Now showing items 1-20 of 2758

  • ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА УКРАИНЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

   Терешко, Ю.В.; Терешко, Ю.В.; Tereshko, Yu.V.; Моісєєва, Т.І.; Моисеева, Т.И.; Moisieieva, T.I. (Одеський національний морський університет, 2012)
   В статье рассмотрены современные тенденции становления и развития украинского рынка предоставления страховых услуг. Проанализированы существующие преимущества и недостатки страхового рынка, предложены перспективные направления ...
  • ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ СВЯЗИ 

   Терешко, Ю.В.; Терешко, Ю.В.; Tereshko, Yu.V. (Одеський національний морський університет, 2011)
   В статье рассмотрены актуальные вопросы, связанные с эффективным управлением предприятия связи в контексте обеспечения его экономической безопасности. В статті розглянуті актуальні питання, що пов’язані з ефективним ...
  • СТРАТЕГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

   Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, О.А. (Державний університет телекомунікацій, 2019)
   Розглянуто роль та значення малих та середніх підприємств в економіці країни та діяльності телекомунікаційної сфери. Визначено основні проблеми розвитку малих та середніх телекомунікаційних підприємств в умовах конкуренції ...
  • НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ВЕКТОРІВ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ЗВ’ЯЗКУ 

   Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, О.А.; Шамін, М.В.; Шамин, М.В.; Shamin, M.V. (Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, 2018)
   Предметом дослідження виступають підходи щодо визначення орієнтирів розвитку складових потенціалу підприємства, зокрема, інтелектуального. Метою написання статті є формування теоретичних та прикладних засад визначення ...
  • МЕХАНІЗМ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНО ЗНАЧУЩИХ ПОСЛУГ СФЕРИ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 

   Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, О.А.; Каленчук, А.С.; Каленчук, А.С.; Kalenchuk, A.S. (Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2018)
   У статті обґрунтовано проблеми, які виникають під час надання послуг сфери зв’язку та інформатизації. Досліджено негативні наслідки регулювання деяких видів послуг. Доведено необхідність формування загального механізму ...
  • МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ КРИЗОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

   Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, О.А.; Кишинець, Б.А.; Кишинец, Б.А.; Kyshynets, B.A. (ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2018)
   У статті доведено необхідність дослідження причин виникнення кризи на підприємствах. Сформовано методичні основи діагностики кризового стану підприємства, зумовленого впливом внутрішнього середовища. Визначено вектори ...
  • ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ 

   Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, О.А.; Скоробогатов, Г.С.; Скоробогатов, Г.С.; Skorobohatov, H.S. (Університет банківської справи Національного банку України, 2018)
   В статті здійснено аналіз розвитку малих та середніх підприємств в країні та виокремлено основні проблеми, притаманні інноваційній діяльності цих підприємств. Особливої уваги приділено проблемі інвестиційного забезпечення, ...
  • ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ 

   Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, О.А.; Шамін, М.В.; Шамин, М.В.; Shamin, M.V. (Хмельницький національний університет, 2017)
   У статті проведене дослідження макроекономічного становища, в якому відбувається розвиток трудового та інтелектуального потенціалу вітчизняних підприємств. Здійснено аналіз стану розвитку інтелектуального та кадрового потенціалу ...
  • СУЧАСНІ СКЛАДОВІ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 

   Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Кривцова, О.Б.; Кривцова, О.Б.; Kryvtsova, O.B. (Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2016)
   У статті розглянуто існуючи підходи до трактування терміну «людський капітал» та наведено власне бачення цього терміну. Доведена необхідність уведення до переліку складових людського капіталу емоційного чиннику. Запропоновано ...
  • СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ 

   Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A. (Національна академія управління, 2016)
   У статті проведено критичний аналіз підходів до формування стратегічних напрямків розвитку поштового зв’язку. Доведено необхідність розробки стратегічних напрямків розвитку поштового зв’язку у відповідності до векторів ...
  • РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

   Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Булат, А.Б.; Булат, А.Б.; Bulat, A.B. (Державний університет телекомунікацій, 2016)
   Наведено особливості розвитку людського капіталу в умовах функціонування сучасної економіки. Обґрунтовано необхідність формування відповідного мотиваційного середовища для розвитку людського капіталу як чинника підвищення ...
  • ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

