Now showing items 21-40 of 260

  • ВИЗНАЧЕННЯ ДОСТАТНЬОЇ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ ВЗАЄМОПІДІМКНЕННЯ МЕРЕЖ З КОМУТАЦІЄЮ ПАКЕТІВ 

   Каптур, В.А.; Сініна, Д.І.; Каптур, В.А.; Синина, Д.И.; Kaptur, V.A.; Sinina, D.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2008)
   В роботі розглянуто питання визначення достатньої пропускної здатності каналу зв’язку між двома мережами з комутацією пакетів. Побудовано математичну модель двох мереж, в межах яких функціонує кілька інфокомунікаційних ...
  • ANALYSIS OF SQUARE COMMUNICATION GRIDS VIA INFINITE PETRI NETS* 

   Shmeleva, T.R.; Zaytcev, D.A.; Zaytcev, I.D.; Шмелева, Т.Р.; Зайцев, Д.А.; Зайцев, И.Д.; Шмельова, Т.Р.; Зайцев, Д.А.; Зайцев, І.Д. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
   A technique of the linear invariants calculation for infinite Petri nets with the regular structure was presented and studied on the example of square communication grids of an arbitrary size. Linear systems of equations ...
  • ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ МЕРЕЖ 

   Каптур, В.А.; Кобринчук, Л.В.; Петков, Є.І.; Самодід, В.О.; Сініна, Д.І.; Юрчик, Р.О.; Каптур, В.А.; Кобринчук, Л.В.; Петков, Е.И.; Самодед, В.А.; Синина, Д.И.; Юрчик, Р.А.; Kaptur, V.A.; Kobrinchuk, L.V.; Petkov, E.I.; Samodid, V.O.; Sinina, D.I.; Yurchik, R.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
   В роботі запропоновано узагальнену модель мережі оператора телекомунікацій, яка дозволяє чітко відокремити транспортну складову мережі від інших компонентів таким чином, щоб забезпечити можливість прозорого переходу на ...
  • ВИЗНАЧЕННЯ ТАРИФІВ ЩОДО НАДАННЯ ПОСЛУГ ДОСТУПУ ДО МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ НА БАЗІ МЕТОДУ УРАХУВАННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ 

   Каптур, В.А.; Политова, И.В.; Каптур, В.А.; Политова, І.В.; Kaptur, V.A.; Politova, I.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
   В роботі запропоновано підхід визначення тарифів щодо надання послуг доступу до мережі Інтернет, який базується на методі урахування рентабельності інвестицій. Наведено класи- фікацію послуг, що можуть надаватися із ...
  • ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ СТЕКА СЕТЕВЫХ ПРОТОКОЛОВ E6 В ЯДРЕ ОС LINUX 

   Гуляев, К.Д.; Зайцев, Д.А.; Гуляєв, К.Д.; Зайцев, Д.А.; Guliaiev, K.D.; Zaytcev, D.A. (НАУКА і ОСВІТА ІПШІ МОН України і НАН України. - Донецк., 2009)
   Представлена первая реализация нового стека сетевых протоколов E6 в ядре операционной системы. Стек E6 разработан для повышения эффективности работы сетей, всецело построенных на основе технологии Ethernet. Он использует ...
  • ЄДИНА СИСТЕМА ОБМЕЖЕННЯ ДОСТУПУ ДО НЕЦІЛЬОВИХ РЕСУРСІВ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ В ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ 

   Воробієнко, П.П.; Воробиенко, П.П.; Vorobiyenko, P.P.; Каптур, В.А.; Каптур, В.А.; Kaptur, V.A.; Коляденко, В.А.; Коляденко, В.А.; Koliadenko, V.A.; Самодід, В.О.; Самодед, В.О.; Samodid, V.O. (Інститут педагогіки НАПН України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2009)
   Проведено аналіз світового досвіду обмеження доступу до нецільових ресурсів мережі Ін тернет. Розглянуто найбільш розповсюджені механізми обмеження доступу до нецільових інформацій них ресурсів мережі Інтернет. Запропоновано ...
  • PBB EFFICIENCY EVALUATION VIA COLORED PETRI NET MODELS 

   Vorobiyenko, P.P.; Воробієнко, П.П.; Воробиенко, П.П.; Guliaiev, K.D.; Гуляєв, К.Д.; Гуляев, К.Д.; Zaitsev, D.A.; Зайцев, Д.А.; Зайцев, Д.А.; Shmeleva, T.R.; Шмельова, Т.Р.; Шмелёва, Т.Р. (Scientific Research Publishing Inc., 2010)
   Basic components of Provider Backbone Bridge (PBB) network models were constructed: PBB interior switch, PBB edge switch—with the dynamic filling up of address tables. The modeling of PBB networks was implemented. The ...
  • ТЕНЗОРНАЯ МОДЕЛЬ ФИЛЬТРАЦИИ ТРАФИКА В СЕТИ ДОСТУПА 

   Тихонов, В.И.; Тихонова, Е.В. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
   Предложена тензорная модель гармонической фильтрации телекоммуникацион¬ного трафика на основе принципа комплексного дополнения реальной выборки случайных потоков в маршрутизаторе сети доступа. Данная модель может быть ...
  • ФРАКТАЛЬНАЯ ТОПОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОТКРЫТОЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

   Тихонов, В.И.; Tikhonov, V.I.; Тіхонов, В.І. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
   Обоснованы принципы построения топологических моделей открытых телекоммуникационных сетей на основе теоретико-множественной концепции иерархических классов. Сформулированы аксиомы топологического пространства для типового ...
  • АЛГОРИТМ ДИНАМИЧЕСКОЙ АДРЕСАЦИИ ОБЪЕКТОВ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

