Recent Submissions

 • ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ПАССИВНОГО ПОВТОРИТЕЛЯ НА ОСНОВЕ ФЕРРИТОВОГО СЕРДЕЧНИКА В ETHERNET СЕТЯХ 

  Каптур, В.А.; Каптур, В.А.; Kaptur, V.A.; Маммадов, Э.М.; Маммадов, Е.М.; Mammadov, E.M.; Попелишко, А.С.; Попелышко, А.С.; Popelyshko, A.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  В работе приведены результаты исследования работы одного из возможных видов пассивных повторителей, используемых на практике в сетях доступа и локальных вычислительных сетях. Проведѐнные исследования наглядно демонстриру ...
 • СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОЛІТИК ФІЛЬТРАЦІЇ КОНТЕНТУ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ 

  Каптур, В.А.; Каптур, В.А.; Kaptur, V.A.; Поднебесний, І.А.; Поднебесный, И.А.; Podnebesnyi, I.A.; Порхун, А.О.; Порхун, А.О.; Porkhun, A.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  Наведено результати статистичного аналізу політик фільтрації контенту в загальноосвітніх навчальних закладах України, який проведено на підставі письмового анкетування директорів шкіл та вчителів інформатики під час ...
 • МЕТОДИКА ВИБОРУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ ПОБУДОВИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ ДОСТУПУ 

  Каптур, В.А.; Каптур, В.А.; Kaptur, V.A.; Кравченко, П.С.; Кравченко, П.С.; Kravchenko, P.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  Показано неефективність сучасних методів вибору технологічного рішення побудови телекомунікаційних мереж доступу. Розроблено методику вибору технологічного рішення побудови телекомунікаційних мереж доступу, що дозволяє ...
 • TELEMEDECINE AND INFORMATION TECHNOLOGY DATABASE ACESS 

  Канаєв, А.Н.; Канаев, А.Н.; Kanaiev, A.N.; Шерепа, І.В.; Шерепа, И.В.; Sherepa, I.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  The problem of effective use of modern medical knowledge, based on their complexity, is relevant on a global scale. This area of science that combines modern technical knowledge and scientific advances in medicine, intended ...
 • ІННОВАЦІЙНІ РОЗРОБКИ ОНАЗ ІМ. О.С. ПОПОВА В СФЕРІ ПОБУДОВИ МЕРЕЖ НАСТУПНИХ ПОКОЛІНЬ 

  Воробієнко, П.П.; Воробиенко, П.П.; Vorobienko, P.P.; Гуляєв, К.Д.; Гуляев, К.Д.; Guliaiev, K.D.; Каптур, В.А.; Каптур, В.А.; Kaptur, V.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  Наведено огляд низки інноваційних технологічних рішень, що створені вченими ОНАЗ ім. О.С. Попова в сфері побудови NGN. Зокрема розглянуто нові телекомунікаційні технології (UA-ITT та ЕХ), які можуть повністю замінити собою ...
 • ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ РЕЗЕРВНОГО КОПІЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА БАЗІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЕХ 

  Каптур, В.А.; Каптур, В.А.; Kaptur, V.A.; Кравченко, П.С.; Кравченко, П.С.; Kravchenko, P.S.; Гуляєв, К.Д.; Гуляев, К.Д.; Guliaiev, K.D. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Показано низьку ефективність використання стеку TCP/IP в замкнутих однорангових мережах. Розроблено концепцію системи резервного копіювання даних, яка працює із використанням нової телекомунікаційної технології ЕХ, що ...
 • ДИАПАЗОН ДИНАМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧИСЛА ЦИКЛОВ TDM- ПОТОКА, ИНКАПСУЛИРУЕМЫХ В КАДРЫ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ CESOETH 

  Бабич, Ю.О.; Бабич, Ю.О.; Babich, Yu.O.; Никитюк, Л.А.; Никитюк, Л.А.; Nikityuk, L.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  В данной работе изучается диапазон динамического регулирования числа циклов TDM-потока, которые инкапсулируются в кадр при применении CESoETH в сети распределения/агрегации оператора мобильной связи.
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ АНОНІМІЗАЦІЇ КОРИСТУВАЧА В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

  Трачук, Т.А.; Трачук, Т.А.; Trachuk, T.A.; Шерепа, І.В.; Шерепа, И.В.; Sherepa, I.V. (ОНАЗ імені О.С. Попова, 2015)
  Досліджується технології за допомогою яких можливо анонімно користуватись мережею Інтернет.
 • АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ПРОЦЕС ПЕРЕВЕДЕННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ ВІД IPV4 ДО IPV6 

  Каптур, В.А.; Каптур, В.А.; Kaptur, V.A.; Квятковський, А.В.; Квятковский, А.В.; Kviatkovskyi, A.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Наведено класифікацію організацій, що є типовими власниками мереж перед якими сьогодні стоїть питання переходу від IPv4 до IPv6. Проведено аналіз внутрішніх та зовнішніх факторів впливу та на його основі побудовано ...
 • БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ АДАПТИВНЫХ КОМПЛЕКСНЫХ СИСТЕМ ФИЛЬТРАЦИИ КОНТЕНТА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

  Каптур, В.А.; Каптур, В.А.; Kaptur, V.A.; Князев, А.А.; Князев, А.А.; Knyazev, A.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  В работе рассмотрены базовые принципы работы адаптивных к пользовательской среде комплексных систем фильтрации контента (КСФК). Данное решение предложено с целью сокращения времени обработки запроса к КСФК, с использованием ...
 • «BROADBAND CALCULATOR» – АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ВЫБОРА НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНОГО РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ СЕТЕЙ ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА 

