Последние добавления

 • ОРГАНІЗАЦІЯ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ ПРОВАЙДЕРА НИЖНЬОГО РІВНЯ 

  Шолудько, В.І.; Шолудько, В.И.; Sholudko, V.I.; Бубенцова, Л.В.; Бубенцова, Л.В.; Bubentsova, L.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Розглядаються питання побудови мережі інтернет провайдера приватного сектора м.Бортничі. Запропоновано рішення з використанням PON затехнологією FTTH. Для проектованої мережі визначені оптимальні коефіцієнти розподілу ...
 • СЕНСОР МАГНІТНОГО ПОЛЯ З ЧАСТОТНИМ ВИХОДОМ В ЯКОСТІ КІНЦЕВОГО ПРИСТРОЮ ДЛЯ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖ «ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ» 

  Шишмарьов, В.В.; Шишмарёв, В.В.; Shyshmarov, V.V.; Горбачов, В.Е.; Горбачев, В.Э.; Gorbachev, V.E. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Досліджено можливість збільшення чутливості сенсорів магнітного поля за рахунок комбінації в одній схемі сенсора чутливих елементів різних типів. Схема релаксаційного генератора на одному одноперехідному транзисторі ...
 • РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ ГРУПОВОГО СИГНАЛУ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПЕРЕДАВАННЯ З OFDM МОДУЛЯЦІЄЮ 

  Шамшур, І.В.; Шамшур, И.В.; Shamshur, I.V.; Педяш, В.В.; Педяш, В.В.; Pedyash, V.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Робота присвячена завданню підвищення спектральної ефективності ВОСП транспортної ділянки телекомунікаційної мережі. Запропоновано формуватисигнал оптичного каналу ВОСП з мультиплексуванням по довжині хвилі за допомогою ...
 • ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО НАБОРУ КОМПОНЕНТІВ ДЛЯ ПОБУДОВИ ТЕЛЕМЕДИЧНОЇ МЕРЕЖІ 

  Царьов, Р.Ю.; Царёв, Р.Ю.; Tsaryov, R.Yu.; Скоропад, І.К.; Скоропад, И.К.; Skoropad, I.K.; Цира, О.В.; Цира, О.В.; Tsyra, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Робота присвячена питанням проектування телемедичних мереж. Відсутність єдиного уніфікованого підходу значно ускладнює процес проектування подібних об’єктів. Дана задача може бути вирішена за рахунок оптимізації вибору ...
 • АНАЛІЗ ПАРАМЕТРІВ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ LoRaWAN 

  Чжао, Ї.; Чжао, Йи.; Chzhao, Yi.; Шмельова, Т.Р.; Шмелёва, Т.Р.; Shmeleva, T.R. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  У даній роботі проведено огляд технології LoRaWAN. Проаналізованопереваги та недоліки технології, а так само виділені її характерні особливості. Проведено розрахунок та аналіз параметрів якості обслуговування за допомогою ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕРФЕРЕНЦІЙНИХ ЗАВАД В СИСТЕМАХ ПЕРЕДАЧІ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ xDSL 

  Фещук, Д.В.; Фещук, Д.В.; Feshchuk, D.V.; Балашов, В.О.; Балашов, В.О.; Balashov, V.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Робота присвячена дослідженню інтерференційних завад в системах передачі (СП) xDSL, що використовують метод передачі ортогональними гармонічними сигналами (ОГС) на прикладі СП за технологією ADSL2+. Розглядалися варіанти ...
 • АНАЛІЗ РОЗВИТКУ КОНЦЕПЦІЇ «РОЗУМНЕ МІСТО» 

  Уманчук, М.О.; Уманчук, М.О.; Umanchuk, M.O.; Кирилюк, Д.А.; Кирилюк, Д.А.; Kyryliuk, D.A.; Бойко, О.С.; Бойко, О.С.; Boiko, O.S.; Лаврека, К.Д.; Лаврека, К.Д.; Lavreka, K.D. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  В роботі розглядаються загальні аспекти концепції «Розумне місто», досліджуються її цілі та складові елементи. Аналізується розвиток концепції, визначено її складові елементи та розглянуто перспективи їх розвитку. Акцентується ...
 • ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ЕЛЕМЕНТІВ ОСЕРДЯ В ОПТИЧНИХ КАБЕЛЯХ ЗВ’ЯЗКУ 

  Тишкевич, В.О.; Тишкевич, В.О.; Tyshkevych, V.O.; Степанов, Д.М.; Степанов, Д.Н.; Stepanov, D.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Конструювання оптичних кабелів є однією з найважливіших задач розвитку сучасної кабельної промисловості. Воно вимагає розробки конструкцій волоконно-оптичного кабелю (ВОК), які одночасно забезпечували б необхідну стійкість ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ДИСПЕРСІЙНИХ СПОТВОРЕНЬ В ФОТОПРУЖНОМУ ОПТИЧНОМУ ВОЛОКНІ 

  Таранцов, Д.В.; Таранцов, Д.В.; Tarantsov, D.V.; Стащук, О.М.; Стащук, О.М.; Stashchuk, О.М. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Проведено дослідження впливу анізотропії діелектричних властивостей оптичного волокна на дисперсію сигналу, що передається. В якості об’єкта дослідження вибрано оптичне волокно укладене в спіральну лінію постійного кроку ...
 • МОДЕЛЬ ВИБОРУ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ МЕРЕЖ ЗВ’ЯЗКУ 

