Recent Submissions

 • СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА: ВНУТРИПРОИЗВОДСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПРОГРЕССА 

  Зернова, С.П.; Зернова, С.Ф.; Zernova, S.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Совершенствование хозяйственного механизма выражается в оптимизации всех его составных элементов. В результате достигается рост производительности труда, экономия затрат, повышение темпов роста экономики и, в конечном ...
 • ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА МОЖЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ПОШТИ 

  Галан, Л.В.; Галан, Л.В.; Galan, L.V.; Случевська, А.С.; Случевская, А.С.; Sluchevska, A.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Поряд з енергетичними запасами і продовольчими резервами, поштова служба завжди вважалася найважливішою частиною державної безпеки. І держава всіляко стежила за тим, щоб кореспонденція проходила тільки через руки підконтрольної ...
 • ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИЗИКУ 

  Калугіна, Н.А.; Калугина, Н.А.; Kaluhina, N.A. (Baltija Publishing, Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching University, 2016)
  Сучасний ринок послуг зв'язку та інформатизації України знаходиться в стані структурних зрушень, обумовлених різними соціально-економічними, геополітичними та іншими процесами. Скорочення купівельної спроможності населення ...
 • ENTERPRISES OF TELECOMMUNICATIONS IN UKRAINE: RESEARCH OF THE PRESENT STATE AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT 

  Стрій, Л.О.; Стрий, Л.А.; Striy, L.O.; Орлов, В.М.; Орлов, В.Н.; Orlov, V.M.; Захарченко, Л.А.; Захарченко, Л.А.; Zakharchenko, L.A.; Голубєв, А.К.; Голубев, А.К.; Golubev, А.К.; Богатирьова, Л.Д.; Богатырева, Л.Д.; Bohatyreva, L.D. (ПП «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР», Полтавська державна аграрна академія, 2017)
  Викладено результати комплексного дослідження економічної діяльності підприємств телекомунікацій України в 2015–2016 роках і напрямків її розвитку. Виконано оцінку стану конкурентного середовища на ринках телекомунікаційних ...
 • ЗАПРОВАДЖЕННЯ РЕВОЛЬВЕРНОГО ТА КОНТОКОРЕНТНГО КРЕДИТУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ 

  Жаданова, Ю.О.; Жаданова, Ю.А.; Zhadanova, Yu.O.; Банкет, Н.В.; Банкет, Н.В.; Banket, N.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  В Законі України "Про банки та банківську діяльність" зазначено, що банки – це установи, функцією яких є кредитування суб'єктів господарської діяльності та громадян за рахунок залучення коштів підприємств, установ, ...
 • ЛИДЕРСТВО В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

  Буякова, В.Ю.; Буякова, В.Ю.; Buiakova, V.Yu.; Теодорович, М.Ф.; Теодорович, М.Ф.; Teodorovych, M.F.; Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Понятие культуры организации является одним из базовых понятий в менеджменте. Однако только в последние годы организационную (корпоративную) культуру стали признавать основным показателем, необходимым для правильного ...
 • ВИЗНАЧЕННЯ МУЛЬТИКОЛІНЕАРНОСТІ ТА ЇЇ ПРИРОДИ 

  Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Лаврів, В.; Лаврив, В.; Lavriv, V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Дослідження, аналіз, пояснення та прогнозування динаміки економічної реальності, яка невпинно розвивається та поповнюється розмаїттям подій і явищ, що безпосередньо впливаються на життя як цілих суспільств та груп людей, ...
 • КАДРОВА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

  Щокотова, Т.М.; Щокотова, Т.М.; Shchokotova, Т.М.; Хирич, С.О.; Хирич, С.О.; Khyrych, S.O.; Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Поняття персоналу торгового підприємства характеризується чисельністю і складом зайнятих на ньому працівників.
 • ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ ЯК МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

  Калінчак, О.В.; Калинчак, О.В.; Kalinchak, O.V.; Данілицька, Н.; Данилицкая, Н.; Danilytska, N. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Останнім часом в умовах бурхливого розвитку комунікаційних систем, одним із ключових елементів стає глобальна мережа Інтернет. Розвиток Інтернет-технологій та застосування мережевих інновацій у маркетинговій діяльності ...
 • ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

  Калінчак, О.В.; Калинчак, О.В.; Kalinchak, O.V.; Городова, О.; Городова, О.; Horodova, О. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  В последнее время новейшие технологические достижения привели к формированию принципиально новых отраслей экономики, коренным образом изменив экономический и социальный уклад общества. В первую очередь это касается современной ...
 • НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОТИВАЦИИ И САМОМОТИВАЦИИ В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ 

