Recent Submissions

 • ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР УПРАВЛЕНИЯ 

  Захарченко, Л.А.; Захарченко, Л.А.; Zakharchenko, L.A.; Політова, І.В.; Политова, И.В.; Politova, I.V.; Бугор, І.І.; Бугор, И.И.; Buhor, I.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  В данной статье рассматриваются теоретические и практические аспекты формирования организационных структур управления телекоммуникационных операторов.
 • ЗНАЧЕННЯ АДАПТОВАНОСТІ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ ПРИ ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ 

  Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M.; Пінчук, Т.А.; Пинчук, Т.А.; Pinchuk, T.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  У статті розглядається значення адаптованості особистості до змін, викликаних сучасною соціально-економічною кризою для прийняття ефективних управлінських рішень.
 • ПОТОЧНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИИ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ-РИНКУ УКРАЇНИ 

  Аветісян, К.П.; Аветисян, К.П.; Avetisian, K.P.; Калугіна, Н.А.; Калугина, Н.А.; Kaluhina, N.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  Розглядається поточний стан Інтернет-ринку України та тенденції його розвитку. Визначені особливості Інтернет-ринку та його користувачів.
 • ПРАВИЛА НОВОГО МАРКЕТИНГУ 

  Стрій, Л.О.; Стрий, Л.А.; Striy, L.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  У статті аналізуються принципи та правила нового маркетингу, який спирається на знання, ідеї, творчий підхід й інновації.
 • УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

  Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.Н.; Tardaskina, T.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  Розглянуто теоретичні та практичні аспекти управління маркетингом персоналу на підприємстві, запропоновані етапи управління маркетингом персоналу, які є універсальними та можуть бути застосовані будь-яким підприємством ...
 • СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ЯВИЩА 

  Сакун, Г.О.; Сакун, А.А.; Сакун, А.О.; Хлопотна, Н.І.; Хлопотная, Н.И.; Павлюченко, О.С.; Павлюченко, О.С.; Pavliuchenko, O.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  Розглядається філософський аналіз сучасного стану явища менеджменту та доводиться, що він має семантичну природу, тобто обслуговується інформаційним субстратом або знаннями, що накопичила світова спільнота.
 • ОСОБЛИВОСТІ КЛІЄНТООРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 

  Борисевич, Є.Г.; Борисевич, Е.Г.; Borysevych, Ye.G.; Жуковська, Л.Е.; Жуковская, Л.Э.; Zhukovska, L.E. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  З’ясовуються особливості формування сучасних підходів до управління організацією, які доцільні в умовах жорсткої конкуренції.
 • РОЛЬ КОНТРОЛІНГУ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

  Борисевич, Є.Г.; Борисевич, Е.Г.; Borysevych, Ye.G.; Жуковська, Л.Е.; Жуковская, Л.Э.; Zhukovska, L.E. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  З’ясовуються особливості методологічні принципи контролінгу, як інструмента ефективного управління бізнесом, виділені основні функції контролінгу, ранжирувані пріоритети контролінгу, обґрунтовується вирішальна роль контролінгу ...
 • РОЗВИТОК ОСВІТНЬОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК СКЛАДОВОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ 

  Захарченко, Л.А.; Захарченко, Л.А.; Zakharchenko, L.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  Розкрито значення та роль освітнього потенціалу у формуванні інноваційної економіки. На основі аналізу основних факторів освітнього потенціалу визначено стратегічні напрями його розвитку для забезпечення інноваційного ...
 • ШИРОКОСМУГОВИЙ ДОСТУП ЯК ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ НАДАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ 

  Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevich, I.V.; Ціомашко, Ю.С.; Циомашко, Ю.С.; Tsiomashko, Yu.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
  Проаналізовано доцільність та необхідність впровадження широкосмугового доступу як інноваційної технології надання телекомунікаційних послуг зв'язку, що забезпечить користувачів якісно новим рівнем доступу до різноманітних ...
 • ЗНАЧЕННЯ МЕТОДІВ ГЕНЕРАЦІЇ ІДЕЙ В ІННОВАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ 

