Recent Submissions

 • СИНЕРГЕТИЧНІ РІВНІ КОНВЕЦІОНАЛЬНОСТІ «СОЦІАЛЬНИХ АРХЕТИПІВ» 

  Ворніков, В.І.; Ворников, В.И.; Vornikov, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Розкриваються конвенціональні засади взаємовідносин в сучасному суспільстві та виявляються семіотичні виміри, що надають можливості створення теоретичної моделі – проекту цих відносин на основі поєднання феноменологічного ...
 • СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК ВЕНЧУРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 

  Прокопенко, О.О.; Прокопенко, О.О.; Prokopenko, O.O.; Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  У сучасних умовах прискореного розвитку науково-технічної революції і великомасштабного транскордонного переміщення капіталу, глобалізації виробництва і ринків конкурентоспроможність товарів, підприємств і країн все більшою ...
 • РОЗВИТОК МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРІВ НА ЗАСАДАХ МУЛЬТИМОДАЛЬНОСТІ 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, О.А. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Обґрунтовано доцільність застосування мультимодальних систем для розвитку міжнародних транспортних коридорів. Визначено переваги зсовування цих систем у поєднанні із механізмами державно-приватного партнерства.
 • ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 

  Задорожна, Л.М.; Задорожная, Л.М.; Zadorozhna, L.M.; Орлов, В.М.; Орлов, В.Н.; Orlov, V.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  В доповіді розглядаються теоретичні та практичні аспекти оцінювання ефективності діяльності підприємства. Представлено результати аналізу та оцінювання показників ефективності діяльності підприємств (ПрАТ «Київстар» та ...
 • РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА ЗВ’ЯЗКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

  Жарікова, Д.Д.; Жарикова, Д.Д.; Zharikova, D.D.; Орлов, В.М.; Орлов, В.Н.; Orlov, V.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  В доповіді розглядається сучасний стан ринку телекомунікаційних послуг. Суб’єкти господарської діяльності особливо в сучасних умовах (пандемії), як і в усьому світі так і в Україні повинні враховувати потреби та платоспроможність ...
 • ПЕРСПЕКТИВИ І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

  Банкет, Н.В.; Банкет, Н.В.; Banket, N.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  У доповіді визначені перспективи та проблеми розвитку фондового ринку України, основні тенденції його розвитку як елемента національної економіки.
 • СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА: ВНУТРИПРОИЗВОДСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПРОГРЕССА 

  Зернова, С.П.; Зернова, С.Ф.; Zernova, S.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Совершенствование хозяйственного механизма выражается в оптимизации всех его составных элементов. В результате достигается рост производительности труда, экономия затрат, повышение темпов роста экономики и, в конечном ...
 • ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА МОЖЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ПОШТИ 

  Галан, Л.В.; Галан, Л.В.; Galan, L.V.; Случевська, А.С.; Случевская, А.С.; Sluchevska, A.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Поряд з енергетичними запасами і продовольчими резервами, поштова служба завжди вважалася найважливішою частиною державної безпеки. І держава всіляко стежила за тим, щоб кореспонденція проходила тільки через руки підконтрольної ...
 • ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИЗИКУ 

  Калугіна, Н.А.; Калугина, Н.А.; Kaluhina, N.A. (Baltija Publishing, Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching University, 2016)
  Сучасний ринок послуг зв'язку та інформатизації України знаходиться в стані структурних зрушень, обумовлених різними соціально-економічними, геополітичними та іншими процесами. Скорочення купівельної спроможності населення ...
 • ENTERPRISES OF TELECOMMUNICATIONS IN UKRAINE: RESEARCH OF THE PRESENT STATE AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT 

  Стрій, Л.О.; Стрий, Л.А.; Striy, L.O.; Орлов, В.М.; Орлов, В.Н.; Orlov, V.M.; Захарченко, Л.А.; Захарченко, Л.А.; Zakharchenko, L.A.; Голубєв, А.К.; Голубев, А.К.; Golubev, А.К.; Богатирьова, Л.Д.; Богатырева, Л.Д.; Bohatyreva, L.D. (ПП «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР», Полтавська державна аграрна академія, 2017)
  Викладено результати комплексного дослідження економічної діяльності підприємств телекомунікацій України в 2015–2016 роках і напрямків її розвитку. Виконано оцінку стану конкурентного середовища на ринках телекомунікаційних ...
 • ЗАПРОВАДЖЕННЯ РЕВОЛЬВЕРНОГО ТА КОНТОКОРЕНТНГО КРЕДИТУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ 

