Recent Submissions

 • КАДРОВАЯ СТРАТЕГИЯ КАК МЕТОД УЛУЧШЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА ПРЕДПРИЯТИЯ 

  Калашник, А.О.; Калашник, А.О.; Kalashnyk, А.О.; Павлов, І.В.; Павлов, И.В.; Pavlov, I.V.; Сакун, Г.О.; Сакун, А.А.; Сакун, А.О. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Управление любым предприятием, компанией нуждается в четкой координации и прагматизме. Однако в большинстве организациях для достижения большого результата необходимы новые подходы в управлении. Одним из таких подходов ...
 • СЕРВІСНИЙ БРЕНД ОПЕРАТОРА ЗВ'ЯЗКУ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ СПОЖИВЧОЇ ЛОЯЛЬНОСТІ 

  Борисевич, Є.Г.; Борисевич, Е.Г.; Borysevych, Ye.G.; Устич, К.В.; Устич, К.В.; Ustych, K.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  В умовах наростання конкуренції, скорочення життєвих циклів продуктів на ринку, появи фірм, що орієнтуються на короткостроковий успіх за рахунок використання наявних на даний момент науково-технічних розробок, не здатних ...
 • СУЧАСНИЙ АУТСОРСИНГ: ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ, ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 

  Борисевич, Є.Г.; Борисевич, Е.Г.; Borysevych, Ye.G.; Ніколова, М.Е.; Николова, М.Э.; Nikolova, М.Е. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Відомо, що аутсорсинг набуває все більше популярного характеру серед підприємств різних типів та масштабів. Щорічні витрати на аутсорсинг у всьому світі перевищують один трильйон доларів США, і ця цифра не стоїть на місці. ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ПОШТОВОЇ ЛОГІСТИКИ УКРАЇНИ 

  Богатирьова, Л.Д.; Богатырева, Л.Д.; Bohatyreva, L.D.; Івасілєвіч, С.В.; Ивасилевич, С.В.; Ivasilievich, S.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  На сьогодні сучасна пошта – це світова мережа доставки пошти через державні поштові компанії. Певні країни (США, Росія) мають державну монополію тільки на частину послуг зв'язку. У Великобританії усі поштові послуги ...
 • PSYCHOLINGUISTICS IN MANAGER'S BUSINESS-COMMUNICATION 

  Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M.; Соколова, Ю.; Соколова, Ю.; Sokolova, Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Nowadays manager should be able to play a tremendous number of different roles including interindividual, informational and roles connected to dicision making. But first of all, there is a great pool of roles, which are ...
 • ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗВ'ЯЗКУ 

  Петрашевська, А.Д.; Петрашевская, А.Д.; Petrashevska, A.D.; Пенкова, К.І.; Пенкова, К.И.; Penkova, K.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  На сучасному етапі розвитку економіки все більш вагоме значення набуває управління фінансовим забезпеченням діяльності підприємства, оскільки фінанси являють собою кровоносну систему економічного базису, що забезпечує і ...
 • ХАРАКТЕРИСТИКА СУБ'ЄКТІВ ТА ОБ'ЄКТІВ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

  Петрашевська, А.Д.; Петрашевская, А.Д.; Petrashevska, A.D.; Калашніков, Р.В.; Калашников, Р.В.; Kalashnikov, R.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  В умовах стрімкого оновлення та подальшої розбудови мереж зв'язку, пов'язаних з переходом до нових стандартів надання послуг зв'язку, а також необхідності оновлення та переоснащення виробничих комплексів в інших галузях ...
 • РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В УКРАИНЕ 

  Кузнєцова, М.А.; Кузнецова, М.А.; Kuznetsova, M.A.; Терзі, І.; Терзи, И.; Terzi, I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  В качестве основной характеристики современного этапа развития общества на мировом уровне можно определить его информационную направленность. Развитие информационного общества предполагает как изменение материальной основы ...
 • ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕНЧМАРКИНГА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

  Кузнєцова, М.А.; Кузнецова, М.А.; Kuznetsova, М.А.; Архипова, Ю.О.; Архипова, Ю.О.; Arkhypova, Yu.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Современный уровень развития экономических связей обладает существенными особенностями, связанными, в первую очередь, с началом формирования информационной эпохи, трансформирующей цели общественного движения в направлении ...
 • ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ 

  Камбур, Н.М.; Камбур, Н.М.; Kambur, N.M.; Вдовиченко, А.М.; Вдовиченко, А.Н.; Vdovychenko, A.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Сучасне економічне зростання та конкурентоспроможність економіки пов'язані з науково-технічним прогресом, інтелектуалізацією та інноваційністю виробництва. Не випадково проблемі підвищення конкурентоспроможності економіки ...
 • МОДЕЛЬ ПРОТОТИПУ ВЕНЧУРНОГО ПРОЕКТУ "ACADEMY-SCHOOLS CONNECT" ЯК ЕЛЕМЕНТ ОСВІТНЬОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

