Recent Submissions

 • ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЦИФРОВОГО ДОСТУПА ПО АБОНЕНТСКИМ ЛИНИЯМ 

  Балашов, В.О.; Балашов, В.А.; Balashov, V.O.; Коробейніков, Р.В.; Коробейников, Р.В.; Korobeinikov, R.V.; Кузнєцов, В.А.; Кузнецов, В.А.; Kuznietsov, V.A. (Державне видавничо-інформаційне агенство "Зв'язок", 1997)
  Долгое время пользователям предоставлялась практически одна услуга – связь с абонентами. Изменить такое положение стало возможным благодаря развитию цифровых систем коммутации и цифровых методов передачи телефонных сигналов. ...
 • АДАПТИВНАЯ КОРРЕКЦИЯ В МНОГОКАНАЛЬНЫХ УПС 

  Балашов, В.О.; Балашов, В.А.; Balashov, V.O.; Кузнєцов, В.А.; Кузнецов, В.А.; Kuznetsov, V.A. (УНИИРТ, 1995)
  В докладе рассматривается проблема коррекции линейных искажений, учитывающей специфику группового сигнала многоканального УПС. Описывается алгоритм коррекции КОДР (коррекция с ограничением длины реакции), обеспечивающий ...
 • УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ WDM КОРРЕКТИРУЮЩИМ КОДОМ BCH 

  Розенвассер, Д.М.; Розенвассер, Д.М.; Rozenvasser, D.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
  В данной статье рассмотрена возможность увеличения пропускной способности системы передачи с WDM за счет использования корректирующего кода Боуза-Чоудхури-Хоквингема.
 • ПІДВИЩЕННЯ ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ОПТИЧНОЇ БАГАТОХВИЛЬОВОЇ ТРАНСПОРТНОЇ МЕРЕЖІ 

  Вовчак, В.І.; Вовчак, В.И.; Vovchak, V.I.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
  В Україні, як і в усьому світі, все гостріше постає проблема підвищення швидкості передавання інформації по волоконно-оптичних лініях зв'язку. Це пов'язано з бурхливим розвитком мережі Internet, яка використовується не ...
 • ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ЯКОСТІ 

  Маринчук, С.А.; Маринчук, С.А.; Marynchuk, S.A.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
  Відповідно до рекомендації МСЕ-Т Е.800 [1], якість послуг (QoS – Quality of Service), це сукупність специфічних параметрів, обумовлених якістю роботи мережі, що характеризують споживчі властивості послуги в термінах, ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАВАД ОПТИЧНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ БАГАТОХВИЛЬОВОЇ МЕРЕЖІ 

  Андрусів, В.А.; Андрусив, В.А.; Andrusiv, V.A.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
  Однією з основних проблем повністю оптичних транспортних мереж є накопичення завад [1], тому дослідження впливу завад є актуальним як з теоретичної так і практичної точки зору. У випускній роботі проаналізовано завади та ...
 • ПРОГРАМА МОДЕЛЮВАННЯ ЛІНІЙНИХ ТРАКТІВ ВОСП 

  Корнійчук, В.І.; Корнейчук, В.И.; Korniichuk, V.I.; Барба, І.Б.; Барба, И.Б.; Barba, I.B. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
  Розроблено програму моделювання цифрової волоконно-оптичної системи передачі (ВОСП) на персональному комп'ютері. Програма ModFOCS розраховує параметри передавального пристрою, лінійного тракту ВОСП без та з оптичними ...
 • ОЦЕНКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЦИФРОВЫХ ПРИЕМНЫХ УСТРОЙСТВ ВОСП 

  Брескін, В.О.; Брескин, В.А.; Breskin, V.O.; Корнійчук, В.І.; Корнейчук, В.И.; Korniichuk, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
  Знание основных параметров передающего (мощность излучения) и приемного (чувствительность) устройств позволяет инженеру-проектировщику рассчитать и энергетический потенциал аппаратуры ВОСП и определить максимальную длину ...
 • ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА СИГНАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ ТРАНСПОРТНОЇ МЕРЕЖІ ОПЕРАТОРА МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ 

  Янковський, І.Д.; Янковский, И.Д.; Yankovskyi, I.D.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  В роботі виконано дослідження тривалості розмов на різних напрямках телекомунікаційної транспортної мережі України. Показано необхідність дослідити мережу стільникового зв'язку і, особливо, її мережу сигналізації.
 • ПІДВИЩЕННЯ ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ВОСП 

  Шумик, Є.В.; Шумик, Е.В.; Shumyk, Ye.V.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, І.П. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Робота присвячена дослідженню відношення захищеності оптичного сигналу транспортної мережі з маршрутизацією за довжиною хвиль з урахуванням реальних параметрів передачі.
 • ДВОКОЛЕКТОРНІ МАГНІТОТРАНЗИСТОРИ В ЯКОСТІ КІНЦЕВИХ ПРИСТРОЇВ МЕРЕЖ «ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ» 

