Recent Submissions

 • ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ 

  Грицуленко, С.І.; Грицуленко, С.И.; Griculenko, S.I.; Ащі, Н.; Ащи, Н.; Ashchi, N. (2014)
  У доповіді позначено місце людського капіталу в інноваційній економіці, проаналізовано його сутність та окремі напрями створення і збереження.
 • ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КАК ОБЪЕКТИВНАЯ И ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ ТЕНДЕНЦИЯ В РАЗВИТИИ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

  Вдовиченко, А.М.; Вдовиченко, А.Н.; Vdovychenko, A.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Одной из наиболее важных и очевидных реальностей развития современной мировой системы является ее глобальный характер, когда ни один процесс в обществе не может рассматриваться сам по себе, отдельно от других, затрагивая ...
 • ПОСТРОЕНИЕ НА ПРОЕКТНОЙ ОСНОВЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

  Буріменко, Ю.І.; Бурименко, Ю.И.; Burimenko, Yu.I.; Бузиновський, Б.П.; Бузиновский, Б.П.; Buzynovskyi, B.P.; Вороная, Н.Ю.; Ворона, Н.Ю.; Vorona, N.Yu. (Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», 2003)
  Центральной проблемой для любой социально-экономической системы является проблема достижения устойчивого экономического роста и на его основе обеспечение устойчивого роста благосостояния её граждан. Следует отметить, что ...
 • ТАРИФОУТВОРЕННЯ В СФЕРІ ПОСЛУГ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ НОВОГО ПОКОЛІННЯ 

  Князєва, Н.О.; Князева, Н.А.; Knyazeva, N.O.; Галан, Л.В.; Галан, Л.В.; Galan, L.V. (Одеський національний морський університет, 2009)
  Запропоновано методичний підхід до розрахунку тарифів на послуги мобільного зв’язку нового покоління, який використовує формулу «витрати+». Собівартість послуг розраховується в межах кожної групи послуг, для якої визначаються ...
 • НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІЙ СФЕРІ 

  Орлов, В.М.; Орлов, В.Н.; Orlov, V.M.; Яцкевич, І.В.; Яцкевич, И.В.; Yatskevych, I.V.; Ковальчук, О.Г.; Ковальчук, О.Г.; Kovalchuk, O.G. (Одеський національний морський університет, 2009)
  Розглянуто значущість і завдання бізнес-інкубатора та його вплив на розвиток малого підприємництва в телекомунікаційній сфері. Обґрунтовано створювання бізнес-інкубаторів на регіональному рівні як одного з напрямків розвитку ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ ДО МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

  Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M.; Івасілєвіч, С.І.; Ивасилевич, С.И.; Ivasilievich, S.I. («Бял ГРАД-БГ» ООД, 2017)
  Підприємства можуть витрачати безліч коштів на впровадження новітніх технологій, проведення ґрунтовних ринкових досліджень, але якщо їхні зусилля не будуть підкріпленні розумінням кожного працівника та його ролі у цьому ...
 • КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ 

  Галан, Л.В.; Галан, Л.В.; Galan, L.V.; Шинкаренко, А.Ю.; Шинкаренко, А.Ю.; Shynkarenko, A.Yu. («Бял ГРАД-БГ» ООД, 2013)
  Інвестиції відіграють ключову роль у процесах економічного зростання національної економіки. Завдяки інвестиціям можливий розвиток господарюючих суб’єктів на всіх ієрархічних рівнях та, відповідно, зростання національного ...
 • УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ЛИЗИНГА 

  Щуровська, А.Ю.; Щуровская, А.Ю.; Shchurovska, A.Yu.; Пляцек, О.І.; Пляцек, О.И.; Pliatsek, О.І. («Бял ГРАД-БГ» ООД, 2012)
  Лизинговая деятельность – сложное социально-экономическое явление, которое выполняет ряд важнейших задач по формированию и развитию основных отраслей эконоики страны, способствует активизации инвестиционных процессов и ...
 • СУЧАСНИЙ СТАН КОНКУРЕНЦІЇ В ГАЛУЗІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ В УКРАЇНІ 

  Щуровська, А.Ю.; Щуровская, А.Ю.; Shchurovska, A.Yu.; Шиман, О.І.; Шиман, О.І.; Shyman, O.I. (Education and Science, 2013)
  Телекомунікаційна сфера в Україні стрімко розвивається, ринок знаходиться на стадії свого насичення, споживач стає все більш вибагливим, швидкість змін вражаюча. Функціонуючи в умовах жорсткої конкуренції, що постійно ...
 • ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ УКРАЇНИ 

  Галан, Л.В.; Галан, Л.В.; Galan, L.V. (Nauka і studia, 2013)
  Інвестиції – одна з найбільш часто використовуваних в економічній системі категорій, як на макро-, так і на мікрорівні [1]. Інвестиції для нас сьогодні – це необхідні умови для відновлення і підтримки стійкого економічного ...
 • НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

