Now showing items 1-20 of 228

  • СИСТЕМНАЯ МОДЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АППАРАТУРЫ И ОБОРУДОВАНИЯ СВЯЗИ 

   Стрий, Л.А.; Голубев, А.К.; Стрій, Л.О.; Голубев, А.К.; Striy, L.A.; Golubev, A.K. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 1998)
   Предлагается для оценки экономической эффективности технического обслуживания аппаратуры и оборудования связи, построение и исследование системной модели. Предложенная системная модель учитывает особенности эксплуатации ...
  • СИСТЕМНАЯ СТРУКТУРА МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   Стрий, Л.А.; Стрій, Л.О.; Striy, L.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 1998)
   Рассматривается проблема анализа эффективности маркетинговой деятельности. Обосновано применение для этой цели методов системного подхода. Маркетинговая деятельность представлена как система, состоящая из нескольких ...
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФИНАНСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ НА УРОВЕНЬ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ В ОТРАСЛИ СВЯЗИ 

   Захарченко, Л.А.; Zakharchenko, L.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 1999)
   Рассматривается использование математических методов для оценки влияния финансовой деятельности предприятия на уровень рентабельности. Розглядається використання математичних методів для оцінки впливу фінансової діяльності ...
  • ЗАВИСИМОСТЬ УРОВНЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ОТ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СВЯЗИ 

   Захарченко, Л.А.; Спильная, Н.П.; Захарченко, Л.А.; Спільна, Н.П.; Zakharchenko, L.A.; Spilna, N.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 1999)
   Рассматриваются уравнения линейных и нелинейных регрессий для анализа рентабельности предприятий электросвязи и почтовой связи. Розглядаються рівняння лінійних та нелінійних регресій для аналізу рентабельності підприємств ...
  • ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ СВЯЗИ 

   Голубев, А.К.; Стрий, Л.А.; Чихрай, В.В.; Голубев, А.К.; Стрій, Л.О.; Чіхрай, В.В.; Golubev, A.K.; Striy, L.A.; Chihray, V.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2004)
   Авторы рассматривают проблему информатизации экономики связи. Указаны ос-новные направления информатизации: внедрение новых информационных технологий в управление и в производственную деятельность предприятий связи; ...
  • СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ УСЛУГ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 

   Станкевич, И.В.; Станкевич, І.В.; Stankevich, I.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2004)
   Рассматривается установление и предлагается внедрение международных стандартов качества услуг почтовой связи в форме совершенствования системы управления качеством услуг почтовой связи. The establishment is considered ...
  • ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ АТС 

   Редькін, О.С.; Редькин, О.С.; Redkin, O.S.; Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.Н.; Tardaskina, T.M. (Національний гірничий університет, 2005)
   На основі функціонально-вартісного аналізу як варіанту системного підходу формулюються моделі та задачі проектування, створення та оцінки ефективності системи інформаційної безпеки АТС в телекомунікаційних мережах. ...
  • УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВАТ "УКРТЕЛЕКОМ" НА ОСНОВІ НОРМАТИВНИХ МОДЕЛЕЙ 

   Богатирьов, А.М.; Богатирьова, Л.Д.; Крисько, Ю.Ф.; Bogatirev, A.M.; Bogatireva, L.D.; Krisko, Y.F.; Богатырев, А.М.; Богатырева, Л.Д.; Крысько, Ю.Ф. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2006)
   В статті розглянуті питання удосконалення системи корпоративного управління. Запропоновано використовувати нормативні моделі органів корпоративного управління. Надана нормативна модель Спостережної ради. The problems of ...
  • ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТМЗК 

   Тардаскин, М.Ф.; Кононович, В.Г.; Тардаскина, Т.Н.; Тардаскін, М.Ф.; Кононович, В.Г.; Тардаскіна, Т.М.; Tardaskin, M.F.; Kononovich, V.G.; Tardaskina, T.N. (Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ, 2006)
   В галузі телекомунікацій виник певний розрив між законодавчою і нормативно-методичною базою, що має підтримувати інформаційну безпеку ТМЗК. Пропонована стаття має на меті усунути цей розрив і подати основні положення системи ...
  • ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЛИНГА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