   Воробиенко, П.П.; Тихонов, В.И.; Смирнов, И.В.; Сопина, У.И.; Vorobienko, P.P.; Tikhonov, V.I.; Smirnov, I.V.; Sopina, U.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
   Разработан алгоритм динамической адресации объектов телекоммуникационной сети с переменной длиной адреса и открытым адресным пространством. Данный алгоритм может быть использован в сетях будущих поколений. The algorithm ...
  • МЕХАНІЗМ КЕРУВАННЯ РОЗПОДІЛЕНИМИ РЕСУРСАМИ В СИТУАТИВНИХ МЕРЕЖАХ 

   Каптур, В.А.; Степаненко, О.В.; Каптур, В.А.; Степаненко, А.В.; Kaptur, V.A.; Stepanenko, A.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
   В роботі розглянуто загальні принципи побудови ситуативних мереж та запропоновано механізм керування розподіленими ресурсами, який базується на періодичному опитуванні вузлів мережі. Показано, що практична реалізація та ...
  • CENTRALIZED SYSTEM OF HTTP-TRAFFIC FILTRATION 

   Kaptur, V.A.; Каптур, В.А. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
   The basic construction principles of the centralized system of http-traffic filtration based on proxy-server are proposed. The possible options for redirecting of http-traffic to the centralized filtration system are ...
  • АЛГОРИТМИ ПОШУКУ ТА ПЕРЕДАВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ В СИТУАТИВНИХ МЕРЕЖАХ 

   Степаненко, О.В.; Степаненко, А.В.; Stepanenko, A.V. (Харків. ХАІ, 2010)
   У статті розглянуто ряд алгоритмів, які складають основу механізму управління розподіленими ресурсами в ситуативних мережах. В статье рассмотрен ряд алгоритмов, которые составляют основу механизма управления распределенными ...
  • ЗАДАЧИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОПЕРАТОРА 

   Бубенцова, Л.В.; Бубенцова, Л.В.; Bubentsova, L.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
   Акцентировано внимание на важности и актуальности разработки новых методик проектирования телекоммуникационных сетей, обеспечивающих повышение конкурентноспособности оператора. Осуществлено сравнение перспективных технологий, ...
  • ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ АДАПТИВНОГО МЕРЕЖНОГО ПРОТОКОЛУ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ UA-ITT 

   Воробієнко, П.П.; Воробиенко, П.П.; Vorobiyenko, P.P.; Каптур, В.А.; Каптур, В.А.; Kaptur, V.A.; Тіхонов, В.І.; Тихонов, В.И.; Tikhonov, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
   Досліджуються базові принципи взаємодії відкритих систем у конвергентних телекомунікаційних мережах. Запропоновано концепцію адаптивного багатоцільового мережного протоколу, що дозволяє суттєво зменшити навантаження каналів ...
  • ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ЗВ’ЯЗКУ 

   Воробієнко, П.П.; Воробиенко, П.П.; Vorobiyenko, P.P.; Столярська, К.М.; Столярская, К.М.; Stoliarska, K.M.; Богатирьов, А.М.; Богатирьов, А.Н.; Bogatirev, А.М. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
   Розглядається процес формування компетенцій персоналу, висвітлюються проблеми методичного характеру, які виникають на окремих етапах цього процесу.
  • СОВМЕСТНАЯ РАБОТА СТЕКА ПРОТОКОЛОВ Е6 С ДРУГИМИ СЕТЕВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ 

   Воробиенко, П.П.; Гуляев, К.Д.; Зайцев, Д.А.; Воробієнко, П.П.; Гуляєв, К.Д.; Зайцев, Д.А.; Vorobiyenko, P.P.; Guliaiev, K.D.; Zaytcev, D.A. (Київ, 2010)
   Досліджено роботу стека протоколів Еб у реальному мережному середовищі та сформульовано принципи побудови шлюзів Е6 і ТСР/ІР мереж. Исследована работа стека протоколов Е6 в реальной сетевой среде и сформулированы принципы ...
  • УЗАГАЛЬНЕНА КЛАСИФІКАЦІЙНА МОДЕЛЬ ФІЛЬТРАЦІЇ КОНТЕНТУ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

   Каптур, В.А.; Каптур, В.А.; Kaptur, V.A. (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2011)
   Розглянуто процес одержання web-ресурсу на запит користувача з точки зору використання можливих засобів фільтрації на різних етапах проходження запиту або відповіді. Запропоновано узагальнену модель фільтрації web-контенту ...
  • ТЕНЗОРНАЯ МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТКРЫТЫХ ПОДСИСТЕМ АНИЗОТРОПНОЙ СЕТИ 

   Тихонов, В.И.; Тіхонов, В.І.; Tikhonov, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
   Предложена тензорная модель информационного взаимодействия открытых подсистем в анизотропной телекоммуникационной сети, рассматриваемой как замкнутая система. Дана классификация фазовых состояний системы и типов задач ...
  • ГЕОМЕТРИЗАЦИЯ ТЕНЗОРНОЙ МОДЕЛИ ЦИФРОВЫХ ПОТОКОВ В ОТКРЫТОЙ СЕТИ 

   Тихонов, В.И.; Тіхонов, В.І.; Tikhonov, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
   Получено геометрическое представление тензорной модели цифровых потоков в открытой изотропной телекоммуникационной сети с симметричными связями. Построен метрический тензор Римана для потоков сети как функция от матрицы ...