Recent Submissions

 • ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ ИЗЛУЧАЮЩИХ ДИОДОВ НА ОСНОВЕ InGaAsP 

  Ірха, В.І.; Ирха, В.И.; Irkha, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Исследовались электрические и электролюминесцентные характеристики излучающих диодов. Изучено влияние токовой тренировки при различных плотностях тока и температурах на интенсивность излучения и характеристики диодов. ...
 • ОСОБЕННОСТИ ДЕГРАДАЦИИ СВЕТОДИОДОВ ПРИ МНОГОКРАТНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ γ-КВАНТОВ 

  Ірха, В.І.; Ирха, В.И.; Irkha, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Проведено исследование деградации светодиодов на основе GaAlAs при многократном их облучении γ – квантами С0 60. Изучены изменения электрических и электролюминесцентных характеристик оптических излучателей при длительном ...
 • АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ АЛГОРИТМІВ ВЗАЄМОДІЇ МЕРЕЖІ BLUETOOTH 

  Віннікова, Ю.О.; Винникова, Ю.О.; Vinnikova, Yu.O.; Шмельова, Т.Р.; Шмелёва, Т.Р.; Shmeleva, T.R. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  У роботі представлений розрахунок та аналіз ефективності алгоритмів взаємодії пристроїв в мережі Bluetooth. Побудовано параметричну модель мережі Bluetooth у формі розфарбованої сітки Петрі в моделюючій системі CPN Tools ...
 • PRINCIPLES AND METHODS QUANTUM THEORY OF MEASUREMENTS OF MEASURING CONVERGENCE PARAMETERS OF RADIO SIGNALS 

  Троцишин, І.В.; Троцишин, И.В.; Trotsyshyn, I.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  The report is devoted to the description of the methodology and principles of a new direction in the theory and practice of measurements - the quantum theory of measuring the transformation of physical quantities, which ...
 • АНАЛІЗ ЗАСОБІВ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В КОРПОРАТИВНІЙ МЕРЕЖІ 

  Яворський, М.В.; Яворський, М.В.; Yavorskyi, M.V.; науковий керівник – к.т.н., доц. Бубенцова, Л.В. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Розглядається можливість поліпшення захисту інформації в корпоративній мережі, виявлення небезпечних вразливостей на всіх етапах користування, доцільне застосування захисних засобів як зі сторони програмного забезпечення ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ МЕРЕЖІ ТЕХНОЛОГІЇ LTE-NB/IoT 

  Соловська, І.М.; Соловская, И.Н.; Solovska, I.M.; Нежиков, Г.І.; Нежиков, Г.И.; Nezhykov, G.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Досліджено характеристики якості мережі LTE-NB/IoT, такі як, середній час затримки пакетів та пропускна спроможність об’єктів мережі за допомогою вузлового тензорного методу. Результати роботи можуть бути використані для ...
 • ПІДВИЩЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЯКОСТІ QОS МЕРЕЖ 4G/LTE 

  Соловська, І.М.; Соловская, И.Н.; Solovska, I.M.; Дашян, А.В.; Дашян, А.В.; Dashian, A.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Запропоновано для дослідження характеристик якості обслуговування трафіку в мережі LTE використання вузлового тензорного методу. Отримано значення часу затримки пакетів та кількість пакетів у черзі. Отримані результати ...
 • АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕДАЧІ ПАКЕТНОГО ТРАФІКУ В АГРЕГАТНИХ КАДРАХ WI-FI МЕРЕЖІ 

  Горелік, С.М.; Горелик, С.М.; Horelik, S.M.; Михайлюк, К.А.; Михайлюк, К.А.; Mykhailiuk, К.А.; Струкало, М.І.; Струкало, М.И.; Strukalo, M.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Проведено аналіз обсягів інформації структури агрегатного 802.11n кадру. Сформовано критерій оцінки ефективності використання пропускної здатності каналу при передачі агрегатних Wi-Fi кадрів. Виконана оцінка ефективності ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ VXLAN З МЕТОЮ СТВОРЕННЯ МАСШТАБОВАНОГО ХМАРНОГО СЕРЕДОВИЩА 

  Бубенцова, Л.В.; Бубенцова, Л.В.; Bubentsova, L.V.; Костянчук, В.Ю.; Костянчук, В.Ю.; Kostianchuk, V.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Розглядаються особливості оверлейної технології VХLAN. Досліджуються способи створення віртуальних тунелів з використанням даної технології. Визначаються переваги використання технології VХLAN для створення масштабованого ...
 • ВПЛИВ ФОТОПРУЖНОСТІ ОПТИЧНОГО ВОЛОКНА ЗА РАХУНОК ЙОГО УКЛАДАННЯ ЗА СПІРАЛЬНОЮ ЛІНІЄЮ НА КОЕФІЦІЄНТ ЗАГАСАННЯ 

  Стащук, О.М.; Стащук, О.М.; Stashchuk, О.М.; Крилов, І.А.; Крилов, И.А.; Krylov, I.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Визначено форму залежності величини втрат потужності оптичного сигналу в оптичному волокні від кроку його спірального укладання в осерді оптичного кабелю. Наведено рекомендації для виробників оптичних кабелів по використанню ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОСТУПУ В МЕРЕЖІ LTE-ADVANCED 

