Now showing items 1-20 of 176

  • СИСТЕМНАЯ СТРУКТУРА МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   Стрий, Л.А.; Стрій, Л.О.; Striy, L.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 1998)
   Рассматривается проблема анализа эффективности маркетинговой деятельности. Обосновано применение для этой цели методов системного подхода. Маркетинговая деятельность представлена как система, состоящая из нескольких ...
  • СИСТЕМНАЯ МОДЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АППАРАТУРЫ И ОБОРУДОВАНИЯ СВЯЗИ 

   Стрий, Л.А.; Голубев, А.К.; Стрій, Л.О.; Голубев, А.К.; Striy, L.A.; Golubev, A.K. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 1998)
   Предлагается для оценки экономической эффективности технического обслуживания аппаратуры и оборудования связи, построение и исследование системной модели. Предложенная системная модель учитывает особенности эксплуатации ...
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФИНАНСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ НА УРОВЕНЬ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ В ОТРАСЛИ СВЯЗИ 

   Захарченко, Л.А.; Zakharchenko, L.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 1999)
   Рассматривается использование математических методов для оценки влияния финансовой деятельности предприятия на уровень рентабельности. Розглядається використання математичних методів для оцінки впливу фінансової діяльності ...
  • ЗАВИСИМОСТЬ УРОВНЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ОТ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СВЯЗИ 

   Захарченко, Л.А.; Спильная, Н.П.; Захарченко, Л.А.; Спільна, Н.П.; Zakharchenko, L.A.; Spilna, N.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 1999)
   Рассматриваются уравнения линейных и нелинейных регрессий для анализа рентабельности предприятий электросвязи и почтовой связи. Розглядаються рівняння лінійних та нелінійних регресій для аналізу рентабельності підприємств ...
  • СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ УСЛУГ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 

   Станкевич, И.В.; Станкевич, І.В.; Stankevich, I.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2004)
   Рассматривается установление и предлагается внедрение международных стандартов качества услуг почтовой связи в форме совершенствования системы управления качеством услуг почтовой связи. The establishment is considered ...
  • ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ СВЯЗИ 

   Голубев, А.К.; Стрий, Л.А.; Чихрай, В.В.; Голубев, А.К.; Стрій, Л.О.; Чіхрай, В.В.; Golubev, A.K.; Striy, L.A.; Chihray, V.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2004)
   Авторы рассматривают проблему информатизации экономики связи. Указаны ос-новные направления информатизации: внедрение новых информационных технологий в управление и в производственную деятельность предприятий связи; ...
  • ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ АТС 

   Редькін, О.С.; Редькин, О.С.; Redkin, O.S.; Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.Н.; Tardaskina, T.M. (Національний гірничий університет, 2005)
   На основі функціонально-вартісного аналізу як варіанту системного підходу формулюються моделі та задачі проектування, створення та оцінки ефективності системи інформаційної безпеки АТС в телекомунікаційних мережах. ...
  • УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВАТ "УКРТЕЛЕКОМ" НА ОСНОВІ НОРМАТИВНИХ МОДЕЛЕЙ 

   Богатирьов, А.М.; Богатирьова, Л.Д.; Крисько, Ю.Ф.; Bogatirev, A.M.; Bogatireva, L.D.; Krisko, Y.F.; Богатырев, А.М.; Богатырева, Л.Д.; Крысько, Ю.Ф. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2006)
   В статті розглянуті питання удосконалення системи корпоративного управління. Запропоновано використовувати нормативні моделі органів корпоративного управління. Надана нормативна модель Спостережної ради. The problems of ...
  • ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТМЗК 

   Тардаскин, М.Ф.; Кононович, В.Г.; Тардаскина, Т.Н.; Тардаскін, М.Ф.; Кононович, В.Г.; Тардаскіна, Т.М.; Tardaskin, M.F.; Kononovich, V.G.; Tardaskina, T.N. (Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ, 2006)
   В галузі телекомунікацій виник певний розрив між законодавчою і нормативно-методичною базою, що має підтримувати інформаційну безпеку ТМЗК. Пропонована стаття має на меті усунути цей розрив і подати основні положення системи ...
  • УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ІННОВАЦІЯ» 

   Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevіch, I.V.; Ціомашко, Ю.С.; Циомашко, Ю.С.; Tsiomashko, Yu.S. (Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2012)
   Узагальнено різноманітні підходи щодо визначення поняття «інновація» як фундаментального чинника прогресивного соціально-економічного розвитку країни. Запропоновано визначення терміну «інновація» з позиції забезпечення ...
  • КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ОПЕРАТОРА ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» 

   Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.Н.; Tardaskina, T.M.; Олійник, Ю.В.; Олейник, Ю.В.; Oliynik, Yu.V. (Одеський національний економічний університет, 2012)
   У статті розмежовано поняття «економічна безпека держави» та «економічна безпека підприємства», запропоновано алгоритм створення системи забезпечення економічної безпеки для телекомунікаційного оператора ПАТ «Укртелеком», ...
  • СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

   Олійник, Ю.В.; Олейник, Ю.В.; Oliynik, Yu.V.; Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.Н.; Tardaskina, T.M. (Наукова організація «Перспектива», Видавничий дім «Гельветика», 2012)
   Проанализировано современное состояние информационной безопасности предприятий и на основе проведенного исследования определены перспективы развития информационной безопасности предприятий в условиях информатизации. ...
  • ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ТАРИФІВ НА ПОСЛУГИ ОПЕРАТОРІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

   Політова, І.В.; Политова, И.В.; Politova, I.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
   Проведено аналіз стану законодавства з питань регулювання тарифів на послуги, що надають телекомунікаційні оператори в Україні. Визначено основні існуючі проблеми, що потребують найшвидшого вирішення у цій сфері. Проведен ...
  • КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВНЗ У ПРОЦЕСІ ГЛОБАЛЬНИХ ТА БОЛОНСЬКИХ ЗМІН 

   Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.М.; Tardaskina, T.M.; Терешко, Ю.В.; Терешко, Ю.В.; Tereshko, Yu.V. (Одеський національний морський університет, 2013)
   У статті здійснено дослідження особливостей конкурентоспроможності внз у контексті глобальних та болонських змін, визначені позиції ОНАЗ ім. О.С. Попова та запропоновані рекомендації по підвищенню рівня рейтингової оцінки, ...
  • ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ 

   Станкевич, И.В.; Станкевич, І.В.; Stankevich, I.V.; Циомашко, Ю.С.; Циомашко, Ю.С.; Tsiomashko, Y.S. (Харківський національний економічний університет, 2013)
   В статье исследованы основные этапы эволюции понимания и формирования подходов к управлению качеством. Прослежены возникновение и путь развития научной мысли в теории управления качеством с точки зрения процессного подхода. ...
  • РАНЖУВАННЯ ВНЗ: ТЕРМІНОЛОГІЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ БАЗОВИХ ПОНЯТЬ 

   Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevіch, I.V. (Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, 2013)
   Досліджено переклад та тлумачення термінів «рейтинг», «ранг», «ранжування» в різних, як радянських, так і сучасних, словникових джерелах. Узагальнено визначення даних термінів з боку науковців, з урахуванням їх трактування ...
  • ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ QFD В УПРАВЛІННІ ПОСЛУГАМИ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ 

   Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevich, I.V. (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2013)
   Розглядається сучасний стан управління якістю послуг поштового зв’язку в Україні та особливості застосування методології структурування функції якості (QFD) у сфері поштового зв’язку. Ця методологія є однією з основних ...
  • БЕНЧМАРКІНГ У ВИЗНАЧЕННІ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ОПЕРАТОРІВ 

   Захарченко, Л.А.; Захарченко, Л.А.; Zaharchenko, L.A.; Колесник, О.А.; Колесник, О.А.; Kolesnyk, O.A. (Харківський національний економічнний університет, 2013)
   У статті проаналізовано еволюцію розвитку та можливості застосування бенчмаркінгу в телекомунікаційній сфері. Досліджено сутність бенчмаркінгу на основі узагальнення підходів різних учених до визначення цього поняття. З ...
  • ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЇ ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА OBRIY INC AMERICAN EXPRESS 

   Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevich, I.V.; Фоя, В.О.; Фоя, В.А.; Foya, V.A. (Житомирський державний технологічний університет, 2013)
   This paper describes the features of foreign economic activity on the example of Obriy Inc American Express.
  • ОСОБЛИВОСТІ БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТУ В ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТОРІВ ТА ПРОВАЙДЕРІВ ПОСЛУГ ЗВ’ЯЗКУ 

   Борисевич, Є.Г.; Борисевич, Е.Г.; Borysevych, Ye.G.; Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevich, I.V.; Попазов, В.В.; Попазов, В.В.; Popazov, V.V. (Одеський національний морський університет, 2013)
   Узагальнено існуючу термінологію в сфері бренд-менеджменту, зокрема наведено різноманітні підходи щодо визначення поняття «бренд» як фундаментального чинника сучасного бренд-менеджменту. Запропоновано класифікацію ...