Последние добавления

 • ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА УПРАВЛІННЯ ЇХ ВИКОРИСТАННЯМ 

  Толкачова, Г.В.; Толкачова, Г.В.; Tolkachova, G.V.; Стоянова, Н.І.; Стоянова, Н.И.; Stoianova, N.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Вихід України з тривалої економічної кризи безпосередньо пов'язаний з поліпшенням фінансового стану суб'єктів господарювання в усіх сферах діяльності. За таких умов важливим стає застосування сучасних механізмів, принципів, ...
 • СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

  Петрашевська, А.Д.; Петрашевская, А.Д.; Petrashevska, A.D.; Браткова, Є.С.; Браткова, Е.С.; Bratkova, Ye.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  В основе современных теоретических подходов к мотивации лежат представления, сформулированные психологической наукой, исследующей причины и механизмы целенаправленного поведения человека. С этих позиций мотивация определяется ...
 • РИЗИКИ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТЕЙ 

  Кириллов, Д.В.; Кириллов, Д.В.; Kyryllov, D.V.; Козак, В.І.; Козак, В.И.; Kozak, V.I.; Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  В економічній літературі проблеми ризику займають одне з центральних місць. Інноваційна діяльність більшою мірою, ніж інші види діяльності, пов'язана з ризиком, оскільки повна гарантія благополучного результату практично ...
 • ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

  Кучерявая, Х.О.; Кучерявая, Х.О.; Kucheriavaia, Kh.O.; Грицуленко, С.І.; Грицуленко, С.И.; Griculenko, S.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Основним фундаментальним принципом економічного процвітання будь-якої країни та виробничого підприємства є постійне здійснення інноваційної діяльності (ІД), що базується на постійно нарощуваній міцності, можливостях та ...
 • ОСОБЛИВОСТІ СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: ВИДИ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 

  Толкачова, Г.В.; Толкачова, Г.В.; Tolkachova, G.V.; Бойко, Б.В.; Бойко, Б.В.; Boiko, B.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Страхування відповідальності – галузь страхування, в якій об'єктом страхування виступає відповідальність перед третіми юридичними або фізичними особами, які можуть зазнати збитків внаслідок будь-якої дії чи внаслідок ...
 • ЕВОЛЮЦІЙНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

  Терешко, Ю.В.; Терешко, Ю.В.; Tereshko, Yu.V.; Гурнік, О.В.; Гурник, О.В.; Hurnik, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  В умовах глобалізації, внаслідок загострення глобальних проблем сьогодення, роль сучасної держави, мета якої полягає у забезпеченні соціального компромісу і добробуту за допомогою активізації зусиль у царині закладення ...
 • ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ БАНКА 

  Кузнєцова, А.В.; Кузнецова, А.В.; Kuznietsova, A.V.; Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, О.А. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  На современном этапе развития рынка банкам приходится работать в условиях сложной и динамической среды, следовательно, подвергать себя влиянию большого числа дестабилизирующих факторов. Поскольку надежный и развитый ...
 • ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ РИНКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ УКРАЇНИ 

  Пінчук, Т.А.; Пинчук, Т.А.; Pinchuk, Т.А.; Яценко, Г.М.; Яценко, Г.М.; Yatsenko, G.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Формування ринку страхування життя має інституціональне значення в розвитку економіки. Виконуючи функцію накопичення грошових коштів, страхування життя акумулює внутрішні інвестиційні ресурси суспільства, і сприяє поліпшенню ...
 • ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СЛУЖБЫ МАРКЕТИНГА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

  Жуковська, Л.Е.; Жуковская, Л.Э.; Zhukovska, L.E.; Орлик, В.С.; Орлик, В.С.; Orlyk, V.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  В современных условиях рынка и рыночной конкуренции служба маркетинга на предприятии является важнейшим звеном в функционировании и управлении всей компанией. Данная служба работает в тесной взаимосвязи с производственным, ...
 • МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ АЗЕРБАЙДЖАНА 

  Голубєв, А.К.; Голубев, А.К.; Golubev, А.К.; Піралієв, Е.; Пиралиев, Э.; Piraliiev, Е.; Абдуллаєв, П.; Абдуллаев, П.; Abdullaiev, P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Сфере телекоммуникаций Азербайджана в последние годы уделяется большое внимание государства, что обеспечивает непрерывный рост доходов предприятий телекоммуникаций. Среднегодовые темпы роста доходов в секторе ИКТ составляют ...
 • СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФРАНЧАЙЗИНГА В СФЕРЕ СВЯЗИ УКРАИНЫ 

