Now showing items 9-28 of 178

  • АКТУАЛЬНІСТЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

   Франчук, О.П.; Франчук, О.П.; Franchuk, O.P.; Петрашевська, А.Д.; Петрашевская, А.Д.; Petrashevska, A.D. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
   Досліджується вплив системи управління якістю телекомунікаційних послуг на виробничу діяльність телекомунікаційних підприємств.
  • АНАЛИЗ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В УКРАИНЕ 

   Спильная, Н.П.; Хирных, Л.Б.; Спільна, Н.П.; Хірних, Л.Б.; Spilna, N.P.; Khirnykh, L.B. (УНДІРТ, 1995)
   В статье рассматриваются вопросы экономической сущности налогов, виды и функции налогов и особенности налоговой системы в Украине и за рубежом. У статті розглядаються питання економічної сутності податків, види та функції ...
  • АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ-УСЛУГ В ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ УКРАИНЫ 

   Князева, Н.А.; Князева, Е.А.; Князєва, Н.О.; Князєва, О.А.; Knyazeva, N.A.; Knyazeva, E.A. (УНДІРТ, 2005)
   В статье приводятся результаты анализа состояния новых Интернет-услуг в почтовой связи Украины, а также рассматриваются основные направления их дальнейшего развития. У статті наводяться результати аналізу стану нових ...
  • АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ 

   Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Чеснокова, Н.В.; Чеснокова, Н.В.; Chesnokova, N.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
   З розвитком Інтернет-технологій потреба людей у пересилці листів скоротилася, як і потреба у передплаті на газети або журнали, оскільки це все можна знайти в Інтернеті. Навіть додаткова послуга оплати послуг через касу ...
  • АНАЛІЗ КРЕДИТНОГО ТА ДЕПОЗИТНОГО ПОРТФЕЛЮ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 

   Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Олійник, В.Ю.; Олейник, В.Ю.; Oliynik, V.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
   Важливим елементом будь-якої країни є банківська система, тому діяльність комерційних банків повинна бути ефективною, оскільки вона пов'язана із усіма секторами і галузями господарства. У своїй практичній діяльності установи ...
  • АНАЛІЗ МЕТОДІВ ФОРМУВАННЯ ТАРИФІВ НА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ПОСЛУГИ З УРАХУВАННЯМ РЕКОМЕНДАЦІЙ МСЕ 

   Орлов, В.М.; Орлов, В.Н.; Orlov, V.M.; Новицька, С.С.; Новицкая, С.С.; Novitskaya, S.S. (Одеський національний політехнічний університет, 2014)
   Проведено загальний огляд методів тарифоутворення на телекомунікаційні послуги, що використовуються операторами різних країн світу та визначено витратно-орієнтований підхід, як найбільш доцільний та затребуваний серед ...
  • АНАЛІЗ СТАНУ РИНКУ ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ 

   Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Федоза, Г.А.; Федоза, Г.А.; Fedoza, G.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
   Входження економіки України в міжнародну систему ринкового господарства вимагає підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств зв’язку на світовому ринку, а аналіз діяльності є необхідною складовою системи ...
  • АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ «ОЩАДБАНКУ» 

   Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Казакова, О.І.; Казакова, О.И.; Kazakova, O.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
   Фінансова стійкість характеризується неоднозначністю діяльності організації. Її слід розуміти як здатність нарощувати досягнутий рівень ділової активності і ефективності бізнесу, гарантуючи при цьому платоспроможність, ...
  • БАГАТОФАКТОРНИЙ КРИТЕРІЙ ЯКОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ 

   Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, E.A. (Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ, 2007)
   У статти розглянуто критерій якості телекомунікаційних послуг В статье рассмотрен критерий качества телекоммуникационных услуг
  • ВЕКТОРИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СФЕРИ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 

   Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
   Розглянуто передумови переходу сфери зв'язку та інформатизації до сталого типу розвитку. Запропоновано низку найбільш актуальних векторів, які в змозі забезпечити сталий розвиток сфери у контексті загального розвитку держави.
  • ВЗАИМОСВЯЗЬ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ УКРАИНЫ «О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ» 

