Recent Submissions

 • НЕКОТОРЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛИЗА 

  Голубев, А.К.; Голубєв, А.К.; Golubev, A.K.; Рамиг, М.Н.; Раміг, М.Н.; Ramih, M.N.; Оганесян, Н.С.; Оганесян, Н.С.; Ohanesian, N.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  В большинстве стран (Украина, Азербайджан, Россия и др.) сформировался конкурентный рынок услуг связи, на котором есть изобилие услуг (предложение) и дефицит абонентов (спрос) – на этом рынке предложение превышает спрос. ...
 • ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

  Голубев, А.К.; Голубєв, А.К.; Golubev, A.K.; Байларов, Э.; Байларов, Е.; Bailarov, Е.; Дели, М.С.; Делі, М.С.; Deli, M.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Развитие и расширение возможностей сети Интернет вызвало глубинные преобразования во всех аспектах жизни человека. Особенно это относится к экономической деятельности предприятия связи. Данная тема достаточно популярна в ...
 • ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ 

  Галан, Л.В.; Галан, Л.В.; Galan, L.V.; Книш, І.В.; Книш, И.В.; Knysh, I.V.; Лаврів, В.В.; Лаврив, В.В.; Lavriv, V.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Важливо розуміти, що інвестиції в людський капітал, у фізичні та інтелектуальні аспекти розвитку людини покращують у майбутньому економічні показники відповідної сфери діяльності. Інвестиції в людський капітал представляють ...
 • РОЗВИТОК СУЧАСНИХ ВИДІВ ГРОШЕЙ В УКРАЇНІ 

  Ахрамович, А.В.; Ахрамович, А.В.; Akhramovych, A.V.; Банкет, Н.В.; Банкет, Н.В.; Banket, N.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  В економічній історії відомі періоди, коли відбувалися важливі зміни в грошовому обігу. Цьому сприяли поява монет, банкнот і чеків. Впровадження в безготівкові розрахунки банківських платіжних карт також зробило свій значний ...
 • ОРГАНІЗАЦІЙНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

  Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.Н.; Tardaskina, T.M.; Скрижинський, М.І.; Скрижинський, М.И.; Skryzhynskyi, M.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Проблема захисту мереж телекомунікацій та інформації, що циркулює в них, вимагає великої уваги у зв’язку з тим, що в інформаційному суспільстві, до якого прагне Україна, захист інформаційного середовища стає таким же ...
 • ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТАРИФНОЇ ПОЛІТИКИ GSM-ОПЕРАТОРІВ УКРАЇНИ 

  Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.Н.; Tardaskina, T.M.; Рудомьотова, О.С.; Рудомётова, О.С.; Rudomotova, О.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Телекомунікаційний ринок є одним з найбільш перспективних та швидко зростаючих напрямків галузі зв’язку України. На даний час система телекомунікацій в Україні знаходиться на шляху швидкого розвитку, що в цілому орієнтоване ...
 • РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА В СФЕРЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ АЗЕРБАЙДЖАНА 

  Тардаскина, Т.Н.; Тардаскіна, Т.М.; Tardaskina, T.M.; Магеррамов, М.; Магеррамов, М.; Maherramov, М.; Магеррамова, Р.; Магеррамова, Р.; Maherramova, R. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Креативный менеджмент в телекоммуникации страны - это реальная основа для удовлетворения потребности населения в связи и информационных технологиях, проектирования и создания высококачественных сетевых инфраструктур. Задача ...
 • ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ У ПОШТОВІ ПОСЛУГИ ТА БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ УДППЗ «УКРПОШТА» З УРАХУВАННЯМ СВІТОВОГО ДОСВІДУ 

  Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.Н.; Tardaskina, T.M.; Викрест, В.В.; Викрест, В.В.; Vykrest, V.V.; Самохвалова, О.Г.; Самохвалова, О.Г.; Samokhvalova, O.G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Ринок поштових послуг розвивається значно повільніше, ніж телекомунікаційний, у силу цілого ряду причин, найважливішою з яких є більш низька, чим в інших галузях, рентабельність основної діяльності, що робить цю сферу ...
 • ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТОРІВ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ 

  Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevych, I.V.; Пахтусов, М.І.; Пахтусов, М.И.; Pakhtusov, М.І. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Українська інформаційно-телекомунікаційна інфраструктура є найважливішим чинником сталого зростання національної економіки, зміцнення авторитету країни в міжнародному співтоваристві. В той же час сьогодні посилюється ...
 • НОВА ВЕРСІЯ ISO 9001:2015 – НОВІ ВИМОГИ ТА ТЕРМІНИ 

  Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevych, I.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Протягом багатьох останніх років, починаючи з 1987 р. (вихід у світ першої версії стандарту ISO 9001 «Системи управління якістю. Вимоги», ініційований технічним комітетом ISO/ТК 176 «Управління якістю та забезпечення ...
 • СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПРОДУКТУ «ФІЛАТЕЛІСТИЧНА ТА СУВЕНІРНА ПРОДУКЦІЯ» УДППЗ «УКРПОШТА» 

