Recent Submissions

 • ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 

  Орлов, В.Н.; Князева, Е.А.; Князев, О.А.; Орлов, В.М.; Князєва, О.А.; Князєв, О.А.; Orlov, V.N.; Knyazeva, E.A.; Kniaziev, O.A. (Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, 2015)
  Визначено основні проблеми, які виникають під час впрова- дження інноваційного проекту «Електронний уряд». Наведено основні види ефективності, яка існує в процесі реалізації цього проекту, а саме економічна, науково-технічна, ...
 • ИНВЕСТИРОВАНИЕ СФЕРЫ ИКТ УКРАИНЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

  Орлов, В.Н.; Отливанская, Г.А.; Орлов, В.Н.; Отливанська, Г.А.; Orlov, V.N.; Otlivanskaya, G.A. (Чорноморський державний університет ім. П. Могили, 2016)
  В статье представлены результаты анализа современных аспектов инвестирования сферы ИКТ, обозначены проблемы, препятствующие развитию инвестирования в экономику Украины, выделено место сферы ИКТ в процессах инвестирования ...
 • ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

  Орлов, В.М.; Гузенко, Я.О.; Orlov, V.M.; Guzenko, Ya.O. (Ужгородський університет, 2016)
  У роботі досліджено існуючі проблеми на сучасному підприємстві (оператора) сфери зв’язку та інформа- тизації України. Показано роль поштового зв’язку в економіці країни. Проаналізовано діяльність оператора поштового зв’язку. ...
 • ФОРМУВАННЯ ТАРИФІВ НА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ СПОЖИВАЧІВ 

  Князєва, Н.О.; Баландін, І.О.; Князева, Н.А.; Баландин, И.О.; Knyazeva, N.A.; Balandin, I.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2004)
  Розглянуто можливість урахування при розрахунку тарифів на телекомунікаційні послуги рівня якості послуг та платоспроможного попиту різних категорій споживачів. Запропоновано математичну модель та надано приклад формування ...
 • ЗАСТОСУВАННЯ ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УПРАВЛІННІ ПОСЛУГАМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

  Баландин, И.О.; Баландін, І.О.; Balandin, I.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2004)
  Удосконалено механізм тарифного регулювання телекомунікаційних послуг в Україні з урахуванням світового досвіду тарифного регулювання та особливостей функціонування вітчизняного ринку телекомунікацій. Усовершенствован ...
 • АНАЛИЗ СТРУКТУРНОГО МНОГООБРАЗИЯ СЛОЖНЫХ ПРОЕКТОВ 

  Афтанюк, О.В.; Бурименко, Ю.И.; Афтанюк, О.В.; Буріменко, Ю.І.; Aftanyuk, O.V.; Burimenko, Yu.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
  Рассмотрены и решены задачи идентификации структур проектов и программ, построения формальных моделей, позволяющие осуществлять структурную оптимизацию с учетом неопределенности связей. Розглянуті та розв’язанні задачі ...
 • НЕОБХОДИМОСТЬ ПЕРЕХОДА К КОМПЕТЕНТНОСТНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

  Кораблинова, И.А.; Кораблінова, І.А.; Korablinova, I.A. (Харків, 2014)
  Целью данной работы является обоснование причин перехода к компетентностному управлению инфокоммуникационных компаний в условиях становления информационного общества. В статье проводится анализ изменений в деятельности ...
 • КРАУДСОРСИНГ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ КОМПАНИЙ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

  Кораблинова, И.А.; Кораблінова, І.А.; Korablinova, I.A. (Москва, 2014)
  В статье представлены характеристики краудсорсинга и определена его роль в модификации природы отношений между участниками общественного производства. Автор уделил значительное внимание вопросам методологии анализа ...
 • ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПОШТОВОГО ЗВ"ЯЗКУ В УМОВАХ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, E.A. (Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ, 2008)
  Визначено місце та роль поштового зв"язку в умовах побудови інформаційного суспільства й інноваційної економіки. Определено место и роль почтовой связи в условиях построения информационного общества и инновационной экономики.
 • ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ У СФЕРІ НАДАННЯ ПОСЛУГ ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, E.A. (Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ, 2007)
  Розглянуто шляхі підвищення економичної результативності у сфері надання послуг поштового зв'язку. Рассмотрены пути повышения экономичной результативности в сфере предоставления услуг почтовой связи.
 • ВПРОВАДЖЕННЯ КОНТРОЛІНГУ В ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕЛИКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗАДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

  Князєва, О.А.; Новицька, С.С.; Князева, Е.А.; Новицкая, С.С.; Knyazeva, E.A.; Novitskaya, S.S. (Харків, 2014)
  Мета статті полягає у визначенні шляхів оптимізації організаційної структури великого підприємства шляхом впровадження відділу контролінгу задля підвищення його конкурентоспроможності на ринку (на прикладі державного ...
 • ІНТЕГРАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА ПОШТОВОГО ЗВ"ЯЗКУ ТА ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ ЯК ДЖЕРЕЛО ПОЯВИ СИНЕРГЕТИЧНОГО ЕФЕКТУ 

