Now showing items 21-40 of 178

  • ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ В УМОВАХ СУЧАСНОГО КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА 

   Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, О.А.; Новицька, С.С.; Новицкая, С.С.; Novytska, S.S. (Одеський національний економічний університет, 2012)
   У статті здійснено аналіз сучасного стану ринку послуг поштового зв’язку України. Досліджено поштовий зв’язок як елемент національної економіки України. Визначено перспективи подальшого розвитку поштового зв’язку України ...
  • ВЛИЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ФАКТОРА НА СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТРУДА В УКРАИНЕ 

   Терешко, Ю.В.; Терешко, Ю.В.; Tereshko, Yu.V.; Дуков, Г.І.; Дуков, Г.И.; Dukov, G.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
   Рынок труда является сложным и динамичным составным элементом рыночной экономической системы Украины. Его состояние напрямую зависит от общей экономической ситуации, развития предпринимательства, а также от стремления ...
  • ВЛИЯНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ СВЯЗИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В УКРАИНЕ 

   Потапова-Синько, Н.Е.; Потапова-Сінько, Н.Е.; Potapova-Sinko, N.E. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 1999)
   В статье приводится влияние некоторых изменений в системе налогообложения в Украине на результаты деятельности предприятий связи. У статті наводиться вплив деяких змін у системі оподаткування в Україні на результати ...
  • ВПЛИВ КРИЗИ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 

   Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, E.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
   Наведено основні причини та наслідки кризи в діяльності підприємств сфери зв’язку та інформатизації. Запропоновано для подолання кризових явищ удаватися до сценарного планування. Наведено сценарні плани, які ураховують ...
  • ВПРОВАДЖЕННЯ КОНТРОЛІНГУ В ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕЛИКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗАДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

   Князєва, О.А.; Новицька, С.С.; Князева, Е.А.; Новицкая, С.С.; Knyazeva, E.A.; Novitskaya, S.S. (Харків, 2014)
   Мета статті полягає у визначенні шляхів оптимізації організаційної структури великого підприємства шляхом впровадження відділу контролінгу задля підвищення його конкурентоспроможності на ринку (на прикладі державного ...
  • ДЖЕРЕЛА ІНВЕСТУВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

   Ожинська, Т.В.; Ожинская, Т.В.; Ozhynska, T.V.; Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
   У зв‘язку з необхідністю структурної перебудови, на даному етапі, економіки України, особливо важливого значення набуває процес активізації інвестиційної діяльності. На практиці усі етапи росту економіки були зумовлені ...
  • ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ 

   Орлов, В.М.; Орлов, В.Н.; Orlov, V.M.; Новицька, C.C.; Новицкая, С.С.; Novytska, S.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
   В роботі розглянуто соціальну і економічну ефективність дистанційної освіти, визначено роль інфокомунікацій при організації дистанційного навчання зокрема в економічній освіті.
  • ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ 

   Романюк, О.О.; Романюк, О.О.; Romaniuk, O.O.; Банкет, Н.В.; Банкет, Н.В.; Banket, N.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
   Питання економічної безпеки набувають особливої актуальності для країн, які перебувають у стані трансформаційної кризи. Це явище завжди характеризується загостренням суперечностей, які створюють кризові ситуації. Глибина ...
  • ЗАДОВОЛЕННЯ ПОПИТУ СПОЖИВАЧІВ НА ПОСЛУГИ ЗВ'ЯЗКУ 

   Шевченко, А.А.; Шевченко, А.А.; Shevchenko, A.A.; Орлов, В.М.; Орлов, В.Н.; Orlov, V.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
   У доповіді розглядається понятійний апарат щодо таких дефініцій як «послуга», «споживачі».Визначено підходи щодо напрямків з оцінки задоволення попиту споживачів на послуги зв`язку.
  • ЗАСТОСУВАННЯ ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УПРАВЛІННІ ПОСЛУГАМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

   Баландин, И.О.; Баландін, І.О.; Balandin, I.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2004)
   Удосконалено механізм тарифного регулювання телекомунікаційних послуг в Україні з урахуванням світового досвіду тарифного регулювання та особливостей функціонування вітчизняного ринку телекомунікацій. Усовершенствован ...
  • ИЗНОС И МЕТОДИКА ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ НАЛОГОВОГО И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