  Станкевич, І.В.; Станкевич, І.В.; Stankevich, I.V.; Кулікова, Н.О.; Куликова, Н.О.; Kulikova, N.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
  Обґрунтовано необхідність розвитку та використання методів генерації ідей при виборі інновації.
 • ПРОБЛЕМИ СЕГМЕНТАЦІЇ РИНКУ ІННОВАЦІЙ 

  Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevich, I.V.; Карпічко, О.Б.; Карпичко, О.Б.; Karpichko, O.B. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
  Проаналізовано основні особливості сегментації ринку інновацій та визначено проблеми, які виникають на різних стадіях процесу сегментації ринку інновацій.
 • ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЛИНГА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

  Захарченко, Л.А.; Захарченко, Л.А.; Zakharchenko, L.A.; Гуркова, А.В.; Гуркова, А.В.; Hurkova, A.V. (Azərbaycan Texniki Universiteti, 2008)
  В современных условиях развития рыночных отношений, постоянных изменений как внешней, так и внутренней среды, ускоренного роста процессов обмена информацией возникает необходимость в поиске новых путей повышения эффективности ...
 • СТРАТЕГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

  Ісайко, Т.А.; Исайко, Т.А.; Isayko, T.A.; Жуковська, Л.Е.; Жуковская, Л.Э.; Zhukovska, L.E. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
  На підприємстві в кожний момент необхідно знати на якому етапі розвитку воно потребує, наскільки підприємство наблизиться до мети, чи відійшло від неї. Відповісти на ці запитання допоможе стратегічний контроль.
 • ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

  Захарченко, Л.А.; Захарченко, Л.А.; Zakharchenko, L.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
  Рассмотрена роль человеческого потенциала в развитии информационной экономики и общества, определены инновационные подходы к формированию человеческого потенциала.
 • МЕТОДИ ОБСТЕЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ 

  Жуковська, Л.Е.; Жуковская, Л.Э.; Zhukovska, L.E.; Борисевич, Є.Г.; Борисевич, Е.Г.; Borysevych, Ye.G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
  З’ясується доцільність та причини застосування системи електронного документообігу при реалізації сучасних бізнес-процесів, визначаються основні показники, які можуть використатися для оцінки якості впровадження.
 • ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИДАТКІВ ЦОВ 

  Борисевич, Є.Г.; Борисевич, Е.Г.; Borysevych, Ye.G.; Жуковська, Л.Е.; Жуковская, Л.Э.; Zhukovska, L.E. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
  Автори розглянули показники оцінки ефективності роботи центра обробки викликів, параметри які впливають на ефективність роботи, системи моніторингу центрів.
 • ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СПРИЙНЯТТЯ ОСОБИСТІСТЮ ІННОВАЦІЙ В ОБЛАСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

  Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M.; Козак, В.І.; Козак, В.И.; Kozak, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
  В статті підкреслюється важливість врахування психологічних аспектів сприйняття особистістю нововведення для його успішного впровадження в сфері управління персоналом.
 • ЕКОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ ЯК СКЛАДОВА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

  Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012)
  В статті розглядається екологічний чинник регіональної економіки України, наслідки господарської діяльності людини для довкілля та значення впровадження екологічних інновацій для покращення екологічного стану регіонів України.
 • КАТЕГОРІЯ «ЯКІСТЬ» У СВІТЛІ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ 

  Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevich, I.V.; Ціомашко, Ю.С.; Циомашко, Ю.С.; Tsyomashko, Yu.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012)
  Простежено еволюцію та термінологічні підходи до визначення категорії «якість» у світлі сучасного розвитку теорії та практики менеджменту якості. Запропоновано єдиний підхід до трактування категорії «якість» з позиції ...

View more