Now showing items 1-20 of 1180

  • ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЦИФРОВОГО ДОСТУПА ПО АБОНЕНТСКИМ ЛИНИЯМ 

   Балашов, В.О.; Балашов, В.А.; Balashov, V.O.; Коробейніков, Р.В.; Коробейников, Р.В.; Korobeinikov, R.V.; Кузнєцов, В.А.; Кузнецов, В.А.; Kuznietsov, V.A. (Державне видавничо-інформаційне агенство "Зв'язок", 1997)
   Долгое время пользователям предоставлялась практически одна услуга – связь с абонентами. Изменить такое положение стало возможным благодаря развитию цифровых систем коммутации и цифровых методов передачи телефонных сигналов. ...
  • АДАПТИВНАЯ КОРРЕКЦИЯ В МНОГОКАНАЛЬНЫХ УПС 

   Балашов, В.О.; Балашов, В.А.; Balashov, V.O.; Кузнєцов, В.А.; Кузнецов, В.А.; Kuznetsov, V.A. (УНИИРТ, 1995)
   В докладе рассматривается проблема коррекции линейных искажений, учитывающей специфику группового сигнала многоканального УПС. Описывается алгоритм коррекции КОДР (коррекция с ограничением длины реакции), обеспечивающий ...
  • ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ МОДУЛЯТОРЫ ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ СВЯЗИ 

   Ірха, В.І.; Ирха, В.И.; Irkha, V.I.; Панфілов, М.І.; Панфилов, М.И.; Panfilov, M.I. (УНИИРТ, 1995)
   В основу данной работы положены результаты по разработке полупроводниковых модуляторов на основе p-n-перехода с длинной базой, через n-область которого пропускается луч света, а также идеи и гипотезы по управлению ...
  • УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ WDM КОРРЕКТИРУЮЩИМ КОДОМ BCH 

   Розенвассер, Д.М.; Розенвассер, Д.М.; Rozenvasser, D.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
   В данной статье рассмотрена возможность увеличения пропускной способности системы передачи с WDM за счет использования корректирующего кода Боуза-Чоудхури-Хоквингема.
  • ПІДВИЩЕННЯ ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ОПТИЧНОЇ БАГАТОХВИЛЬОВОЇ ТРАНСПОРТНОЇ МЕРЕЖІ 

   Вовчак, В.І.; Вовчак, В.И.; Vovchak, V.I.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
   В Україні, як і в усьому світі, все гостріше постає проблема підвищення швидкості передавання інформації по волоконно-оптичних лініях зв'язку. Це пов'язано з бурхливим розвитком мережі Internet, яка використовується не ...
  • ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ЯКОСТІ 

   Маринчук, С.А.; Маринчук, С.А.; Marynchuk, S.A.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
   Відповідно до рекомендації МСЕ-Т Е.800 [1], якість послуг (QoS – Quality of Service), це сукупність специфічних параметрів, обумовлених якістю роботи мережі, що характеризують споживчі властивості послуги в термінах, ...
  • ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАВАД ОПТИЧНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ БАГАТОХВИЛЬОВОЇ МЕРЕЖІ 

   Андрусів, В.А.; Андрусив, В.А.; Andrusiv, V.A.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
   Однією з основних проблем повністю оптичних транспортних мереж є накопичення завад [1], тому дослідження впливу завад є актуальним як з теоретичної так і практичної точки зору. У випускній роботі проаналізовано завади та ...
  • ПРОГРАМА МОДЕЛЮВАННЯ ЛІНІЙНИХ ТРАКТІВ ВОСП 

   Корнійчук, В.І.; Корнейчук, В.И.; Korniichuk, V.I.; Барба, І.Б.; Барба, И.Б.; Barba, I.B. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
   Розроблено програму моделювання цифрової волоконно-оптичної системи передачі (ВОСП) на персональному комп'ютері. Програма ModFOCS розраховує параметри передавального пристрою, лінійного тракту ВОСП без та з оптичними ...
  • ОЦЕНКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЦИФРОВЫХ ПРИЕМНЫХ УСТРОЙСТВ ВОСП 

   Брескін, В.О.; Брескин, В.А.; Breskin, V.O.; Корнійчук, В.І.; Корнейчук, В.И.; Korniichuk, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
   Знание основных параметров передающего (мощность излучения) и приемного (чувствительность) устройств позволяет инженеру-проектировщику рассчитать и энергетический потенциал аппаратуры ВОСП и определить максимальную длину ...
  • АНАЛИЗ МЕТОДОВ РАСЧЁТА ЁМКОСТИ КАБЕЛЕЙ СЕТЕЙ АБОНЕНТСКОГО ДОСТУПА 

