Now showing items 12-31 of 172

  • АДАПТАЦІЯ БАГАТОХВИЛЬОВИХ ВОСП ДО ВИМОГ МЕРЕЖ НОВОГО ПОКОЛІННЯ 

   Андріанов, О.Ю.; Андрианов, О.Ю.; Adrianov, O.Yu.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
   Крім удосконалення характеристик і конструкцій магістральних волоконно-оптичних кабелів не менш гостро постає задача створення методів передавання інформації в DWDM системах, які б забезпечували кращі енергетичні та ...
  • АЛГОРИТМ ИЗМЕНЕНИЯ ЧАСТОТЫ ДИСКРЕТИЗАЦИИ ЦИФРОВОГО СИГНАЛА 

   Балашов, В.А.; Кузнецов, В.А.; Балашов, В.О.; Кузнецов, В.А.; Balashov, V.О.; Kuznetsov, V.A. (УНДІРТ, 1995)
   В статье приводится алгоритм изменения частоты дискретизации цифрового сигнала, основанный на формуле Котельникова. Алгоритм предназначен для имитационного моделирования систем подстройки частоты задающих генераторов(ЗГ). ...
  • АНАЛИЗ ПОСТРОЕНИЯ ОБЛАЧНЫХ ХРАНИЛИЩ НА ОСНОВЕ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

   Байрамов, М.; Байрамов, М.; Bairamov, М.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
   В работе проведен анализ архитектуры систем хранения данных, исследованы основные подходы к облачной технологии, анализ транспортировки данных в распределенных системах и выявлены особенности формирования архитектуры ...
  • АНАЛИЗ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ ГАРМОНИЧЕСКИМИ СИГНАЛАМИ ОБОБЩЕННОГО КЛАССА 

   Барба, И.Б.; Барба, І.Б.; Barba, I.B. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
   Предлагается сравнительный анализ вариантов построения систем передачи ортогональными гармоническими сигналами обобщенного класса, основанный на расчете интерференционных помех, порожденных линейными искажениями сигналов. ...
  • АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРИЕМНЫХ УСТРОЙСТВ ВОСП-СРК 

   Корнейчук, В.И.; Барба, И.Б.; Дойжа, Г.И.; Kornichuk, V.I.; Barba, I.B.; Doyzha, G.I.; Корнійчук, В.І.; Барба, І.Б.; Дойджа, Г.І. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
   Проанализирована чувствительность оптических приемных устройств прямого детектирования на основе p-i-n–фотодиода (ФД), лавинного ФД без и с предварительным оптическим усилителем (ПОУ) по критерию отношения оптических ...
  • АНАЛІЗ АДАПТАЦІЇ БАГАТОХВИЛЬОВИХ ВОСП ДО ВИМОГ МЕРЕЖ НОВОГО ПОКОЛІННЯ 

   Андріанов, О.Ю.; Адрианов, О.Ю.; Adrianov, O.Yu.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
   Основною концепцією розвитку інформаційних мереж нового покоління (NGN) є концепція побудови обладнання повністю оптичних транспортних мереж OTN (Optical Transport Network), яка дозволяє успішно поєднати надійність та ...
  • АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖ НА ОБЛАДНАННІ CISCO SYSTEMS 

   Долгов, М.Ю.; Долгов, М.Ю.; Dolhov, M.Yu.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
   В даній роботі будуть обговорені причини, що призводять до необхідності захисту сучасних мереж, описання базових понять криптографії та різні методи підтримки безпеки, які широко застосовуються в сучасній промисловості. В ...
  • АНАЛІЗ НЕДОЛІКІВ БАГАТОХВИЛЬОВИХ ВОСП 

   Худенко, Р.І.; Худенко, Р.И.; Khudenko, R.I.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
   Однією з основних проблем повністю оптичних транспортних мереж є накопичення завад [1], тому дослідження впливу завад є актуальним як з теоретичної, так і практичної точки зору. У випускній роботі проаналізовано завади та ...
  • АНАЛІЗ ОПТИЧНИХ ПІДСИЛЮВАЧІВ БАГАТОХВИЛЬОВИХ ВОСП МЕРЕЖ НАСТУПНИХ ПОКОЛІНЬ 

   Вечоринський, О.М.; Вечеринский, О.М.; Vechorynskyi, О.М.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
   Проведено розрахунок шум-фактору підсилювача, який визначається як відношення «сигнал/шум» на вході підсилювача до відношення «сигнал/шум» на його виході.
  • АНАЛІЗ ТРАФІКУ МУЛЬТИСЕРВІСНОЇ МЕРЕЖІ ОПЕРАТОРА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

   Ложковський, А.Г.; Ложковский, А.Г.; Lozhkovskyi, A.G.; Гордієнко, В.Ю.; Гордиенко, В.Ю.; Gordienko, V.Yu.; Войцеховський, С.М.; Войцеховский, С.М.; Voitsekhovskyi, S.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012)
   В роботі здійснений аналіз мультисервісного навантаження, що створюється абонентами оператора телекомунікацій, з метою перевірки достовірності методик розрахунку параметрів мультисервісного навантаження. Отримані результати ...
  • АНАЛІЗ ШЛЯХІВ ПЕРЕХОДУ ДО МЕРЕЖ НАСТУПНОГО ПОКОЛІННЯ 