  Шуба, Ю.О.; Шуба, Ю.О.; Shuba, Yu.O.; Горбачов, В.Е.; Горбачев, В.Э.; Gorbachеv, V.E. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Досліджено можливість використання двоколекторного транзистора в якості економічного датчика магнітного поля в цифрових сенсорних мережах. Показано, що при використанні в мостовій схемі пари двоколекторних магнітотранзисторів ...
 • СЕНСОР МАГНІТНОГО ПОЛЯ З ЧАСТОТНИМ ВИХОДОМ В ЯКОСТІ КІНЦЕВОГО ПРИСТРОЮ ДЛЯ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖ «ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ» 

  Шишмарьов, В.В.; Шишмарёв, В.В.; Shyshmarov, V.V.; Горбачов, В.Е.; Горбачев, В.Э.; Gorbachev, V.E. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Досліджено можливість збільшення чутливості сенсорів магнітного поля за рахунок комбінації в одній схемі сенсора чутливих елементів різних типів. Схема релаксаційного генератора на одному одноперехідному транзисторі ...
 • РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ ГРУПОВОГО СИГНАЛУ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПЕРЕДАВАННЯ З OFDM МОДУЛЯЦІЄЮ 

  Шамшур, І.В.; Шамшур, И.В.; Shamshur, I.V.; Педяш, В.В.; Педяш, В.В.; Pedyash, V.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Робота присвячена завданню підвищення спектральної ефективності ВОСП транспортної ділянки телекомунікаційної мережі. Запропоновано формуватисигнал оптичного каналу ВОСП з мультиплексуванням по довжині хвилі за допомогою ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕРФЕРЕНЦІЙНИХ ЗАВАД В СИСТЕМАХ ПЕРЕДАЧІ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ xDSL 

  Фещук, Д.В.; Фещук, Д.В.; Feshchuk, D.V.; Балашов, В.О.; Балашов, В.О.; Balashov, V.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Робота присвячена дослідженню інтерференційних завад в системах передачі (СП) xDSL, що використовують метод передачі ортогональними гармонічними сигналами (ОГС) на прикладі СП за технологією ADSL2+. Розглядалися варіанти ...
 • ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

  Радіонов, М.М.; Радионов, М.М.; Radionov, М.М.; Педяш, В.В.; Педяш, В.В.; Pedyash, V.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  У роботі виконано аналіз методів, що дозволяють підвищити продуктивність праці співробітників підприємства та здійснити автоматизоване керування інженерними системами будинку. Досягнення поставленої мети досягається шляхом ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕХНОЛОГІЇ G.FAST НА ВІТЧИЗНЯНИХ МЕРЕЖАХ ШИРОКОСМУГОВОГО ДОСТУПУ 

  Павлов, В.О.; Павлов, В.О.; Pavlov, V.O.; Орешков, В.И.; Орєшков, В.І.; Oreshkov, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Робота присвячена дослідженню характеристик технології G.fast при роботі на вітчизняних мережах широкосмугового доступу побудованих на базі багатопарних телефонних кабелів типу ТПП. У роботі представлено результати розрахунку ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕРФЕРЕНЦІЙНИХ ЗАВАД У СИСТЕМАХ BPL 

  Матвієць, В.М.; Матвиец, В.М.; Matviiets, V.M.; Перепелиця, М.В.; Перепелица, М.В.; Perepelytsia, M.V.; Барба, І.Б.; Барба, И.Б.; Barba, I.B. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Робота присвячена дослідженню інтерференційних завад у системах передачі за технологією BPL при застосуванні ортогональних гармонічних сигналів з традиційною формою обвідної посилки групового сигналу та сигналів узагальненого ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ШИРОКОСМУГОВОГО ДОСТУПУ ВІТЧИЗНЯНИМИ БАГАТОПАРНИМИ КАБЕЛЯМИ 

  Лозович, С.О.; Лозович, С.О.; Lozovych, S.O.; Барба, І.Б.; Барба, И.Б.; Barba, I.B. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Розглядається ефективність впровадження технології G.fast з використанням системи компенсації перехідних завад «векторинг» на вітчизняних мережах широкосмугового доступу. Залежність перехідних завад та досяжних швидкостей ...
 • ВПЛИВ ПОГРІШНОСТІ КОРЕКЦІЇ ДИСПЕРСІЇ НА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ ВОСП OTH 

  Лазор, І.Б.; Лазор, И.Б.; Lazor, I.B.; Педяш, В.В.; Педяш, В.В.; Pedyash, V.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Виконано аналіз основних видів лінійних спотворень сигналу у волоконно-оптичних системах передачі. Розроблена модель оптичного каналу волоконно-оптичної системи передачі з розподілом по дожині хвилі. Отримано залежності ...
 • ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛІНІЙНИХ СИГНАЛІВ У ВОСП 

  Іващенко, С.М.; Иващенко, С.М.; Ivaschenko, S.M.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  В роботі виконано аналіз характеристик лінійних сигналів та визначено оптимальний спосіб підвищення частотної ефективності волоконно-оптичних систем передачі.

View more