Now showing items 1-20 of 1937

  • СИНТЕЗ ГЕНЕРАТОРІВ ПСЕВДОВИПАДКОВИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ ІЗ НЕЛІНІЙНОЮ ДИНАМІКОЮ ДЛЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ 

   Косован, Г.В.; Косован, Г.В.; Kosovan, G.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, ЧНУ ім. Юрія Федьковича, 2018)
   Робота присвячена вирішенню задач присвячених синтезу генераторів ПВП на основі одно та багатовимірних хаотичних систем для удосконалення методів шифрування інформації, аналізу захищеності розроблених методів, їх практичної ...
  • СИНТЕЗ ГЕНЕРАТОРІВ ПСЕВДОВИПАДКОВИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ ІЗ НЕЛІНІЙНОЮ ДИНАМІКОЮ ДЛЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ 

   Косован, Г.В.; Косован, Г.В.; Kosovan, G.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, ЧНУ ім. Юрія Федьковича, 2018)
   Дисертацію присвячено синтезу генераторів псевдовипадкових послідовностей та вдосконаленню методів шифрування інформації різних форматів, а саме текстової, зображень, бінарних файлів, аналізу статистичних властивостей ...
  • НЕКОТОРЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛИЗА 

   Голубев, А.К.; Голубєв, А.К.; Golubev, A.K.; Рамиг, М.Н.; Раміг, М.Н.; Ramih, M.N.; Оганесян, Н.С.; Оганесян, Н.С.; Ohanesian, N.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
   В большинстве стран (Украина, Азербайджан, Россия и др.) сформировался конкурентный рынок услуг связи, на котором есть изобилие услуг (предложение) и дефицит абонентов (спрос) – на этом рынке предложение превышает спрос. ...
  • ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

   Голубев, А.К.; Голубєв, А.К.; Golubev, A.K.; Байларов, Э.; Байларов, Е.; Bailarov, Е.; Дели, М.С.; Делі, М.С.; Deli, M.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
   Развитие и расширение возможностей сети Интернет вызвало глубинные преобразования во всех аспектах жизни человека. Особенно это относится к экономической деятельности предприятия связи. Данная тема достаточно популярна в ...
  • ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ 

   Галан, Л.В.; Галан, Л.В.; Galan, L.V.; Книш, І.В.; Книш, И.В.; Knysh, I.V.; Лаврів, В.В.; Лаврив, В.В.; Lavriv, V.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
   Важливо розуміти, що інвестиції в людський капітал, у фізичні та інтелектуальні аспекти розвитку людини покращують у майбутньому економічні показники відповідної сфери діяльності. Інвестиції в людський капітал представляють ...
  • РОЗВИТОК СУЧАСНИХ ВИДІВ ГРОШЕЙ В УКРАЇНІ 

   Ахрамович, А.В.; Ахрамович, А.В.; Akhramovych, A.V.; Банкет, Н.В.; Банкет, Н.В.; Banket, N.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
   В економічній історії відомі періоди, коли відбувалися важливі зміни в грошовому обігу. Цьому сприяли поява монет, банкнот і чеків. Впровадження в безготівкові розрахунки банківських платіжних карт також зробило свій значний ...
  • ОРГАНІЗАЦІЙНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

   Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.Н.; Tardaskina, T.M.; Скрижинський, М.І.; Скрижинський, М.И.; Skryzhynskyi, M.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
   Проблема захисту мереж телекомунікацій та інформації, що циркулює в них, вимагає великої уваги у зв’язку з тим, що в інформаційному суспільстві, до якого прагне Україна, захист інформаційного середовища стає таким же ...
  • ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТАРИФНОЇ ПОЛІТИКИ GSM-ОПЕРАТОРІВ УКРАЇНИ 

   Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.Н.; Tardaskina, T.M.; Рудомьотова, О.С.; Рудомётова, О.С.; Rudomotova, О.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
   Телекомунікаційний ринок є одним з найбільш перспективних та швидко зростаючих напрямків галузі зв’язку України. На даний час система телекомунікацій в Україні знаходиться на шляху швидкого розвитку, що в цілому орієнтоване ...
  • РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА В СФЕРЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ АЗЕРБАЙДЖАНА 

   Тардаскина, Т.Н.; Тардаскіна, Т.М.; Tardaskina, T.M.; Магеррамов, М.; Магеррамов, М.; Maherramov, М.; Магеррамова, Р.; Магеррамова, Р.; Maherramova, R. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
   Креативный менеджмент в телекоммуникации страны - это реальная основа для удовлетворения потребности населения в связи и информационных технологиях, проектирования и создания высококачественных сетевых инфраструктур. Задача ...
  • ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ У ПОШТОВІ ПОСЛУГИ ТА БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ УДППЗ «УКРПОШТА» З УРАХУВАННЯМ СВІТОВОГО ДОСВІДУ 

   Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.Н.; Tardaskina, T.M.; Викрест, В.В.; Викрест, В.В.; Vykrest, V.V.; Самохвалова, О.Г.; Самохвалова, О.Г.; Samokhvalova, O.G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
   Ринок поштових послуг розвивається значно повільніше, ніж телекомунікаційний, у силу цілого ряду причин, найважливішою з яких є більш низька, чим в інших галузях, рентабельність основної діяльності, що робить цю сферу ...
  • ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТОРІВ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ 

   Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevych, I.V.; Пахтусов, М.І.; Пахтусов, М.И.; Pakhtusov, М.І. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
   Українська інформаційно-телекомунікаційна інфраструктура є найважливішим чинником сталого зростання національної економіки, зміцнення авторитету країни в міжнародному співтоваристві. В той же час сьогодні посилюється ...
  • НОВА ВЕРСІЯ ISO 9001:2015 – НОВІ ВИМОГИ ТА ТЕРМІНИ 

   Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevych, I.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
   Протягом багатьох останніх років, починаючи з 1987 р. (вихід у світ першої версії стандарту ISO 9001 «Системи управління якістю. Вимоги», ініційований технічним комітетом ISO/ТК 176 «Управління якістю та забезпечення ...
  • СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПРОДУКТУ «ФІЛАТЕЛІСТИЧНА ТА СУВЕНІРНА ПРОДУКЦІЯ» УДППЗ «УКРПОШТА» 

   Семенюк, Д.М.; Семенюк, Д.М.; Semeniuk, D.M.; Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
   Сувенірна та філателістична продукція Укрпошти – іміджевий продукт, відображає індивідуальний стиль і напрямки розвитку компанії в Україні і світі. Виходячи з цього стратегія розвитку продукту філателістичної та сувенірної ...
  • БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ МЕРОПРИЯТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В КОНТЕКСТЕ ОТНОШЕНИЙ «РАБОТНИК-РАБОТОДАТЕЛЬ» 

   Сакун, Г.О.; Сакун, А.А.; Sakun, A.O.; Чернецька, М.Г.; Чернецкая, М.Г.; Chernetska, M.G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
   Осознание факта, что предприятия являются ответственными перед обществом за результаты своей деятельности, создало основы для формирования нового подхода к пониманию значения бухгалтерского учета, вследствие чего в литературе ...
  • СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК РОБОТОДАВЦЯ 

   Сакун, Г.О.; Сакун, А.А.; Sakun, A.O.; Марколенко, Т.Д.; Марколенко, Т.Д.; Markolenko, T.D.; Сікора, Р.О.; Сикора, Р.О.; Sikora, R.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
   Сучасні соціальні проблеми, які виникли в українському суспільстві та світі, говорять про загострення проблем у відносинах працівників та роботодавців. Невиконання зобов’язань керівництва підприємств перед трудовими ...
  • СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

   Сакун, Г.О.; Сакун, А.А.; Сакун, A.O.; Самедов, О.; Самедов, О.; Samedov, O.; Волков, А.М.; Волков, А.М.; Volkov, A.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
   Современные процессы развития социально ориентированной экономики, поиска новых подходов к ведению бизнеса, методов принятия управленческих решений характеризуются существенными изменениями в социальной и экономической ...
  • КОРПОРАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННОГО ОПЕРАТОРА 

   Сакун, Г.О.; Сакун, А.А.; Sakun, A.O.; Калугіна, Н.А.; Калугина, Н.А.; Kaluhina, N.A.; Щирба, П.; Щирба, П.; Shchyrba, P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
   Современная система практики корпоративного управления развивается в условиях динамического изменения факторов внешней и внутренней среды, что неоспоримо влияет на качество и стабильность разработки и реализации корпоративной ...
  • КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ КАК ОСНОВА ИХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

   Сакун, Г.О.; Сакун, А.А.; Sakun, A.O.; Асадов, О.; Асадов, О.; Asadov, О.; Мамедов, І.; Мамедов, И.; Mamedov, І. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
   На сегодняшний день устойчивое экономическое развитие определяется не фактором наличия сырья или рынков сбыта, а возможностью для предприятий приобщиться к рынку высококвалифицированных трудовых ресурсов, научных открытий ...
  • СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

   Сакун, Г.О.; Сакун, А.А.; Sakun, A.O.; Абілова, С.; Абилова, С.; Abilova, S.; Самедов, К.; Самедов, К.; Samedov, К. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
   Развитие мировой экономики в системе корпоративного управления обусловливает необходимость формирования социальной ответственности бизнеса. Можно утверждать, что в мировой практике накоплен определенный опыт в сфере ...
  • ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ОРГАНІЗАЦІЙНУ СТРУКТУРУ ПІДПРИЄМСТВА 

   Пінчук, Т.А.; Пинчук, Т.А.; Pinchuk, T.A.; Холявко, М.М.; Холявко, М.М.; Kholiavko, M.M.; Чайковский, М.А.; Чайковский, М.А.; Chaikovskyi, М.А. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
   Теоретичні питання розвитку соціально-економічних систем та організацій, включаючи моделювання, методи, стратегії, технології, розглянуті у ряді фундаментальних робіт вітчизняних та зарубіжних вчених. Суб'єктивні фактори, ...