   Костянтинов, К.В.; Константинов, К.В.; Konstantynov, K.V.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
   Робота присвячена дослідженню відношення сигнал / шум оптичного сигналу транспортної мережі з маршрутизацією за довжиною хвиль при реальних параметрах передачі.
  • АНАЛІЗ ШЛЯХІВ ПЕРЕХОДУ ДО МЕРЕЖ НАСТУПНОГО ПОКОЛІННЯ 

   Гончар, В.І.; Гончар, В.И.; Honchar, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
   Вступ при переході до мереж нового покоління (NGN) найбільш складні завдання, які необхідно вирішити для розробки рекомендацій з забезпечення необхідної якості обслуговування, виникають саме в місцевих мережах. По-друге, ...
  • АНАЛІЗ ШЛЯХІВ ПОБУДОВИ СУЧАСНИХ МЕРЕЖ ДОСТУПУ 

   Константинова, М.П.; Константинова, М.П.; Konstantynova, M.P.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
   У даній роботі розглядаються шляхи побудови мереж доступу. Виконано аналіз шляхів побудови мереж доступу. Показано, що за відсутності попиту на високошвидкісні канали, економічніше відразу орієнтуватись на технології FTTB та FTTH.
  • АНАЛІЗ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ОПТИЧНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ МЕРЕЖІ 

   Мамедгулієв, Е.Н.; Мамедгулиев, Э.Н.; Mamedhuliiev, E.N.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
   Продовж останніх років ведуться інтенсивні дослідження та створюється досконаліше устаткування: хвильові мультиплексори WDM, широкосмугові оптичні підсилювачі EDFA, оптичні комутатори. Серед фірм, які найактивніше ведуть ...
  • БАЗИСЫ НАЙКВИСТА-КОТЕЛЬНИКОВА - ОБОБЩЕНИЕ БАЗИСА ФУРЬЕ 

   Нудельман, П.Я.; Nudelman, P.Y. (УНДІРТ, 1995)
   Отдавая дань памяти П.Я.Нудельману, мы публикуем одну из его последних работ, которая была им подготовлена к печати, но так и не опубликована. Віддаючи данину пам'яті П. Я. Нудельману, ми публікуємо одну з його останніх ...
  • ВЕЙВЛЕТ-МОДЕЛИ В МЕТОДЕ РИТЦА ДЛЯ РЕШЕНИЙ УРАВНЕНИЯ НАВЬЕ-СТОКСА 

   Балашов, В.А.; Плотников, В.М.; Balashov, V.О.; Plotnikov, V.M.; Балашов, В.О.; Плотников, В.М. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2003)
   Рассмотрено приложение периодических гармонических вейвлетов для создания вейвлета-Ритца решения модельного одномерного случая уравнения Навье-Стокса. Representation Ritz modeling of the Navier-Stoxes equation using ...
  • ВИЗНАЧЕННЯ ТОЧНОЇ ФОРМУЛИ РОЗРАХУНКУ ШВИДКОСТІ ПЕРЕДАВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА НЕСУЧИХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧІ ОРТОГОНАЛЬНИМИ ГАРМОНІЧНИМИ СИГНАЛАМИ 

   Ляховецький, Л.М.; Ляховецкий, Л.М.; Lyakhovetskiy, L.M.; Орєшков, В.І.; Орешков, В.И.; Оreshkov, V.І. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012)
   Виведено точну формулу розрахунку швидкості передавання інформації на несучих систем передачі ортогональними гармонічними сигналами. Здійснено порівняння цієї формули з існуючими приблизними формулами й оцінено похибки у ...
  • ВКЛАД УЧЕНЫХ АКАДЕМИИ СВЯЗИ В РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ ОРТОГОНАЛЬНЫМИ СИГНАЛАМИ 

   Балашов, В.А.; Балашов, В.О.; Balashov, V.О. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2003)
   В статье приводится обзор основных достижений ученых академии связи в области теории и практики построения систем передачи ортогональными сигналами Тhе агtiсle ргеsепts геviеw оf bаsic асhievements оf Асаdеmу оf ...
  • ВЛИЯНИЕ ДИСПЕРСИОННЫХ ИСКАЖЕНИЙ СИГНАЛА НА ДЛИНУ РЕГЕНЕРАЦИОННОЙ СЕКЦИИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ 

   Брескин, В.А.; Мазур, А.Д.; Breskin, V.A.; Mazur, A.D.; Брескін, В.О.; Мазур, Г.Д. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2008)
   Анализируется влияние величины дисперсионных искажений волоконно – оптического кабеля на шумовые характеристики волоконно-оптических систем передачи, которое учитывается при расчёте длины регенерационной секции. It is ...
  • ВЛИЯНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ ИСКАЖЕНИЙ ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН НА КАЧЕСТВО КАНАЛОВ ВОСП СРК 

   Педяш, В.В.; Pedyash, V.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
   В статье решается задача оценки влияния фазовой самомодуляции и рамановского усиления оптического сигнала на качественные параметры волоконно-оптической системы передачи со спектральным разделением каналов. В среде MatLab ...