Recent Submissions

 • ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ АНОНІМІЗАЦІЇ КОРИСТУВАЧА В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

  Трачук, Т.А.; Трачук, Т.А.; Trachuk, T.A.; Шерепа, І.В.; Шерепа, И.В.; Sherepa, I.V. (ОНАЗ імені О.С. Попова, 2015)
  Досліджується технології за допомогою яких можливо анонімно користуватись мережею Інтернет.
 • АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ПРОЦЕС ПЕРЕВЕДЕННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ ВІД IPV4 ДО IPV6 

  Каптур, В.А.; Каптур, В.А.; Kaptur, V.A.; Квятковський, А.В.; Квятковский, А.В.; Kviatkovskyi, A.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Наведено класифікацію організацій, що є типовими власниками мереж перед якими сьогодні стоїть питання переходу від IPv4 до IPv6. Проведено аналіз внутрішніх та зовнішніх факторів впливу та на його основі побудовано ...
 • БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ АДАПТИВНЫХ КОМПЛЕКСНЫХ СИСТЕМ ФИЛЬТРАЦИИ КОНТЕНТА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

  Каптур, В.А.; Каптур, В.А.; Kaptur, V.A.; Князев, А.А.; Князев, А.А.; Knyazev, A.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  В работе рассмотрены базовые принципы работы адаптивных к пользовательской среде комплексных систем фильтрации контента (КСФК). Данное решение предложено с целью сокращения времени обработки запроса к КСФК, с использованием ...
 • «BROADBAND CALCULATOR» – АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ВЫБОРА НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНОГО РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ СЕТЕЙ ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА 

  Добровольский, Е.В.; Добровольський, Є.В.; Dobrovolskyi, Ye.V.; Каптур, В.А.; Каптур, В.А.; Kaptur, V.A.; Квятковский, А.В.; Квятковський, А.В.; Kviatkovskyi, A.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Приведено описание автоматизированной системы «BroadBand Calculator», представляет собой универсальную платформу, позволяющую пользователям производить детализированные расчёты для собственных проектов по развитию ШПД в ...
 • ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ КОМПЛЕКСНИХ СИСТЕМ ФІЛЬТРАЦІЇ КОНТЕНТА 

  Каптур, В.А.; Каптур, В.А.; Kaptur, V.A.; Князєв, О.А.; Князев, О.А.; Knyazev, O.A.; Шестаков, К.О.; Шестаков, К.О.; Shestakov, K.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Наведено огляд показників, що вважатися ключовими для оцінки ефективності роботи комплексних систем фільтрації контента. Розглянуто ключові проблеми, пов’язані із покращенням таких показників як додаткова затримка, точність ...
 • ПРОБЛЕМАТИКА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГIЙ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ АУДIОСИГНАЛIВ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

  Князєв, О.Є.; Князев, О.Е.; Knyazev, O.Ye.; Шерепа, І.В.; Шерепа, И.В.; Sherepa, I.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  Сучасне суспільство вступає в нову фазу розвитку в ситуації інтенсивного впливу інформації на прогрес людства. З впровадженням мережі Інтернет суттєво змінюється інформаційний простір. Значення своєчасної та точної інформації ...
 • АНАЛІЗ ЗАСОБІВ ІНТЕРНЕТ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ СТАНУ ІР-МЕРЕЖІ 

  Бубенцова, Л.В.; Бубенцова, Л.В.; Bubentsova, L.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Розглянуті утіліти та ресурси мережі Інтернет, використання яких сприяє підвищенню ефективності процесу моніторінгу IP-мережі. Запропоновано методикуаналізу стану IP-мережі з використанням розглянутих засобів.
 • ДОСВІД РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ В ОДЕСЬКІЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ ЗВ’ЯЗКУ ІМЕНІ О.С. ПОПОВА 

  Воробієнко, П.П.; Воробиенко, П.П.; Vorobiyenko, P.P.; Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevich, I.V.; Глухова, О.І.; Глухова, О.И.; Gluhova, O.I.; Суліма, Л.О.; Сулима, Л.О.; Sulima, L.O. (Київський міжнародний університет, 2013)
  Розглядається практичний досвід розробки та впровадження системи управління якістю підготовки фахівців з вищою освітою в Одеській національній академії зв’язку імені О.С. Попова. Запропоновані алгоритм розробки, схема ...
 • ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ 

  Воробієнко, П.П.; Воробієнко, П.П.; Vorobienko, P.P.; Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M. (Національна академія наук України, Державна установа "Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України", 2012)
  Проаналізовано тенденції в телекомунікаційній сфері, які свідчать про гальмування темпів розвитку цієї важливої інфраструктурної складової економіки України. Визначено низку невирішених проблем, які є причиною такого стану. ...
 • ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА К ИНТЕРНЕТУ В УКРАИНЕ 

  Воробиенко, П.П.; Воробієнко, П.П.; Vorobienko, P.P.; Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M. (Національна академія наук України, Державна установа "Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України", 2014)
  Продемонстрировано, что в современных условиях показателем, наиболее адекватно отображающим социально-экономическое влияние телекоммуникаций на экономическое развитие страны, является степень проникновения широкополосного ...
 • ЄДИНА СИСТЕМА ОБМЕЖЕННЯ ДОСТУПУ ДО НЕЦІЛЬОВИХ РЕСУРСІВ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ В ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ 