  Семенюк, Д.М.; Семенюк, Д.М.; Semeniuk, D.M.; Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Сувенірна та філателістична продукція Укрпошти – іміджевий продукт, відображає індивідуальний стиль і напрямки розвитку компанії в Україні і світі. Виходячи з цього стратегія розвитку продукту філателістичної та сувенірної ...
 • БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ МЕРОПРИЯТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В КОНТЕКСТЕ ОТНОШЕНИЙ «РАБОТНИК-РАБОТОДАТЕЛЬ» 

  Сакун, Г.О.; Сакун, А.А.; Sakun, A.O.; Чернецька, М.Г.; Чернецкая, М.Г.; Chernetska, M.G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Осознание факта, что предприятия являются ответственными перед обществом за результаты своей деятельности, создало основы для формирования нового подхода к пониманию значения бухгалтерского учета, вследствие чего в литературе ...
 • СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК РОБОТОДАВЦЯ 

  Сакун, Г.О.; Сакун, А.А.; Sakun, A.O.; Марколенко, Т.Д.; Марколенко, Т.Д.; Markolenko, T.D.; Сікора, Р.О.; Сикора, Р.О.; Sikora, R.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Сучасні соціальні проблеми, які виникли в українському суспільстві та світі, говорять про загострення проблем у відносинах працівників та роботодавців. Невиконання зобов’язань керівництва підприємств перед трудовими ...
 • СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

  Сакун, Г.О.; Сакун, А.А.; Сакун, A.O.; Самедов, О.; Самедов, О.; Samedov, O.; Волков, А.М.; Волков, А.М.; Volkov, A.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Современные процессы развития социально ориентированной экономики, поиска новых подходов к ведению бизнеса, методов принятия управленческих решений характеризуются существенными изменениями в социальной и экономической ...
 • КОРПОРАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННОГО ОПЕРАТОРА 

  Сакун, Г.О.; Сакун, А.А.; Sakun, A.O.; Калугіна, Н.А.; Калугина, Н.А.; Kaluhina, N.A.; Щирба, П.; Щирба, П.; Shchyrba, P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Современная система практики корпоративного управления развивается в условиях динамического изменения факторов внешней и внутренней среды, что неоспоримо влияет на качество и стабильность разработки и реализации корпоративной ...
 • КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ КАК ОСНОВА ИХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

  Сакун, Г.О.; Сакун, А.А.; Sakun, A.O.; Асадов, О.; Асадов, О.; Asadov, О.; Мамедов, І.; Мамедов, И.; Mamedov, І. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  На сегодняшний день устойчивое экономическое развитие определяется не фактором наличия сырья или рынков сбыта, а возможностью для предприятий приобщиться к рынку высококвалифицированных трудовых ресурсов, научных открытий ...
 • СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

  Сакун, Г.О.; Сакун, А.А.; Sakun, A.O.; Абілова, С.; Абилова, С.; Abilova, S.; Самедов, К.; Самедов, К.; Samedov, К. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Развитие мировой экономики в системе корпоративного управления обусловливает необходимость формирования социальной ответственности бизнеса. Можно утверждать, что в мировой практике накоплен определенный опыт в сфере ...
 • ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ОРГАНІЗАЦІЙНУ СТРУКТУРУ ПІДПРИЄМСТВА 

  Пінчук, Т.А.; Пинчук, Т.А.; Pinchuk, T.A.; Холявко, М.М.; Холявко, М.М.; Kholiavko, M.M.; Чайковский, М.А.; Чайковский, М.А.; Chaikovskyi, М.А. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Теоретичні питання розвитку соціально-економічних систем та організацій, включаючи моделювання, методи, стратегії, технології, розглянуті у ряді фундаментальних робіт вітчизняних та зарубіжних вчених. Суб'єктивні фактори, ...
 • МАРКЕТИНГ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 

  Кульчицька, М.К.; Кульчицкая, М.К.; Kulchytska, M.K.; Лаврів, В.В.; Лаврив, В.В.; Lavriv, V.V.; Бризгалов, М.А.; Брызгалов, М.А.; Bryzghalov, M.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  На сучасному етапі розвитку суспільства, в умовах переходу до постіндустріальної економіки значно підвищується значущість сфери послуг, вона перетворюється на рушійну силу господарювання. Цей процес потребує істотного ...
 • СОЦИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

  Калугина, Н.А.; Калугіна, Н.А.; Kaluhina, N.A.; Перчеклий, Н.О.; Перчеклій, Н.А.; Perchekliі, N.A.; Привалов, В.О.; Привалов, В.О.; Pryvalov, V.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Современный этап развития предпринимательства в Украине характеризуется ускоренным ростом не только экономических компонентов. Социальные составляющие, социальные аспекты, прежде всего социальная ориентация, социальные ...

View more