Recent Submissions

 • ФІНАНСОВЕ ОЗДОРОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА У СУЧАСНИХ УМОВАХ 

  Чернецький, П.С.; Чернецкий, П.С.; Chernetskyi, P.S.; Орлов, В.М.; Орлов, В.Н.; Orlov, V.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  В роботі розглянуто заходи щодо фінансового оздоровлення підприємства у сучасних умовах, а саме, запропоновано шляхи реструктуризації підприємства.
 • ОСНОВНІ ВИМОГИ ЩОДО ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ПРОЦЕСІВ 

  Петрашевська, А.Д.; Петрашевская, А.Д.; Petrashevska, A.D.; Мініч, Н.П.; Минич, Н.П.; Minich, N.P.; Калашніков, Р.В.; Калашников, Р.В.; Kalashnikov, R.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Розглянуто поняття та види виробничих процесів на підприємстві. Досліджено основні вимоги щодо застосування сучасних інформаційних технологій в управлінні.
 • МОТИВАЦІЯ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ АТ "ОЩАДБАНКА" 

  Орлов, В.М.; Орлов, В.Н.; Orlov, V.M.; Толкачова, Г.В.; Толкачова, Г.В.; Tolkachova, G.V.; Єніш, Ю.В.; Ениш, Ю.В.; Yenish, Yu.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Мотивація персоналу є дуже важливим елементом діяльності підприємства, від якого залежить продуктивність праці працівників, яка безпосередньо впливає на прибуток компанії.
 • ОСВІТНІЙ КЛАСТЕР ЯК ЗАСІБ ЗАПОБІГАННЯ МІГРАЦІЇ КВАЛІФІКОВАНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, О.А. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Обґрунтовано необхідність формування заходів щодо запобігання міграції кваліфікованих працівників. Запропоновано формування освітнього кластеру та наведено його складові.
 • CONDITIONS AND PROBLEMS OF P2P LENDING DEVELOPMENT IN UKRAINE 

  Орлов, В.М.; Орлов, В.Н.; Orlov, V.M.; Гайтан, А.; Гайтан, А.; Haitan, A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  The article considers modern conditions of crowdfunding as a real possibility to finance start-ups in Ukraine. The article defines the relevant trends of P2P lending worldwide, summarizes the experience and practical aspects ...
 • EVALUATION OF QUALITY OF SERVICES AND SERVICE OF MOBILE COMMUNICATION IN CONDITIONS OF ECONOMIC DIGITALIZATION 

  Орлов, В.М.; Орлов, В.Н.; Orlov, V.M.; Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Кузнецова, О.В.; Кузнецова, О.В.; Kuznietsova, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  The article states problems encountered in assessing the quality of services during the formation of the digital economy and society. These problems include the need to transform approaches for assessing the quality of ...
 • МАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ СВЯЗИ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M. (Харківський державний технічний університет радіоелектроніки, 1999)
  Переход Украины к социально-ориентированному рыночному хозяйству предполагает формирование маркетингового подхода к деятельности как производственных, так и управленческих структур. Такой подход предусматривает прежде всего ...
 • СВІТОВИЙ ДОСВІД ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

  Петрашевська, А.Д.; Петрашевская, А.Д.; Petrashevska, A.D.; Пєнкова, К.І.; Пенкова, К.И.; Penkova, K.I. (Ужгородський національний університет, 2019)
  У статті проаналізовано досвід іноземних країн щодо венчурного фінансування та стану ринку венчурного капіталу, зокрема США, Франції, Німеччини, Сінгапуру, Канади, Англії, а також зазначено відповідні організаційні структури ...
 • ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ ЛІЗИНГУ ТА ОРЕНДИ 

  Петрашевська, А.Д.; Петрашевская, А.Д.; Petrashevska, A.D.; Яцкевич, І.В.; Яцкевич, И.В.; Jackiewicz, I.V.; Процей, А.С.; Процей, А.С.; Protsei, A.S. (Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2019)
  У статті розглянуто види кредитів в негрошових формах, проведено порівняльну характеристику їх переваг не недоліків задля обґрунтування найбільш вигідного способу кредитування. Також проаналізовано, згруповано основні ...
 • ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА УКРАИНЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

