Recent Submissions

 • АТАКА ПАСИВНОГО ПЕРЕХОПЛЕННЯ ДЕКІЛЬКОХ ЗЛОВМИСНИКІВ НА ПІНГ-ПОНГ ПРОТОКОЛ З ПАРАМИ ПЕРЕПЛУТАНИХ КУБІТІВ 

  Васіліу, Є.В.; Василиу, Е.В.; Vasiliu, Ye.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Виконано аналіз атаки пасивного перехоплення двох і більшого числа зловмисників на пінг-понг протокол з парами переплутаних кубітів та без квантового надщільного кодування. Отримано загальний рекурсивний вираз для ймовірності ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕКТРАЛЬНОЇ ЩІЛЬНІСТІ ОРТОГОНАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ ДЛЯ СИСТЕМ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ 

  Паньков, Є.Є.; Паньков, Е.Е.; Pankov, Ye.Ye.; Сукачов, Е.О.; Сукачов, Э.О.; Sukachev, E.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Розглянуто методи розрахунку спектральної щільності функцій Уолша для систем мобільного зв’язку з кодовим розділенням каналів технології CDMA. Показано, що отримані результати можуть бути використані для визначення впливу ...
 • ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ПРОТИВ ПУБЛИЧНОГО ТЕСТА ТЬЮРИНГА 

  Константинов, М.В.; Костянтинов, М.В.; Konstantynov, M.V.; Розенвассер, Д.М.; Розенвассер, Д.М.; Rozenvasser, D.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  Рассмотрен вариант прохождения публичного теста Тьюринга. В работе предложено дополнительный алгоритм коррекции решений нейросети на случай конечного словаря, удовлетворяющего минимальному расстоянию Хэмминга. Алгоритм ...
 • АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КАНАЛІВ У СТІЛЬНИКОВІЙ МЕРЕЖІ ТРЕТЬОГО ПОКОЛІННЯ 

  Недайвода, П.П.; Недайвода, П.П.; Nedaivoda, P.P.; Вакарчук, А.О.; Вакарчук, А.А.; Vakarchuk, A.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Виконано короткий огляд стільникової мережі 3G. Проаналізовано особливості архітектури мережі радіодоступу на базі технології CDMA. Проаналізовано вплив радіуса стільника на ефективність використання частотного ресурсу, ...
 • ОЦІНКА ЄМНОСТІ СТІЛЬНИКА МЕРЕЖІ РАДІОДОСТУПУ ПРИ НЕРІВНОМІРНОМУ РОЗПОДІЛІ ЗАВАД У СУСІДНІХ СТІЛЬНИКАХ 

  Завадська, А.М.; Завадская, А.М.; Zavadska, А.М.; Фокін, О.В.; Фокин, О.В.; Fokin, O.V.; Вакарчук, А.О.; Вакарчук, А.А.; Vakarchuk, А.О. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Робота присвячена питанням щодо підвищення ємності стільника мережі радіодоступу. Особлива увага приділена мережі з багатостанційним кодовим доступом. Робота присвячена питанням впливу міжстільникових завад на ємність ...
 • СИНТЕЗ 2-Х СИМВОЛЬНИХ АНСАМБЛІВ 

  Стенгач, В.О.; Стенгач, В.О.; Stengach, V.O.; Захарченко, М.В.; Захарченко, Н.В.; Zakharchenko, M.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Позиційна система кодування не дозволяє у двоїчному каналі реалізувати (210 = 1024) кодових слів на декількох інтервалах часу, сумарний час яких менше 10 елементів.
 • АНАЛІЗ ВПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТУ LTE В УКРАЇНІ 

  Васильєв, Л.С.; Васильев, Л.С.; Vasyliev, L.S.; Вакарчук, А.О.; Вакарчук, А.А.; Vakarchuk, А.О. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Виконано короткий огляд різниці між 3G та 4G. Проаналізовано особливості архітектури мережі радіодоступу на базі технології LTE. Приведено основні базові питання щодо організації бездротового доступу. Розглянуто процес ...
 • ТЕХНОЛОГИИ ЦИФРОВОГО ВЕЩАНИЯ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

  Гофайзен, О.В.; Гофайзен, О.В.; Gofaizen, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2008)
  В настоящее время в мире основной тенденцией технического прогресса аудиовизуальных систем и служб является стремительный переход к цифровым технологиям в вещательной и невещательной сферах инфокоммуникаций.
 • ОПТИМІЗАЦІЯ САЙТУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

  Балан, М.М.; Балан, Н.М.; Balan, M.M.; Оніщишен, С.А.; Онищишен, С.А.; Onishchyshen, S.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Розглядається специфіка надання інформаційних послуг у навчальному закладі та низка заходів по оптимизації сайту навчального закладу.
 • МЕТОД МНОЖЕСТВЕННОГО УКРУПНЕНИЯ АЛФАВИТА 

  Розенвассер, Д.М.; Розенвассер, Д.М.; Rozenvasser, D.M.; Костянтинов, М.В.; Константинов, М.В.; Konstantynov, M.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Эффективным кодированием называются алгоритмы преобразования данных, уменьшающие занимаемый ими объём. Применяются для рационального хранения и передачи данных. На сегодняшний день популярными алгоритмами являются: ...
 • LOSSLESS CODING ALGORITHMS 

