Recent Submissions

 • ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР УПРАВЛЕНИЯ 

  Захарченко, Л.А.; Захарченко, Л.А.; Zakharchenko, L.A.; Політова, І.В.; Политова, И.В.; Politova, I.V.; Бугор, І.І.; Бугор, И.И.; Buhor, I.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  В данной статье рассматриваются теоретические и практические аспекты формирования организационных структур управления телекоммуникационных операторов.
 • ЗНАЧЕННЯ АДАПТОВАНОСТІ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ ПРИ ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ 

  Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M.; Пінчук, Т.А.; Пинчук, Т.А.; Pinchuk, T.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  У статті розглядається значення адаптованості особистості до змін, викликаних сучасною соціально-економічною кризою для прийняття ефективних управлінських рішень.
 • СОЦІАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ СУСПІЛЬНОГО ДОСТУПУ ДО БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ У ПОШТОВІЙ СФЕРІ 

  Орлов, В.М.; Орлов, В.Н.; Orlov, V.M.; Кобельська, Г.О.; Кобельська, Г.О.; Kobelska, G.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  У доповіді розглядаються соціальні передумови суспільного доступу до банківських послуг та роль й значення діяльності Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» на ринку фінансових послуг України.
 • НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

  Банкет, Н.В.; Банкет, Н.В.; Banket, N.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  Рассматриваются новые направления мобильной связи в развитых странах, состояние рынка мобильной связи как в мире, так и в отдельных странах.
 • О НЕОБХІДНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

  Толкачова, Г.В.; Толкачева, Г.В.; Tolkachova, G.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  Розглядається фінансова підготовка сучасних спеціалістів на підприємствах різних форм власності.
 • СТРУКТУРИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ КАЧЕСТВА УСЛУГ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  Обоснована актуальность исследования вопросов анализа и оценки качества услуг почтовой связи. Расмотрены основные положения метода структурирования функций качества применительно к развертыванию функций качества услуг ...
 • ПОТОЧНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИИ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ-РИНКУ УКРАЇНИ 

  Аветісян, К.П.; Аветисян, К.П.; Avetisian, K.P.; Калугіна, Н.А.; Калугина, Н.А.; Kaluhina, N.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  Розглядається поточний стан Інтернет-ринку України та тенденції його розвитку. Визначені особливості Інтернет-ринку та його користувачів.
 • ПРАВИЛА НОВОГО МАРКЕТИНГУ 

  Стрій, Л.О.; Стрий, Л.А.; Striy, L.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  У статті аналізуються принципи та правила нового маркетингу, який спирається на знання, ідеї, творчий підхід й інновації.
 • ІНФЛЯЦІЙНЕ ТАРГЕТУВАННЯ ЯК ОПТИМАЛЬНИЙ МЕТОД РЕГУЛЮВАННЯ ІНФЛЯЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ В УКРАЇНИ 

  Кузнєцова, М.А.; Кузнецова, М.А.; Kuznetsova, M.A.; Піменов, А.О.; Пименов, А.О.; Pimenov, А.О. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  Розглянуті особливості та переваги інфляційного таргетування як одного з методів регулювання рівня інфляції та досягнення її сталого стану.
 • УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

  Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.Н.; Tardaskina, T.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  Розглянуто теоретичні та практичні аспекти управління маркетингом персоналу на підприємстві, запропоновані етапи управління маркетингом персоналу, які є універсальними та можуть бути застосовані будь-яким підприємством ...
 • СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ЯВИЩА 

  Сакун, Г.О.; Сакун, А.А.; Сакун, А.О.; Хлопотна, Н.І.; Хлопотная, Н.И.; Павлюченко, О.С.; Павлюченко, О.С.; Pavliuchenko, O.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  Розглядається філософський аналіз сучасного стану явища менеджменту та доводиться, що він має семантичну природу, тобто обслуговується інформаційним субстратом або знаннями, що накопичила світова спільнота.
 • ОСОБЛИВОСТІ КЛІЄНТООРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 

  Борисевич, Є.Г.; Борисевич, Е.Г.; Borysevych, Ye.G.; Жуковська, Л.Е.; Жуковская, Л.Э.; Zhukovska, L.E. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  З’ясовуються особливості формування сучасних підходів до управління організацією, які доцільні в умовах жорсткої конкуренції.
 • РОЛЬ КОНТРОЛІНГУ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

  Борисевич, Є.Г.; Борисевич, Е.Г.; Borysevych, Ye.G.; Жуковська, Л.Е.; Жуковская, Л.Э.; Zhukovska, L.E. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  З’ясовуються особливості методологічні принципи контролінгу, як інструмента ефективного управління бізнесом, виділені основні функції контролінгу, ранжирувані пріоритети контролінгу, обґрунтовується вирішальна роль контролінгу ...
 • ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

  Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Козельцева, О.В.; Козельцева, О.В.; Kozeltseva, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  У статті визначено складові ефективного розвитку українських телекомунікацій. Наведено аналіз кон’юктури ринку телекомунікаційних послуг. Визначено перспективи розвитку телекомунікаційної сфери.
 • ОЦЕНКА NPV ПРИ НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ 

  Бабур, І.П.; Бабур, И.П.; Babur, I.P.; Буріменко, Ю.І.; Бурименко, Ю.И.; Burimenko, Yu.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  Рассматривается оценка среднего значения чистой текущей стоимости (NPV) с неопределенными денежными потоками.
 • РОЗВИТОК ОСВІТНЬОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК СКЛАДОВОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ 

  Захарченко, Л.А.; Захарченко, Л.А.; Zakharchenko, L.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  Розкрито значення та роль освітнього потенціалу у формуванні інноваційної економіки. На основі аналізу основних факторів освітнього потенціалу визначено стратегічні напрями його розвитку для забезпечення інноваційного ...
 • ШИРОКОСМУГОВИЙ ДОСТУП ЯК ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ НАДАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ 

  Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevich, I.V.; Ціомашко, Ю.С.; Циомашко, Ю.С.; Tsiomashko, Yu.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
  Проаналізовано доцільність та необхідність впровадження широкосмугового доступу як інноваційної технології надання телекомунікаційних послуг зв'язку, що забезпечить користувачів якісно новим рівнем доступу до різноманітних ...
 • ЗНАЧЕННЯ МЕТОДІВ ГЕНЕРАЦІЇ ІДЕЙ В ІННОВАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ 

  Станкевич, І.В.; Станкевич, І.В.; Stankevich, I.V.; Кулікова, Н.О.; Куликова, Н.О.; Kulikova, N.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
  Обґрунтовано необхідність розвитку та використання методів генерації ідей при виборі інновації.
 • ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

  Богаченко, В.В.; Богаченко, В.В.; Bogachenko, V.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
  В современном стремительно развивающемся информационном обществе человеку, как личности становится все тяжелее себя идентифицировать, четко определить свои ценностные ориентации, определить четкие рамки своих моральных ...
 • ПРОБЛЕМИ СЕГМЕНТАЦІЇ РИНКУ ІННОВАЦІЙ 

  Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevich, I.V.; Карпічко, О.Б.; Карпичко, О.Б.; Karpichko, O.B. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
  Проаналізовано основні особливості сегментації ринку інновацій та визначено проблеми, які виникають на різних стадіях процесу сегментації ринку інновацій.

View more