Recent Submissions

 • ВПЛИВ ПРОВАЙДЕРІВ ОТТ-СЕРВІСІВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ОПЕРАТОРІВ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ 

  Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.М.; Tardaskina, T.M.; Манько, М.П.; Манько, М.П.; Manko, M.P. (Харківський національний економічний університет, 2016)
  Метою статті є дослідження розвитку ОТТ-сервісів та їх вплив на діяльність операторів мобільного зв’язку України. Розглянуто досі недосліджену в Україні тему впливу діяльності OTT-провайдерів на операторів мобільного зв’язку ...
 • INNOVATIVE STRATEGY OF THE TELECOMMUNICATION ENTERPRISE DEVELOPMENT 

  Kaluhina, N.A.; Калугіна, Н.А.; Калугина, Н.А.; Sakun, A.A.; Сакун, Г.О.; Сакун, А.А.; Tardaskina, T.M.; Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.М. (Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  In these studies, priority is given to the formation of innovative strategy, which can ensure development of the company in the light of building an innovative economy and information society. В цих дослідженнях пріоритет ...
 • ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФИНАНСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ НА УРОВЕНЬ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ В ОТРАСЛИ СВЯЗИ 

  Захарченко, Л.А.; Zakharchenko, L.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 1999)
  Рассматривается использование математических методов для оценки влияния финансовой деятельности предприятия на уровень рентабельности. Розглядається використання математичних методів для оцінки впливу фінансової діяльності ...
 • ЗАВИСИМОСТЬ УРОВНЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ОТ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СВЯЗИ 

  Захарченко, Л.А.; Спильная, Н.П.; Захарченко, Л.А.; Спільна, Н.П.; Zakharchenko, L.A.; Spilna, N.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 1999)
  Рассматриваются уравнения линейных и нелинейных регрессий для анализа рентабельности предприятий электросвязи и почтовой связи. Розглядаються рівняння лінійних та нелінійних регресій для аналізу рентабельності підприємств ...
 • PROBLEMS OF INFRASTRUCTURE FUNCTIONING OF THE ELECTRONIC DIGITAL SIGNATURE IN UKRAINE 

  Kalugina, N.A.; Sakun, A.A.; Калугіна; Сакун, Г.О.; Калугина, Н.А.; Сакун, А.А. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  One of the key aspects for forming the information society and universal access to network resources is information security as the most important condition of documents and information transmission by means of information ...
 • СИСТЕМНАЯ СТРУКТУРА МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  Стрий, Л.А.; Стрій, Л.О.; Striy, L.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 1998)
  Рассматривается проблема анализа эффективности маркетинговой деятельности. Обосновано применение для этой цели методов системного подхода. Маркетинговая деятельность представлена как система, состоящая из нескольких ...
 • СИСТЕМНАЯ МОДЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АППАРАТУРЫ И ОБОРУДОВАНИЯ СВЯЗИ 

  Стрий, Л.А.; Голубев, А.К.; Стрій, Л.О.; Голубев, А.К.; Striy, L.A.; Golubev, A.K. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 1998)
  Предлагается для оценки экономической эффективности технического обслуживания аппаратуры и оборудования связи, построение и исследование системной модели. Предложенная системная модель учитывает особенности эксплуатации ...
 • ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОЙ ПАРАДИГМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

  Стрий, Л.А.; Захарченко, Л.А.; Голубев, А.К.; Стрій, Л.О.; Захарченко, Л.А.; Голубєв, А.К.; Striy, L.A.; Zakharchenko, L.A.; Golubev, A.K. (Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, 2016)
  В статье излагается и обосновывается мнение авторов о целесообразности разработки новой парадигмы управления в глобальной экономике. В соответствии с теорией Томаса Куна об этапах развития науки, уточнено понятие ...
 • ОБОСНОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В УКРАИНЕ 

  Сакун, А.А.; Тардаскина, Т.Н.; Васильева, Ю.В.; Сакун, Г.О.; Тардаскіна, Т.М.; Васільева, Ю.В.; Sakun, A.A.; Tardaskina, T.N.; Vasileva, Yu.V. (Мукачівський державний університет, 2017)
  В статье освещены вопросы маркетинговой стратегии страховой организации, включающие различные методы и подходы к определению эффективности маркетинговой стратегии страховой компании; совершен- ствование комплекса ...
 • МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕСПЕЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗВ’ЯЗКУ 

  Озарко, К.С.; Челомбитько, В.В.; Видра, Н.І.; Озарко, Е.С.; Челомбитько, В.В.; Видра, Н.И.; Ozarko, E.S.; Chelombitko, V.V.; Vudro, N.I. (Харків, 2014)
  Мета статті полягає у формулюванні можливих оптимальних напрямків маркетингової складової діяльності підприємства зв’язку як суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності. Проведено аналіз сучасних тенденцій, що мають місце на ...
 • ВИЗНАЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ УДППЗ "УКРПОШТА" В УМОВАХ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ РИНКУ ПОСЛУГ ПОШТОВОГО ЗВ"ЯЗКУ 