  Арпентій, Д.І.; Арпентий, Д.И.; Arpentii, D.I.; Аннаєв, Я.; Аннаев, Я.; Annaiev, Ya.; Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  В современных условиях усиления конкуренции на внутренних рынках и ограниченности финансовых возможностей для предприятий вопрос поиска новых форм организации бизнеса и привлечения инвестиций является актуальным, как для ...
 • СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

  Стрій, Л.О.; Стрий, Л.А.; Striy, L.O.; Гаджиєв, А.Т.; Гаджиев, А.Т.; Hadzhyiev, А.Т.; Оганесян, Н.С.; Оганесян, Н.С.; Ohanesian, N.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  В новой информационной экономике, которая формируется, значительно возрастает значение информации, информационного обеспечения деятельности предприятия. Информация, знание, интеллектуальные возможности специалистов становятся ...
 • ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ 

  Терешко, Ю.В.; Терешко, Ю.В.; Tereshko, Yu.V.; Кучеренко, В.А.; Кучеренко, В.А.; Kucherenko, V.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Результаты деятельности в любой сфере бизнеса зависят от наличия и эффективности использования финансовых ресурсов, которые приравниваются к кровеносной системе, обеспечивающей жизнедеятельность предприятия. Поэтому забота ...
 • ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

  Петрашевська, А.Д.; Петрашевская, А.Д.; Petrashevska, A.D.; Січняк, О.О.; Сичняк, О.О.; Sichniak, О.О. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  В сучасному світі значно ускладнюється соціальна структура та механізми її впливу на конкретні свої складові та навпаки. У практиці управління все більш популярним стає процесний підхід до управління, який починає доповнювати ...
 • АНАЛІЗ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

  Толкачова, Г.В.; Толкачова, Г.В.; Tolkachova, G.V.; Конюшок, А.М.; Конюшок, А.М.; Koniushok, А.М. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Із розвитком ринкових відносин посилюється роль страхування. Розвиток суспільних відносин, удосконалення засобів виробництва призводять до збільшення кількості ризиків та величини збитків від їх настання. Разом із необхідністю ...
 • ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЇ БЕЗКОНТАКТНИХ ПЛАТЕЖІВ В УКРАЇНІ 

  Захарченко, Л.А.; Захарченко, Л.А.; Zakharchenko, L.A.; Лісогор, І.В.; Лесогор, И.В.; Lisohor, I.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Суспільство сьогодні має вигляд глобального інформаційного простору, в якому щоденно розробляються, впроваджуються нові технології, які кардинально полегшують життя населення.
 • ІНВЕСТИЦІЇ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И ИХ ОСОБЕННОСТИ HUMAN CAPITAL INVESTMENTS AND THEIR FEATURES 

  Богатирьова, Л.Д.; Богатырева, Л.Д.; Bohatyrova, L.D.; Орлик, В.С.; Орлик, В.С.; Orlyk, V.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  Розгортання науково-технічної революції в індустріально-розвинених країнах в середині ХХ ст. в центр даного процесу поставило людину, від якісних параметрів робочої сили якої залежала ефективність реалізації як досягнень ...
 • ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕПЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗНАНЬ 

  Богатирьова, Л.Д.; Богатырева, Л.Д.; Bohatyrova, L.D.; Ільчишина, В.В.; Ильчишина, В.В.; Ilchyshyna, V.V.; Лісогор, І.В.; Лесогор, И.В.; Lisohor, I.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  Сучасна економіка – економіка знань, де на професії з переважанням інтелектуальної праці припадає основний приріст зайнятості: 85% – у США, 89% – у Великобританії, 90% – в Японії. Економіка знань стала головною характеристикою ...
 • ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ДІЛОВОЇ КАР'ЄРИ МЕНЕДЖЕРА 

  Даниленко, В.Р.; Даниленко, В.Р.; Danylenko, V.R.; Гасимов, Е.; Гасимов, Э.; Hasymov, Е.; Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  Кар'єра ("carrier" від італ. – біг, життєвий шлях) – це більш широке поняття, ніж займана посада. Вона розглядається у широкому та вузькому розумінні. У широкому: послідовність професійних ролей, статусів, видів діяльності ...
 • ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ КАР'ЄРИ МЕНЕДЖЕРА 

  Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M.; Кульчицька, М.К.; Кульчицкая, М.К.; Kulchytska, М.К.; Цапко, А.; Цапко, А.; Tsapko, А. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  Кар'єра (італ. carriera – біг, життєва дорога, від лат. carrus – віз) – просування вгору по службових сходах. Кар'єра – це процес професійного зростання людини, зростання його впливу, влади, авторитету, статусу в середовищі, ...

Просмотреть больше