  Князєва, О.А.; Літітанскас, І.Ю.; Князева, Е.А.; Лититанскас, И.Ю.; Knyazeva, E.A.; Lititanskas, I.Yu. (Інститут трансформації суспільства, Київ., 2015)
  У статті обґрунтована доцільність об’єднання підприємства поштового зв’язку з фінансовою установою. Визначено аспекти аналізу при виборі потенційного партнера. Наведено підхід до визначення можливості появи синер- гетичного ...
 • ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ОПЕРАТОРА 

  Захарченко, Л.А.; Zakharchenko, L.A. (Украінський державний університет залізничного транспорту, 2014)
  У статті оцінено стан та основні завдання розвитку корпоративного управління на підприємстві. Оскільки, внаслідок монополізації ринку телекомунікацій, сучасний стан та перспективи розвитку є ідентичними для всіх операторів, ...
 • ОЦІНКА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗВ’ЯЗКУ 

  Височанська, О.М.; Опотяк, Ю.В.; Височанская, О.М.; Опотяк, Ю.В.; Vysochanska, O.M.; Opotyak, Yu.V. (Міжнародний гуманітарний університет, 2016)
  У статті висвітлено особливості інфор- маційно-комунікаційної взаємодії між структурними підрозділами підприємств зв’язку. Окреслено шляхи удосконалення комунікативного процесу між струк- турними підрозділами підприємства ...
 • ПОШТОВИЙ ПЕРЕКАЗ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ: ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ ПРОСУВАННЯ НОВОЇ ПОСЛУГИ УДППЗ «УКРПОШТА» 

  Князєва, Н.О.; Князєва, О.А.; Іванов, В.П.; Баландін, І.О.; Князева, Н.О.; Князева, Е.А.; Иванов, В.П.; Баландин, И.О.; Knyazeva, N.A.; Knyazeva, E.A.; Ivanov, V.P.; Balandin, I.O. (Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ, 2005)
  Розвиток мережних технологій, змінюючи сутність основних бізнес-процесів, сприяє створенню нового виду бізнесу — електронної комерції. Отже, Інтернет стає універсальним діловим середовищем, що поєднує компанії між собою і ...
 • ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ УКРАИНЫ 

  Зяблов, С.В.; Орлов, В.Н.; Отливанская, Г.А.; Яцкевич, И.В.; Зяблов, С.В.; Орлов, В.М.; Отливанська, Г.А.; Яцкевич, І.В. (Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ, 2005)
  Цель статьи — исследовать и экономически обосновать подходы к решению основных задач, возникающих при построении и модернизации сельских телекоммуникационных сетей в странах с развивающейся экономикой. Среди таких задач ...
 • АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ЗВ"ЯЗКУ 

  Гранатуров, В.М.; Літовченко, І.В.; Гранатуров, В.М.; Литовченко, И.В.; Granaturov, V.M.; Litovchenko, I.V. (Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ, 2005)
  Запорука успішного функціонування як окремих виробництв і галузей, так і в цілому економіки будь-якої країни — наявність ефективного господарського механізму управління. Ідеться про систему організації ведення господарства ...
 • ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТМЗК 

  Тардаскин, М.Ф.; Кононович, В.Г.; Тардаскина, Т.Н.; Тардаскін, М.Ф.; Кононович, В.Г.; Тардаскіна, Т.М.; Tardaskin, M.F.; Kononovich, V.G.; Tardaskina, T.N. (Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ, 2006)
  В галузі телекомунікацій виник певний розрив між законодавчою і нормативно-методичною базою, що має підтримувати інформаційну безпеку ТМЗК. Пропонована стаття має на меті усунути цей розрив і подати основні положення системи ...
 • РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕДОСТУПНЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ УКРАИНЫ: ВЫБОР ВАРИАНТОВ 

  Зяблов, С.В.; Зяблова, Ю.В.; Орлов, В.Н.; Отливанская, Г.А.; Зяблов, С.В.; Зяблова, Ю.В.; Орлов, В.М.; Отливанская, Г.А.; Zyablov, S.V.; Zyablova, Yu.V.; Orlov, V.N.; Otlivanskaya, G.A. (Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ, 2006)
  Цель статьи — выбрать критерии уровня обеспечения, а также эффективный вариант реализации общедоступных телекоммуникационных услуг (ОдТУ) для жителей сельских районов Украины на существующем этапе экономического развития ...
 • БАГАТОФАКТОРНИЙ КРИТЕРІЙ ЯКОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, E.A. (Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ, 2007)
  У статти розглянуто критерій якості телекомунікаційних послуг В статье рассмотрен критерий качества телекоммуникационных услуг

View more