Now showing items 1-20 of 1211

  • ВЫБОР ПРОТОКОЛОВ ПЕРЕДАЧИ ФАЙЛОВ ДЛЯ МОДЕМОВ, РАБОТАЮЩИХ НА КОММУТИРУЕМЫХ КАНАЛАХ 

   Воробиенко, П.П.; Ходак, Ю.В.; Воробієнко, П.П.; Ходак, Ю.В.; Vorobiyenko, P.P.; Hodak, Yu.V. (Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення., 1997)
   В статье рассматривается математическая модель, описывающая работу полудуплексных протоколов передачи файлов на коммутируемых каналах. Учитываются фаза установления канала и обрывы при передаче. У статті розглядається ...
  • ДОСЛІДЖЕННЯ ОПОРУ ГЛИБИННОГО ЗАЗЕМЛЮВАЧА В БАГАТОШАРОВІЙ ЗЕМЛІ У ПОРІВНЯННІ З ВЕРТИКАЛЬНИМ БАГАТОЕЛЕКТРОДНИМ ЗАЗЕМЛЕННЯМ 

   Бондаренко, О.В.; Старенький, І.В.; Старенька, І.Р.; Бондаренко, О.В.; Старенький, И.В.; Старенькая, И.Р.; Bondarenko, O.V.; Staren"kiy, I.V.; Staren"ka, I.R. (Хмільницький національний університет, 2017)
   В роботі проведено дослідження питомого опору багатошарового грунту, та визначення опору заземлень з урахуванням реальної геологічної структури грунту. Виконано розрахунок захисного вертикального багатоелектродного зеземлення, ...
  • ТУРБОКОДЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

   Банкет, В.Л.; Прокопов, С.Д.; Постовой, А.Г.; Топорков, Ф.В.; Banket, V.L.; Prokopov, S.D.; Postovoy, A.G.; Toporkov, F.V. (Київ, 2004)
   Эффективность телекоммуникационной систе- мы может быть существенно повышена благодаря использованию помехоустойчивого кодирования. Редакция журнала предлагает вниманию читателей новые результаты, полученные научной школой ...
  • МОДЕМ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ПО ШИРОКОПОЛОСНЫМ КАНАЛАМ И ТРАКТАМ СО СКОРОСТЬЮ 1024 Кбит/с 

   Балашов, В.А.; Кузнецов, В.А.; Кравченко, С.Ю.; Лев, А.Ю.; Балашов, В.О.; Кузнецов, В.А.; Кравченко, С.Ю.; Лев, А.Ю.; Balashov, V.A.; Kuznetsov, V.A.; Kravchenko, S.Yu.; Lev, A.Yu. (Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, 1997)
   Описываются принцип построения, основные алгоритмы функционирования и характеристики модема, предназначенного для передачи цифровых потоков со скоростью 1024 кбит/с по аналоговым широкополосным каналам и трактам. Описано ...
  • ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА В СВЯЗИ И ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

   Потапова-Синько, Н.Е.; Отливанская, Г.А.; Потапова-Синько, Н.Е.; Отливанська, Г.А.; Potapova-Sinko, N.E.; Otlivanskaya, G.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 1998)
   В настоящее время в системе осуществления производственного и социального развития предприятия важным вопросом является изыскание финансовых ресурсов. С учетом вышедшего закона Украины “О лизинге” от 16.12.97. Целью данной ...
  • ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНЕ НАПОВНЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

   Колектив авторів; Коллектив авторов (Львів, 2015)
   У збірці опубліковано наукові розвідки працівників Науково- дослідного інституту інфокомунікацій, викладачів та студентів старших курсів Львівського науково-навчально-виробничого центру Одеської національної академії ...
  • ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВОГО МОВЛЕННЯ НА ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОМУ, РЕГІОНАЛЬНОМУ ТА МІСЦЕВОМУ РІВНІ 

   Колектив авторів; Коллектив авторов (Одеса, 2008)
   Мовлення в Україні є найбільш розвинутим та суспільно-значимим засо- бом розповсюдження інформації, тому впровадження в життя цифрових тех- нологій мовлення з можливістю реалізації усіх переваг представляється особ- ливо ...
  • ВИМІРЮВАЛЬНА ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА В ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ (ВОТТП_17_2017) 

   Колектив авторів; Коллектив авторов (ОНАЗ ім. О.С. Попова, Хмельницький, ХНУ, 2017)
   У збірнику надруковані доповіді та матеріали, які були представлені та заслухані на XVII міжнародній науково-практичній конференції "Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах", яка відбулася у м. ...
  • ВИМІРЮВАЛЬНА ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА В ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ (ВОТТП_15_2015) 

   Колектив авторів; Коллектив авторов (ОНАЗ ім. О.С. Попова, Хмельницький, ХНУ, 2015)
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах: Матеріали XV міжнар. наук.-техн. конференції (10-14 вересня 2015 р., м. Одеса), Одес. нац. акад. зв’язку ім. О.С. Попова. – Одеса–Хмельницький. - ХНУ. - 2015
  • ВИМІРЮВАЛЬНА ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА В ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ (ВОТТП_14_2015) 

