Recent Submissions

 • ДЕРЖАВА ЯК ГОЛОВНИЙ СУБ'ЄКТ І СИСТЕМОУТВОРЮЮЧИЙ ФАКТОР ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ 

  Вдовиченко, А.М.; Вдовиченко, А.Н.; Vdovychenko, A.M.; Тросман, К.Я.; Тросман, К.Я.; Trosman, K.Ya. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Серед найважливіших проблем сьогодення центральне місце займає насущна потреба наукового обґрунтування суті і напрямку трансформаційних перетворень, ролі і місця держави в соціально-економічному розвитку.
 • ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ У СФЕРІ ІТ 

  Балан, В.І.; Балан, В.И.; Balan, V.I.; Зернова, С.П.; Зернова, С.Ф.; Zernova, S.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Зростання інтересу до транскордонних операцій злиття та поглинання як форми інтернаціоналізації діяльності останнім часом стало передумовою для придбання більшої актуальності дослідженнями злиття та поглинання (М&А). В ...
 • ДЕЯКІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ В СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ 

  Терешко, Ю.В.; Терешко, Ю.В.; Tereshko, Yu.V.; Банкет, Н.В.; Банкет, Н.В.; Banket, N.V.; Пітерова, О.В.; Питерова, О.В.; Piterova, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Процес управління є насамперед інформаційним процесом. На першому його етапі здійснюють збирання й накопичення інформації про стан об'єкта управління та зовнішнє середовище, на другому – її перероблення для прийняття ...
 • РОЗВИТОК МОБІЛЬНОЇ РЕКЛАМИ ЯК ЕЛЕМЕНТУ МОБІЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ 

  Кузнєцова, М.А.; Кузнецова, М.А.; Kuznetsova, M.A.; Зінов'єва, К.П.; Зиновьева, К.П.; Zinovieva, K.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Інтернет уже давно став рекламним середовищем, за допомогою якої компанії просувають свою продукцію на ринок. У цей час майже кожний вид діяльності відображений у мережі, створена велика кількість рекламних площадок, ...
 • ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 

  Щуровська, А.Ю.; Щуровская, А.Ю.; Shchurovska, A.Yu.; Яценко, С.В.; Яценко, С.В.; Yatsenko, S.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Загострення актуальності проблематики регіональної конкурентоспроможності з позиції здатності захищати свої конкурентні переваги призвело до того, що інвестиційна привабливість регіонів дедалі частіше опиняється у полі ...
 • СУЧАСНІ ПАРАДИГМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

  Пінчук, Т.А.; Пинчук, Т.А.; Pinchuk, T.A.; Чернова, Ю.О.; Чернова, Ю.О.; Chernova, Yu.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Загальносвітовою тенденцією є трансформація індустріального суспільства до постіндустріального, яка відбувається в умовах посилення глобалізаційних процесів, зростання сфери послуг і нематеріального виробництва, впливу ІКТ ...
 • ВПЛИВ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЗВ'ЯЗКУ НА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

  Чумаченко, А.О.; Чумаченко, А.О.; Chumachenko, A.O.; Устименко, А.М.; Устименко, А.М.; Ustymenko, А.М.; Сакун, Г.О.; Сакун, А.А.; Sakun, A.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Соціально-економічна ситуація, що склалася в Україні в результаті економічних реформ, характеризується спадом виробництва в багатьох галузях промисловості, зубожінням значної частини населення, втратою ідеалів, порушенням ...
 • НЕОБХІДНІСТЬ СТРАТЕГІЧНОГО КОНТРОЛЮ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ КОМПАНІЇ 

  Щокотова, Т.М.; Щокотова, Т.М.; Shchokotova, T.M.; Ісайко, Т.А.; Исайко, Т.А.; Isaiko, T.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Завдання стратегічного контролю – супроводжувати і підтримувати стратегічний план щодо забезпечення його життєздатності. Супровід включає перевірку адекватності формулювання стратегії, її впровадження і реалізацію.
 • ВАЖЕЛІ ТА СТИМУЛИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

  Пінчук, Т.А.; Пинчук, Т.А.; Pinchuk, T.A.; І.С., Порада; И.С., Порада; I.S., Porada (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Україна переживає складні наслідки економічної кризи, що істотно позначається на становленні соціально орієнтованої ринкової економіки, розвиток якої потребує дослідження та формування ефективної системи інноваційного ...
 • РОЗВИТОК МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

  Кузнєцова, М.А.; Кузнецова, М.А.; Kuznetsova, M.A.; Ільчишина, В.В.; Ильчишина, В.В.; Ilchyshyna, V.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Підприємництво є важливим сектором вітчизняної економіки, який сприяє насиченості ринку товарами та послугами, створенню нових робочих місць, зменшенню безробіття тощо. Розвиток підприємництва відіграє незамінну роль у ...
 • ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПОСЛУГ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ 

