Останні додані

 • ШЛЯХИ РОЗБУДОВИ ВІТЧИЗНЯНИХ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

  Врублевський, Д.Р.; Врублевский, Д.Р.; Vrublevskyi, D.R.; Орлов, В.М.; Орлов, В.Н.; Orlov, V.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  У даній статті розглянуті основи створення, функціонування, механізм управління неприбуткових організацій в Україні, їх особливості та розвиток.
 • ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

  Вдовиченко, А.М.; Вдовиченко, А.Н.; Vdovychenko, A.M.; Нечай, А.М.; Нечай, А.М.; Nechai, A.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  В работе рассматривается роль информационно-коммуникационных технологий, как одного из важных инструментов повышения конкурентоспособности предприятия. Рассматривается важность ИКТ в предпринимательской деятельности.
 • ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТОРОВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ УКРАИНЫ 

  Банкет, Н.В.; Банкет, Н.В.; Banket, N.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  В докладе рассматривается инвестиционная привлекательность операторов мобильной связи.
 • ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ КНР 

  Хань, Ян; Хань, Ян; Khan, Yan; Орлов, В.М.; Орлов, В.Н.; Orlov, V.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Характеристика ринку праці сучасного Китаю роблять його одним з потенційних лідерів світової економіки. Однією з причин є розвиток людського капіталу, стимулювання співробітників до високого рівня знань, постійне підвищення ...
 • ЗАДОВОЛЕННЯ ПОПИТУ СПОЖИВАЧІВ НА ПОСЛУГИ ЗВ'ЯЗКУ 

  Шевченко, А.А.; Шевченко, А.А.; Shevchenko, A.A.; Орлов, В.М.; Орлов, В.Н.; Orlov, V.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  У доповіді розглядається понятійний апарат щодо таких дефініцій як «послуга», «споживачі».Визначено підходи щодо напрямків з оцінки задоволення попиту споживачів на послуги зв`язку.
 • БЕНЧМАРКІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗРИВІВ У РОЗВИТКУ ІКТ ТА НАПРЯМІВ ЇХ ПОДОЛАННЯ 

  Ткачук, Я.В.; Ткачук, Я.В.; Tkachuk, Ya.V.; Захарченко, Л.А.; Захарченко, Л.А.; Zakharchenko, L.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  В статті розглянуто види та методи сучасного бенчмаркінгу, на основі проведення бенчмаркінгового аналізу визначено ключеві позиції та напрями подолання розривів у розвитку ІКТ України.
 • СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ІНФОКОМУНІКАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

  Радєва, О.І.; Радева, О.И.; Radeva, O.I.; Орлов, В.М.; Орлов, В.Н.; Orlov, V.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Інформаційне суспільство є сучасним станом цивілізаційного розвитку, сутність якого полягає в збільшенні масштабів створення, накопичення, передачі, обробки і використання інформації, перетворенні інформації і знання на ...
 • ПРО ОЦІНЮВАННЯ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ 

  Пєрєлєвська, А.В.; Перелевская, А.В.; Pierielievska, A.V.; Орлов, В.М.; Орлов, В.Н.; Orlov, V.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Ринок банківської сфери є одним із основних за чий рахунок зміцнюється економіка країни, так як банківськими послугами в розвинутих європейських країнах користується кожен громадянин-це приносить не малі прибутки. Україна ...
 • ДЖЕРЕЛА ІНВЕСТУВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

  Ожинська, Т.В.; Ожинская, Т.В.; Ozhynska, T.V.; Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  У зв‘язку з необхідністю структурної перебудови, на даному етапі, економіки України, особливо важливого значення набуває процес активізації інвестиційної діяльності. На практиці усі етапи росту економіки були зумовлені ...
 • НАПРЯМКИ ОПТИМІЗАЦІЇ ГОСПОДАРЧИХ ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ 

  Обшанська, М.І.; Обшанская, М.И.; Obshanska, M.I.; Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Головними чинниками економічного зростання ринку поштового зв‘язку є широкорозвинене та висококонкурентне середовище; якісний рівень логістики й технологій; спрямованість бізнесу на інновації й значний державний вплив. ...
 • СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СЕТИ СВЯЗИ СТАНДАРТА 4G В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