  Воробієнко, П.П.; Воробиенко, П.П.; Vorobienko, P.P.; Каптур, В.А.; Каптур, В.А.; Kaptur, V.A.; Коляденко, В.А.; Коляденко, В.А.; Koliadenko, V.A.; Самодід, В.О.; Самодед, В.О.; Samodid, V.O. (Інститут педагогіки НАПН України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2009)
  Проведено аналіз світового досвіду обмеження доступу до нецільових ресурсів мережі Ін тернет. Розглянуто найбільш розповсюджені механізми обмеження доступу до нецільових інформацій них ресурсів мережі Інтернет. Запропоновано ...
 • PBB EFFICIENCY EVALUATION VIA COLORED PETRI NET MODELS 

  Vorobiyenko, P.P.; Воробієнко, П.П.; Воробиенко, П.П.; Guliaiev, K.D.; Гуляєв, К.Д.; Гуляев, К.Д.; Zaitsev, D.A.; Зайцев, Д.А.; Зайцев, Д.А.; Shmeleva, T.R.; Шмельова, Т.Р.; Шмелёва, Т.Р. (Scientific Research Publishing Inc., 2010)
  Basic components of Provider Backbone Bridge (PBB) network models were constructed: PBB interior switch, PBB edge switch—with the dynamic filling up of address tables. The modeling of PBB networks was implemented. The ...
 • COGNITIVE MONITORING IN AN INFORMATION AND COMMUNICATION NETWORK OPERATION SYSTEM 

  Nikityuk, L.A.; Нікітюк, Л.А.; Никитюк, Л.А. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  A method for increasing the functionality of existing types of monitoring used in modern information and communication networks based on the use of cognitive technologies is proposed. Modern cognitive technologies are ...
 • УЗАГАЛЬНЕНА КЛАСИФІКАЦІЙНА МОДЕЛЬ ФІЛЬТРАЦІЇ КОНТЕНТУ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

  Каптур, В.А.; Каптур, В.А.; Kaptur, V.A. (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2011)
  Розглянуто процес одержання web-ресурсу на запит користувача з точки зору використання можливих засобів фільтрації на різних етапах проходження запиту або відповіді. Запропоновано узагальнену модель фільтрації web-контенту ...
 • IN THE FIELD OF NEXT GENERATION NETWORKS BUILDING 

  Vorobienko, P.P.; Воробієнко, П.П.; Воробиенко, П.П. (Одеський національний політехнічний університет, 2013)
  There is provided an overview of the number of innovative technological solutions created by the scientists of A.S.Popov ONAT in the field of NGN building. In particular we consider the new telecommunication technologies ...
 • ПЕДАГОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ФІЛЬТРАЦІЇ НЕЦІЛЬОВИХ РЕСУРСІВ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

  Воробієнко, П.П.; Воробиенко, П.П.; Vorobienko, P.P.; Каптур, В.А.; Каптур, В.А.; Kaptur, V.A.; Василенко, О.А.; Василенко, О.А.; Vasylenko, O.A. (Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка, 2013)
  Наведено приклад вирішення завдання регулювання пізнавальної діяльності користувачів Інтернету. Визначено педагогічні завдання, принципи, напрями та форми реалізації моделі «Безпечного Інтернету» в усіх складових системи ...
 • ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ 

  Воробієнко, П.П.; Воробиенко, П.П.; Vorobienko, P.P.; Гуржій, А.М.; Гуржий, А.Н.; Gurzhii, A.М.; Коляденко, В.A.; Коляденко, В.А.; Koliadenko, V.A. (Інститут педагогіки НАПН України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2014)
  Розглянуто чотири проблеми, які гальмують упровадження інформатизації в загальноосвітніх навчальних закладах, а також викладено досвід розв’язання цих проблем за рахунок залучення потенціалу вищих навчальних закладів за ...
 • МОДЕЛИ УГРОЗ ИНФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ СИСТЕМ СВЯЗИ 

  Воробиенко, П.П.; Воробієнко, П.П.; Vorobienko, P.P.; Нечипорук, О.Л.; Нечипорук, О.Л.; Nechiporuk, O.L.; Щербина, Ю.В.; Щербина, Ю.В.; Sherbina, Yu.V. (Державний університет телекомунікацій, Київ, 2003)
  Определены основные параметры угроз информационным объектам систем передачи и обработки информации, а также приведен общий подход к построению формальной модели угроз, позволяющей осуществлять выбор функциональных услуг защиты.
 • ПОДГОТОВКА ИКТ-СПЕЦИАЛИСТОВ В УКРАИНЕ 

  Воробиенко, П.П.; Воробієнко, П.П.; Vorobienko, P.P. («Инфо-Электросвязь», Москва, 2013)
  Подготовка специалистов в области инфокоммуникации определяется общей системой образования в стране, а также особенностями развития отрасли. В статье рассматривается опыт Одесской национальной академии связи (ОНАС) им. ...
 • ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛЕЙ УГРОЗ ИНФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ СИСТЕМ И СЕТЕЙ СВЯЗИ 

  Воробиенко, П.П.; Воробієнко, П.П.; Vorobienko, P.P.; Нечипорук, О.Л.; Нечипорук, О.Л.; Nechiporuk, O.L.; Щербина, Ю.В.; Щербина, Ю.В.; Sherbina, Yu.V. (НТУУ «КПІ», 2003)
  Определены основные параметры угроз информационным объектам систем передачи и обработки информации, описан общий подход к построению формальной модели угроз информации, позволяющей производить выбор функциональных услуг ...

View more