Now showing items 21-40 of 211

  • ВИЗНАЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ УДППЗ "УКРПОШТА" В УМОВАХ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ РИНКУ ПОСЛУГ ПОШТОВОГО ЗВ"ЯЗКУ 

   Тардаскина, Т.Н.; Станкевич, И.В.; Бондаренко, Е.М.; Тардаскіна, Т.М.; Станкевич, І.В.; Бондаренко, О.М.; Tardaskina, T.N.; Stankevich, I.V.; Bondarenko, E.M. (Харків, 2016)
   Мета статті полягає в обґрунтуванні маркетингової стратегії розвитку УДППЗ «Укрпошта» на основі аналізу існуючих маркетингових конку-рентних стратегій розвитку підприємств та доцільності їх застосування в умовах лібералізації ...
  • ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНОГО СЕНСУ CRM-СИСТЕМИ 

   Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M.; Павликова, Е.В.; Павлікова, Є.В.; Pavlikova, Ye.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
   Сучасні маркетингові дослідження говорять про те, що наявність солідної бази лояльних клієнтів є основним і чи не єдиним фактором стійкості і процвітання бізнесу сьогодні. Інтегрувати клієнта всередину компанії, надати ...
  • ВИЗНАЧЕННЯ ПОЛЯРИЗАЦІЙНОЇ МОДОВОЇ ДИСПЕРСІЇ ПРИ ДІЇ РОЗТЯГУВАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ В ОПТИЧНОМУ ВОЛОКНІ ВИГНУТОМУ ЗА СПІРАЛЬНОЮ ЛІНІЄЮ 

   Бондаренко, О.В.; Бондаренко, О.В.; Bondarenko, O.V.; Багачук, Д.Г.; Багачук, Д.Г.; Bahachuk, D.G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
   Визначення поляризаційної модової дисперсії при дії розтягувального навантаження в оптичному волокні вигнутому за спіральною лінією.
  • ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ «ХМАРНИХ» ТЕХНОЛОГІЙ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ 

   Лісогор, І.В.; Лесогор, И.В.; Lisohor, I.V.; Захарченко, Л.А.; Захарченко, Л.А.; Zakharchenko, L.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
   В умовах інтеграції банківської системи України до світового економічного простору конкурентоспроможність банків багато в чому залежить від їх бажання та можливості переходити від застосування традиційних механізмів і ...
  • ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

   Бондаренко, О.М.; Бондаренко, О.М.; Bondarenko, O.M.; Кривцова, О.Б.; Кривцова, О.Б.; Krivtsova, O.B. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
   Современные концепции управления основываются в признании человеческого фактора одним из главных условий для роста производительности и конкурентоспособности. Существенным обстоятельством подобного роста является привлечение ...
  • ВНЕДРЕНИЕ 4G ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ ОТРАСЛИ СВЯЗИ 

   Байрамов, А.; Байрамов, А.; Bayramov, A.; Тардаскіна, Т.Н.; Тардаскина, Т.М.; Tardaskina, T.М. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
   4G технология – это следующий этап эволюции сетей мобильной связи, которая отличается высоким качеством сигнала, передачей звука без потерь и с большой скоростью передачи данных. К 4G относятся технологии, которые способны ...
  • ВПЛИВ ПРОВАЙДЕРІВ ОТТ-СЕРВІСІВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ОПЕРАТОРІВ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ 

   Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.М.; Tardaskina, T.M.; Манько, М.П.; Манько, М.П.; Manko, M.P. (Харківський національний економічний університет, 2016)
   Метою статті є дослідження розвитку ОТТ-сервісів та їх вплив на діяльність операторів мобільного зв’язку України. Розглянуто досі недосліджену в Україні тему впливу діяльності OTT-провайдерів на операторів мобільного зв’язку ...
  • ВПРОВАДЖЕННЯ CRM-СИСТЕМ У БАНКІВСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОЇ СПІВПРАЦІ З КЛІЄНТАМИ 

   Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.Н.; Tardaskina, T.M.; Ткаченко, Н.О.; Ткаченко, Н.О.; Tkachenko, N.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
   В даний час в банківській сфері клієнтські відносини переживають період активного розвитку. Проблеми, які існували раніше, в період фінансової кризи стали ще більш актуальними. Оптимізація управління відносинами «банк – ...
  • ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ПРОДУКТОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ У ДІЯЛЬНІСТЬ ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» 

   Бондаренко, О.М.; Бондаренко, О.М.; Bondarenko, O.M.; Кравець, О.Г.; Кравец, О.Г.; Kravets, O.G.; Ісмаїлов, Г.; Исмаилов, Г.; Ismailov, G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
   На сьогодні галузь зв’язку представляє один з найбільш розвинених секторів економіки. Темпи розвитку нових послуг зв’язку постійно зростають. Це докорінно змінює середовище, в якому працює ПАТ «Укртелеком». В умовах ...
  • ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ У ПОШТОВІ ПОСЛУГИ ТА БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ УДППЗ «УКРПОШТА» З УРАХУВАННЯМ СВІТОВОГО ДОСВІДУ 

   Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.Н.; Tardaskina, T.M.; Викрест, В.В.; Викрест, В.В.; Vykrest, V.V.; Самохвалова, О.Г.; Самохвалова, О.Г.; Samokhvalova, O.G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
   Ринок поштових послуг розвивається значно повільніше, ніж телекомунікаційний, у силу цілого ряду причин, найважливішою з яких є більш низька, чим в інших галузях, рентабельність основної діяльності, що робить цю сферу ...
  • ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОЙ ПАРАДИГМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

   Стрий, Л.А.; Захарченко, Л.А.; Голубев, А.К.; Стрій, Л.О.; Захарченко, Л.А.; Голубєв, А.К.; Striy, L.A.; Zakharchenko, L.A.; Golubev, A.K. (Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, 2016)
   В статье излагается и обосновывается мнение авторов о целесообразности разработки новой парадигмы управления в глобальной экономике. В соответствии с теорией Томаса Куна об этапах развития науки, уточнено понятие ...
  • ДАУНШИФТИНГ З ТОЧКИ ЗОРУ САМОМЕНЕДЖМЕНТУ 

   Бондаренко, О.М.; Бондаренко, О.М.; Bondarenko, O.M.; Чепорева, К.С.; Чепорева, К.С.; Cheporeva, K.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
   Динамічність сучасного суспільства сприяє формуванню нових стилів та життєвих практик. Протягом кількох останніх десятиліть тенденція до добровільної зміни життєвих стратегій стає все більш популярною. Мова йде про стратегії ...
  • ДИАГНОСТИКИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

   Жуковська, Л.Е.; Жуковская, Л.Э.; Zhukovska, L.E.; Борисевич, Є.Г.; Борисевич, Е.Г.; Borysevych, Ye.G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012)
   Рассмотрено использование диагностики по трем параметрам, благодаря которым менеджер может отслеживать изменения в организационной культуре и корректировать их в соответствии с интересами организации.
  • ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ ДО МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

   Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M.; Івасілєвіч, С.І.; Ивасилевич, С.И.; Ivasilievich, S.I. («Бял ГРАД-БГ» ООД, 2017)
   Підприємства можуть витрачати безліч коштів на впровадження новітніх технологій, проведення ґрунтовних ринкових досліджень, але якщо їхні зусилля не будуть підкріпленні розумінням кожного працівника та його ролі у цьому ...
  • ЕКОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ ЯК СКЛАДОВА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

   Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012)
   В статті розглядається екологічний чинник регіональної економіки України, наслідки господарської діяльності людини для довкілля та значення впровадження екологічних інновацій для покращення екологічного стану регіонів України.
  • ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧНІ СКЛАДОВІ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ ОПЕРАТОРА 

   Пинчук, Т.А.; Пінчук, Т.А.; Pinchuk, T.A. (Харків, 2017)
   Економічні та соціально-психологічні складові ефективності програм розвитку оператора Мета статті полягає у визначенні та обґрунтуванні практичних рекомендацій щодо сумарної оцінки економічної та соціально-психологічної ...
  • ЕФЕКТИВНІСТЬ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

   Стрельчук, Є.М.; Стрельчук, Е.М.; Strelchuk, E.M.; Калугіна, Н.А.; Калугина, Н.А.; Kaluhina, N.A. (Одеський національний політехнічний університет, 2014)
   У статті обґрунтовані актуальність і прикладна значущість оцінки ефективності диверсифікації діяльності телекомунікаційного підприємства. Проаналізовано існуючі підходи до оцінки ефективності, на підставі чого обґрунтована ...
  • ЗАВИСИМОСТЬ УРОВНЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ОТ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СВЯЗИ 

   Захарченко, Л.А.; Спильная, Н.П.; Захарченко, Л.А.; Спільна, Н.П.; Zakharchenko, L.A.; Spilna, N.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 1999)
   Рассматриваются уравнения линейных и нелинейных регрессий для анализа рентабельности предприятий электросвязи и почтовой связи. Розглядаються рівняння лінійних та нелінійних регресій для аналізу рентабельності підприємств ...
  • ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ QFD В УПРАВЛІННІ ПОСЛУГАМИ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ 

   Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevich, I.V. (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2013)
   Розглядається сучасний стан управління якістю послуг поштового зв’язку в Україні та особливості застосування методології структурування функції якості (QFD) у сфері поштового зв’язку. Ця методологія є однією з основних ...
  • ЗАСТОСУВАННЯ ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВОЇ ДІАГРАМИ В УПРАВЛІННІ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ ЗВ’ЯЗКУ 

   Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevich, I.V.; Кулікова, Н.О.; Куликова, Н.О.; Kulikova, N.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012)
   Узагальнено статистичні методи та інструменти управління якістю. Обґрунтовано доцільність використання причинно-наслідкової діаграми для управління якістю послуг зв’язку.