Now showing items 1-20 of 2835

  • ДОСЛІДЖЕННЯ ЧАСУ ЗАТРИМКИ ПАКЕТІВ В МЕРЕЖІ LTE 

   Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Соловська, І.М.; Соловская, И.Н.; Solovska, I.M.; Карпенко, О.І.; Карпенко, О.И.; Karpenko, O.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
   Для дослідження часу затримки пакетів в мережі LTE запропоновано використання вузлового тензорного методу. Отримано значення часу затримки пакетів вздовж основних маршрутів передавання трафіку в мережі LTE з урахуванням ...
  • ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ QoS МЕРЕЖІ LTE 

   Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Кодимський, К.А.; Кодимский, К.А.; Kodymskyi, К.А. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
   Запропоновано для дослідження показників якості обслуговування трафіку в мережі LTE використання вузлового тензорного методу. Отримано значення часу затримки пакетів та кількість пакетів у черзі. Результати дослідження ...
  • COMPARISON OF RESOURCE CONSUMPTION EFFICIENCY OF IOS DEVICE USING NATIVE AND THIRD-PARTY LIBRARIES 

   Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Сіменс, Е.; Siemens, Е.; Siemens, E.; Архипенко, Р.; Архипенко, Р.; Arkhypenko, R. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
   Comparison of resource consumption efficiency of iOS device using native and third-party libraries is performed.
  • ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК СИГНАЛЬНОГО ТРАФІКУ МЕРЕЖІ IMS 

   Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Анісімов, В.О.; Анисимов, В.О.; Anisimov, V.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
   Вирішена задача розрахунку характеристик якості сигнального навантаження мережі IMS за допомогою вузлового тензорного методу. Отримані значення характеристик якості у функціональних об’єктах (I-CSCF, P-CSCF, S-CSCF, MGCF ...
  • ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ЗАХИСТУ КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖ 

   Стефанов, Л.З.; Стефанов, Л.З.; Stefanov, L.Z.; Флейта, Ю.В.; Флейта, Ю.В.; Fleita, Yu.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
   Робота присвячена дослідженню методів захисту інформаційної мережі підприємства. У цій роботі розглянуто актуальні загрози для інформаційної безпеки підприємства та методи їх вирішення за допомогою існуючих категорій захисту ...
  • ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ VoLTE 

   Смірнова, О.О.; Смирнова, О.О.; Smirnova, O.O.; Шерепа, І.В.; Шерепа, И.В.; Sherepa, I.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
   Робота присвячена описанню принципу роботи технології VoLTE. Розглядаються актуальність і перспективи розвитку даної технології, її переваги та принцип роботи з боку клієнта.
  • ANALYSIS OF DESIGN FEATURES OF SCS ON OBJECTS WITH HARDEST ENVIRONMENTAL CONDITIONS 

   Сілкін, П.О.; Силкин, П.О.; Silkin, P.O.; Царьов, Р.Ю.; Царёв, Р.Ю.; Tsaryov, R.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
   The report is devoted to the analysis of design features of structured cabling systems on objects with hardest environmental conditions and suggestions for its modifications, which may lead to increasing of the system ...
  • ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ РОБОТИ КОРИСТУВАЧІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

   Сергєєв, М.О.; Сергеев, М.О.; Serhieiev, М.О.; Бубенцова, Л.В.; Бубенцова, Л.В.; Bubentsova, L.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
   Розглядаються проблеми безпеки корпоративних мереж сучасних підприємств, на прикладі існуючого підприємства ТОВ «Укрмет». Описується можливість підвищення безпеки роботи, користувачів корпоративного підприємства, впровадження ...
  • АНАЛІЗ ІНТЕНСИВНОСТІ ТСР ТРАФІКУ ДОДАТКІВ В КАНАЛІ WI-FI МЕРЕЖІ 

   Себастіао, А.В.Ф.; Себастиао, А.В.Ф.; Sebastiao, A.V.F.; Струкало, М.І.; Струкало, М.И.; Strukalo, M.I.; Горелік, С.М.; Горелик, С.М.; Horelik, S.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
   Сформовано критерій оцінки інтенсивності ТСР/ІР трафіку додатків в каналі взаємодіючих Wi-Fi систем. Виконано аналіз обсягів службової інформації протоколів при установлені й завершені ТСР з’єднання та надійній передачі ...
  • АНАЛІЗ ВАРІАНТІВ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ ПІДПРИЄМСТВА 

   Свистун, О.В.; Свистун, О.В.; Svystun, O.V.; Лаврека, К.Д.; Лаврека, К.Д.; Lavreka, K.D. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
   У роботі аналізуються процес вибору варіантів побудови системи контролю доступу підприємства, пропонується спосіб об’єктивного вибору системи відповідно до вимог замовника.
  • МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ ПЕРЕДАЧІ ОРТОГОНАЛЬНИМИ ГАРМОНІЧНИМИ СИГНАЛАМИ УЗАГАЛЬНЕНОГО КЛАСУ 