   Колектив авторів; Коллектив авторов (ОНАЗ ім. О.С. Попова, Хмельницький, ХНУ, 2015)
   У збірнику надруковані доповіді та матеріали, які були представлені та заслухані на XIV міжнародній науково-практичній конференції "Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах", яка відбулася у м. ...
  • МАТЕРІАЛИ ДВАНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ "ВИМІРЮВАЛЬНА ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА В ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ" 

   Колектив авторів; Коллектив авторов (ОНАЗ ім. О.С. Попова Хмельницький. - ХНУ, 2013)
   У збірнику надруковані матеріали представлені для міжнародної науково-практичної конференції "Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах". В сборнике напечатаны материалы представленные для ...
  • ВИМІРЮВАЛЬНА ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА В ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ (ВОТТП_16_2016) 

   Колектив авторів; Коллектив авторов (ОНАЗ ім. О.С. Попова, Хмельницький, ХНУ, 2016)
   Розглянуті проблеми та аспекти використання вимірювальної та обчислювальної техніки в різних галузях економіки та технологічних процесах. Розраховано на наукових та інженерних працівників, які спеціалізуються в області ...
  • ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ АБОНЕНТСЬКОГО ДОСТУПУ ДЛЯ ПОБУДОВИ МЕРЕЖ ЛЬВІВСЬКОЇ ФІЛІЇ КРРТ 

   Майкович, А.В.; Опотяк, Ю.В.; Maykovych, A.V.; Opotyak, Yu.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
   У статті проведено аналіз стану мережі Львівської філії КРРТ, існуючого обладнання. Проаналізовано сучасні технології, розроблено засоби аналізу стану мережі передачі даних і забезпечення абонентського доступу до ...
  • ІНФОКОМУНІКАЦІЇ – СУЧАСНІСТЬ ТА МАЙБУТНЄ ч.4 

   Колектив авторів; Коллектив авторов (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
   Даний збірник містить тези матеріалів, що представлені на четверту міжнародну науково-практичну конференцію ―Інфокомунікації – сучасність та майбутнє, що проводиться 30-31 жовтня 2014 р. в Одеській національній академії ...
  • ІНФОКОМУНІКАЦІЇ – СУЧАСНІСТЬ ТА МАЙБУТНЄ ч.3 

   Колектив авторів; Коллектив авторов (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
   Даний збірник містить тези матеріалів, що представлені на третю міжнародну науково-практичну конференцію молодих вчених -Інфокомунікації – сучасність та майбутнє, що проводиться 17-18 жовтня 2013 р. в Одеській національній ...
  • ІНФОКОМУНІКАЦІЇ – СУЧАСНІСТЬ ТА МАЙБУТНЄ ч.2 

   Колектив авторів; Коллектив авторов (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
   Даний збірник містить тези матеріалів, що представлені на третю міжнародну науково-практичну конференцію молодих вчених ―Інфокомунікації – сучасність та майбутнє, що проводиться 17-18 жовтня 2013 р. в Одеській національній ...
  • ІНФОКОМУНІКАЦІЇ – СУЧАСНІСТЬ ТА МАЙБУТНЄ ч.1 

   Колектив авторів; Коллектив авторов (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
   Даний збірник містить тези матеріалів, що представлені на третю міжнародну науково-практичну конференцію молодих вчених -Інфокомунікації – сучасність та майбутнє, що проводилась 17-18 жовтня 2013 р. в Одеській національній ...
  • SCIENTIFIC - METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF ESTIMATING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE-INVESTMENT DEVELOPMENT PROGRAM OF COMMUNICATIONS PROVIDER 

   Бурименко, Ю.И.; Бабур, И.П.; Буріменко, Ю.І.; Бабур, І.П.; Burimenko, Yu.I.; Babur, I.P. (Одеса, 2010)
   The prospect of future research consists in studying the effect of service market vagueness factors on the program efficiency indices. Перспектива будущего исследования заключается в изучении влияния факторов неопределенности ...
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛЯРИЗАЦИОННОЙ ДИСПЕРСИИ В ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКНАХ С УПОРЯДОЧЕННОЙ ВРАЩАЮЩЕЙСЯ МИКРОСТРУКТУРОЙ СТЕКЛА 

   Стащук, О.М.; Одинцов, Н.Н.; Лесовой, И.П.; Стащук, О.М.; Одинцов, М.М.; Лісовий, І.П. (Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, 2010)
   Проведено исследование поляризационной дисперсии, возникающей вследствие двойного лучепреломления в анизотропной среде,обусловленной вращением микроструктуры стекла волоконного световода. Проведено дослідження поляризаційної ...
  • ПРОТОКОЛ КВАНТОВОГО РОЗДІЛЕННЯ СЕКРЕТУ З КОНТРОЛЕМ КАНАЛУ ЗВ’ЯЗКУ 

   Лімарь, І.В.; Васіліу, Є.В.; Лимарь, И.В.; Василиу, Е.В.; Limar, I.V.; Vasiliu, E.V. (Національний авіаційний універсітет. Київ, 2016)
   Запропоновано новий квантовий протокол розділення секрету між двома суб'єктами, який ґрунтується на пінг-понг протоколі квантового прямого безпечного зв'язку. Протокол базується також на відомій з літератури схемі з ...