  Шумський, А.В.; Шумский, А.В.; Shumskyi, A.V.; Щуровська, А.Ю.; Щуровская, А.Ю.; Shchurovska, A.Yu. (Education and science, 2013)
  Сфера телекомунікацій є однією з важливих складових інфраструктури національної економіки. У сучасних умовах господарювання забезпечення сталого розвитку телекомунікацій є найважливішою передумовою у розбудові конкурентн ...
 • ЕВОЛЮЦІЯ МЕРЕЖІ ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛІННЯ НА БАЗІ ТЕХНОЛОГІЇ LTE 

  Білаш, І.М.; Билаш, И.М.; Bilash, I.M.; Щуровська, А.Ю.; Щуровская, А.Ю.; Shchurovska, A.Yu. (Education and science, 2014)
  Сьогодні ринок телекомунікаційних послуг стрімко розвивається. Оператори мобільного зв’язку мають пильно слідкувати за змінюваними тенденціями ринку та своєчасно реагувати на них для того, щоб зберегти свої позиції та ...
 • ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ СКОРИНГОВИХ СИСТЕМ У БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

  Щуровська, А.Ю.; Щуровская, А.Ю.; Shchurovska, A.Yu.; Мураткова, О.В.; Мураткова, О.В.; Muratkova, O.V. (Education and Science, 2012)
  У нинішній час банківська сфера є невід’ємною частиною економіки. Розвиток та модернізація банківського сектору економіки, розширення асортименту банківських послуг, удосконалення фінансового законодавства, збільшення ...
 • КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

  Щуровська, А.Ю.; Щуровская, А.Ю.; Shchurovska, A.Yu.; Унтилов, А.М.; Унтилов, А.М.; Untylov, А.М. (Nauka і studia, 2010)
  В современных условиях динамично развивающихся экономических, социальных, общественно-политических, технологических процессов коммерческое предприятие должно обеспечивать себе стабильное положение и авторитет на рынке, ...
 • ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В ПОШТОВОМУ ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ 

  Щуровська, А.Ю.; Щуровская, А.Ю.; Shchurovska, A.Yu.; Данчук, Ю.С.; Данчук, Ю.С.; Danchuk, Yu.S. (Nauka і studia, 2014)
  Державне підприємство поштового зв’язку УДППЗ «Укрпошта» постійно працює в напрямі розширення сфери надання послуг, з метою підвищення ефективності своєї роботи та задоволення попиту споживачів. На ринку поштових послуг ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ СФЕРИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ І НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА РОЗРОБКА БАГАТОФАКТОРНОЇ МОДЕЛІ ЇХ РОЗВИТКУ 

  Щуровська, А.Ю.; Щуровская, А.Ю.; Shchurovska, A.Yu. (ПДАБА, Дніпро, 2017)
  Стаття спрямована на визначення моделей розвитку телекомунікацій як інтегрованої галузі економіки, кореляційних зв'язків з економічним зростанням, конвергенції комунікацій та інформатики та їх наслідків, моделей споживання ...
 • ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ 

  Щуровська, А.Ю.; Щуровская, А.Ю.; Shchurovska, A.Yu.; Стецюк, О.П.; Стецюк, О.П.; Stetsiuk, O.P. (Одеський державний економічний університет, 2008)
  В умовах економічного зростання, збільшення доходів населення, підвищення його платоспроможного попиту діяльність банків стає дедалі більшою мірою соціально орієнтованою, спрямованою на надання послуг населенню, зокрема – ...
 • METHODICAL APPROACH TO THE INTERGRATED ASSESSMENT OF THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF THE INNOVATION ENVIRONMENT IN A STRATEGICALLY ORIENTED ECONOMY 

  Щуровська, А.Ю.; Щуровская, А.Ю.; Shchurovska, A.Yu.; Іванцова, О.І.; Иванцова, О.И.; Ivantsova, O.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  The article proposes a methodical approach to the complex assessment of the level of development of an innovative envoroment focused on the achievement of the goals of balanced strategic development, allows to take into ...
 • МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЗВ’ЯЗКУ 

  Щуровська, А.Ю.; Щуровская, А.Ю.; Shchurovska, A.Yu.; Корся, А.А.; Корся, А.А.; Korsia, А.А. (Nauka і studia, 2013)
  Всесвітня телекомунікаційна інфраструктура є визначальним фактором розвитку інформаційної економіки, як на національному, так і міжнародному рівні, оскільки за допомогою сфери зв’язку здійснюється переважна більшість ...
 • ПЛАНИРОВАНИЕ РЫНОЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

  Щуровська, А.Ю.; Щуровская, А.Ю.; Shchurovska, A.Yu. (Дніпропетровський національний університет, 2008)
  Исследованы факторы, которые влияют на рыночный потенциал операторов почтовой связи путём корреляционно-регрессионного анализа. Построены эконометрические модели планирования рыночного потенциала операторов почтовой связи ...

View more