Recent Submissions

 • RESEARCH OF INTERFERENCE NOISE IN VDSL2 SYSTEMS WHEN OPERATING OVER TPP TYPE TELEPHONE CABLES 

  Орєшков, В.І.; Орешков, В.И.; Oreshkov, V.I.; Стеля, Д.О.; Стеля, Д.А.; Stelia, D.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  The article presents the results of the research of the interference noise in transmission systems using the VDSL2 technology when working over TPP type telephone cables. The research was carried out by analyzing the ...
 • ОЦІНКА ВПЛИВУ НЕЛІНІЙНИХ СПОТВОРЕНЬ ОПТИЧНОГО ВОЛОКНА НА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ КОГЕРЕНТНОЇ ВОСП 

  Чайкова, Ю.; Чайкова, Ю.; Chaikova, Yu.; Міщенко, Д.; Мищенко, Д.; Mishchenko, D.; Педяш, В.В.; Педяш, В.В.; Pedyash, V.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Проведено оцінку впливу нелінійних спотворень сигналу в ОВ на якісні показники когерентної ВОСП за допомогою імітаційної моделі ВОСП з когерентним прийомом.
 • РОЗРОБКА КОРПОРАТИВНОЇ МЕРЕЖІ ЗВ'ЯЗКУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

  Стеля, Д.О.; Стеля, Д.О.; Stelia, D.O.; Педяш, В.В.; Педяш, В.В.; Pedyash, V.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Розглядаються методи проектування інфокомунікаційної мережі навчального закладу з метою розширення спектру освітніх послуг та підняття їх якості до сучасного рівня. Проведено аналіз варіантів архітектури структурованої ...
 • ОПТИМАЛЬНІ СИГНАЛИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ ПО НЕДОСКОНАЛИМ СЕРЕДОВИЩАМ 

  Барба, І.Б.; Барба, И.Б.; Barba, I.B.; Михайлова, І.О.; Михайлова, И.О.; Mykhailova, I.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  В доповіді обговорюються питання побудови ефективних технологій передачі сигналів по «недосконалим» середовищам. Обґрунтовується, що ефективними технологіями з таких середовищ, є адаптивні технології, що використовують для ...
 • ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ В ПРОГРАММНО- КОНФИГУРИРУЕМЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЯХ 

  Кусека, Б.; Кусека, Б.; Kuseka, B.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  В работе проведен анализ факторов, влияющих на характеристики функционирования и производительность программно-управляемой сети, состоящей из аппаратных коммутаторов и контроллера. В процес се исследование определены ...
 • ОЦЕНКА СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ ЦИФРОВОЙ АБОНЕНТСКОЙ ЛИНИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ G.FAST ПРИ РАБОТЕ ПО КАБЕЛЯМ ТПП 

  Ігнатушин, А.; Игнатушин, А.; Ihnatushyn, А.; Балашов, В.О.; Балашов, В.О.; Balashov, V.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Рассмотрены характеристики широкополосного доступа по технологии G.fast. Выполнено моделирование работы СП G.fast на отечественных кабелях типа ТППэп-30х2х0,4 с использованием системы «векторинг». Оценены достижимые скорости ...
 • ПЕРСПЕКТИВНІ МЕТОДИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ 

  Євтуховська, І.В.; Евтуховская, И.В.; Yevtukhovska, I.V.; Швець, С.І.; Швец, С.И.; Shvets, S.I.; Педяш, В.В.; Педяш, В.В.; Pedyash, V.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Проводиться аналіз напрямів модернізації мереж, що входять до транспортного рівня мереж наступного покоління. Розглянуто варіанти побудови сучасних мереж доступу, доведена доцільність використання технологій xDSL та PON ...
 • ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНОЛОГІИ BPL И ЭФЕКТИВНОСТЬ ИХ ВНЕДРЕНИЯ НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СЕТЯХ 

  Дік, А.В.; Дик, А.В.; Dik, A.V.; Решетнікова, О.С.; Решетникова, О.С.; Reshetnikova, O.S.; Балашов, В.О.; Балашов, В.А.; Balashov, V.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Работа посвящена исследованию характеристик систем передачи по технологии BPL (Broadband over Power Lines), использующих в качестве среды распространения сигналов провода домовой электропроводки типаж АППВ. В работе проведено ...
 • МЕТОДИ ЗБІЛЬШЕННЯ СПЕКТРАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СИГНАЛІВ СУЧАСНИХ ВОСП 

  Лоуренсо, Д.; Лоуренсо, Д.; Lourenso, D.; Педяш, В.В.; Педяш, В.В.; Pedyash, V.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  У роботі розглянуті методи підвищення спектральної ефективності сигналів волоконно-оптичних систем передачі зі спектральним мультиплексуванням. Розрахована пропускна здатність каналів ВОСП DWDM для сітки частот 100 ГГц при ...
 • ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТОКОВ В ОПТИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СЕТЯХ 

  Гурбанов, Є.; Гурбанов, Е.; Hurbanov, Е.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  В работе выполнен анализ состояния и тенденции развития полностью оптических транспортных сетей с пакетной коммутацией и определены основные ограничения, обусловленные сложностью процесса агрегации нагрузки в пограничных ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ МІНІМІЗАЦІЇ НЕЛІНІЙНИХ СПОТВОРЕНЬ В ОПТИЧНИХ СИСТЕМАХ ПЕРЕДАЧІ 

