Recent Submissions

 • ВОЛОКОННО-ОПТИЧНА СИСТЕМА ПЕРЕДАЧІ З ЦИФРОВОЮ ОБРОБКОЮ СИГНАЛУ 

  Косолапов, Е.О.; Косолапов, Е.О.; Kosolapov, Е.О.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  В роботі розглядається побудова цифрової когерентної оптичної системи передачі 200 Гбіт/с з цифровим сигнальним процесором (DSP), який забезпечує основні функції для цієї технології для розвитку оптичних телекомунікаційних мереж.
 • ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ В СИСТЕМАХ ХDSL 

  Іскендерлі, М.; Искендерли, М.; Iskenderli, М.; Орєшков, В.І.; Орешков, В.И.; Oreshkov, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  В работе проанализированы методы обеспечения электромагнитной совместимости современных технологий передачи сетей фиксированного широкополосного доступа, построенных на базе многопарных телефонных кабелей. Дана оценка ...
 • ЗАСТОСУВАННЯ У ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ СИСТЕМАХ ПЕРЕДАЧІ КОДІВ, ЩО ВИПРАВЛЯЮТЬ ПОМИЛКИ 

  Івасенко, Д.С.; Ивасенко, Д.С.; Ivasenko, D.S.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  В роботі виконано аналіз методів кодування для виправлення помилок в оптичних мережах. Показано необхідність пошуку деякої загальної технології.
 • АНАЛІЗ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ МЕРЕЖІ СТІЛЬНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ 4-ГО ПОКОЛІННЯ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ LTE MIMO 2x2 

  Дімов, С.І.; Димов, С.И.; Dimov, S.I.; Орябінська, О.О.; Орябинская, О.А.; Оryabinska, O.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Розглядаються моделі системи передачі даних у мережі LTE, на основі конфігурації МІМО 2х2, яка передбачає, в середньому, вдвічі більшу пропускну здатність. Наведені розрахунки пропускної здатності системи LTE по відношенню ...
 • АКТУАЛЬНІСТЬ І ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ З КІБЕРЗЛОЧИННІСТЮ 

  Гініятуллін, В.Р.; Гиниятуллин, В.Р.; Hiniiatullin, V.R.; Розенвассер, Д.М.; Розенвассер, Д.М.; Rozenvasser, D.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Робота присвячена аналізу кіберзлочинів їх припинення та їх виявлення. Розглядається та аналізується основні етапи здійснення кіберзлочину, проблеми кіберзлочинності в масштабах світової спільноти. Виділення основних ...
 • ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ МЕРЕЖІ ЗВ'ЯЗКУ ПІДПРИЄМСТВА 

  Бондар, Ю.І.; Бондар, Ю.І.; Bondar, Yu.I.; Педяш, В.В.; Педяш, В.В.; Pedyash, V.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Основною метою даної роботи є виконання аналізу кількох варіантів архітектури структурованої кабельної системи (СКС) та розглянуто основні принципи побудови. За основу взята деревовидна топологія. Також було сформульовано ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ НА МЕРЕЖІ НАСТУПНИХ ПОКОЛІНЬ 

  Бондар, О.В.; Бондар, О.В.; Bondar, O.V.; Педяш, В.В.; Педяш, В.В.; Pedyash, V.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Робота присвячена дослідженню ефективності впровадження нових технологій, що підвищують пропускну спроможність та ефективність використання існуючих транспортних мереж. Проведено аналіз можливості модернізації транспортної ...
 • ВОЛОКОННО-ОПТИЧНА СИСТЕМА ПЕРЕДАЧІ З ЗАСТОСУВАННЯМ OFDM 

  Албур, С.В.; Албур, С.В.; Albur, S.V.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  В роботі виконано аналіз застосування OFDM для підвищення спектральної ефективності ВОСП. Показано, що максимально досяжна спектральна ефективність обмежена аддитивним шумом оптичних підсилювачів та нелінійними ефектами волокон.
 • ОЦІНКА ДОСЯЖНОЇ ШВИДКОСТІ ПЕРЕДАВАННЯ СП ОГС З ВАРІЙОВАНИМ ЗАХИСНИМ ІНТЕРВАЛОМ 

  Алашрафзаде, Х.; Алашрафзаде, Х.; Alashrafzade, Kh.; Балашов, В.О.; Балашов, В.А.; Balashov, V.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  В роботі оцінено досяжну системами передачі ортогональними гармонічними сигналами узагальненого класу (ОГС УК) швидкість передавання по телефонних кабелях типу ТПП з урахуванням величини захисного інтервалу та потужності ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ВІДЛІКОВИХ СИГНАЛІВ 

  Абдулаев, М.; Абдулаев, М.; Abdulaev, М.; Гусейнов, С.; Гусейнов, С.; Huseinov, S.; Штейников, М.В.; Штейников, М.В.; Shteinykov, М.В.; Барба, І.Б.; Барба, И.Б.; Barba, I.B. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Синтезовано передатні функції каналів зв’язку оптимальні за критерієм максимальної концентрації енергії в часі їх імпульсної реакції.
 • ALGORITHM FOR ESTIMATING AND CORRECTING MULTIPATH CHANNEL PARAMETERS FOR DEMODULATION OFDM SIGNALS 