  Соловська, І.М.; Соловская, И.Н.; Solovska, I.M.; Нагорська, В.А.; Нагорская, В.А.; Nahorska, V.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Запропоновано використання вузлового тензорного методу для дослідження параметрів якості обслуговування в мережі радіодоступу LTE-Advanced, а саме, значення середнього часу затримки пакетів. Отримані результати середнього ...
 • ПОРІВНЯННЯ ЧАСТОТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КАБЕЛІВ ТПП ТА ТППеп3 З КАБЕЛЕМ «ВИТА ПАРА» КАТЕГОРІЇ 5 

  Орєшков, В.І.; Орешков, В.И.; Oreshkov, V.I.; Стеля, Д.О.; Стеля, Д.О.; Stelia, D.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Наведено результати вимірювання і усереднення основних параметрів кабелів ТППеп, ТППеп3 і «вита пара», які необхідні для створення математичних моделей розрахунку характеристик систем передачі мереж широкосмугового доступу ...
 • МЕТОД ГОМОМОРФНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ В ЗАДАЧАХ РАСПОЗНАВАНИЯ ОПТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ 

  Одегов, М.А.; Одегов, Н.А.; Odegov, M.A.; Младінов, Д.А.; Младинов, Д.А.; Mladinov, D.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Применительно к заданному классу оптических сигналов решается задача синтеза систем распознавания на стороне приема. Используется метод быстрого вычисления корреляционных функций.
 • ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ВЛИЯНИЯ НЕРАВНОМЕРНОСТИ КОЭФФИЦИЕНТА ЗАТУХАНИЯ НА ИСКАЖЕНИЕ ОПТИЧЕСКОГО СИГНАЛА 

  Одегов, М.А.; Одегов, Н.А.; Odegov, M.A.; Золотайкіна, А.С.; Золотайкина, А.С.; Zolotaikina, A.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Решается задача расчета параметров системы оптических линий задержки с прецизионным относительным шагом. Задача решается с использованием полиномиальных моделей зависимости групповой скорости от длины волны и состава ...
 • МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ ЗАДЕРЖКИ С ПОМОЩЬЮ ПОЛИНОМИАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ ГРУППОВОЙ СКОРОСТИ 

  Одегов, М.А.; Одегов, Н.А.; Odegov, M.A.; Глущенко, І.А.; Глущенко, И.А.; Hlushchenko, I.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Решается задача расчета параметров системы оптических линий задержки с прецизионным относительным шагом. Задача решается с использованием полиномиальных моделей зависимости групповой скорости от длины волны и состава ...
 • ТЕОРЕМА ОБ АЛФАВИТЕ СИГНАЛОВ МАКСИМАЛЬНОЙ ЕМКОСТИ 

  Одегов, М.А.; Одегов, Н.А.; Odegov, M.A.; Власов, Ю.Б.; Власов, Ю.Б.; Vlasov, Yu.B. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Применительно к заданному классу оптических сигналов решается задача выбора подмножества импульсов равной энергии. Доказывается базовая теорема о максимальной емкости алфавита сигналов равной энергии.
 • УТОЧНЕННЫЕ ФОРМУЛЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ПОЛОС НЕРАВНОМЕРНЫХ ЧАСТОТНЫХ ПЛАНОВ DWDM 

  Одегов, М.А.; Одегов, Н.А.; Odegov, M.A.; Балєєв, І.С.; Балеев, И.С.; Balieiev, I.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Формулы для расчета неравномерных частотных планов уточняются с учетом нелинейных эффектов искажения сигналов в оптическом волокне.
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЯКОСТІ МЕРЕЖІ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТЕХНОЛОГІЇ LTE 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Соловська, І.М.; Соловская, И.Н.; Solovska, I.M.; Кіка, А.В.; Кика, А.В.; Kika, A.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  За допомогою вузлового тензорного методу досліджені характеристики якості мережі LTE. Отримано значення часу затримки пакетів та довжини пакетної черги в трактах та вузлах мережі LTE.
 • МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ПРОВІДНИКОВИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ 

  Ірха, В.І.; Ирха, В.И.; Irkha, V.I.; Слободянюк, І.А.; Слободянюк, И.А.; Slobodianiuk, I.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Розглядається питання контролю стану провідних телекомунікаційних мереж різними методами при різноманітних їх пошкодженнях. Показані різноманітні типи пошкоджень та способи їх знаходження. Проводиться оцінка відомих методів ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ КОЕФІЦІЕНТА ЗАХИСНОЇ ДІЇ МЕТАЛЕВОГО ПОКРОВУ КАБЕЛЯ ОКЛБг-3-М1-1х4Е-0,35Ф3,5/0,21Н19-4/4 

  Бондаренко, О.В.; Бондаренко, О.В.; Bondarenko, O.V.; Шевченко, К.В.; Шевченко, К.В.; Shevchenko, K.V.; Юр'єва, О.В.; Юрьева, Е.В.; Yurieva, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  В даній роботі виконані дослідження ідеального коефіцієнта захисної дії (КЗД) стальної гофрованої оболонки оптичного кабелю (ОК) типу ОКЛБг-3-М1-1х4Е- 0,35Ф3,5/0,21Н19-4/4 в широкому діапазоні провідності землі від (10-1 ...

View more