  Решетнікова, О.С.; Решетникова, О.С.; Reshetnikova, O.S.; Гречко, М.Є.; Гречко, М.Е.; Гречко, M.Ye. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Розглядається проблема підвищення пропускної здатності оптичних систем передач (ОСП) шляхом зменшення нелінійних спотворень та зменшення коефіцієнту нелінійних спотворень(КНС) за допомогою використання нелінійного коректора.
 • ЗАСТОВУВАННЯ ОРТОГОНАЛЬНИХ ГАРМОНІЧНИХ СИГНАЛІВ УЗАГАЛЬНЕНОГО КЛАСУ В СИСТЕМАХ ПЕРЕДАЧІ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ PLC 

  Безрук, А.О.; Безрук, А.О.; Bezruk, А.О.; Орєшков, В.І.; Орешков, В.И.; Oreshkov, V.I.; Балашов, В.О.; Балашов, В.О.; Balashov, V.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Робота присвячена дослідженню інтерференційних завад при застосуванні ортогональних гармонічних сигналів узагальненого класу у системах передачі PLС (Power Line Communication), що використовують у якості середовища поширення ...
 • АНАЛИЗ ПОСТРОЕНИЯ ОБЛАЧНЫХ ХРАНИЛИЩ НА ОСНОВЕ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

  Байрамов, М.; Байрамов, М.; Bairamov, М.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  В работе проведен анализ архитектуры систем хранения данных, исследованы основные подходы к облачной технологии, анализ транспортировки данных в распределенных системах и выявлены особенности формирования архитектуры ...
 • ХАРАКТЕРИСТИКИ ШИРОКОПОЛОСНОГО ПРОВОДНОГО ДОСТУПА ПО ТЕХНОЛОГИИ VDSL2 

  Апанасенко, А.; Апанасенко, А.; Apanasenko, А.; Барба, І.Б.; Барба, И.Б.; Barba, I.B.; Балашов, В.О.; Балашов, В.А.; Balashov, V.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Рассмотрены характеристики систем передачи (СП) широкополосного проводного доступа по технологии VDSL2. Выполнено моделирование работы СП VDSL2 на отечественных многопарных кабелях типа ТП с использованием системы компенсации ...
 • ANALYSIS OF HIGH AVAILABILITY IN SOFTWARE-DEFINED NETWORKING 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Вермсер, Д.; Вермсер, Д.; Wermser, D.; Білінська, О.В.; Билинская, О.В.; Bilinska, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  The architecture of SDN was considered, for which were determined the logical structure and principles of functioning; The problem of estimating the characteristic of QoS, throughput and the probability of errors in the ...
 • МОДЕЛИРОВАНИЕ АЛГОРИТМА ТАКТОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ ПО ТЕХНОЛОГИИ хDSL 

  Барба, І.Б.; Барба, И.Б.; Barba, I.B.; Ібрагімов, Е.Н.; Ибрагимов, Э.Н.; Ibrahimov, E.N.; Балашов, В.О.; Балашов, В.А.; Balashov, V.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  В работе даны результаты моделирования алгоритма работы системы тактовой синхронизации (СТС) систем передачи (СП) ортогональными гармоническими сигналами (ОГС) по технологии хDSL на примере системы ADSL2+, работающей по ...
 • ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ПРОТИВ ПУБЛИЧНОГО ТЕСТА ТЬЮРИНГА 

  Константинов, М.В.; Костянтинов, М.В.; Konstantynov, M.V.; Розенвассер, Д.М.; Розенвассер, Д.М.; Rozenvasser, D.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  Рассмотрен вариант прохождения публичного теста Тьюринга. В работе предложено дополнительный алгоритм коррекции решений нейросети на случай конечного словаря, удовлетворяющего минимальному расстоянию Хэмминга. Алгоритм ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ШИРОКОСМУГОВОГО ДОСТУПУ G-FAST 

  Чижова, Л.О.; Чижова, Л.О.; Chyzhova, L.O.; Балашов, В.О.; Балашов, В.А.; Balashov, V.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  Робота присвячена підвищенню швидкості передачі при паралельній роботі систем передачі по багатопарних телефонних кабелях. Досліджено ефективності застосування системи компенсації перехідних завад «векторинг» та отримана ...
 • ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГИЙ ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА ПО ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ 

  Тимчук, С.Ю.; Тымчук, С.Ю.; Tymchuk, S.Yu.; Балашов, В.О.; Балашов, В.А.; Balashov, V.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  В докладе рассматриваются вопросы развития сети абонентского широкополосного доступа (ШД) с использованием телефонных кабелей. Приводятся результаты исследования увеличения скорости передачи систем передачи (СП) с применением ...
 • FTTX TESTING AND IMPLEMENTATION IN MODERN TRIPLE-PLAY SERVICE PLATFORMS 

  Овчинніков, М.; Овчинников, М.; Ovchinnikov, M.; Паламаренко, А.; Паламаренко, А.; Palamarenko, A.; Решетнiкова, О.С.; Решетникова, О.С.; Reshetnikova, O.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  In this work implementation benefits of FTTx architecture at providing modern services have been described, as well as technical testing of main transmission environment for intended network functioning.

View more