   Сарабейська, Ю.В.; Сарабейская, Ю.В.; Sarabeiska, Yu.V.; Барба, І.Б.; Барба, И.Б.; Barba, I.B. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
   Актуальність роботи полягає в дослідженні перспективних ефективних телекомунікаційних технологій передачі сигналів широкосмуговими мережами доступу. Метою роботи є дослідження перспективних телекомунікаційних технологій і ...
  • DEVELOPMENT OF RECOMMENDATIONS FOR CONSTRUCTION OF TELEMEDICINE NETWORKS AT LOCAL, REGIONAL AND NATIONAL LEVELS 

   Рябова, Ю.Д.; Рябова, Ю.Д.; Riabova, Yu.D.; Розенвассер, Д.М.; Розенвассер, Д.М.; Rozenvasser, D.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
   In this work, standard design solutions were developed for building telemedicine networks at local, regional and national levels taking into account various initial data.
  • ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕХНОЛОГІЇ BPL НА РОЗГАЛУЖЕНІЙ МЕРЕЖІ ДОМОВОЇ ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ 

   Роменська, О.А.; Роменская, О.А.; Romenska, О.А.; Орєшков, В.І.; Орешков, В.И.; Oreshkov, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
   Робота присвячена дослідженню характеристик технології BPL при роботі вітчизняними мережами домової електропроводки, побудованими на базі електричних проводів типу ППВ 2х2,5. У роботі виконано дослідження частотних ...
  • ВИБІР БІОМЕТРИЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

   Роздорожний, О.О.; Роздорожный, О.О.; Rozdorozhnyi, О.О.; Шулакова, К.С.; Шулакова, К.С.; Shulakova, K.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
   У роботі досліджуються можливості різних технологій біометричної ідентифікації з метою оцінки можливості їх застосування для модернізації системи інформаційної безпеки.
  • СТВОРЕННЯ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ ДЛЯ ОТРИМАННЯ І НАКОПИЧЕННЯ БОНУСІВ З ПОДАЛЬШИМ ОБМІНОМ НА ПОСЛУГИ 

   Пропастін, В.В.; Пропастин, В.В.; Propastin, V.V.; Розенвассер, Д.М.; Розенвассер, Д.М.; Rozenvasser, D.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
   Розглядається можливість створення додатку для отримання та накопичення бонусів с подальшим обміном на послуги, та його доцільність. Збільшення кількості партнерів які приймають участь у роботі даної системи призведе ...
  • ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПОБУДОВИ ЛОКАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ МЕРЕЖ 

   Поплавська, А.О.; Поплавская, А.О.; Poplavska, А.О.; Лаврека, К.Д.; Лаврека, К.Д.; Lavreka, K.D. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
   У роботі проводиться аналіз сучасних технологій, які застосовуються для створення інформаційних мереж підприємства. Надається оцінка перспективи використання нових технології, таких як технології засновані на використанні ...
  • ВИХІДНІ ПЕРЕДУМОВИ У РОЗРАХУНКУ СТРІЛИ ПРОВИСУ ПОВІТРЯНИХ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ ЛІНІЙ ЗВ’ЯЗКУ 

   Поліщук, В.П.; Полищук, В.П.; Polishchuk, V.P.; Бондаренко, О.В.; Бондаренко, О.В.; Bondarenko, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
   В даній роботі проведені дослідження вихідних передумов у розрахунку стріли провису повітряних волоконно-оптичних ліній зв'язку та було розраховано питомі навантаження, що діють на ВОК в діапазоні температур -55°С до +30°С.
  • TELEMEDICINE NETWORK DESIGN FEATURES 

   Позніхаренко, О.О.; Познихаренко, О.О.; Poznikharenko, О.О.; Царьов, Р.Ю.; Царёв, Р.Ю.; Tsaryov, R.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
   In the paper describe the process of design the telemedicine networks. There is showed some problems of the process of design of telemedicine network and gives some recommendations how it problems to solve.
  • ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ У СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ 

   Поздєєв, А.В.; Поздеев, А.В.; Pozdieiev, A.V.; Чмелінський, О.М.; Чмелинский, О.М.; Chmelinskyi, О.М.; Лаврека, К.Д.; Лаврека, К.Д.; Lavreka, K.D. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
   В роботі досліджуються особливості процесу побудови системи технічного захисту електронних документів у системах електронної комерції та електронного урядування.
  • ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕЛЕМЕДИЧНОЇ МЕРЕЖІ НАДАННЯ ПОСЛУГИ ТЕЛЕМОНІТОРИНГУ 

   Повітчан, А.В.; Повитчан, А.В.; Povitchan, A.V.; Воробієнко, П.П.; Воробиенко, П.П.; Vorobiyenko, P.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
   В роботі досліджуються особливості побудови телемедичних мереж телемоніторингу. Досліджуються питання щодо їх архітектури та пропонується модель вибору оптимального технологічного рішення для створення цієї мережі.