  Мамадов, Э.; Мамадов, Е.; Mamadov, E.; Кузнєцова, М.А.; Кузнецова, М.А.; Kuznetsova, M.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Рассмотрены проблемы формирования информационного общества в Азербайджане в рамках Концепции «Азербайджан – 2020: взгляд в будущее», мероприятия по реализации поставленнях задач, связанных с развитием широкополосного ...
 • ВЕКТОРИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СФЕРИ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Розглянуто передумови переходу сфери зв'язку та інформатизації до сталого типу розвитку. Запропоновано низку найбільш актуальних векторів, які в змозі забезпечити сталий розвиток сфери у контексті загального розвитку держави.
 • ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА КЛАСТЕРНОЇ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ (ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ) 

  Зернова, С.П.; Зернова, С.П.; Zernova, S.P.; Унтилова, Д.М.; Унтилова, Д.М.; Untylova, D.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Кластерна організація економіки здатна забезпечити високий інноваційний розвиток регіонів України та досягти нового рівня соціально-економічної системи країни в цілому. Кластерна модель набуває особливої ролі при формуванні ...
 • НАПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ И ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

  Захарченко, Л.А.; Захарченко, Л.А.; Zakharchenko, L.A.; Хазрат Мохаммад, C.; Хазрат Мохаммад, C.; Hazrat Mohammad, S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  В статье рассматриваются вопросы цифровой трансформации предприятий, связанной с развитием ИТ и Интернет, особенности и направления формирования цифровых предприятий, предоставляющие получение предприятием новых возможностей ...
 • РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В РАЗВИТИИ СФЕРЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ УКРАИНЫ 

  Банкет, Н.В.; Банкет, Н.В.; Banket, N.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Развитие сферы связи и информатизации является одним из важнейших приоритетов научно-технической и экономической политики в Украине. Она создает инновационную составляющую в социально-экономическом развитии государства, ...
 • «ЯКІСТЬ ОСВІТИ» В СВІТЛІ СУЧАСНИХ ВИМОГ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 

  Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevich, I.V.; Гавриленко, Т.В.; Гавриленко, Т.В.; Gavrylenko, T.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Метою даної роботи являється розкриття поняття «якість освіти» в світлі сучасних вимог інформаційного суспільства для розуміння проблем, які сьогодні стоять перед ВНЗ та освітньою системою в цілому.
 • ВИДІЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЗОН ГОСПОДАРЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА ЗВ’ЯЗКУ 

  Калугіна, Н.А.; Калугина, Н.А.; Kalugina, N.A. (ВНЗ "Полтавський університет економіки і торгівлі", ДВНЗ "Ужгородський національний університет", Бердянський державний педагогічний університет, Карпатський університет ім. Августина Волошина, 2013)
  Розвиток ринкових відносин у всіх галузях і сферах господарського комплексу країни супроводжується появою факторів, що створюють певні труднощі в ефективній організацій та управлінні виробничо-господарською діяльністю ...
 • МОНІТОРИНГ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

  Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevich, I.V. (Aleksandras Stulginskis University, 2016)
  Проведений нами моніторинг зовнішніх та внутрішніх факторів впливу на якість ВО та навчально-виробничої діяльності ОС є відправною точкою для подальшого кількісного аналізу за допомогою критеріїв та показників оцінювання ...
 • ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ И ОПЛАТЫ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

  Сакун, Г.О.; Сакун, А.А.; Sakun, A.O.; Кушнір, А.; Кушнир, А.; Kushnir, A. (Національна академія Національної гвардії України, 2016)
  Для успешного функционирования предприятия в условиях рыночной экономики необходим такой тип экономического поведения, который позволял бы адаптироваться к динамичным условиям внешней среды. На современном этапе основным ...
 • ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ КАК ОСНОВНОЙ РЕЗЕРВ РОСТА ОБЪЕМОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ОПЕРАТОРОВ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 

  Сакун, Г.О.; Сакун, А.А.; Sakun, A.O.; Волков, А.В.; Волков, А.В.; Volkov, A.V. (Національна академія Національної гвардії України, 2016)
  Развитие рыночных отношений в Украине предусматривает формирование новых подходов в управлении персоналом, поскольку большинство украинских операторов телекоммуникаций из-за нехватки высококвалифицированного персонала и ...

View more