  Галан, л.в.; Галан, Л.В.; Galan, L.V.; Кривцова, Ю.І.; Кривцова, Ю.І.; Kryvtsova, Yu.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Прихід на український телекомунікаційний ринок зовнішніх і внутрішніх інвесторів дав поштовх подальшому розвитку конкуренції в цьому сегменті реальної економіки. У цих умовах одним з найбільш розвинених та перспективних ...
 • ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

  Щуровська, А.Ю.; Щуровская, А.Ю.; Shchurovska, A.Yu.; Мацишин, О.С.; Мацишин, О.С.; Matsyshyn, O.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Понятие "безопасность" весьма широко и многообразно и покрывает самые разные сферы деятельности, начиная с экономической безопасности и заканчивая вопросами физической защиты персонала и охраны зданий и сооружений. Среди ...
 • СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОШТОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

  Пінчук, Т.А.; Пинчук, Т.А.; Pinchuk, T.A.; Самохвалова, О.Г.; Самохвалова, О.Г.; Samokhvalova, O.G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Сучасний стан ринку поштового зв'язку в світі можна характеризувати як перехід від монополії до лібералізованого ринкового господарства. При розвитку світової економіки істотно змінюється діяльність у поштовому зв'язку. ...
 • ИНТЕГРИРОВАННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ В ПРОДВИЖЕНИИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ 

  Кузнєцова, М.А.; Кузнецова, М.А.; Kuznetsova, M.A.; Козлова, А.М.; Козлова, А.М.; Kozlova, A.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  В настоящее время, в системе маркетинга все более весомую роль играет комплекс маркетинговых коммуникаций. Об этом свидетельствует ряд факторов: активное развитие существующих и появление новых элементов комплекса маркетинговых ...
 • СУЩНОСТЬ КОНВЕРГЕНЦИИ В ИНФОКОММУНИКАЦИЯХ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ 

  Калінчак, О.В.; Калинчак, О.В.; Kalinchak, O.V.; Івоненко, О.В.; Ивоненко, О.В.; Ivonenko, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Эволюция телекоммуникационных, компьютерных и информационных технологий, формирование новых принципов регулирования и возникновение новых экономических условий, определяемых процессами глобализации, ведут к глубоким ...
 • "ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ" В КОНТЕКСТІ ВИМОГ СУЧАСНОСТІ 

  Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevych, I.V. (Publishing outfit "Centre of educational literature", 2016)
  Поняття якості вищої освіти (надалі – ВО) є сьогодні одним із найбільш актуальних питань, яке досліджується як освітянами, так і науковцями. Але детальний аналіз наявних думок показує, що дуже часто не тільки пересічні ...
 • РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ВИМОГ У СФЕРІ ЯКОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ 

  Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevych, I.V.; Депа, О.Р.; Депа, О.Р.; Depa, O.R. ("Бял ГРАД-БГ" ООД, 2014)
  Якість – один із критеріїв, у якому зацікавлені як суб'єкти діяльності, так і їхні клієнти. Підвищення якості продукції вважається основою її конкурентоспроможності і динамічного поступального розвитку виробництва. Якість ...
 • РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА КАК ИНСТРУМЕНТА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

  Сакун, Г.О.; Сакун, А.А.; Sakun, A.O.; Чернецька, М.Г.; Чернецкая, М.Г.; Chernetska, M.G. (Nauka i studia, 2015)
  В условиях глобализации, роста экономики и повышения динамизма конкуренции, политической стабильности и выхода бизнеса на международный рынок назрела необходимость в дальнейшем совершенствовании корпоративного управления ...
 • ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ БАНКА СО СТЕЙКХОЛДЕРАМИ НА ПРИНЦИПАХ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

  Сакун, Г.О.; Сакун, А.А.; Sakun, A.O.; Таранкова, В.І.; Таранкова, В.И.; Tarankova, V.I. (Nauka i studia, 2015)
  Конкуренция в банковском секторе выдвигает жесткие требования к банкам по организации финансовых отношений со стейкхолдерами. Отсутствие эффективных подходов со стороны банков к организации указанных отношений может негативно ...
 • МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСВЕННОСТИ В УПРАВЛЕНИИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

  Сакун, Г.О.; Сакун, А.А.; Sakun, A.O.; Сікора, Р.О.; Сикора, Р.О.; Sikora, R.O. (Nauka i studia, 2015)
  Процессы трансформации экономики Украины в рыночную привели к уходу от практики государственного патернализма, что нашло свое отражение в изменении понимания роли предприятия как общественного института, формирование нового ...

View more