  Магеррамов, М.М.; Магеррамов, М.М.; Maherramov, М.М.; Кучеренко, В.А.; Кучеренко, В.А.; Kucherenko, V.A.; Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Самомотивация – очень важный психический процесс, отвечающий за пропорциональность и поступательность естественного развития человека, а также за продуктивность его деятельности в целом. Самомотивация – принятие человеком ...
 • СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПОЧТОВЫХ УСЛУГ ПО ДОСТАВКЕ ПЕНСИЙ И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ДЛЯ УГППС "УКРПОЧТА" 

  Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.Н.; Tardaskina, T.M.; Богатирьова, Л.Д.; Богатырева, Л.Д.; Bohatyreva, L.D.; Гвоздєв, Г.Г.; Гвоздев, Г.Г.; Hvozdiev, G.G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Социальное обеспечение – одно из основных направлений развития любого демократического, правового государства. Именно институт социального обеспечения гарантирует гражданину и человеку пенсии и пособия, в том числе, по ...
 • ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ В МИРЕ И АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

  Захарченко, Л.А.; Захарченко, Л.А.; Zakharchenko, L.A.; Нагієв, О.; Нагиев, О.; Nahiiev, О.; Шахбазова, С.; Шахбазова, С.; Shakhbazova, S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Развитие инфокоммуникаций во всем мире идет ускоренными темпами, а подвижная широкополосная сеть признана самой быстрорастущей технологией в истории человечества. Число контрактов на подвижную телефонную связь сегодня ...
 • СТРАТЕГИИ ДОСТИЖЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ УКРАИНЫ 

  Ісайко, Т.А.; Исайко, Т.А.; Isaiko, Т.А.; Паборцева, Т.О.; Паборцева, Т.О.; Pabortseva, T.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Основой рыночных отношений на рынке является конкуренция предприятий, как производителей продукции за рынок сбыта своей продукции с целью получения финансовых результатов (доходов, прибыли). Соперничество среди существующих ...
 • ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

  Жуковська, Л.Е.; Жуковская, Л.Э.; Zhukovska, L.E. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Керувати – значить передбачати, тобто прогнозувати, планувати. Тому найважливішим елементом підприємницької господарської діяльності і керування підприємством є планування, у тому числі і фінансове.
 • ДЕРЖАВА ЯК ГОЛОВНИЙ СУБ'ЄКТ І СИСТЕМОУТВОРЮЮЧИЙ ФАКТОР ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ 

  Вдовиченко, А.М.; Вдовиченко, А.Н.; Vdovychenko, A.M.; Тросман, К.Я.; Тросман, К.Я.; Trosman, K.Ya. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Серед найважливіших проблем сьогодення центральне місце займає насущна потреба наукового обґрунтування суті і напрямку трансформаційних перетворень, ролі і місця держави в соціально-економічному розвитку.
 • ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ У СФЕРІ ІТ 

  Балан, В.І.; Балан, В.И.; Balan, V.I.; Зернова, С.П.; Зернова, С.Ф.; Zernova, S.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Зростання інтересу до транскордонних операцій злиття та поглинання як форми інтернаціоналізації діяльності останнім часом стало передумовою для придбання більшої актуальності дослідженнями злиття та поглинання (М&А). В ...
 • ДЕЯКІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ В СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ 

  Терешко, Ю.В.; Терешко, Ю.В.; Tereshko, Yu.V.; Банкет, Н.В.; Банкет, Н.В.; Banket, N.V.; Пітерова, О.В.; Питерова, О.В.; Piterova, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Процес управління є насамперед інформаційним процесом. На першому його етапі здійснюють збирання й накопичення інформації про стан об'єкта управління та зовнішнє середовище, на другому – її перероблення для прийняття ...
 • РОЗВИТОК МОБІЛЬНОЇ РЕКЛАМИ ЯК ЕЛЕМЕНТУ МОБІЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ 

  Кузнєцова, М.А.; Кузнецова, М.А.; Kuznetsova, M.A.; Зінов'єва, К.П.; Зиновьева, К.П.; Zinovieva, K.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Інтернет уже давно став рекламним середовищем, за допомогою якої компанії просувають свою продукцію на ринок. У цей час майже кожний вид діяльності відображений у мережі, створена велика кількість рекламних площадок, ...
 • ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 

  Щуровська, А.Ю.; Щуровская, А.Ю.; Shchurovska, A.Yu.; Яценко, С.В.; Яценко, С.В.; Yatsenko, S.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Загострення актуальності проблематики регіональної конкурентоспроможності з позиції здатності захищати свої конкурентні переваги призвело до того, що інвестиційна привабливість регіонів дедалі частіше опиняється у полі ...

View more