  Добровольский, Е.В.; Добровольський, Є.В.; Dobrovolskyi, Ye.V.; Каптур, В.А.; Каптур, В.А.; Kaptur, V.A.; Квятковский, А.В.; Квятковський, А.В.; Kviatkovskyi, A.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Приведено описание автоматизированной системы «BroadBand Calculator», представляет собой универсальную платформу, позволяющую пользователям производить детализированные расчёты для собственных проектов по развитию ШПД в ...
 • ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ КОМПЛЕКСНИХ СИСТЕМ ФІЛЬТРАЦІЇ КОНТЕНТА 

  Каптур, В.А.; Каптур, В.А.; Kaptur, V.A.; Князєв, О.А.; Князев, О.А.; Knyazev, O.A.; Шестаков, К.О.; Шестаков, К.О.; Shestakov, K.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Наведено огляд показників, що вважатися ключовими для оцінки ефективності роботи комплексних систем фільтрації контента. Розглянуто ключові проблеми, пов’язані із покращенням таких показників як додаткова затримка, точність ...
 • ПРОБЛЕМАТИКА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГIЙ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ АУДIОСИГНАЛIВ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

  Князєв, О.Є.; Князев, О.Е.; Knyazev, O.Ye.; Шерепа, І.В.; Шерепа, И.В.; Sherepa, I.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  Сучасне суспільство вступає в нову фазу розвитку в ситуації інтенсивного впливу інформації на прогрес людства. З впровадженням мережі Інтернет суттєво змінюється інформаційний простір. Значення своєчасної та точної інформації ...
 • АНАЛІЗ ЗАСОБІВ ІНТЕРНЕТ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ СТАНУ ІР-МЕРЕЖІ 

  Бубенцова, Л.В.; Бубенцова, Л.В.; Bubentsova, L.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Розглянуті утіліти та ресурси мережі Інтернет, використання яких сприяє підвищенню ефективності процесу моніторінгу IP-мережі. Запропоновано методикуаналізу стану IP-мережі з використанням розглянутих засобів.
 • ДОСВІД РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ В ОДЕСЬКІЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ ЗВ’ЯЗКУ ІМЕНІ О.С. ПОПОВА 

  Воробієнко, П.П.; Воробиенко, П.П.; Vorobiyenko, P.P.; Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevich, I.V.; Глухова, О.І.; Глухова, О.И.; Gluhova, O.I.; Суліма, Л.О.; Сулима, Л.О.; Sulima, L.O. (Київський міжнародний університет, 2013)
  Розглядається практичний досвід розробки та впровадження системи управління якістю підготовки фахівців з вищою освітою в Одеській національній академії зв’язку імені О.С. Попова. Запропоновані алгоритм розробки, схема ...
 • ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ 

  Воробієнко, П.П.; Воробієнко, П.П.; Vorobienko, P.P.; Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M. (Національна академія наук України, Державна установа "Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України", 2012)
  Проаналізовано тенденції в телекомунікаційній сфері, які свідчать про гальмування темпів розвитку цієї важливої інфраструктурної складової економіки України. Визначено низку невирішених проблем, які є причиною такого стану. ...
 • ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА К ИНТЕРНЕТУ В УКРАИНЕ 

  Воробиенко, П.П.; Воробієнко, П.П.; Vorobienko, P.P.; Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M. (Національна академія наук України, Державна установа "Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України", 2014)
  Продемонстрировано, что в современных условиях показателем, наиболее адекватно отображающим социально-экономическое влияние телекоммуникаций на экономическое развитие страны, является степень проникновения широкополосного ...
 • ЄДИНА СИСТЕМА ОБМЕЖЕННЯ ДОСТУПУ ДО НЕЦІЛЬОВИХ РЕСУРСІВ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ В ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ 

  Воробієнко, П.П.; Воробиенко, П.П.; Vorobienko, P.P.; Каптур, В.А.; Каптур, В.А.; Kaptur, V.A.; Коляденко, В.А.; Коляденко, В.А.; Koliadenko, V.A.; Самодід, В.О.; Самодед, В.О.; Samodid, V.O. (Інститут педагогіки НАПН України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2009)
  Проведено аналіз світового досвіду обмеження доступу до нецільових ресурсів мережі Ін тернет. Розглянуто найбільш розповсюджені механізми обмеження доступу до нецільових інформацій них ресурсів мережі Інтернет. Запропоновано ...
 • PBB EFFICIENCY EVALUATION VIA COLORED PETRI NET MODELS 

  Vorobiyenko, P.P.; Воробієнко, П.П.; Воробиенко, П.П.; Guliaiev, K.D.; Гуляєв, К.Д.; Гуляев, К.Д.; Zaitsev, D.A.; Зайцев, Д.А.; Зайцев, Д.А.; Shmeleva, T.R.; Шмельова, Т.Р.; Шмелёва, Т.Р. (Scientific Research Publishing Inc., 2010)
  Basic components of Provider Backbone Bridge (PBB) network models were constructed: PBB interior switch, PBB edge switch—with the dynamic filling up of address tables. The modeling of PBB networks was implemented. The ...
 • COGNITIVE MONITORING IN AN INFORMATION AND COMMUNICATION NETWORK OPERATION SYSTEM 

  Nikityuk, L.A.; Нікітюк, Л.А.; Никитюк, Л.А. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  A method for increasing the functionality of existing types of monitoring used in modern information and communication networks based on the use of cognitive technologies is proposed. Modern cognitive technologies are ...

View more