Recent Submissions

 • ОСВІТНІЙ КЛАСТЕР ЯК ЗАСІБ ЗАПОБІГАННЯ МІГРАЦІЇ КВАЛІФІКОВАНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, О.А. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Обґрунтовано необхідність формування заходів щодо запобігання міграції кваліфікованих працівників. Запропоновано формування освітнього кластеру та наведено його складові.
 • ДУАЛЬНА ОСВІТА ЯК СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ 

  Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M.; Маслова, К.Г.; Маслова, К,Г.; Maslova, K.G.; Мітров, П.О.; Митров, П.О.; Mitrov, P.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  В статті розглядається актуальність і перспективність впровадження дуальної форми освіти, як складової інноваційного розвитку сучасного ЗВО. Крім того, сформульовано переваги дуальної форми освіти над традиційною в системі ...
 • CONDITIONS AND PROBLEMS OF P2P LENDING DEVELOPMENT IN UKRAINE 

  Орлов, В.М.; Орлов, В.Н.; Orlov, V.M.; Гайтан, А.; Гайтан, А.; Haitan, A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  The article considers modern conditions of crowdfunding as a real possibility to finance start-ups in Ukraine. The article defines the relevant trends of P2P lending worldwide, summarizes the experience and practical aspects ...
 • ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

  Мараренко, Д.О.; Мараренко, Д.О.; Mararenko, D.O.; Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Розглядається можливість удосконалення існуючих методів оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства в сучасних умовах. З огляду на те, що конкурентоспроможність підприємства виступає критерієм ефективності здійснення ...
 • FUNCTIONING AND DEVELOPMENT PROBLEMS OF THE ENTERPRISES IN THE SPHERE OF HOTEL BUSINESS IN UKRAINE IN THE CONDITIONS OF REAL-TIME INFORMATION 

  Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevych, I.V.; Сухорученко, Т.С.; Сухорученко, Т.С.; Sukhoruchenko, T.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Functioning and development problems of the enterprises in the sphere of hotel business in Ukraine have been revealed and analysed in this article, as well as further definition of the directions of their solutions at the ...
 • EVALUATION OF QUALITY OF SERVICES AND SERVICE OF MOBILE COMMUNICATION IN CONDITIONS OF ECONOMIC DIGITALIZATION 

  Орлов, В.М.; Орлов, В.Н.; Orlov, V.M.; Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Кузнецова, О.В.; Кузнецова, О.В.; Kuznietsova, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  The article states problems encountered in assessing the quality of services during the formation of the digital economy and society. These problems include the need to transform approaches for assessing the quality of ...
 • МАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ СВЯЗИ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M. (Харківський державний технічний університет радіоелектроніки, 1999)
  Переход Украины к социально-ориентированному рыночному хозяйству предполагает формирование маркетингового подхода к деятельности как производственных, так и управленческих структур. Такой подход предусматривает прежде всего ...
 • ІНФОРМАЦІЙНИЙ РИЗИК ПІДПРИЄМСТВА: ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ QUI PRO QUO У ВИЗНАЧЕННІ ПОНЯТТЯ 

  Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M.; Кораблінова, І.А.; Кораблинова, И.А.; Korablinova, I.A. (Подільський державний аграрно-технічний університет, Хмельницький економічний університет, Інститут економіки, технологій і підприємництва, Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН, 2017)
  Метою данної статті є аналіз існуючих підходів до визначення (дефініції) поняття «інформаційний ризик», розробка та обґрунтування пропозицій щодо усунення проблеми qui pro quo (від лат. «одне замість одного», плутанина) ...
 • ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ РИЗИКИ: ПРОБЛЕМИ АНАЛІЗУ 

  Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M.; Лаврів, В.В.; Лаврив, В.В.; Lavriv, V.V. (Ужгородський національний університет, 2017)
  У роботі розглянуто наявні науково-методичні проблеми якісного аналізу ризиків зовнішньоекономічної діяльності. Основну увагу приділено проблемі визначення поняття «зовнішньоекономічний ризик», переліку ризиків, які ...
 • ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОБЪЕКТОВ: ВЗАИМОСВЯЗЬ ФАКТОРОВ, КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

  Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M.; Осипов, В.Н.; Осипов, В.Н.; Osypov, V.N. (Хмельницький національний університет, 2016)
  В статье, на примере объектов разного иерархического уровня (предприятия, отрасли, региона, страны), выявлены различия, а также общий характер взаимосвязи понятий «показатель», «критерий», «фактор», которые предлагается ...
 • ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СФЕРЫ УКРАИНЫ 

  Воробієнко, П.П.; Воробиенко, П.П.; Vorobiyenko, P.P.; Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M. (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство фінансів України, Національна академія наук України, 2012)
  Проанализированы тенденции в телекоммуникационной сфере, которые свидетельствуют о замедлении темпов развития этой важной инфраструктурной составляющей экономики Украины. Определен ряд нерешенных проблем, являющихся ...
 • ТРАДИЦІЙНІ І СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО СОЦІАЛЬНУ КОНВЕНЦІОНАЛЬНІСТЬ 