  Терешко, Ю.В.; Терешко, Ю.В.; Tereshko, Yu.V.; Моісєєва, Т.І.; Моисеева, Т.И.; Moisieieva, T.I. (Одеський національний морський університет, 2012)
  В статье рассмотрены современные тенденции становления и развития украинского рынка предоставления страховых услуг. Проанализированы существующие преимущества и недостатки страхового рынка, предложены перспективные направления ...
 • ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ СВЯЗИ 

  Терешко, Ю.В.; Терешко, Ю.В.; Tereshko, Yu.V. (Одеський національний морський університет, 2011)
  В статье рассмотрены актуальные вопросы, связанные с эффективным управлением предприятия связи в контексте обеспечения его экономической безопасности. В статті розглянуті актуальні питання, що пов’язані з ефективним ...
 • СТРАТЕГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, О.А. (Державний університет телекомунікацій, 2019)
  Розглянуто роль та значення малих та середніх підприємств в економіці країни та діяльності телекомунікаційної сфери. Визначено основні проблеми розвитку малих та середніх телекомунікаційних підприємств в умовах конкуренції ...
 • НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ВЕКТОРІВ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ЗВ’ЯЗКУ 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, О.А.; Шамін, М.В.; Шамин, М.В.; Shamin, M.V. (Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, 2018)
  Предметом дослідження виступають підходи щодо визначення орієнтирів розвитку складових потенціалу підприємства, зокрема, інтелектуального. Метою написання статті є формування теоретичних та прикладних засад визначення ...
 • МЕХАНІЗМ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНО ЗНАЧУЩИХ ПОСЛУГ СФЕРИ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, О.А.; Каленчук, А.С.; Каленчук, А.С.; Kalenchuk, A.S. (Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2018)
  У статті обґрунтовано проблеми, які виникають під час надання послуг сфери зв’язку та інформатизації. Досліджено негативні наслідки регулювання деяких видів послуг. Доведено необхідність формування загального механізму ...
 • МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ КРИЗОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, О.А.; Кишинець, Б.А.; Кишинец, Б.А.; Kyshynets, B.A. (ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2018)
  У статті доведено необхідність дослідження причин виникнення кризи на підприємствах. Сформовано методичні основи діагностики кризового стану підприємства, зумовленого впливом внутрішнього середовища. Визначено вектори ...
 • ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, О.А.; Скоробогатов, Г.С.; Скоробогатов, Г.С.; Skorobohatov, H.S. (Університет банківської справи Національного банку України, 2018)
  В статті здійснено аналіз розвитку малих та середніх підприємств в країні та виокремлено основні проблеми, притаманні інноваційній діяльності цих підприємств. Особливої уваги приділено проблемі інвестиційного забезпечення, ...
 • ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, О.А.; Шамін, М.В.; Шамин, М.В.; Shamin, M.V. (Хмельницький національний університет, 2017)
  У статті проведене дослідження макроекономічного становища, в якому відбувається розвиток трудового та інтелектуального потенціалу вітчизняних підприємств. Здійснено аналіз стану розвитку інтелектуального та кадрового потенціалу ...
 • СУЧАСНІ СКЛАДОВІ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Кривцова, О.Б.; Кривцова, О.Б.; Kryvtsova, O.B. (Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2016)
  У статті розглянуто існуючи підходи до трактування терміну «людський капітал» та наведено власне бачення цього терміну. Доведена необхідність уведення до переліку складових людського капіталу емоційного чиннику. Запропоновано ...
 • СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A. (Національна академія управління, 2016)
  У статті проведено критичний аналіз підходів до формування стратегічних напрямків розвитку поштового зв’язку. Доведено необхідність розробки стратегічних напрямків розвитку поштового зв’язку у відповідності до векторів ...
 • РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Булат, А.Б.; Булат, А.Б.; Bulat, A.B. (Державний університет телекомунікацій, 2016)
  Наведено особливості розвитку людського капіталу в умовах функціонування сучасної економіки. Обґрунтовано необхідність формування відповідного мотиваційного середовища для розвитку людського капіталу як чинника підвищення ...

View more