  Тардаскина, Т.Н.; Станкевич, И.В.; Бондаренко, Е.М.; Тардаскіна, Т.М.; Станкевич, І.В.; Бондаренко, О.М.; Tardaskina, T.N.; Stankevich, I.V.; Bondarenko, E.M. (Харків, 2016)
  Мета статті полягає в обґрунтуванні маркетингової стратегії розвитку УДППЗ «Укрпошта» на основі аналізу існуючих маркетингових конку-рентних стратегій розвитку підприємств та доцільності їх застосування в умовах лібералізації ...
 • ІДЕНТИФИКАЦІЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 

  Станкевич, И.В.; Станкевич, І.В.; Stankevich, I.V. (Полтавський національний технічний університет, 2017)
  Метою статті є забезпечення дієвості реалізації цілей управління освітньою організацію шляхом ідентифікації бізнес-процесів системи управління якістю освітньої організації та обґрунтування вибору мови та діаграм їх ...
 • МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ЗВʼЯЗКУ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕРЕДОВИЩА 

  Пинчук, Т.А.; Пінчук, Т.А.; Pinchuk, T.A. (Тернопільский національний єкономичний унівеситет, 2017)
  У статті досліджено методичні підходи до формування програм розвитку підприємства зв’язку в умовах нестабільного підприємницького середовища. Наведено план, дерево цілей та оцінку програми розвитку підприємства зв’язку, ...
 • ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧНІ СКЛАДОВІ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ ОПЕРАТОРА 

  Пинчук, Т.А.; Пінчук, Т.А.; Pinchuk, T.A. (Харків, 2017)
  Економічні та соціально-психологічні складові ефективності програм розвитку оператора Мета статті полягає у визначенні та обґрунтуванні практичних рекомендацій щодо сумарної оцінки економічної та соціально-психологічної ...
 • ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ОПЕРАТОРА 

  Захарченко, Л.А.; Zakharchenko, L.A. (Украінський державний університет залізничного транспорту, 2014)
  У статті оцінено стан та основні завдання розвитку корпоративного управління на підприємстві. Оскільки, внаслідок монополізації ринку телекомунікацій, сучасний стан та перспективи розвитку є ідентичними для всіх операторів, ...
 • ОЦІНКА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗВ’ЯЗКУ 

  Височанська, О.М.; Опотяк, Ю.В.; Височанская, О.М.; Опотяк, Ю.В.; Vysochanska, O.M.; Opotyak, Yu.V. (Міжнародний гуманітарний університет, 2016)
  У статті висвітлено особливості інфор- маційно-комунікаційної взаємодії між структурними підрозділами підприємств зв’язку. Окреслено шляхи удосконалення комунікативного процесу між струк- турними підрозділами підприємства ...
 • ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТМЗК 

  Тардаскин, М.Ф.; Кононович, В.Г.; Тардаскина, Т.Н.; Тардаскін, М.Ф.; Кононович, В.Г.; Тардаскіна, Т.М.; Tardaskin, M.F.; Kononovich, V.G.; Tardaskina, T.N. (Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ, 2006)
  В галузі телекомунікацій виник певний розрив між законодавчою і нормативно-методичною базою, що має підтримувати інформаційну безпеку ТМЗК. Пропонована стаття має на меті усунути цей розрив і подати основні положення системи ...
 • УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ КАНАЛІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ПІДПРИЕМСТВА 

  Князєва, О.А.; Калугіна, Н.А.; Князева, Е.А.; Калугина, Н.А.; Knyazeva, E.A.; Kalugina, N.A. (Держ.унів-т інформ.-коммун. Технологій. Київ., 2015)
  Наведено чинники, яки зумовлюють необхідність переходу телекомунікаційного підприємства до нових форм маркетингових комунікаційних каналів. Приведены факторы, которые обусловливают необходимость перехода телекоммуникационного ...
 • ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ-СТАРТАПІВ В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ 

  Терешко, Ю.В.; Тардаскіна, Т.М.; Богатирьова, Л.Д. (ВНЗ «Національна академія управління», 2015)
  У статті розглянуто тенденції розвитку українських Інтернет-бізнес-проектів (стартапів) у глобальній інформаційній мережі. Запропоновано авторське уточнене визначення поняття «стартап». Проаналізовано Інтернет-ринок ...
 • ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД ДО МЕНЕДЖМЕНТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

  Воробієнко, П.П.; Станкевич, І.В.; Воробиенко, П.П.; Станкевич, И.В.; Vorobienko, P.P.; Stankevich, I.V. (издательский дом "ИНЖЕК", Харьков, 2016)
  Метою статті є обґрунтування доцільності менеджменту вищої освіти за цільовим підходом із визначенням конкретних цілей вищої освіти на основі узагальнення існуючих наукових напрацювань. Авторами наголошено на тому, що ...

View more