Recent Submissions

 • ПРОЦЕС ГУМАНІЗАЦІЇ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО СВІТОГЛЯДУ МАЙБУТНЬОГО СПЕЦІАЛІСТА 

  Шиліна, Н.Є.; Шилина, Н.Е.; Shilina, N.E. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
  У статті йдеться про проблему формування соціокультурного світогляду сучасного спеціаліста з вищою технічною освітою. Розкрито поняття гуманізація, показана актуальність і своєчасність процесу гуманізації в освіті. ...
 • ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

  Шилина, Н.Е.; Шиліна, Н.Є.; Shilina, N.E. (Запорізька державна інженерна академія, 2012)
  У статті розкривається проблема взаємозв’язку інформаційного та освітнього процесів, поняття комунікації як найважливішої складової будь-якої соціальної взаємодії. Також автором проаналізовано поняття інформаційно-кому ...
 • ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ИМПЕРАТИВ XXI СТОЛЕТИЯ 

  Шилина, Н.Е.; Шиліна, Н.Є.; Shilina, N.E. (Запорізька державна інженерна академія, 2015)
  У статті автором аналізується процес інтелектуалізації освітнього процесу. Даються визначення інтелекту, розуму, колективного розуму, ноосферного розуму. Опрацьовуються принципи впровадження сучасних інтелектуальних ...
 • ДІЛОВІ ІГРИ ЯК МЕТОД ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

  Шиліна, Н.Е.; Копитін, Ю.В.; Шилина, Н.Е.; Копытин, Ю.В.; Shilina, N.E.; Kopytin, Yu.V. (Національний авіаційний університет, 2013)
  Забезпечення належного рівня інформаційної безпеки напряму залежить від якісної професійної підготовки майбутніх фахівців, рівня впровадження та використання інноваційних педагогічних, інформаційно-комунікаційних технологій ...
 • ДИНАМИКА НООСФЕРИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

  Пунченко, О.П.; Шилина, Н.Е.; Пунченко, О.П.; Шиліна, Н.Є.; Punchenko, O.P.; Shilina, N.E. (Запорізька державна інженерна академія., 2016)
  В статье раскрывается сущность концепта «ноосферизация» в сфере образования и динамика его развития через анализ парадигм в различных типах цивилизационного устройства общества. Получило новое концептуальное объяснение ...
 • ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДІТЕЙ ДО ШКОЛИ 

  Шиліна, Н.Є.; Шилина, Н.Е.; Shilina, N.E. (Південноукраїнський національний педагогичний університет ім. Ушинського. -, 2014)
  Статтю присвячено проблемі психологічної готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі. А саме – формуванню психологічної компетенції в умовах глобальної інформатизації сучасного світу. Подано огляд ...
 • ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА: ПСИХОАНАЛИЗ КОНФЛИКТА 

  Шилина, Н.Е.; Шиліна, Н.Є.; Shilina, N.E. (Дніпропетровський національний університет, 2014)
  Статья посвящена проблеме становления личности в современном информационном обществе, основными чертами которого являются его информатизация, создание новых интеллектуальных технологий, ускорение темпов развития техники, ...
 • ОБ АКЦИОНИРОВАНИИ И ПРИВАТИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ СВЯЗИ В УКРАИНЕ 

  Пусенкова, И.В.; Тиханова, Т.Е.; Пусенкова, І.В.; Тіханова, Т.Е.; Pusenkova, I.V.; Tihanova, T.E. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 1999)
  В статье обосновывается необходимость изменения форм собственности в структурах связи Украины путем приватизации. У статті обґрунтовується необхідність зміни форм власності в структурах зв'язку України шляхом приватизації.
 • ВЛИЯНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ СВЯЗИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В УКРАИНЕ 

  Потапова-Синько, Н.Е.; Потапова-Сінько, Н.Е.; Potapova-Sinko, N.E. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 1999)
  В статье приводится влияние некоторых изменений в системе налогообложения в Украине на результаты деятельности предприятий связи. У статті наводиться вплив деяких змін у системі оподаткування в Україні на результати ...
 • ЛИЗИНГ: ТРУДНОСТИ И ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ НА УКРАИНЕ 

  Потапова-Синько, Н.Е.; Отливанская, Г.А.; Потапова-Сінько, Н.Е.; Отливанська, Г.А.; Potapova-Sinko, N.E.; Otlivanskaya, G.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 1999)
  В статье рассматривается уровень развития и проблемы осуществления договоров лизинга на Украине в современных условиях. У статті розглядається рівень розвитку та проблеми здійснення договорів лізингу на Україні в сучасних ...
 • ОСОБЕННОСТИ НОРМИРОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ В УСЛОВИЯХ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ 

