.Г.; Керимов, Э.И.; Вербанов, О.В.; Ложковський, А.Г.; Керимов, Е.І.; Вербанов, О.В.; Lozhkovskyi, A.G.; Kerimov, E.I.; Verbanov, O.V. (Азербайджан. Институт информационных технологий., 2016)
   Целью данной статьи является повышение точности расчета характеристик качества обслуживания путем получения новой формулы расчета коэффициента самоподобности трафика в зависимости от параметра формы распределения ...
  • О МАТРИЦАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 2-Х ГРУПП КАЛУЖНИНА 

   Леонов, Ю.Г.; Leonov, Yu.G. (Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2011)
   Рассматривается одна из важнейших конструкций в теории групп, позволяющая получать новые группы при помощи уже известных. Розглядається одна з найважливіших конструкцій в теорії груп, що дозволяє отримувати нові групи за ...
  • ТОЧНІ ТРИКУТНІ ЗОБРАЖЕННЯ Р-ГРУП КАЛУЖНІНА НАД ПОЛЕМ ИЗ Р ЕЛЕМЕНТІВ 

   Леонов, Ю.Г.; Leonov, Yu.G. (Прикарпатський національнийуніверситет ім. Василя Стефаника. Івано-Франківськ., 2011)
   В роботі розглядаються точні трикутні зображення Р-групп Калужніна над полем із Р елементів В работе рассматриваются точные треугольные изображения Р-групп Калужнина над полем из Р элементов
  • АНАЛОГИИ ТИПА ПАРАДЕЙГМЫ В COMPUTER SCIENCE 

   Леоненко, Л.Л.; Leonenko, L.L, (Симферополь: Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, 2012)
   В философской логике сформулирован ряд эвристических правил, повышающих правомерность выводов типа парадейгмы. В статье обсуждаются логические проблемы, возникающие при формализации и алгоритмизации этих правил в системах ...
  • ЧИСЛЕННЫЕ МЕРЫ "СПЛОЧЕННОСТИ" ИМЕННЫХ ГРУПП 

   Леоненко, Л.Л.; Leonenko, L.L. (V.M.GIushkov Institute of Cybernetics of National Academy of Sciences of Ukraine, ITHEA® 2012, Kyiv, Ukraine - Sofia, Bulgaria, 2010)
   .Обсуждаются понятия, функции и алгоритмы, связанные с численными оценками подобия текстов натурального языка. Обговорюються поняття, функції і алгоритми, пов'язані з чисельними оцінками подібності текстів натуральної мови.
  • СТРУКТУРИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ РЕПРОДУКТИВНИХ ЛЕКСИЧНИХ НАВИЧОК 

   Кудряшова, В.А.; Кудряшова, В.О.; Kudryashova, V.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2003)
   В статті розглянуто структуру процесу формування репродуктивних лексичних навичок з використанням системного підходу до процесу формування навички. В статье рассмотрена структура процесса формирования репродуктивных ...
  • МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ГРУППОВОГО СИГНАЛА НА ОСНОВЕ ПСЕВДОСЛУЧАЙНОЙ ПЕРЕСТАНОВКИ РЕАЛИЗАЦИЙ ХАОТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ 

   Корчинский, В.В.; Корчинський, В.В.; Korchinsky, V.V. (НПП ЧП “Технологический центр”, Полтавская государственная аграрная академия, 2013)
   Для конфиденциальных систем связи с кодовым разделением каналов предложен метод формирования группового сигнала на основе множества взаимно-ортогональных последовательностей хаотических реализаций. С целью повышения ...