   Захарченко, Л.А.; Захарченко, Л.А.; Zakharchenko, L.A.; Гуркова, А.В.; Гуркова, А.В.; Hurkova, A.V. (Azərbaycan Texniki Universiteti, 2008)
   В современных условиях развития рыночных отношений, постоянных изменений как внешней, так и внутренней среды, ускоренного роста процессов обмена информацией возникает необходимость в поиске новых путей повышения эффективности ...
  • ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМІВ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

   Політова, І.В.; Политова, И.В.; Politova, I.V. (Чорноморський державний університет ім. Петра Могили, 2009)
   Сформовано систему факторів, що впливають на інвестиційну діяльність телекомунікаційних операторів. Визначено напрямки удосконалення системи забезпечення інвестиційної діяльності в сфері телекомунікацій.
  • ОСОБЛИВОСТІ КЛІЄНТООРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 

   Борисевич, Є.Г.; Борисевич, Е.Г.; Borysevych, Ye.G.; Жуковська, Л.Е.; Жуковская, Л.Э.; Zhukovska, L.E. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
   З’ясовуються особливості формування сучасних підходів до управління організацією, які доцільні в умовах жорсткої конкуренції.
  • РОЛЬ КОНТРОЛІНГУ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

   Борисевич, Є.Г.; Борисевич, Е.Г.; Borysevych, Ye.G.; Жуковська, Л.Е.; Жуковская, Л.Э.; Zhukovska, L.E. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
   З’ясовуються особливості методологічні принципи контролінгу, як інструмента ефективного управління бізнесом, виділені основні функції контролінгу, ранжирувані пріоритети контролінгу, обґрунтовується вирішальна роль контролінгу ...
  • РОЗВИТОК ОСВІТНЬОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК СКЛАДОВОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ 

   Захарченко, Л.А.; Захарченко, Л.А.; Zakharchenko, L.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
   Розкрито значення та роль освітнього потенціалу у формуванні інноваційної економіки. На основі аналізу основних факторів освітнього потенціалу визначено стратегічні напрями його розвитку для забезпечення інноваційного ...
  • СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ЯВИЩА 

   Сакун, Г.О.; Сакун, А.А.; Сакун, А.О.; Хлопотна, Н.І.; Хлопотная, Н.И.; Павлюченко, О.С.; Павлюченко, О.С.; Pavliuchenko, O.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
   Розглядається філософський аналіз сучасного стану явища менеджменту та доводиться, що він має семантичну природу, тобто обслуговується інформаційним субстратом або знаннями, що накопичила світова спільнота.
  • УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

   Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.Н.; Tardaskina, T.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
   Розглянуто теоретичні та практичні аспекти управління маркетингом персоналу на підприємстві, запропоновані етапи управління маркетингом персоналу, які є універсальними та можуть бути застосовані будь-яким підприємством ...
  • ПРАВИЛА НОВОГО МАРКЕТИНГУ 

   Стрій, Л.О.; Стрий, Л.А.; Striy, L.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
   У статті аналізуються принципи та правила нового маркетингу, який спирається на знання, ідеї, творчий підхід й інновації.
  • ЗНАЧЕННЯ АДАПТОВАНОСТІ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ ПРИ ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ 

   Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M.; Пінчук, Т.А.; Пинчук, Т.А.; Pinchuk, T.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
   У статті розглядається значення адаптованості особистості до змін, викликаних сучасною соціально-економічною кризою для прийняття ефективних управлінських рішень.
  • ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР УПРАВЛЕНИЯ 

   Захарченко, Л.А.; Захарченко, Л.А.; Zakharchenko, L.A.; Політова, І.В.; Политова, И.В.; Politova, I.V.; Бугор, І.І.; Бугор, И.И.; Buhor, I.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
   В данной статье рассматриваются теоретические и практические аспекты формирования организационных структур управления телекоммуникационных операторов.
  • ПОТОЧНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИИ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ-РИНКУ УКРАЇНИ 

   Аветісян, К.П.; Аветисян, К.П.; Avetisian, K.P.; Калугіна, Н.А.; Калугина, Н.А.; Kaluhina, N.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
   Розглядається поточний стан Інтернет-ринку України та тенденції його розвитку. Визначені особливості Інтернет-ринку та його користувачів.