Now showing items 1-20 of 146

  • INNOVATIVE STRATEGY OF THE TELECOMMUNICATION ENTERPRISE DEVELOPMENT 

   Kaluhina, N.A.; Калугіна, Н.А.; Калугина, Н.А.; Sakun, A.O.; Сакун, Г.О.; Сакун, А.А.; Tardaskina, T.M.; Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.М. (Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
   In these studies, priority is given to the formation of innovative strategy, which can ensure development of the company in the light of building an innovative economy and information society. В цих дослідженнях пріоритет ...
  • INTERNAL AND EXTERNAL FACTORS OF IMPACT ON THE QUALITY OF HIGHER EDUCATION 

   Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevich, I.V. (Хмельницький національний університет, 2016)
   The aim of the research is the analysis and synthesis of existing approaches to determine the factors that affect the quality of higher education and substantiation of the author's approach to the definition and classification ...
  • PRINCIPLES OF TRAINING AND PRODUCTION ACTIVITIES OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 

   Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevich, I.V. (Agenda Publishing House, United Kingdom, 2016)
   In this paper was analyzed the existing approaches to understanding today management principles. Based on the summarization of sources, both legislative and popular science author defines and systematization of general and ...
  • PROBLEMS OF INFRASTRUCTURE FUNCTIONING OF THE ELECTRONIC DIGITAL SIGNATURE IN UKRAINE 

   Kaluhina, N.A.; Sakun, A.O.; Калугіна; Сакун, Г.О.; Калугина, Н.А.; Сакун, А.А. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
   One of the key aspects for forming the information society and universal access to network resources is information security as the most important condition of documents and information transmission by means of information ...
  • АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ДО РИНКУ ПРАЦІ 

   Бондаренко, О.М.; Тардаскіна, Т.М.; Бондаренко, Е.М.; Тардаскина, Т.Н.; Bondarenko, E.M.; Tardaskina, T.N. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
   У статті розглядаються процеси адаптації майбутніх фахівців, менеджерів та економістів зв’язку до вимог сучасного ринку праці. На прикладі випускників Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту Одеської ...
  • АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТОРОВ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ УКРАИНЫ 

   Тардаскина, Т.Н.; Тардаскина, Т.М.; Tardaskina, T.M.; Масленникова, В.В.; Масленникова, В.В.; Maslennikova, V.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
   В Украине насчитывается более 15 операторов, которые предоставляют почтовые услуги, одним из них является украинское государственное предприятие почтовой связи УГППС «Укрпочта». Актуальность темы заключается в рассмотрении ...
  • АНАЛІЗ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ОПЕРАТОРІВ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА НАПРЯМКИ ЇХ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ 

   Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevich, I.V.; Пахтусов, М.І.; Пахтусов, М.И.; Pakhtusov, M.I. (Луцький національний технічний університет, 2017)
   В статті проведено узагальнення наявних тенденцій на ринку послуг мобільного зв’язку, здійснено аналіз наявних механізмів управління рекламною діяльністю таких операторів мобільного зв’язку, як ПрАТ «Київстар», ПрАТ «МТС ...
  • АНАЛІЗ І ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ СФЕРИ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ: МОЖЛИВОСТІ ТА ЗАГРОЗИ 

   Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevich, I.V.; Тігарєва, В.А.; Тигарева, В.А.; Tigareva, V.A. (ТОВ "Редакція журналу Економіка та держава", 2016)
   У статті представлено грунтовний аналіз стану сфери зв'язку та інформатизації України. Для дослідження використаний підхід, який поєднує якісний аналіз поточного стану розвитку ринків телекомунікацій та поштового зв'язку, ...
  • АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОБІЛЬНИХ ОПЕРАТОРІВ ЗВ’ЯЗКУ 

   Савченко, Я.О.; Савченко, Я.О.; Savhenko, Ya.O.; Чеснокова, Н.В.; Чеснокова, Н.В.; Chesnokova, N.V.; Богатирьова, Л.Д.; Богатырева, Л.Д.; Bogatyreva, L.D. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
   Інноваційна діяльність - це діяльність, спрямована на пошук і реалізацію інновацій з метою розширення асортименту та підвищення якості продукції, вдосконалення технології і організації виробництва. Метою даної роботи є ...
  • АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ПІДХОДІВ ТА МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ 

   Тигарева, В.А.; Станкевич, І.В.; Тигарева, В.А.; Станкевич, И.В.; Tigareva, V.A.; Stankevich, I.V. (КрНУ ім. М.Остроградського, 2016)
   Проаналізовано підходи та методи якісного та кількісного аналізу бізнес-процесів, визначено їх переваги та недоліки при застосуванні в оцінюванні бізнес-процесів підприємств та організацій різних сфер діяльності. Ав-торами ...
  • БЕНЧМАРКІНГ У ВИЗНАЧЕННІ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ОПЕРАТОРІВ 

