Recent Submissions

 • ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕКОНСТРУКЦИИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ СЕЛЬСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИИ SHDSL 

  Орешков, В.И.; Орешков, В.І.; Oreshkov, V.I. (ОДПУ, 2012)
  Виконано дослідження впливу терміну експлуатації кабелів КСПП з’єднувальних ліній сільської телефонної мережі на швидкісну характеристику систем передавання SHDSL, що працюють по цих з’єднувальних лініях, та проведено ...
 • ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫХ ПОМЕХ В СИСТЕМЕ ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА G.FAST ПРИ ВАРИАЦИИ ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛА И ХАРАКТЕРИСТИК КАНАЛА 

  Орешков, В.И.; Барба, И.Б.; Егупова, Е.П.; Орєшков, В.І.; Барба, І.Б.; Єгупова, Є.П.; Oreshkov, V.I.; Barba, I.B.; Egupova, E.P. (Одесса, 2016)
  В работе приведены результаты исследования интерференционных помех в системе передачи по технологии G.fast по отечественным телефонным кабелям типа ТПП. Дана оценка величины отношения эффективных значений интерференционной ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ ПАРАМЕТРІВ МЕТОДИК ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ 

  Озарко, Е.С.; Опотяк, Ю.В.; Озарко, Є.С.; Опотяк, Ю.В.; Ozarko, E.S.; Opotyak, Yu.V. (Чернігівській державний технологичний університет, 2013)
  Досліджено взаємозв’язки параметрів особистісних характеристик персоналу, що визначаються за допомогою декіль- кох загальноприйнятих методик. Виявлений взаємозв’язок окремих параметрів може відігравати роль індикаторів ...
 • ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА С УЧЕТОМ ЛИЧНОСТНОГО ФАКТОРА 

  Озарко, Е.С.; Опотяк, Ю.В.; Челомбитько, В.В.; Озарко, Є.С.; Опотяк, Ю.В.; Челомбитько, В.В.; Ozarko, E.S.; Opotyak, Yu.V.; Chelombitko, V.V. (Харьков, 2014)
  Цель статьи состоит в определении и формулировании подхода к практическому учету личностных характеристик персонала в деятельности и принятии эффективных решений кадровой службой. Личностные характеристики определяют ...
 • СИНТЕЗ ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ НА ОСНОВЕ СЕГМЕНТНОГО ПОДХОДА 

  Никитюк, Л.А.; Нікітюк, Л.А.; Nikityuk, L.A. (Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ, 2007)
  Основная цель данной статьи — продемонстрировать независимость принципа сегментного подхода при синтезе сети от ее масштаба и класса. Это позволяет отказаться от традиционной классификации сетей как несвязных объектов и ...
 • СИНТЕЗ ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ НА ОСНОВЕ СЕГМЕНТНОГО ПОДХОДА* 

  Никитюк, Л.А.; Нікітюк, Л.А.; Nikityuk, L.A. (Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ, 2007)
  Основная цель данной статьи — продемонстрировать независимость принципа сегментного подхода при синтезе сети от ее масштаба и класса. Это позволяет отказаться от традиционной классификации сетей как несвязных объектов и ...
 • РОЗРАХУНОК СЕРЕДНЬОГО ЧАСУ ЗАТРИМКИ ПАКЕТІВ В НАКОПИЧУВАЛЬНОМУ БУФЕРІ СИСТЕМИ ІЗ САМОПОДІБНИМ ТРАФІКОМ 

  Ложковський, А.Г.; Ложковский, А.Г.; Lozhkovskyi, A.G. (Харьковский національний університет радіоэлектроники, 2016)
  Розрахунок характеристик якості обслуговування в одноканальній системі пакетної мережі зв’язку часто зводиться до встановлення коефіцієнта Херста самоподібності трафіка, після чого за відомою формулою Норроса розраховується ...
 • АЛГОРИТМИ МАРШРУТИЗАЦІЇ ТА ЯКІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ МУЛЬТИСЕРВІСНОЇ МЕРЕЖІ ЗВ’ЯЗКУ 

  Ложковский, А.Г.; Куліш, Є.Б.; Гордіенко, В.Ю.; Ложковский, А.Г.; Кулиш, Е.Б.; Гордиенко, В.Ю.; Lozhkovskyi, A.G.; Kulish, E.B.; Gordienko, V.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  У статті розглянуто можливі варіанти комплексування алгоритмів маршрутизації в рамках єдиного методу для мультисервісної мережі зв’язку та здійснений порівняльний аналіз якості обслуговування повідомлень для різних алгоритмів ...
 • РАСЧЕТ ХАРАКТЕРИСТИК САМОПОДОБНОГО ТРАФИКА, АППРОКСИМИРУЕМОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ВЕЙБУЛЛА 

  Ложковский, А.Г.; Керимов, Э.И.; Вербанов, О.В.; Ложковський, А.Г.; Керимов, Е.І.; Вербанов, О.В.; Lozhkovskyi, A.G.; Kerimov, E.I.; Verbanov, O.V. (Азербайджан. Институт информационных технологий., 2016)
  Целью данной статьи является повышение точности расчета характеристик качества обслуживания путем получения новой формулы расчета коэффициента самоподобности трафика в зависимости от параметра формы распределения ...
 • О МАТРИЦАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 2-Х ГРУПП КАЛУЖНИНА 

  Леонов, Ю.Г.; Leonov, Yu.G. (Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2011)
  Рассматривается одна из важнейших конструкций в теории групп, позволяющая получать новые группы при помощи уже известных. Розглядається одна з найважливіших конструкцій в теорії груп, що дозволяє отримувати нові групи за ...
 • ТОЧНІ ТРИКУТНІ ЗОБРАЖЕННЯ Р-ГРУП КАЛУЖНІНА НАД ПОЛЕМ ИЗ Р ЕЛЕМЕНТІВ 