   Князєва, О.А.; Князєва, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Дем’янчук, М.А.; Демянчук, М.А.; Demyanchuk, М.А. (Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, 2015)
   Предметом дослідження є сукупність теоретико-практичних проблем, які запобігають сталому розвитку підприємств в умовах глобалізаційних перетворень. Мета роботи – визначення передумов сталого розвитку підприємств, їх мотивів ...
  • ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ DEVELOPMENT PLANNING OF THE ENTERPRISE IN THE MARKET OF FINANCIAL SERVICES 

   Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Сергєєва, О.С.; Сергеева, Е.С.; Serheeva, O.S.; Літітанскас, І.Ю.; Лититанскас, И.Ю.; Lіtіtanskas, I.Yu. (Ужгородський національний університет, 2015)
   Обґрунтовано необхідність планування розвитку Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» на ринку фінансових послуг. З огляду на зазначене, потребують поглибленого розгляду теорії та практики розвитку ...
  • ПЕРЕОРІЄНТАЦІЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА СТАЛИЙ ТИП РОЗВИТКУ 

   Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Дойсан-Коровьонкова, Н.В.; Дойсан-Коровенкова, Н.В.; Doysan-Korovenkova, N.V. (Державний університет телекомунікацій, 2015)
   Проаналізовано сучасний стан розвитку сфери зв’язку та інформатизації та обґрунтовано необхідність переорієнтації телекомунікаційних підприємств на новий тип розвитку. Наведено характеристики сталого типу розвитку та можливі ...
  • СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

   Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Січняк, О.О.; Сечняк, А.А.; Sechnyak, О.О. (Одеський національний політехнічний університет, 2014)
   У статті вивчається питання економічної безпеки підприємства, сучасного її теоретичного розуміння та практичної ролі в управлінні підприємством. Розглянуті основні точки зору та визначення поняття економічної безпеки ...
  • МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ МІЖ ФІНАНСОВИМ КОНТРОЛІНГОМ ТА ІНВЕСТУВАННЯМ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

   Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Мелих, О.В.; Мелих, О.В.; Melykh, O.V. (Інститут суспільної трансформації, 2014)
   У статті досліджено взаємозв’язок між процесом оцінки інвестиційних проектів та фінансовим контролінгом у діяльності підприємства. Проаналізовано процес прийняття інвестиційних рішень. Запропоновано комплексний підхід до ...
  • ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

   Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Дойсан, Н.В.; Дойсан, Н.В.; Doysan, N.V. (Інститут суспільної трансформації, 2013)
   В современных условиях актуализируется необходимость обеспечения устойчивого развития национальной экономики, сфер экономической деятельности и конкретных предприятий, в частности отрасли связи как одного из ведущих и ...
  • ОЦІНКА ЕФЕКТУ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПІДПРИЄМСТВА ЗВ’ЯЗКУ НА МІКРО- ТА МАКРОЕКОНОМІЧНОМУ РІВНЯХ 

   Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Петрашевська, А.Д.; Петрашевская, А.Д.; Petrashevska, A.D.; Дем'янчук, М.А.; Демянчук, М.А.; Demyanchuk, М.А. (Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди, 2013)
   Розглянуто види ефектів від інноваційної діяльності та їх взаємозв’язок. Представлено теоретичне обґрунтування розрахунку сумарного ефекту від реалізації інноваційного проекту. Рассмотрены виды эффектов от инновационной ...
  • ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ПОСТІЙНИХ ТА ЗМІННИХ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

   Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Січняк, О.О.; Сичняк, О.О.; Sichniak, О.О. (Одеський національний економічний університет, 2013)
   У статті визначено актуальність та виділено основні завдання, які необхідно вирішити в рамках оптимізації системи обліку витрат на підприємстві. Запропоновано підходи щодо інтеграції систем обліку витрат для побудови ...
  • ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ В УМОВАХ СУЧАСНОГО КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА 

   Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, О.А.; Новицька, С.С.; Новицкая, С.С.; Novytska, S.S. (Одеський національний економічний університет, 2012)
   У статті здійснено аналіз сучасного стану ринку послуг поштового зв’язку України. Досліджено поштовий зв’язок як елемент національної економіки України. Визначено перспективи подальшого розвитку поштового зв’язку України ...