   Отливанская, Г.А.; Отливанська, Г.А.; Otlivanskaya, G.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 1999)
   В данной статье рассматриваются теоретические понятия износа основных фондов и его определение в условиях действующего Закона о прибыли. У даній статті розглядаються теоретичні поняття зносу основних фондів та його ...
  • ИНВЕСТИРОВАНИЕ СФЕРЫ ИКТ УКРАИНЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

   Орлов, В.Н.; Отливанская, Г.А.; Орлов, В.Н.; Отливанська, Г.А.; Orlov, V.N.; Otlivanskaya, G.A. (Чорноморський державний університет ім. П. Могили, 2016)
   В статье представлены результаты анализа современных аспектов инвестирования сферы ИКТ, обозначены проблемы, препятствующие развитию инвестирования в экономику Украины, выделено место сферы ИКТ в процессах инвестирования ...
  • ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАК ИСТОЧНИК ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ОПЕРАТОРА СВЯЗИ 

   Грицуленко, С.І.; Грицуленко, С.И.; Griculenko, S.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2004)
   В статье исследуется влияние интеллектуальной собственности в форме нематериальных активов на результаты деятельности оператора связи в прогнозируемом периоде. In the article influencing intellectual property in the form ...
  • ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА ОПЕРАТОРА СВЯЗИ 

   Грицуленко, С.И.; Грицуленко, С.І.; Griculenko, S.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2006)
   В статье обозначена главная задача современного менеджмента – формирование и развитие мощного интеллектуального капитала предприятия. Исследуется влияние интеллектуального капитала на производительность труда оператора ...
  • ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ КАК ОБЪЕКТ МОНИТОРИНГА 

   Грицуленко, С.І.; Грицуленко, С.И.; Grytsulenko, S.I.; Гачайли, Е.; Гачайлы, Э.; Gachaily, E. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
   Инфокоммуникационное (информационно-телекоммуникационное) обеспечение экономического пространства в мировой инфраструктуре занимает одно из ведущих мест. Возрастают масштабы использования информационных ресурсов, увеличивается ...
  • ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА В СВЯЗИ И ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

   Потапова-Синько, Н.Е.; Отливанская, Г.А.; Потапова-Синько, Н.Е.; Отливанська, Г.А.; Potapova-Sinko, N.E.; Otlivanskaya, G.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 1998)
   В настоящее время в системе осуществления производственного и социального развития предприятия важным вопросом является изыскание финансовых ресурсов. С учетом вышедшего закона Украины “О лизинге” от 16.12.97. Целью данной ...
  • ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА В СВЯЗИ И ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

   Потапова-Синько, Н.Е.; Отливанская, Г.А.; Потапова-Синько, Н.Е.; Отливанська, Г.А.; Potapova-Sinko, N.E.; Otlivanskaya, G.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 1998)
   В настоящее время в системе осуществления производственного и социального развития предприятия важным вопросом является изыскание финансовых ресурсов. С учетом вышедшего закона Украины “О лизинге” от 16.12.97. Целью данной ...
  • КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ КАК ОДИН ИЗ ИСТОЧНИКОВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ 

   Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M.; Трапезников, В.И.; Трапєзніков, В.І.; Trapeznikov, V.I. (Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2015)
   Выполнен анализ состава правонарушений, связанных с умышленным использованием в преступных целях компьютера, мобильных средств и способов связи, их программного обеспечения, подключенных к глобальной сети Интернет, сотовым ...
  • КОМПЛЕКСНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

   Отливанская, Г.А.; Бабашов, Р.А.; Отливанська, Г.А.; Бабашов, Р.А.; Otlivanskaya, G.A.; Babashov, R.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
   В результате обобщения положений финансового и стратегического менеджмента, статистики и планирования в статье обоснован комплексный подход к формированию информационной базы финансового планирования предприятия, ...
  • КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНІСТЬ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ОПЕРАТОРА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

   Сакун, Г.О.; Сакун, А.А.; Sakun, A.O.; Каплун, Ю.В.; Каплун, Ю.В.; Kaplun, Yu.V. (Nauka i studia, 2014)
   Світовий досвід підтверджує, що чим стрімкіше розвиваються системи телекомунікації, тим динамічніше піднімається економіка в цілому. Україна активно вливається у світову економіку і тому першорядне значення приділяє розвитку ...