  Ворніков, В.І.; Ворников, В.И.; Vornikov, V.I. (Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, 2013)
  В статті проводиться соціально – філософський аналіз традиційних і сучасних теорій про конвенціональність в суспільстві. Виявляються та розкриваються особливості уявлень про соціальну конвенціональність в аспекті поняття ...
 • КОНВЕНЦІОНАЛЬНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ: ОСОБИСТІСНИЙ АСПЕКТ 

  Ворніков, В.І.; Ворников, В.И.; Vornikov, V.I. (Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, 2013)
  В даній статті зроблено спробу відтворити уяву про соціальний інститут як регламентуючу соціальну структуру життєдіяльності. На засадах діяльнісного підходу проаналізована образна сутність взаємовідносин в суспільстві. ...
 • «ДЕВІАЦІЯ» ЯК МОДУС ПЕРЕХОДУ ДО «НОВОГО» 

  Богаченко, В.В.; Богаченко, В.В.; Bogachenko, V.V. (Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, Всеукраїнська громадська огранізація "Українська академія наук", 2016)
  Мета статті – у сучасному теоретичному полі соціальної філософії розглянути девіацію як невід’ємну та атрибутивну ланку переходу до «нового» в соціокультурному вимірі людства. В статті порівнюються ключові концепції девіації ...
 • ДЕВИАЦИЯ И МАРГИНАЛИЗАЦИЯ КАК НЕЛИНЕЙНЫЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ИНВАРИАНТЫ ПРОЦЕССА САМОИДЕНТИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 

  Богаченко, В.В.; Богаченко, В.В.; Bogachenko, V.V. (Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, 2014)
  В статье исследуется девиация и маргинализация как инварианты самоидентификации субъекта социального действия в нелинейном поликультурном современном социуме. В социосинергетическом аспекте дается определение девиантного ...
 • ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ЗАХОДІВ У РОЗПОВСЮДЖЕННІ ДРУКОВАНИХ ВИДАНЬ ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

  Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevych, I.V.; Борисевич, Є.Г.; Борисевич, Е.Г.; Borisevych, Ye.G.; Жуковська, Л.Е.; Жуковская, Л.Э.; Zhukovska, L.E. (Національний університет харчових технологій, Інститут проблем конкуренції, 2019)
  У статті проаналізовано переваги та недоліки забезпечення освітнього процесу підготовки здобувачів вищої освіти друкованими та електронними навчально-методичними виданнями, зокрема формат подання та сприйняття інформації. ...
 • РОЗВИТОК СУЧАСНОГО ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ: ТАРИФОУТВОРЕННЯ У СФЕРІ НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ СПОЖИВАЧАМ 

  Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevych, I.V.; Борисевич, Є.Г.; Борисевич, Е.Г.; Borisevych, Ye.G.; Жуковська, Л.Е.; Жуковская, Л.Э.; Zhukovska, L.E. (Національний університет харчових технологій, Інститут проблем конкуренції, 2018)
  У статті визначено, що сьогодні основними принципами державної політики у сфері енергоменеджменту є створення державою економічних і правових умов зацікавленості в енергозбереженні юридичних та фізичних осіб. Визначено ...
 • КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ В КОНТЕКСТІ ВИМОГ ПРАЦЕДАВЦІВ 

  Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevych, I.V.; Борисевич, Є.Г.; Борисевич, Е.Г.; Borisevych, Ye.G. (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, ТОВ "Редакція журналу "Економіка та держава"", 2017)
  Авторами статті запропоновано комплексний підхід до оцінки рівня конкурентоспроможності випускників освітніх організацій, заснований на системі кількісних та якісних показників. Ця система показників складена авторами ...
 • СВІТОВИЙ ДОСВІД ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

  Петрашевська, А.Д.; Петрашевская, А.Д.; Petrashevska, A.D.; Пєнкова, К.І.; Пенкова, К.И.; Penkova, K.I. (Ужгородський національний університет, 2019)
  У статті проаналізовано досвід іноземних країн щодо венчурного фінансування та стану ринку венчурного капіталу, зокрема США, Франції, Німеччини, Сінгапуру, Канади, Англії, а також зазначено відповідні організаційні структури ...
 • ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ ЛІЗИНГУ ТА ОРЕНДИ 

  Петрашевська, А.Д.; Петрашевская, А.Д.; Petrashevska, A.D.; Яцкевич, І.В.; Яцкевич, И.В.; Jackiewicz, I.V.; Процей, А.С.; Процей, А.С.; Protsei, A.S. (Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2019)
  У статті розглянуто види кредитів в негрошових формах, проведено порівняльну характеристику їх переваг не недоліків задля обґрунтування найбільш вигідного способу кредитування. Також проаналізовано, згруповано основні ...

View more