Recent Submissions

 • ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЦИФРОВОГО ДОСТУПА ПО АБОНЕНТСКИМ ЛИНИЯМ 

  Балашов, В.О.; Балашов, В.А.; Balashov, V.O.; Коробейніков, Р.В.; Коробейников, Р.В.; Korobeinikov, R.V.; Кузнєцов, В.А.; Кузнецов, В.А.; Kuznietsov, V.A. (Державне видавничо-інформаційне агенство "Зв'язок", 1997)
  Долгое время пользователям предоставлялась практически одна услуга – связь с абонентами. Изменить такое положение стало возможным благодаря развитию цифровых систем коммутации и цифровых методов передачи телефонных сигналов. ...
 • АДАПТИВНАЯ КОРРЕКЦИЯ В МНОГОКАНАЛЬНЫХ УПС 

  Балашов, В.О.; Балашов, В.А.; Balashov, V.O.; Кузнєцов, В.А.; Кузнецов, В.А.; Kuznetsov, V.A. (УНИИРТ, 1995)
  В докладе рассматривается проблема коррекции линейных искажений, учитывающей специфику группового сигнала многоканального УПС. Описывается алгоритм коррекции КОДР (коррекция с ограничением длины реакции), обеспечивающий ...
 • ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ МОДУЛЯТОРЫ ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ СВЯЗИ 

  Ірха, В.І.; Ирха, В.И.; Irkha, V.I.; Панфілов, М.І.; Панфилов, М.И.; Panfilov, M.I. (УНИИРТ, 1995)
  В основу данной работы положены результаты по разработке полупроводниковых модуляторов на основе p-n-перехода с длинной базой, через n-область которого пропускается луч света, а также идеи и гипотезы по управлению ...
 • УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ WDM КОРРЕКТИРУЮЩИМ КОДОМ BCH 

  Розенвассер, Д.М.; Розенвассер, Д.М.; Rozenvasser, D.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
  В данной статье рассмотрена возможность увеличения пропускной способности системы передачи с WDM за счет использования корректирующего кода Боуза-Чоудхури-Хоквингема.
 • ПІДВИЩЕННЯ ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ОПТИЧНОЇ БАГАТОХВИЛЬОВОЇ ТРАНСПОРТНОЇ МЕРЕЖІ 

  Вовчак, В.І.; Вовчак, В.И.; Vovchak, V.I.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
  В Україні, як і в усьому світі, все гостріше постає проблема підвищення швидкості передавання інформації по волоконно-оптичних лініях зв'язку. Це пов'язано з бурхливим розвитком мережі Internet, яка використовується не ...
 • ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ЯКОСТІ 

  Маринчук, С.А.; Маринчук, С.А.; Marynchuk, S.A.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
  Відповідно до рекомендації МСЕ-Т Е.800 [1], якість послуг (QoS – Quality of Service), це сукупність специфічних параметрів, обумовлених якістю роботи мережі, що характеризують споживчі властивості послуги в термінах, ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАВАД ОПТИЧНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ БАГАТОХВИЛЬОВОЇ МЕРЕЖІ 

  Андрусів, В.А.; Андрусив, В.А.; Andrusiv, V.A.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
  Однією з основних проблем повністю оптичних транспортних мереж є накопичення завад [1], тому дослідження впливу завад є актуальним як з теоретичної так і практичної точки зору. У випускній роботі проаналізовано завади та ...
 • ПРОГРАМА МОДЕЛЮВАННЯ ЛІНІЙНИХ ТРАКТІВ ВОСП 

  Корнійчук, В.І.; Корнейчук, В.И.; Korniichuk, V.I.; Барба, І.Б.; Барба, И.Б.; Barba, I.B. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
  Розроблено програму моделювання цифрової волоконно-оптичної системи передачі (ВОСП) на персональному комп'ютері. Програма ModFOCS розраховує параметри передавального пристрою, лінійного тракту ВОСП без та з оптичними ...
 • ОЦЕНКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЦИФРОВЫХ ПРИЕМНЫХ УСТРОЙСТВ ВОСП 

  Брескін, В.О.; Брескин, В.А.; Breskin, V.O.; Корнійчук, В.І.; Корнейчук, В.И.; Korniichuk, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
  Знание основных параметров передающего (мощность излучения) и приемного (чувствительность) устройств позволяет инженеру-проектировщику рассчитать и энергетический потенциал аппаратуры ВОСП и определить максимальную длину ...
 • АНАЛИЗ МЕТОДОВ РАСЧЁТА ЁМКОСТИ КАБЕЛЕЙ СЕТЕЙ АБОНЕНТСКОГО ДОСТУПА 