   Захарченко, Л.А.; Захарченко, Л.А.; Zaharchenko, L.A.; Колесник, О.А.; Колесник, О.А.; Kolesnyk, O.A. (Харківський національний економічнний університет, 2013)
   У статті проаналізовано еволюцію розвитку та можливості застосування бенчмаркінгу в телекомунікаційній сфері. Досліджено сутність бенчмаркінгу на основі узагальнення підходів різних учених до визначення цього поняття. З ...
  • БЕНЧМАРКІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗРИВІВ У РОЗВИТКУ ІКТ ТА НАПРЯМІВ ЇХ ПОДОЛАННЯ 

   Ткачук, Я.В.; Ткачук, Я.В.; Tkachuk, Ya.V.; Захарченко, Л.А.; Захарченко, Л.А.; Zakharchenko, L.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
   В статті розглянуто види та методи сучасного бенчмаркінгу, на основі проведення бенчмаркінгового аналізу визначено ключеві позиції та напрями подолання розривів у розвитку ІКТ України.
  • БИЗНЕС-ИНТЕЛЛЕКТ В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

   Криволапова, А.В.; Криволапова, А.В.; Kryvolapova, A.V.; Захарченко, Л.А.; Захарченко, Л.А.; Zakharchenko, L.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
   Сегодня основой экономического роста и повышения конкурентоспособности стран, ориентированных на инновационный путь развития, является концепция экономики, основанной на знаниях. Эффективность управления знаниями непосредственно ...
  • БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ МЕРОПРИЯТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В КОНТЕКСТЕ ОТНОШЕНИЙ «РАБОТНИК-РАБОТОДАТЕЛЬ» 

   Сакун, Г.О.; Сакун, А.А.; Sakun, A.O.; Чернецька, М.Г.; Чернецкая, М.Г.; Chernetska, M.G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
   Осознание факта, что предприятия являются ответственными перед обществом за результаты своей деятельности, создало основы для формирования нового подхода к пониманию значения бухгалтерского учета, вследствие чего в литературе ...
  • ВИДІЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЗОН ГОСПОДАРЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА ЗВ’ЯЗКУ 

   Калугіна, Н.А.; Калугина, Н.А.; Kalugina, N.A. (ВНЗ "Полтавський університет економіки і торгівлі", ДВНЗ "Ужгородський національний університет", Бердянський державний педагогічний університет, Карпатський університет ім. Августина Волошина, 2013)
   Розвиток ринкових відносин у всіх галузях і сферах господарського комплексу країни супроводжується появою факторів, що створюють певні труднощі в ефективній організацій та управлінні виробничо-господарською діяльністю ...
  • ВИЗНАЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ УДППЗ "УКРПОШТА" В УМОВАХ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ РИНКУ ПОСЛУГ ПОШТОВОГО ЗВ"ЯЗКУ 

   Тардаскина, Т.Н.; Станкевич, И.В.; Бондаренко, Е.М.; Тардаскіна, Т.М.; Станкевич, І.В.; Бондаренко, О.М.; Tardaskina, T.N.; Stankevich, I.V.; Bondarenko, E.M. (Харків, 2016)
   Мета статті полягає в обґрунтуванні маркетингової стратегії розвитку УДППЗ «Укрпошта» на основі аналізу існуючих маркетингових конку-рентних стратегій розвитку підприємств та доцільності їх застосування в умовах лібералізації ...
  • ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНОГО СЕНСУ CRM-СИСТЕМИ 

   Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M.; Павликова, Е.В.; Павлікова, Є.В.; Pavlikova, Ye.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
   Сучасні маркетингові дослідження говорять про те, що наявність солідної бази лояльних клієнтів є основним і чи не єдиним фактором стійкості і процвітання бізнесу сьогодні. Інтегрувати клієнта всередину компанії, надати ...
  • ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

   Бондаренко, О.М.; Бондаренко, О.М.; Bondarenko, O.M.; Кривцова, О.Б.; Кривцова, О.Б.; Krivtsova, O.B. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
   Современные концепции управления основываются в признании человеческого фактора одним из главных условий для роста производительности и конкурентоспособности. Существенным обстоятельством подобного роста является привлечение ...
  • ВНЕДРЕНИЕ 4G ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ ОТРАСЛИ СВЯЗИ 

   Байрамов, А.; Байрамов, А.; Bayramov, A.; Тардаскіна, Т.Н.; Тардаскина, Т.М.; Tardaskina, T.М. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
   4G технология – это следующий этап эволюции сетей мобильной связи, которая отличается высоким качеством сигнала, передачей звука без потерь и с большой скоростью передачи данных. К 4G относятся технологии, которые способны ...
  • ВПЛИВ ПРОВАЙДЕРІВ ОТТ-СЕРВІСІВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ОПЕРАТОРІВ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ 

   Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.М.; Tardaskina, T.M.; Манько, М.П.; Манько, М.П.; Manko, M.P. (Харківський національний економічний університет, 2016)
   Метою статті є дослідження розвитку ОТТ-сервісів та їх вплив на діяльність операторів мобільного зв’язку України. Розглянуто досі недосліджену в Україні тему впливу діяльності OTT-провайдерів на операторів мобільного зв’язку ...