  Зернова, С.П.; Зернова, С.П.; Zernova, S.P.; Статірова, К.В.; Статирова, К.В.; Statirova, K.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Модель прототипу венчурного проекту "Academy-Schools Connect" пропонується на стадії "Pre seed". Цей проект являє собою інтернет-ресурс з елементами профільної соціальної мережі, який призначений для постійного користування ...
 • ЗНАЧЕННЯ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ КРАЇНИ 

  Голубенко, О.О.; Голубенко, О.О.; Holubenko, О.О.; Щуровська, А.Ю.; Щуровская, А.Ю.; Shchurovska, A.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Споживчий кредит останнім часом особливо поширюється, адже найчастіше більшість населення України не мають змоги купувати товари тривалого користування за кошти, що отримують зі своїх поточних доходів. Значущість досліджень ...
 • ВЛИЯНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЭКОНОМИКИ И НАЦИОНАЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ 

  Вдовиченко, А.М.; Вдовиченко, А.Н.; Vdovychenko, A.M.; Грищук, Т.В.; Грищук, Т.В.; Hryshchuk, T.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  В современном мире миграция интеллектуальных ресурсов является одним из ключевых факторов, определяющих конкурентоспособность стран.
 • ИННОВАЦИОННОСТЬ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЭКОНОМИКИ 

  Вдовиченко, А.М.; Вдовиченко, А.Н.; Vdovychenko, А.М.; Балабан, Є.Ю.; Балабан, Е.Ю.; Balaban, Ye.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Внешнеэкономическая деятельность является сегодня одним из главных направлений развития современных государств, поскольку ни одна страна в мире практически не в состоянии самостоятельно развивать собственное производство, ...
 • СКЛАДОВІ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ ВНЗ ТА ВИЗНАЧЕННЯ МЕТОДІВ ЇЇ ОЦІНКИ 

  Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.Н.; Tardaskina, T.M. ("Бял ГРАД-БГ" ООД, 2003)
  Метою дослідження є косплексне вивчення особливостей формування та оцінки конкурентноспроможності ВНЗ та визначення методу оцінки, що є найповнішим і найефективнішим.
 • ОСНОВНІ ВИМОГИ ЗАМОВНИКІВ ТА ПОТЕНЦІЙНИХ СПОЖИВАЧІВ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЩОДО ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

  Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevych, I.V. (Nauka i studia, 2015)
  Метою даної роботи є визначення основних вимог щодо якості діяльності освітньої організації, які висуваються замовниками та потенційними споживачами освітніх послуг.
 • ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ І ВРАХУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ ПРИ ІНВЕСТУВАННІ РОЗВИТКУ ЗВ'ЯЗКУ 

  Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M. (Державне видавничо-інформаційне агенство "Зв'язок", 1997)
  Входження України у світовий інформаційний простір вимагає прискореного розвитку і поновлення виробничого потенціалу галузі та її підприємств. Розв'язання цієї проблеми неможливе без термінових заходів щодо активізації ...
 • ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО И ОРГАНИЗОВАННОГО СОГЛАСОВАНИЯ В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОСВЯЗЬЮ 

  Орлов, В.М.; Орлов, В.Н.; Orlov, V.M.; Мардаровський, Ф.З.; Мардаровский, Ф.З.; Mardarovskyi, F.Z.; Пусенкова, І.В.; Пусенкова, И.В.; Pusenkova, I.V.; Тіханова, Т.Є.; Тиханова, Т.Е.; Tikhanova, T.Ye. (Державне видавничо-інформаційне агенство "Зв'язок", 1997)
  Переход экономики Украины на рыночные отношения требует пересмотра взглядов на формирование систем управления народным хозяйством. Это касается и отрасли связи, в которой изменяются экономические отношения, повышается ...
 • РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ КАК ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ И ПРОТИВОРЕЧИЙ В ОТРАСЛИ СВЯЗИ УКРАИНЫ 

  Орлов, В.М.; Орлов, В.Н.; Orlov, V.M.; Мардаровський, Ф.З.; Мардаровский, Ф.З.; Mardarovskyi, F.Z.; Пусенкова, І.В.; Пусенкова, И.В.; Pusenkova, I.V.; Філіппова, О.І.; Филиппова, О.И.; Filippova, O.I. (Державне видавничо-інформаційне агенство "Зв'язок", 1997)
  Рассмотрен один из основных путей реструктуризации отрасли связи, основанный на анализе противоречий. Предложена классификация проблем и противоречий, методика построения структуры проблем и противоречий на всех иерархических ...
 • СПЕЦИФІКА КУРСУ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ТЕХНІЧНОМУ ВУЗІ 

  Тарасенко, Л.В.; Тарасенко, Л.В.; Tarasenko, L.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
  Розглядаються специфічні риси курсу іноземної мови у технічному вузі.

View more