  Іващенко, П.В.; Иващенко, П.В.; Ivaschenko, P.V.; Орябінська, О.О.; Орябинская, О.А.; Oryabinska, О.О. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  OFDM signals form the basis of the radio interface of 4G mobile networks. Among the most well-known systems using OFDM signals, the LTE / LTE-Advanced, IEEE 802.11, IEEE 802.16 family, as well as DVB-T, DVB-T2 digital ...
 • RESEARCH OF INTERFERENCE NOISE IN VDSL2 SYSTEMS WHEN OPERATING OVER TPP TYPE TELEPHONE CABLES 

  Орєшков, В.І.; Орешков, В.И.; Oreshkov, V.I.; Стеля, Д.О.; Стеля, Д.А.; Stelia, D.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  The article presents the results of the research of the interference noise in transmission systems using the VDSL2 technology when working over TPP type telephone cables. The research was carried out by analyzing the ...
 • ОЦІНКА ВПЛИВУ НЕЛІНІЙНИХ СПОТВОРЕНЬ ОПТИЧНОГО ВОЛОКНА НА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ КОГЕРЕНТНОЇ ВОСП 

  Чайкова, Ю.; Чайкова, Ю.; Chaikova, Yu.; Міщенко, Д.; Мищенко, Д.; Mishchenko, D.; Педяш, В.В.; Педяш, В.В.; Pedyash, V.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Проведено оцінку впливу нелінійних спотворень сигналу в ОВ на якісні показники когерентної ВОСП за допомогою імітаційної моделі ВОСП з когерентним прийомом.
 • РОЗРОБКА КОРПОРАТИВНОЇ МЕРЕЖІ ЗВ'ЯЗКУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

  Стеля, Д.О.; Стеля, Д.О.; Stelia, D.O.; Педяш, В.В.; Педяш, В.В.; Pedyash, V.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Розглядаються методи проектування інфокомунікаційної мережі навчального закладу з метою розширення спектру освітніх послуг та підняття їх якості до сучасного рівня. Проведено аналіз варіантів архітектури структурованої ...
 • ОПТИМАЛЬНІ СИГНАЛИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ ПО НЕДОСКОНАЛИМ СЕРЕДОВИЩАМ 

  Барба, І.Б.; Барба, И.Б.; Barba, I.B.; Михайлова, І.О.; Михайлова, И.О.; Mykhailova, I.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  В доповіді обговорюються питання побудови ефективних технологій передачі сигналів по «недосконалим» середовищам. Обґрунтовується, що ефективними технологіями з таких середовищ, є адаптивні технології, що використовують для ...
 • ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ В ПРОГРАММНО- КОНФИГУРИРУЕМЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЯХ 

  Кусека, Б.; Кусека, Б.; Kuseka, B.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  В работе проведен анализ факторов, влияющих на характеристики функционирования и производительность программно-управляемой сети, состоящей из аппаратных коммутаторов и контроллера. В процес се исследование определены ...
 • ОЦЕНКА СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ ЦИФРОВОЙ АБОНЕНТСКОЙ ЛИНИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ G.FAST ПРИ РАБОТЕ ПО КАБЕЛЯМ ТПП 

  Ігнатушин, А.; Игнатушин, А.; Ihnatushyn, А.; Балашов, В.О.; Балашов, В.О.; Balashov, V.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Рассмотрены характеристики широкополосного доступа по технологии G.fast. Выполнено моделирование работы СП G.fast на отечественных кабелях типа ТППэп-30х2х0,4 с использованием системы «векторинг». Оценены достижимые скорости ...
 • ПЕРСПЕКТИВНІ МЕТОДИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ 

  Євтуховська, І.В.; Евтуховская, И.В.; Yevtukhovska, I.V.; Швець, С.І.; Швец, С.И.; Shvets, S.I.; Педяш, В.В.; Педяш, В.В.; Pedyash, V.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Проводиться аналіз напрямів модернізації мереж, що входять до транспортного рівня мереж наступного покоління. Розглянуто варіанти побудови сучасних мереж доступу, доведена доцільність використання технологій xDSL та PON ...
 • ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНОЛОГІИ BPL И ЭФЕКТИВНОСТЬ ИХ ВНЕДРЕНИЯ НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СЕТЯХ 

  Дік, А.В.; Дик, А.В.; Dik, A.V.; Решетнікова, О.С.; Решетникова, О.С.; Reshetnikova, O.S.; Балашов, В.О.; Балашов, В.А.; Balashov, V.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Работа посвящена исследованию характеристик систем передачи по технологии BPL (Broadband over Power Lines), использующих в качестве среды распространения сигналов провода домовой электропроводки типаж АППВ. В работе проведено ...
 • МЕТОДИ ЗБІЛЬШЕННЯ СПЕКТРАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СИГНАЛІВ СУЧАСНИХ ВОСП 

  Лоуренсо, Д.; Лоуренсо, Д.; Lourenso, D.; Педяш, В.В.; Педяш, В.В.; Pedyash, V.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  У роботі розглянуті методи підвищення спектральної ефективності сигналів волоконно-оптичних систем передачі зі спектральним мультиплексуванням. Розрахована пропускна здатність каналів ВОСП DWDM для сітки частот 100 ГГц при ...

View more