  Тарасов, О.Г.; Тарасов, О.Г.; Tarasov, O.G.; Попов, Р.О.; Попов, Р.О.; Popov, R.O.; Клочков, В.В.; Клочков, В.В.; Klochkov, V.V.; Пономарьова, М.А.; Пономарёва, М.А.; Ponomarova, М.А.; Лаврека, К.Д.; Лаврека, К.Д.; Lavreka, K.D. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  В роботі аналізуються проблеми забезпечення якості функціонування сучасних мереж зв’язку, досліджуються принципи створення систем моніторингу та пропонується модель вибору системи моніторингу, яка відповідає вимогам замовника.
 • ВПЛИВ ПОЛЯРИЗАЦІЙНОЇ МОДОВОЇ ДИСПЕРСІЇ НА РОБОТУ ВОСП 

  Тарасенко, О.С.; Тарасенко, О.С.; Tarasenko, O.S.; Бондаренко, О.В.; Бондаренко, О.В.; Bondarenko, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Проведене дослідження впливу поляризаційної модової дисперсії в умовах сучасних технологій передавання на довжину регенераційної дільниці оптичних мереж. Наведено методи розрахунку групової швидкості оптичних сигналів у ...
 • PREDICTING TELEMETRIC DATA OF IoT DEVICES 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Соловська, І.М.; Соловская, И.Н.; Solovska, I.M.; Стрелковська, Ю.; Стрелковская, Ю.; Strelkovska, Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  The solution of the problem of predicting telemetry data of IoT devices obtained using the Open Source resource Net Flow Analyzer is considered. The spline extrapolation method based on the cubic Hermite spline is used for ...
 • ДЕЯКІ ХАРАКТЕРИСТИКИ QoS В ОБСЛУГОВУВАННІ МЕРЕЖІ LTE 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Кордон, Д.В.; Кордон, Д.В.; Kordon, D.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Для дослідження характеристик якості обслуговування трафіку в мережі LTE використання вузлового тензорного методу. Отримано значення двох характеристик якості QoS ‒ часу затримки пакетів та довжини пакетної черги в об’єктах ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ СЕРЕДНЬОГО ЧАСУ ЗАТРИМКИ ПАКЕТІВ У МЕРЕЖІ 5G/NR НА БАЗІ ТЕНЗОРНОГО АНАЛІЗУ 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Толмак, В.Є.; Толмак, В.Е.; Tolmak, V.Ye.; Клименко, К.Г.; Клименко, К.Г.; Klymenko, K.G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  У роботі розглядається мережа мобільного зв’язку 5G/NR, яка дозволяє розширити спектр високошвидкісних послуг. Рекомендацією 3GPP TR 38.913 визначено групу послуг мережі 5G з відповідними показниками часу затримки ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ТРАФІКУ ПРОТОКОЛУ JDSS СТАНДАРТУ STANAG 4677 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Золотухін, Р.В.; Золотухин, Р.В.; Zolotukhin, R.V.; Макоганюк, А.О.; Макоганюк, А.О.; Makohaniuk, А.О. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  В роботі проведено дослідження характеристик трафіку протоколу JDSS стандарту STANAG 4677, отримано дані по середньому бітрейту, довжині пакетів, проміжку часу між пакетами, визначено закон розподілу проміжку часу між вимогами ...
 • ПРОГНОЗУВАННЯ ТРАФІКУ НА БАЗІ ПРИСТРОЇВ D2D В МЕРЕЖІ IoT/5G 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Єрмаков, М.В.; Ермаков, М.В.; Yermakov, M.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Розглянуто трафік IP – камери відеоспостереження в мережі IoT/5G. Для прогнозування трафіку використано метод сплайн-екстраполяції. Зпрогнозовано трафік за межами розглянутого проміжку часу на якому здійснюється передача ...
 • ПРОГНОЗУВАННЯ КІЛЬКОСТІ ЗАХВОРЮВАНЬ COVID19 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Баязітов, М.Р.; Баязитов, М.Р.; Baiazitov, M.R.; Бойко, Я.В.; Бойко, Я.В.; Boiko, Ya.V.; Ляшенко, А.В.; Ляшенко, А.В.; Liashenko, A.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Розглянута статистика захворюваності Covid19. Для прогнозування кількості захворювань було використано метод сплайн-екстраполяції. Результати прогнозування дозволять завчасно приймати рішення щодо зниження кількості захворювань.
 • ЗНАХОДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК САМОПОДІБНОГО ТРАФІКУ МЕРЕЖІ LTE ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Балик, А.Д.; Балик, А.Д.; Balyk, A.D. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Метою даної роботи є знаходження характеристик самоподібного трафіку, описуваного за допомогою розподілу Вейбула засобами програмного середовища MATLAB.
 • ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ СТВОРЕННЯ ЧАТ-БОТІВ ДЛЯ ВЕБ-САЙТУ 

  Степанов, Є.В.; Степанов, Е.В.; Stepanov, Ye.V.; Шулакова, К.С.; Шулакова, К.С.; Shulakova, K.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  У роботі формулюються завдання для яких може використовуватися чат-бот, аналізуються варіанти створення віртуального асистента, представляється покроковий алгоритм роботи чат-бота з боку користувача. Досліджується мови ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДОВИХ ОЧІКУВАНОЇ ІМОВІРНОЇ ЩІЛЬНОСТІ ПОШКОДЖЕНЬ ОПТИЧНОГО КАБЕЛЮ ТИПУ ОКЛБг-3-М12 СТРУМАМИ БЛИСКАВКИ 

  Сорока, Б.В.; Сорока, Б.В.; Soroka, B.V.; Бондаренко, О.В.; Бондаренко, О.В.; Bondarenko, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  В даній роботі проведені дослідження складових очікуваної імовірної щільності пошкоджень оптичного кабелю IV категорії грозостійкості струмами блискавки. Результати виконаних досліджень в широкому діапазоні питомого опору ...

Просмотреть больше