Recent Submissions

 • ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

  Князєва, О.А.; Князєва, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Дем’янчук, М.А.; Демянчук, М.А.; Demyanchuk, М.А. (Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, 2015)
  Предметом дослідження є сукупність теоретико-практичних проблем, які запобігають сталому розвитку підприємств в умовах глобалізаційних перетворень. Мета роботи – визначення передумов сталого розвитку підприємств, їх мотивів ...
 • ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ DEVELOPMENT PLANNING OF THE ENTERPRISE IN THE MARKET OF FINANCIAL SERVICES 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Сергєєва, О.С.; Сергеева, Е.С.; Serheeva, O.S.; Літітанскас, І.Ю.; Лититанскас, И.Ю.; Lіtіtanskas, I.Yu. (Ужгородський національний університет, 2015)
  Обґрунтовано необхідність планування розвитку Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» на ринку фінансових послуг. З огляду на зазначене, потребують поглибленого розгляду теорії та практики розвитку ...
 • ПЕРЕОРІЄНТАЦІЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА СТАЛИЙ ТИП РОЗВИТКУ 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Дойсан-Коровьонкова, Н.В.; Дойсан-Коровенкова, Н.В.; Doysan-Korovenkova, N.V. (Державний університет телекомунікацій, 2015)
  Проаналізовано сучасний стан розвитку сфери зв’язку та інформатизації та обґрунтовано необхідність переорієнтації телекомунікаційних підприємств на новий тип розвитку. Наведено характеристики сталого типу розвитку та можливі ...
 • СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Січняк, О.О.; Сечняк, А.А.; Sechnyak, О.О. (Одеський національний політехнічний університет, 2014)
  У статті вивчається питання економічної безпеки підприємства, сучасного її теоретичного розуміння та практичної ролі в управлінні підприємством. Розглянуті основні точки зору та визначення поняття економічної безпеки ...
 • МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ МІЖ ФІНАНСОВИМ КОНТРОЛІНГОМ ТА ІНВЕСТУВАННЯМ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Мелих, О.В.; Мелих, О.В.; Melykh, O.V. (Інститут суспільної трансформації, 2014)
  У статті досліджено взаємозв’язок між процесом оцінки інвестиційних проектів та фінансовим контролінгом у діяльності підприємства. Проаналізовано процес прийняття інвестиційних рішень. Запропоновано комплексний підхід до ...
 • ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Дойсан, Н.В.; Дойсан, Н.В.; Doysan, N.V. (Інститут суспільної трансформації, 2013)
  В современных условиях актуализируется необходимость обеспечения устойчивого развития национальной экономики, сфер экономической деятельности и конкретных предприятий, в частности отрасли связи как одного из ведущих и ...
 • ОЦІНКА ЕФЕКТУ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПІДПРИЄМСТВА ЗВ’ЯЗКУ НА МІКРО- ТА МАКРОЕКОНОМІЧНОМУ РІВНЯХ 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Петрашевська, А.Д.; Петрашевская, А.Д.; Petrashevska, A.D.; Дем'янчук, М.А.; Демянчук, М.А.; Demyanchuk, М.А. (Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди, 2013)
  Розглянуто види ефектів від інноваційної діяльності та їх взаємозв’язок. Представлено теоретичне обґрунтування розрахунку сумарного ефекту від реалізації інноваційного проекту. Рассмотрены виды эффектов от инновационной ...
 • ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ПОСТІЙНИХ ТА ЗМІННИХ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Січняк, О.О.; Сичняк, О.О.; Sichniak, О.О. (Одеський національний економічний університет, 2013)
  У статті визначено актуальність та виділено основні завдання, які необхідно вирішити в рамках оптимізації системи обліку витрат на підприємстві. Запропоновано підходи щодо інтеграції систем обліку витрат для побудови ...
 • ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ В УМОВАХ СУЧАСНОГО КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, О.А.; Новицька, С.С.; Новицкая, С.С.; Novytska, S.S. (Одеський національний економічний університет, 2012)
  У статті здійснено аналіз сучасного стану ринку послуг поштового зв’язку України. Досліджено поштовий зв’язок як елемент національної економіки України. Визначено перспективи подальшого розвитку поштового зв’язку України ...
 • NETWORK NEUTRALITY INFLUENCE ON THE CONSTRUCTION OF STRATEGIC BEHAVIOR OF MOBILE OPERATORS WITH OTT-SERVICES PROVIDERS 

  Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevich, I.V.; Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.Н.; Tardaskina, T.M.; Манько, М.П.; Манько, М.П.; Manko, M.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  The introduction of 4G technology in the market of mobile communication and the increasing penetration of smartphones into the lives of society put the service of providing Internet access to the forefront. The development ...
 • SOCIO-ECONOMIC EFFICIENCY OF POSTAL COMMUNICATION 

  Орлов, В.М.; Орлов, В.Н.; Orlov, V.M.; Кузнєцова, О.В.; Кузнецова, О.В.; Kuznietsova, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Postal service (postal operators) is an integral and important part of modern infrastructure that provides consumers with quality and affordable services [1]. Post communication is not only a sphere of the economy in the ...
 • ECONOMIC AND LEGAL BASIS OF DEVELOPMENT OF E-SOCIETY IN UKRAINE 

  Орлов, В.М.; Орлов, В.Н.; Orlov, V.M.; Гапанович, Я.В.; Гапанович, Я.В.; Hapanovich, Ya.V.; Чепелюк, Н.І.; Чепелюк, Н.И.; Chepelyuk, N.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  The article considers eco-socio-directed tools providing e-government and e-democracy at the regional and local levels.
 • APPROACHES TO ESTIMATING THE QUALITY OF TELECOMMUNICATION SERVICES IN CONDITIONS OF DIGITAL ECONOMY 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Андрейку, Е.В.; Андрейку, Э.В.; Andreiku, E.V.; Князєв, О.А.; Князев, А.А.; Кnyaziev, О.А. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Globalization and the transition to the digital economy (digitalisation) international integration and convergence services require a rethinking of many parameters for the functioning of economic systems. The concept for ...
 • EMPLOYEES MOTIVATION AS A FACTOR OF THE DEVELOPMENT OF A MODERN INTELLECTUAL ENTERPRISE 

  Гринько, А.; Гринько, А.; Hrynko, А.; Толкачова, Г.В.; Толкачова, Г.В.; Tolkachova, H.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  The present project elucidate the advisability of newest motivation system generation for intellectual enterprises to reach the highest-level productivity of work. Distinct attention is focused on the poser of how the ...
 • DIGITAL TRANSFORMATION STRATEGIES 

  Хазрат, М.; Хазрат, М.; Hazrat, М.; Захарченко, Л.А.; Захарченко, Л.А.; Zakharchenko, L.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Today, enterprises must transform themselves into changing operating conditions and the demands of consumer and market. The implementation of the digital transformation strategy in economy is the most important activity. ...
 • PROSPECTS FOR THE INTRODUCTION AND USING 4G TECHNOLOGY BY UKRAINIAN MOBILE OPERATORS 

  Банкет, Н.В.; Банкет, Н.В.; Banket, N.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Throughout the world, especially in the last decade, operators have made tremendous progress in the introduction and using of information technology. One of the key directions of development for the period until 2020 is ...
 • АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ В СФЕРІ БАНКІВСЬКИХ ІННОВАЦІЙ 

  Токар, В.В.; Токар, В.В.; Tokar, V.V.; Кузнєцова, М.А.; Кузнецова, М.А.; Kuznetsova, М.А. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Розглядається основні напрями реалізації банківських інновацій – вдосконалення продуктів та послуг, створення нових фінансових інструментів, впровадження сучасних інформаційних технологій.
 • ВДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ КОМУНІКАЦІЙ В ОРГАНІЗАЦІЇ 

  Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Грузд-Ребіцька, І.В.; Грузд-Ребицькая, И.В.; Hruzd-Rebitska, I.V. (Nauka i studia, 2017)
  Нестабільність ринкових відносин в Україні вимагає нових, адекватних вимогам сьогодення форм і методів спілкування підприємства з зовнішнім та внутрішнім середовищами. Існуючі в економічній науці теоретичні і практичні ...
 • HOW TO TEACH REFERENCING 

  Чугунова, Н.В.; Чугунова, Н.В.; Chugunova, N.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Key methodological ideas that inform the approach of teaching referencing are presented in this article. They are necessary for writing personal essays and analyzing media discourses.
 • ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВИКОРИСТАННЯ ЛІНГВОКОМУНІКАТИВНИХ ПРОГРАМ ПРИ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ В ОНАЗ ім. О.С. ПОПОВА 

  Тарасенко, Л.В.; Тарасенко, Л.В.; Tarasenko, L.V.; Арбузникова, О.С.; Арбузникова, О.С.; Arbuznykova, O.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Запропоновано ефективні методики удосконалення навчання іноземним мовам в ОНАЗ ім. О.С. Попова шляхом застосування мультимодульного лінгвокомунікативного підходу.

View more