  Бондаренко, О.В.; Бондаренко, О.В.; Bondarenko, O.V.; Мельник, М.А.; Мельник, М.А.; Melnyk, М.А. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
  В работе проводится анализ методов расчёта рабочей ёмкости цепей кабелей сетей абонентского доступа. Даны рекомендации по использованию в инженерной практике формулы Кулешова В.Н. и путем уточнения расчётных значений ёмкости ...
 • СТАТИСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОШКОДЖЕННЯ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ ЛІНІЙ ЗВ'ЯЗКУ 

  Бондаренко, О.В.; Бондаренко, О.В.; Bondarenko, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
  В роботі приводяться дані середньої інтенсивності відмов та середнього часу відновлення броньованих та неброньованих кабелів волоконно-оптичних ліній зв'язку (ВОЛЗ), отримані за п'ятирічний термін експлуатації в різних ...
 • УЗАГАЛЬНЕНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ НАВАНТАЖЕННЯ В ПАКЕТНИХ МЕРЕЖАХ 

  Каптур, В.А.; Каптур, В.А.; Kaptur, V.A.; Сініна, Д.І.; Синина, Д.И.; Sinina, D.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
  Запропоновано модель, яка дозволяє розглянути процес формування навантаження в комп'ютерних мережах, а також відображає основні фактори, що впливають на формування навантаження на тому чи іншому рівні.
 • ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ ІНТЕНСИВНОСТЕЙ МУЛЬТИСЕРВІСНИХ НАВАНТАЖЕНЬ МЕРЕЖ ПАКЕТНОЇ КОМУТАЦІЇ NGN 

  Соловська, І.М.; Соловская, И.Н.; Solovska, I.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
  Особливості інженерних методів розрахунку інтенсивностей навантажень мультисервісних послуг.
 • РАСЧЕТ СИСТЕМ С ОЧЕРЕДЬЮ ПРИ ПОСТОЯННОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

  Ложковський, А.Г.; Ложковский, А.Г.; Lozhkovskyi, A.G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
  В работе предложен новый метод расчета модели M/D/m/r = ∞ и проанализирована его точность.
 • SPLINE EXTRAPOLATION METHOD FOR RESTORING SELF-SIMILAR TRAFFIC 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Соловська, І.М.; Соловская, И.Н.; Solovska, I.M.; Паскаленко, В.М.; Паскаленко, В.Н.; Paskalenko, V.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  The problem of predicting self-similar traffic, which has a considerable number of bursts and ripples and the property of long-term dependence, using the method of spline-extrapolation using cubic B-splines was considered ...
 • АНАЛИЗ МЕТОДОВ СТАТИСТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ТРАФИКА В ІР-СЕТЯХ 

  Білоус, Є.В.; Билоус, Е.В.; Bilous, Ye.V.; Воробієнко, П.П.; Воробиенко, П.П.; Vorobiyenko, P.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
  Проведен краткий обзор известных методов и результатов статистического моделирования трафика в ІР-сетях. Описано свойство самоподобия ІР-трафика. Показаны основные подходы в описании сетевого трафика, выделены его основные ...
 • ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУ В УКРАЇНІ 

  Дьяченко, В.О.; Дьяченко, В.О.; Diachenko, V.O.; Царьов, Р.Ю.; Царёв, Р.Ю.; Tsaryov, R.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
  Однією із загальних тенденцій розвитку світового суспільства є його трансформація до інформаційного суспільства та суспільства знань на основі широкого впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в усі сфери ...
 • ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ НА БАЗЕ ГОЛОГРАФИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

  Нищеменко, Т.А.; Нищеменко, Т.А.; Nyshchemenko, Т.А.; Царьов, Р.Ю.; Царёв, Р.Ю.; Tsaryov, R.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
  В работе проведен анализ перспектив развития инфокоммуникационных услуг на базе голографических технологий. Рассмотрены общие принципы голографии. Проанализированы прототипы предложенных голографических услуг, рассмотрены ...
 • АЛГОРИТМ СИГНАЛИЗАЦИИ С КОНТРОЛЕМ ДОСТУПНОСТИ АБОНЕНТА ДЛЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 

  Горбатюк, О.В.; Горбатюк, О.В.; Horbatiuk, O.V.; Воробієнко, П.П.; Воробиенко, П.П.; Vorobiyenko, P.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
  В работе исследуются вопросы построения алгоритма сигнализации с контролем доступности вызываемого абонента для интегрированной технологии телекоммуникаций UA-ITT. Изложены общие принципы обмена сигнальными сообщениями при ...
 • ROUTING ALGORITHM WITH FAILURE WHEN ESTABLISHING CONNECTION BY TECHNOLOGY UA-ITT 

  Барабаш, С.Й.; Барабаш, С.Й.; Barabash, S.Y.; Воробієнко, П.П.; Воробиенко, П.П.; Vorobiyenko, P.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
  The paper discusses the problems of establishing connections between terminals network objects in computer networks with an integrated telecommunications technology UA-ITT. We propose a general algorithm for routing with ...

View more