Recent Submissions

 • СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГОТЕЛІВ ЯК ФАКТОР ПОДОЛАННЯ ВХІДНИХ БАР’ЄРІВ НА РИНОК ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ 

  Сакун, Г.О.; Сакун, А.А.; Sakun, A.O.; Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevich, I.V.; Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.Н.; Tardaskina, Т.М. (Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Академія соціального управління, 2019)
  У статті обґрунтовується те, що для подолання вхідних бар'єрів на ринок готельних послуг дуже важливо не тільки усвідомлення підприємцями взаємозв'язку економічної і соціальної функцій підприємництва, а й реальні дії, що ...
 • ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИМИ ОПЕРАТОРАМИ 

  Пінчук, Т.А.; Пинчук, Т.А.; Pinchuk, T.A. (Одеський національний морський університет, 2016)
  В статті досліджено особливості формування програми розвитку телекомунікаційними операторами з урахуванням функціональних особливостей програми. Проаналізовані принципи підготовки та реалізації заходів з розвитку на вітчизняних ...
 • СКЛАДОВІ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ КОМПАНІЙ У СУЧАСНИХ УМОВАХ 

  Політова, І.В.; Политова, И.В.; Politova, I.V. (Чорноморський державний університет ім. Петра Могили, 2013)
  У статті на основі відомих методик проведено оцінку фінансового стану "історичних" операторів таких країн СНД: Білорусі, Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Росії та України. Зроблено висновок щодо найбільш сильних та слабких ...
 • CКЛАДОВІ ВПЛИВУ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ДІЯЛЬНІСТЬ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ОПЕРАТОРІВ 

  Політова, І.В.; Политова, И.В.; Politova, I.V. (Одеський національний економічний університет, 2013)
  У статті проведено узагальнення наявного досвіду щодо складової зовнішнього впливу на діяльність телекомунікаційних операторів, як управління та регулювання в країнах СНД, у ході якого визначено основні сфери впливу цих ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ТАРИФОУТВОРЕННЯ ЯК ОДНОГО ІЗ ГОЛОВНИХ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЄ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ОПЕРАТОРІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

  Політова, І.В.; Политова, И.В.; Politova, I.V. (Чорноморський державний університет ім. Петра Могили, 2013)
  Проведено дослідження методів тарифоутворення на телекомукаційні послуги, за результатами якого зроблено висновок, що визначення тарифів на телекомунікаційні послуги (особливо на послуги, що підлягають державному регулюванню) ...
 • ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМІВ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

  Політова, І.В.; Политова, И.В.; Politova, I.V. (Чорноморський державний університет ім. Петра Могили, 2009)
  Сформовано систему факторів, що впливають на інвестиційну діяльність телекомунікаційних операторів. Визначено напрямки удосконалення системи забезпечення інвестиційної діяльності в сфері телекомунікацій.
 • ДУАЛЬНА ОСВІТА ЯК СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ 

  Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M.; Маслова, К.Г.; Маслова, К,Г.; Maslova, K.G.; Мітров, П.О.; Митров, П.О.; Mitrov, P.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  В статті розглядається актуальність і перспективність впровадження дуальної форми освіти, як складової інноваційного розвитку сучасного ЗВО. Крім того, сформульовано переваги дуальної форми освіти над традиційною в системі ...
 • FUNCTIONING AND DEVELOPMENT PROBLEMS OF THE ENTERPRISES IN THE SPHERE OF HOTEL BUSINESS IN UKRAINE IN THE CONDITIONS OF REAL-TIME INFORMATION 

  Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevych, I.V.; Сухорученко, Т.С.; Сухорученко, Т.С.; Sukhoruchenko, T.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Functioning and development problems of the enterprises in the sphere of hotel business in Ukraine have been revealed and analysed in this article, as well as further definition of the directions of their solutions at the ...
 • ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ЗАХОДІВ У РОЗПОВСЮДЖЕННІ ДРУКОВАНИХ ВИДАНЬ ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

  Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevych, I.V.; Борисевич, Є.Г.; Борисевич, Е.Г.; Borisevych, Ye.G.; Жуковська, Л.Е.; Жуковская, Л.Э.; Zhukovska, L.E. (Національний університет харчових технологій, Інститут проблем конкуренції, 2019)
  У статті проаналізовано переваги та недоліки забезпечення освітнього процесу підготовки здобувачів вищої освіти друкованими та електронними навчально-методичними виданнями, зокрема формат подання та сприйняття інформації. ...
 • РОЗВИТОК СУЧАСНОГО ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ: ТАРИФОУТВОРЕННЯ У СФЕРІ НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ СПОЖИВАЧАМ 

  Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevych, I.V.; Борисевич, Є.Г.; Борисевич, Е.Г.; Borisevych, Ye.G.; Жуковська, Л.Е.; Жуковская, Л.Э.; Zhukovska, L.E. (Національний університет харчових технологій, Інститут проблем конкуренції, 2018)
  У статті визначено, що сьогодні основними принципами державної політики у сфері енергоменеджменту є створення державою економічних і правових умов зацікавленості в енергозбереженні юридичних та фізичних осіб. Визначено ...
 • КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ В КОНТЕКСТІ ВИМОГ ПРАЦЕДАВЦІВ 

  Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevych, I.V.; Борисевич, Є.Г.; Борисевич, Е.Г.; Borisevych, Ye.G. (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, ТОВ "Редакція журналу "Економіка та держава"", 2017)
  Авторами статті запропоновано комплексний підхід до оцінки рівня конкурентоспроможності випускників освітніх організацій, заснований на системі кількісних та якісних показників. Ця система показників складена авторами ...
 • ВПРОВАДЖЕННЯ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ В ПІДГОТОВКУ ЕКОНОМІСТІВ І МЕНЕДЖЕРІВ СФЕРИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСТНОГО ПІДХОДУ 

  Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M.; Захарченко, Л.А.; Захарченко, Л.А.; Zakharchenko, L.A.; Олтян, І.П.; Олтян, И.П.; Oltyan, I.P. (Харківський національний економічний університет, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України, 2019)
  Розглянуто специфіку та переваги впровадження дуальної освіти в підготовку економістів і менеджерів сфери телекомунікацій на засадах компетентнісного підходу. Мета дослідження – розгляд теоретико-методологічних засад і ...
 • ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ОПЕРАТОРА 

  Захарченко, Л.А.; Захарченко, Л.А.; Zakharchenko, L.A. (Українська державна академія залізничного транспорту, 2014)
  У статті оцінено стан та основні завдання розвитку корпоративного управління на підприємстві. Оскільки, внаслідок монополізації ринку телекомунікацій, сучасний стан та перспективи розвитку є ідентичними для всіх операторів, ...
 • ПЕРЕВАГИ ВІДДАЛЕНОЇ РОБОТИ ЯК ЕФЕКТИВНОЇ ФОРМИ ЗАЙНЯТОСТІ ПЕРСОНАЛУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

  Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M.; Рішко, Ю.І.; Ришко, Ю.И.; Rishko, Yu.I.; Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.Н.; Tardaskina, T.M. (Харківський національний економічний університет, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України, 2018)
  Мета статті полягає в дослідженні теоретичних і практичних аспектів організацій віддаленої роботи та розгляді її переваг як ефективної форми зайнятості персоналу. Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) здійснюють ...
 • ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ОПЕРАТОРІВ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ 

  Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.Н.; Tardaskina, T.M.; Мікаєлян, М.А.; Микаелян, М.А.; Mikaelian, М.А.; Семенченко, О.Є.; Семенченко, Е.Е.; Semenchenko, O.Ye. («Аналітик», Академія муніципального управління, 2017)
  У даній статті досліджено ринок мобільного зв’язку України, проаналізовано діяльність операторівлідерів мобільного зв’язку за такими показниками як динаміка кількості абонентів та аналіз доходів операторів за 2014-2016 рр. ...
 • NETWORK NEUTRALITY INFLUENCE ON THE CONSTRUCTION OF STRATEGIC BEHAVIOR OF MOBILE OPERATORS WITH OTT-SERVICES PROVIDERS 

  Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevich, I.V.; Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.Н.; Tardaskina, T.M.; Манько, М.П.; Манько, М.П.; Manko, M.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  The introduction of 4G technology in the market of mobile communication and the increasing penetration of smartphones into the lives of society put the service of providing Internet access to the forefront. The development ...
 • DIGITAL TRANSFORMATION STRATEGIES 

  Хазрат, М.; Хазрат, М.; Hazrat, М.; Захарченко, Л.А.; Захарченко, Л.А.; Zakharchenko, L.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Today, enterprises must transform themselves into changing operating conditions and the demands of consumer and market. The implementation of the digital transformation strategy in economy is the most important activity. ...
 • РОЛЬ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ МОТИВАЦІЄЮ 

  Осадча, О.А.; Осадча, О.А.; Osadcha, O.A.; Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Сьогодні, щоб відповідати жорстким вимогам ринку праці персоналу доводиться самостійно опановувати нові знання. Отже, можливість підвищити власну кваліфікацію потенційно може виступати сильним мотиватором для персоналу ...
 • СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОВЕДЕННЯ СПІВБЕСІДИ ПРИ НАЙМІ НА РОБОТУ IT-ФАХІВЦІВ 

  Шишко, В.П.; Шишко, В.П.; Shyshko, V.P.; Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  У даній роботі розглядаються проблеми проведення співбесіди при підборі на вакантну посаду IT-фахівців та розглянуто методи, що використовуються нині більшістю організацій.
 • СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПЛАНУВАННЯ КАР’ЄРИ МЕНЕДЖЕРА 

  Хирич, Є.О.; Хирич, Е.О.; Khyrych, Ye.O.; Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Розглядається необхідність планування та управління діловою кар’єрою менеджера, бо саме планування ділової кар’єри дозволяє досягти відданості менеджера інтересами організації, підвищення продуктивності праці, зменшення ...

View more