  Жаданова, Ю.О.; Жаданова, Ю.А.; Zhadanova, Yu.O.; Банкет, Н.В.; Банкет, Н.В.; Banket, N.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  В Законі України "Про банки та банківську діяльність" зазначено, що банки – це установи, функцією яких є кредитування суб'єктів господарської діяльності та громадян за рахунок залучення коштів підприємств, установ, ...
 • ЛИДЕРСТВО В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

  Буякова, В.Ю.; Буякова, В.Ю.; Buiakova, V.Yu.; Теодорович, М.Ф.; Теодорович, М.Ф.; Teodorovych, M.F.; Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Понятие культуры организации является одним из базовых понятий в менеджменте. Однако только в последние годы организационную (корпоративную) культуру стали признавать основным показателем, необходимым для правильного ...
 • ВИЗНАЧЕННЯ МУЛЬТИКОЛІНЕАРНОСТІ ТА ЇЇ ПРИРОДИ 

  Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Лаврів, В.; Лаврив, В.; Lavriv, V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Дослідження, аналіз, пояснення та прогнозування динаміки економічної реальності, яка невпинно розвивається та поповнюється розмаїттям подій і явищ, що безпосередньо впливаються на життя як цілих суспільств та груп людей, ...
 • КАДРОВА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

  Щокотова, Т.М.; Щокотова, Т.М.; Shchokotova, Т.М.; Хирич, С.О.; Хирич, С.О.; Khyrych, S.O.; Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Поняття персоналу торгового підприємства характеризується чисельністю і складом зайнятих на ньому працівників.
 • ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ ЯК МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

  Калінчак, О.В.; Калинчак, О.В.; Kalinchak, O.V.; Данілицька, Н.; Данилицкая, Н.; Danilytska, N. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Останнім часом в умовах бурхливого розвитку комунікаційних систем, одним із ключових елементів стає глобальна мережа Інтернет. Розвиток Інтернет-технологій та застосування мережевих інновацій у маркетинговій діяльності ...
 • ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

  Калінчак, О.В.; Калинчак, О.В.; Kalinchak, O.V.; Городова, О.; Городова, О.; Horodova, О. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  В последнее время новейшие технологические достижения привели к формированию принципиально новых отраслей экономики, коренным образом изменив экономический и социальный уклад общества. В первую очередь это касается современной ...
 • НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОТИВАЦИИ И САМОМОТИВАЦИИ В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ 

  Магеррамов, М.М.; Магеррамов, М.М.; Maherramov, М.М.; Кучеренко, В.А.; Кучеренко, В.А.; Kucherenko, V.A.; Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Самомотивация – очень важный психический процесс, отвечающий за пропорциональность и поступательность естественного развития человека, а также за продуктивность его деятельности в целом. Самомотивация – принятие человеком ...
 • СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПОЧТОВЫХ УСЛУГ ПО ДОСТАВКЕ ПЕНСИЙ И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ДЛЯ УГППС "УКРПОЧТА" 

  Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.Н.; Tardaskina, T.M.; Богатирьова, Л.Д.; Богатырева, Л.Д.; Bohatyreva, L.D.; Гвоздєв, Г.Г.; Гвоздев, Г.Г.; Hvozdiev, G.G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Социальное обеспечение – одно из основных направлений развития любого демократического, правового государства. Именно институт социального обеспечения гарантирует гражданину и человеку пенсии и пособия, в том числе, по ...
 • ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ В МИРЕ И АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

  Захарченко, Л.А.; Захарченко, Л.А.; Zakharchenko, L.A.; Нагієв, О.; Нагиев, О.; Nahiiev, О.; Шахбазова, С.; Шахбазова, С.; Shakhbazova, S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Развитие инфокоммуникаций во всем мире идет ускоренными темпами, а подвижная широкополосная сеть признана самой быстрорастущей технологией в истории человечества. Число контрактов на подвижную телефонную связь сегодня ...
 • СТРАТЕГИИ ДОСТИЖЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ УКРАИНЫ 

  Ісайко, Т.А.; Исайко, Т.А.; Isaiko, Т.А.; Паборцева, Т.О.; Паборцева, Т.О.; Pabortseva, T.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Основой рыночных отношений на рынке является конкуренция предприятий, как производителей продукции за рынок сбыта своей продукции с целью получения финансовых результатов (доходов, прибыли). Соперничество среди существующих ...

View more