  Березан, О.С.; Березан, О.С.; Berezan, O.S.; Розенвассер, Д.М.; Розенвассер, Д.М.; Rozenvasser, D.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  The main goal of source coding is to cut down the redundancy factor by decreasing the initial message. It is studied how exactly different methods of data compression (source coding) and algorithms influence on the recovering ...
 • ВПЛИВ БАГАТОПРОМЕНЕВОСТІ НА ПОТУЖНІСТЬ СИГНАЛА НА ВХОДІ ПРИЙМАЧА МОБІЛЬНОЇ СТАНЦІЇ 

  Боса, І.Г.; Босая, И.Г.; Bosa, I.G.; Рожновський, М.В.; Рожновский, М.В.; Rozhnovskyi, M.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  З допомогою дифракційної аналітичної моделі проведено дослідження потужності сигналу на вході приймача мобільної станції щодо різного розташування антен базової станції.
 • АЛГОРИТМИ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ «БАНК ЧАСУ» ДЛЯ РОЗРОБНИКІВ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

  Струцинська, О.Є.; Струцинская, О.Е.; Strutsynska, O.Ye.; Шнайдер, С.П.; Шнайдер, С.П.; Shnaider, S.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  У роботі пропонується використовувати розповсюджені системи обміну послугами «Банк часу» для розподілення завдань між розробниками програмного забезпечення. Такий підхід може зробити роботу над програмним продуктом цілком ...
 • ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ФАЗО-ЧАСТОТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАНАЛА СВЯЗИ НА ВЕРОЯТНОСТЬ ОШИБКИ 

  Розенвассер, Д.М.; Розенвассер, Д.М.; Rozenvasser, D.M.; Коновалов, С.В.; Коновалов, С.В.; Konovalov, S.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  В данной работе приводится оценка влияния фазо-частотной характеристики (ФЧХ) канала связи на вероятность ошибки бита при передаче сигнала импульсами, удовлетворяющими условиям Найквиста для обеспечения отсутствия МСИ после ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ ЦИФРОВОГО МОВЛЕННЯ В УМОВАХ ВПЛИВУ АДИТИВНОГО ШУМУ 

  Дерига, І.О.; Дерига, И.О.; Deriha, I.O.; Балан, М.М.; Балан, Н.М.; Balan, M.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  В системі цифрового мовлення розглянуто залежності середнього часу зриву як від параметрів системи, так і від зовнішніх впливів.
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕДАВАННЯ ДАНИХ У БЕЗПРОВОДОВИХ ЛОКАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 

  Бутко, Я.М.; Бутко, Я.М.; Butko, Ya.M.; Балан, М.М.; Балан, Н.М.; Балан, М.М. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  Розглянуто фактори, що впливають на ефективність передавання даних у безпроводових локальних мережах.
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕДАВАННЯ ДАНИХ У КАНАЛАХ З ОБМЕЖЕННЯМИ 

  Битченко, Є.С.; Битченко, Е.С.; Bytchenko, Ye.S.; Балан, М.М.; Балан, Н.М.; Balan, M.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  Розглянуто фактори, що впливають на ефективність передавання даних у каналах з обмеженнями.
 • ВИКОРИСТАННЯ ТСК ТА ПРИНЦИПУ ПРИЙОМУ ЗА НАДІЙНИМИ СИМВОЛАМИ ДЛЯ ВІДОКРЕМЛЕННЯ ОДНОКРАТНИХ ТА ДВОКРАТНИХ ПОМИЛОК У КОДІ СЛЕПЯНА 

  Захарченко, М.В.; Захарченко, Н.В.; Zakharchenko, M.V.; Пришляк, О.Г.; Пришляк, О.Г.; Pryshliak, O.G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  Проведено аналіз розподілу створених елементів у корегувальних кодах Слепяна, визначені місця розміщення однократних і t-кратних помилок у межах сигнальної конструкції, запропонований алгоритм виявлення ненадійних символів ...
 • ОПТИМИЗАЦИЯ ВЕЛИЧИНЫ ОБЪЕМА ВОСП 

  Брескін, В.А.; Брескин, В.А.; Breskin, V.A.; Розенвассер, Д.М.; Розенвассер, Д.М.; Rozenvasser, D.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  В настоящей работе исследуется эффективность применения блоковых корректирующих кодов для увеличения количества оптических каналов и объема ВОСП-СРК на оптическом одномодовом волокне.
 • ОЦЕНКА СТРУКТУРНОЙ СКРЫТНОСТИ ТАЙМЕРНЫХ СИГНАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В СИСТЕМАХ С КОДОВЫМ РАЗДЕЛЕНИЕМ КАНАЛОВ 

  Захарченко, М.В.; Захарченко, Н.В.; Zakharchenko, M.V.; Корчинський, В.В.; Корчинский, В.В.; Korchinsky, V.V.; Радзимовський, Б.К.; Радзимовский, Б.К.; Radzimovskiy, B.K. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  Дана оценка структурной скрытности таймерных сигнальных конструкций. Проведен расчет структурной скрытности шумоподобной псевдослучайной последовательности в сочетании с таймерными сигналами в системах с кодовым разделением ...

View more