   Бондаренко, О.В.; Бондаренко, О.В.; Bondarenko, O.V.; Мельник, М.А.; Мельник, М.А.; Melnyk, М.А. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
   В работе проводится анализ методов расчёта рабочей ёмкости цепей кабелей сетей абонентского доступа. Даны рекомендации по использованию в инженерной практике формулы Кулешова В.Н. и путем уточнения расчётных значений ёмкости ...
  • СТАТИСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОШКОДЖЕННЯ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ ЛІНІЙ ЗВ'ЯЗКУ 

   Бондаренко, О.В.; Бондаренко, О.В.; Bondarenko, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
   В роботі приводяться дані середньої інтенсивності відмов та середнього часу відновлення броньованих та неброньованих кабелів волоконно-оптичних ліній зв'язку (ВОЛЗ), отримані за п'ятирічний термін експлуатації в різних ...
  • УЗАГАЛЬНЕНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ НАВАНТАЖЕННЯ В ПАКЕТНИХ МЕРЕЖАХ 

   Каптур, В.А.; Каптур, В.А.; Kaptur, V.A.; Сініна, Д.І.; Синина, Д.И.; Sinina, D.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
   Запропоновано модель, яка дозволяє розглянути процес формування навантаження в комп'ютерних мережах, а також відображає основні фактори, що впливають на формування навантаження на тому чи іншому рівні.
  • ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ ІНТЕНСИВНОСТЕЙ МУЛЬТИСЕРВІСНИХ НАВАНТАЖЕНЬ МЕРЕЖ ПАКЕТНОЇ КОМУТАЦІЇ NGN 

   Соловська, І.М.; Соловская, И.Н.; Solovska, I.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
   Особливості інженерних методів розрахунку інтенсивностей навантажень мультисервісних послуг.
  • РАСЧЕТ СИСТЕМ С ОЧЕРЕДЬЮ ПРИ ПОСТОЯННОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

   Ложковський, А.Г.; Ложковский, А.Г.; Lozhkovskyi, A.G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
   В работе предложен новый метод расчета модели M/D/m/r = ∞ и проанализирована его точность.
  • SPLINE EXTRAPOLATION METHOD FOR RESTORING SELF-SIMILAR TRAFFIC 

   Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Соловська, І.М.; Соловская, И.Н.; Solovska, I.M.; Паскаленко, В.М.; Паскаленко, В.Н.; Paskalenko, V.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
   The problem of predicting self-similar traffic, which has a considerable number of bursts and ripples and the property of long-term dependence, using the method of spline-extrapolation using cubic B-splines was considered ...
  • АНАЛИЗ МЕТОДОВ СТАТИСТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ТРАФИКА В ІР-СЕТЯХ 

   Білоус, Є.В.; Билоус, Е.В.; Bilous, Ye.V.; Воробієнко, П.П.; Воробиенко, П.П.; Vorobiyenko, P.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
   Проведен краткий обзор известных методов и результатов статистического моделирования трафика в ІР-сетях. Описано свойство самоподобия ІР-трафика. Показаны основные подходы в описании сетевого трафика, выделены его основные ...
  • ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУ В УКРАЇНІ 

   Дьяченко, В.О.; Дьяченко, В.О.; Diachenko, V.O.; Царьов, Р.Ю.; Царёв, Р.Ю.; Tsaryov, R.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
   Однією із загальних тенденцій розвитку світового суспільства є його трансформація до інформаційного суспільства та суспільства знань на основі широкого впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в усі сфери ...
  • ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ НА БАЗЕ ГОЛОГРАФИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

   Нищеменко, Т.А.; Нищеменко, Т.А.; Nyshchemenko, Т.А.; Царьов, Р.Ю.; Царёв, Р.Ю.; Tsaryov, R.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
   В работе проведен анализ перспектив развития инфокоммуникационных услуг на базе голографических технологий. Рассмотрены общие принципы голографии. Проанализированы прототипы предложенных голографических услуг, рассмотрены ...
  • АЛГОРИТМ СИГНАЛИЗАЦИИ С КОНТРОЛЕМ ДОСТУПНОСТИ АБОНЕНТА ДЛЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 

   Горбатюк, О.В.; Горбатюк, О.В.; Horbatiuk, O.V.; Воробієнко, П.П.; Воробиенко, П.П.; Vorobiyenko, P.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
   В работе исследуются вопросы построения алгоритма сигнализации с контролем доступности вызываемого абонента для интегрированной технологии телекоммуникаций UA-ITT. Изложены общие принципы обмена сигнальными сообщениями при ...
  • ROUTING ALGORITHM WITH FAILURE WHEN ESTABLISHING CONNECTION BY TECHNOLOGY UA-ITT 

   Барабаш, С.Й.; Барабаш, С.Й.; Barabash, S.Y.; Воробієнко, П.П.; Воробиенко, П.П.; Vorobiyenko, P.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
   The paper discusses the problems of establishing connections between terminals network objects in computer networks with an integrated telecommunications technology UA-ITT. We propose a general algorithm for routing with ...