   Хирных, Л.Б.; Потапова-Синько, Н.Е.; Борщ, М.В.; Хірних, Л.Б.; Потапова-Сінько, Н.Е.; Борщ, М.В.; Hirnuh, L.B.; Potapova-Sinko, N.E.; Borsch, M.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 1998)
   Цель работы - пояснить взаимосвязь бухгалтерского и налогового учетов прибыли по «методу начислений». В работе рассмотрены методы учета прибыли и расчетов с бюджетом по НДС в периоде, предшествовавшем введению Закона ...
  • ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 

   Орлов, В.Н.; Князева, Е.А.; Князев, А.А.; Орлов, В.М.; Князєва, О.А.; Князєв, О.А.; Orlov, V.N.; Knyazeva, E.A.; Knyazev, О.A. (Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, 2015)
   Визначено основні проблеми, які виникають під час впрова- дження інноваційного проекту «Електронний уряд». Наведено основні види ефективності, яка існує в процесі реалізації цього проекту, а саме економічна, науково-технічна, ...
  • ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ В УМОВАХ СУЧАСНОГО КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА 

   Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, О.А.; Новицька, С.С.; Новицкая, С.С.; Novytska, S.S. (Одеський національний економічний університет, 2012)
   У статті здійснено аналіз сучасного стану ринку послуг поштового зв’язку України. Досліджено поштовий зв’язок як елемент національної економіки України. Визначено перспективи подальшого розвитку поштового зв’язку України ...
  • ВЛИЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ФАКТОРА НА СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТРУДА В УКРАИНЕ 

   Терешко, Ю.В.; Терешко, Ю.В.; Tereshko, Yu.V.; Дуков, Г.І.; Дуков, Г.И.; Dukov, G.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
   Рынок труда является сложным и динамичным составным элементом рыночной экономической системы Украины. Его состояние напрямую зависит от общей экономической ситуации, развития предпринимательства, а также от стремления ...
  • ВЛИЯНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ СВЯЗИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В УКРАИНЕ 

   Потапова-Синько, Н.Е.; Потапова-Сінько, Н.Е.; Potapova-Sinko, N.E. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 1999)
   В статье приводится влияние некоторых изменений в системе налогообложения в Украине на результаты деятельности предприятий связи. У статті наводиться вплив деяких змін у системі оподаткування в Україні на результати ...
  • ВПЛИВ КРИЗИ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 

   Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, E.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
   Наведено основні причини та наслідки кризи в діяльності підприємств сфери зв’язку та інформатизації. Запропоновано для подолання кризових явищ удаватися до сценарного планування. Наведено сценарні плани, які ураховують ...
  • ВПРОВАДЖЕННЯ КОНТРОЛІНГУ В ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕЛИКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗАДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

   Князєва, О.А.; Новицька, С.С.; Князева, Е.А.; Новицкая, С.С.; Knyazeva, E.A.; Novitskaya, S.S. (Харків, 2014)
   Мета статті полягає у визначенні шляхів оптимізації організаційної структури великого підприємства шляхом впровадження відділу контролінгу задля підвищення його конкурентоспроможності на ринку (на прикладі державного ...
  • ДЖЕРЕЛА ІНВЕСТУВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

   Ожинська, Т.В.; Ожинская, Т.В.; Ozhynska, T.V.; Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
   У зв‘язку з необхідністю структурної перебудови, на даному етапі, економіки України, особливо важливого значення набуває процес активізації інвестиційної діяльності. На практиці усі етапи росту економіки були зумовлені ...
  • ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ 

   Орлов, В.М.; Орлов, В.Н.; Orlov, V.M.; Новицька, C.C.; Новицкая, С.С.; Novytska, S.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
   В роботі розглянуто соціальну і економічну ефективність дистанційної освіти, визначено роль інфокомунікацій при організації дистанційного навчання зокрема в економічній освіті.
  • ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ 

   Романюк, О.О.; Романюк, О.О.; Romaniuk, O.O.; Банкет, Н.В.; Банкет, Н.В.; Banket, N.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
   Питання економічної безпеки набувають особливої актуальності для країн, які перебувають у стані трансформаційної кризи. Це явище завжди характеризується загостренням суперечностей, які створюють кризові ситуації. Глибина ...