  Орлов, В.Н.; Спильная, Н.П.; Яценко, И.А.; Орлов, В.М.; Спільна, Н.П.; Яценко, І.А.; Orlov, V.N.; Spilna, N.P.; Yatsenko, I.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 1999)
  Рассматриваются основные понятия и экономическое содержание оборотных средств. Показано значение оборотных средств для оценки финансового состояния предприятий почтовой связи и их структурных подразделений, обоснована ...
 • СИСТЕМА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ПРОЦЕССА ПРИВАТИЗАЦИИ СВЯЗИ 

  Кузнецова, М.А.; Kuznetsova, M.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 1999)
  В статье рассмотрена сущность системы ценообразования от ее генной характеристики до характеристики ее современного типа. Акцентируется внимание на том, что не совпадение цены с ее основой - стоимостью и трудом ...
 • НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА В ОБЛАСТИ ТАРИФИКАЦИИ УСЛУГ СВЯЗИ 

  Князева, Е.А.; Князєва, О.А.; Knyazeva, E.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 1999)
  В докладе рассматриваются основные современные тенденции формирования тарифной политики в странах с развитой экономикой. Также проанализированы возможности применения международного опыта в ходе разработки тарифов на услуги ...
 • ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ 

  Князєва, Н.О.; Горелкіна, С.Б.; Карпенко, М.Ф.; Князева, Н.А.; Горелкина, С.Б.; Карпенко, М.Ф.; Knyazeva, N.A.; Gorelkina, S.B.; Karpenko, M.F. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 1999)
  Наведено характеристику головного змісту інформації у формах державної статистичної звітності, яка необхідна для аналізу економічної діяльності усіх структурних підрозділів підприємства електрозв ’язку. Приведена ...
 • МОДЕЛЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ В ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 

  Князева, Н.А.; Василенко, К.В.; Князєва, Н.О.; Василенко, К.В.; Knyazeva, N.A.; Vasilenko, K.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 1999)
  В работе предложена модель распределения затрат, основанная на издержках, возникающих на каждой стадии производственного процесса. У роботі запропоновано модель розподілу витрат, заснована на витратах, що виникають на ...
 • МЕТОД РОЗПОДІЛЕННЯ ВИТРАТ ПО ПОСЛУГАХ ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ 

  Князєва, Н.О.; Потапова-Синько, Н.Ю.; Забоєнкова, Н.В.; Діденко, С.І.; Князева, Н.А.; Потапова-Синько, Н.Ю.; Забоенкова, Н.В.; Диденко, С.И.; Knyazeva, N.A.; Potapova-Sinko, N.Yu.; Zaboenkova, N.V.; Didenko, S.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 1999)
  Запропоновано методику розрахунку витрат на послуги поштового зв ’язку у відповідності з середнъодоходною таксою, що склалася на послуги поштового зв 'язку. Предложена методика расчета расходов на услуги почтовой связи ...
 • ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФИНАНСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ НА УРОВЕНЬ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ В ОТРАСЛИ СВЯЗИ 

  Захарченко, Л.А.; Zakharchenko, L.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 1999)
  Рассматривается использование математических методов для оценки влияния финансовой деятельности предприятия на уровень рентабельности. Розглядається використання математичних методів для оцінки впливу фінансової діяльності ...
 • ЗАВИСИМОСТЬ УРОВНЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ОТ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СВЯЗИ 

  Захарченко, Л.А.; Спильная, Н.П.; Захарченко, Л.А.; Спільна, Н.П.; Zakharchenko, L.A.; Spilna, N.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 1999)
  Рассматриваются уравнения линейных и нелинейных регрессий для анализа рентабельности предприятий электросвязи и почтовой связи. Розглядаються рівняння лінійних та нелінійних регресій для аналізу рентабельності підприємств ...
 • МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ 

  Горелкіна, С.Б.; Горелкина, С.Б.; Gorelkina, S.B. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 1999)
  Розглянуто основні положення методики та її склад, показники економічної ефективності проектів зв' язку на підставі cash-flows (грошових потоків) в умовах динаміки розвитку ринкової системи. Рассмотрены основные положения ...
 • ОСОБЕННОСТИ РЕВИЗИОННОЙ И АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТРАСЛИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 

  Волчкова, Л.И.; Спильная, Н.П.; Волчкова, Л.І.; Спільна, Н.П.; Volchkova, L.I.; Spilna, N.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 1999)
  Приведена методика проведения аудиторских проверок финансово- хозяйственной деятельности предприятий почтовой связи: изложены цели и процедуры аудита, проверяемые первичные документы и журналы-ордера. Наведена методика ...

View more