  Леонов, Ю.Г.; Leonov, Yu.G. (Прикарпатський національнийуніверситет ім. Василя Стефаника. Івано-Франківськ., 2011)
  В роботі розглядаються точні трикутні зображення Р-групп Калужніна над полем із Р елементів В работе рассматриваются точные треугольные изображения Р-групп Калужнина над полем из Р элементов
 • АНАЛОГИИ ТИПА ПАРАДЕЙГМЫ В COMPUTER SCIENCE 

  Леоненко, Л.Л.; Leonenko, L.L, (Симферополь: Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, 2012)
  В философской логике сформулирован ряд эвристических правил, повышающих правомерность выводов типа парадейгмы. В статье обсуждаются логические проблемы, возникающие при формализации и алгоритмизации этих правил в системах ...
 • ЧИСЛЕННЫЕ МЕРЫ "СПЛОЧЕННОСТИ" ИМЕННЫХ ГРУПП 

  Леоненко, Л.Л.; Leonenko, L.L. (V.M.GIushkov Institute of Cybernetics of National Academy of Sciences of Ukraine, ITHEA® 2012, Kyiv, Ukraine - Sofia, Bulgaria, 2010)
  .Обсуждаются понятия, функции и алгоритмы, связанные с численными оценками подобия текстов натурального языка. Обговорюються поняття, функції і алгоритми, пов'язані з чисельними оцінками подібності текстів натуральної мови.
 • ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОЭЛЕКТРОННЫХ ФОТОПРИЕМНЫХ УСТРОЙСТВ С ИСКУССТВЕННЫМ РЕЗИСТОРОМ 

  Корнейчук, В.И.; Рогалевич, О.А.; Корнейчук, В.І.; Рогалевич, О.А.; Kornichuk, V.I.; Rogalevich, O.A. (Политехпериодика. Одесса, 2003)
  "Искусственный" резистор ФПУ в цепи обратной связи позволяет улучшить отношение сигнал/шум в полосе пропускания < 10 кГц "Штучний" резистор ФПУ в ланцюзі зворотного зв'язку дозволяє покращити відношення сигнал/шум у смузі ...
 • ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗМЕНШЕННЯ ПРОТОКОЛЬНОЇ НАДЛИШКОВОСТІ 

  Каптур, В.А.; Гуляев, К.Д.; Кравченко, П.С.; Янина, О.О.; Kaptur, V.A.; Guliaiev, K.D.; Kravchenko, P.S.; Yanina, O.O. (ХАИ им. Жуковского, 2011)
  Показано неефективність використання технології IPoverEthernet в замкнутих однорангових мережах, що забезпечують роботу ядра низки сучасних інфокомунікаційних послуг. Розроблено методику оцінювання ефективності впровадження ...
 • ПОСТРОЕНИЕ ОБРАТНОГО МАТРИЧНОГО ОПЕРАТОРА ДЛЯ СИММЕТРИЧНОЙ СИСТЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ МАКСВЕЛЛА 

  Дмитриева, И.Ю.; Дмитрієва, І.Ю.; Dmitrieva, I.Yu. (ОДПУ, 2011)
  Розглядається задача конструктивного розв’язання симетричної системи диференціальних рівнянь Максвелла на рівні дiагоналізації у випадку довільного лінійного збудженого анізотропного середовища. Результат отримано за ...
 • МЕТОД АССОЦИАТИВНОГО СЖАТИЯ РЕЧИ ДЛЯ УСЛУГ АСИНХРОННОЙ ПЕРЕДАЧИ ГОЛОСОВЫХ СООБЩЕНИЙ 

  Добровольский, Е.В.; Чута, М.В.; Dobrovolskiy, E.V.; Chuta, M.V. (Національно-технічний університет нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2013)
  Запропоновано метод компресії цифрованої мови, оптимізований для асинхронної передачі голосових повідомлень із високою якістю. В основі методу лежить структурно-статистичний аналіз, асоціативне моделювання форми хвилі, ...
 • MATHEMATICAL SIMULATION OF ELECTROMAGNETIC WAVE PROPAGATION IN INHOMOGENEOUS LINES 

  Дмитриева, И.Ю.; Дмитрієва, І.Ю.; Dmitrieva, I.Yu. (Медиа КиТ, Санкт-Петербург, 2014)
  Analytical study of electromagnetic wave propagation is done in the case of isotropic inhomogeneous lines in the presence of the so called expofunctional influences. Mathematical simulation is based on the corresponding ...
 • ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ СТЕКА СЕТЕВЫХ ПРОТОКОЛОВ E6 В ЯДРЕ ОС LINUX 

  Гуляев, К.Д.; Зайцев, Д.А.; Гуляєв, К.Д.; Зайцев, Д.А.; Guliaiev, K.D.; Zaytcev, D.A. (НАУКА і ОСВІТА ІПШІ МОН України і НАН України. - Донецк., 2009)
  Представлена первая реализация нового стека сетевых протоколов E6 в ядре операционной системы. Стек E6 разработан для повышения эффективности работы сетей, всецело построенных на основе технологии Ethernet. Он использует ...
 • МЕХАНИЗМ СОЗДАНИЯ ПИРИНГОВЫХ КАНАЛОВ В ETHERNET СЕТЯХ 

  Каптур, В.А.; Нечипорук, О.Л.; Kaptur, V.A.; Nechiporuk, O.L. (Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ, 2005)
  Приведен краткий обзор существующий систем обмена информацией в компьютерный сетях. Предложен пиринговый механизм обмена информацией в локальных компьютерных сетях, построенных на базе технологий Еthегпеt с использованием ...

View more