Recent Submissions

 • МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧІ WDM З ОПТИЧНИМИ ПІДСИЛЮВАЧАМИ 

  Барба, І.Б.; Барба, И.Б.; Barba, I.B.; Бібік, А.В.; Бибик, А.В.; Bibik, A.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  В роботі наведені відомості про програму моделювання лінійних трактів ВОСП з волоконно-оптичними підсилювачами (erbium-doped fiber amplifiers EDFA). Визначення максимального числа оптичних підсилювачів (ОП), які можуть ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІНІЙНИХ ТРАКТІВ WDM 

  Бакарас, Д.В.; Бакарас, Д.В.; Bakaras, D.V.; Корнійчук, В.І.; Корнейчук, В.И.; Korniichuk, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Виконане дослідження трьох типів WDM лінійних тракті для одного з варіантів частотного плану ITU та запропоновані шляхи максимізації довжини ділянки регенерації (відстань між класичними О-Є-О регенераторами).
 • МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ВІДНОШЕННЯ НЕСУЧА/ШУМ АНАЛОГОВОЇ ВОСП 

  Антоійон, Мухаммадшариф; Атоийон, Мухаммадшариф; Antoiion, Mukhammadsharyf; Корнійчук, В.І.; Корнейчук, В.И.; Korniichuk, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Розроблено методику розрахунку відношення несуча/шум аналогової ВОСП з оптичним підсилювачем та проаналізовано способи максимізації цього параметра.
 • ТОЧНІСТЬ РОЗРАХУНКУ ХАРАКТЕРИСТИК QoS САМОПОДІБНОГО ТРАФІКА 

  Андріяка, В.С.; Андрияка, В.С.; Andriiaka, V.S.; Турчин, В.А.; Турчин, В.А.; Турчин, В.А.; Turchyn, V.A.; Ложковський, А.Г.; Ложковский, А.Г.; Lozhkovskyi, A.G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Досліджується точність розрахунку показника Херста та на його основі характеристик QoS самоподібного трафіка в одноканальній системі з нескінченою чергою. Імітаційне моделювання підтвердило, що розходження результатів ...
 • ІНТЕГРАЦІЯ ІКТ І ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СУСПІЛЬСТВО 

  Довгий, С.О.; Довгий, С.О.; Dovhyi, S.O.; Гуляєв, К.Д.; Гуляев, К.Д.; Huliaiev, K.D.; Воробієнко, П.П.; Воробиенко, П.П.; Vorobiyenko, P.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Визначені основні тренди розвитку суспільства. Наголошується, що метою розвитку є визначення чинників, впровадження яких призведе до стабілізації суспільства, і як наслідок, підвищення якості життя людей. Визначальним ...
 • ОГЛЯД НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ З ВИЗНАЧЕННЯ БІОЛОГІЧНО-БЕЗПЕЧНОЇ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ ЗОНИ ВИПРОМІНЮВАННЯ АНТЕНИ БАЗОВОЇ СТАНЦІЇ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ 

  Бондаренко, О.В.; Бондаренко, О.В.; Bondarenko, O.V.; Степанова, Л.І.; Степанова, Л.И.; Stepanova, L.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  У статті розглядаються проблеми правового регулювання розміщення базових станцій систем мобільного зв’язку в рамках реалізації права населення на безпечне для життя і здоров’я навколишнє середовище. Було сформульовано ...
 • МАРШРУТИЗАЦІЯ В МЕРЕЖІ MPLS-TE З ДОДАТКОВИМИ НАПРЯМАМИ ПЕРЕДАВАННЯ ТРАФІКУ 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Соловська, І.М.; Соловская, И.М.; Solovska, I.M. (Міністерство зв'язку України, 2016)
  Запропоновано застосування вузлового тензорного методу для розв’язування задачі маршрутизації в мережі MPLS-TE з використанням додаткових напрямів передавання трафіку. Здійснено вибір додаткового напряму маршрутизації ...
 • ТЕНЗОРНЫЙ МЕТОД АНАЛІЗУ ХАРАКТЕРИСТИК ЯКОСТІ МЕРЕЖІ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ LTE/MVNO 

  Соловська, І.М.; Соловская, И.М.; Solovska, I.M. (Полтавська державна аграрна академія, 2012)
  Для дослідження характеристик якості функціонування мережі MVNO/LTE запропоновано тензорний метод декомпозиції мережевої архітектури з метою отримання оптимальної конфігурації з’єднань базових станцій e-NodeB за критеріями ...
 • ВЛИЯНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПРИМЕСНЫХ ИОНОВ НА СТАБИЛЬНОСТЬ СВЕТОДИОДОВ 

  Ірха, В.І.; Ирха, В.И.; Irkha, V.I.; Марколенко, П.Ю.; Марколенко, П.Ю.; Markolenko, P.Yu.; Марколенко, Т.Д.; Марколенко, Т.Д.; Markolenko, T.D. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Изучено влияние движения примесных центров на стабильность светоизлучающих диодов на основе GalnAsP и их эффективность. Стабильность и эффективность электролюминесценции светодиодов в основном определяется соотношением ...
 • ВПЛИВ ТОЧНОСТІ РОЗРАХУНКУ ПОКАЗНИКА САМОПОДІБНОСТІ ТРАФІКА НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

  Ложковський, А.Г.; Ложковский, А.Г.; Lozhkovskyi, A.G.; Турчин, В.А.; Турчин, В.А.; Turchyn, V.A.; Андріяка, В.С.; Андрияка, В.С.; Andriiaka, V.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Характеристики якості обслуговування (QoS) у будь-якій телекомунікаційній системі залежать від її схеми, правил обслуговування вимог та найбільшою мірою від типу трафіка, що утворюється потоком вимог системи. У пакетних ...
 • POLARIZATION MODE DISPERSION COMPENSATOR BASED ON ANISOTROPIC OPTICAL FIBER 

  Стащук, О.М.; Стащук, О.М.; Staschuk, О.М.; Степанов, Д.М.; Степанов, Д.Н.; Stepanov, D.M.; Багачук, Д.Г.; Багачук, Д.Г.; Bahachuk, D.H. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  In this paper, a new method of polarization mode dispersion (PMD), which can significantly limit the speed and range of transmission of fiber optic transmission systems (FOTS), compensation was developed and analyzed. In ...
 • METHODS OF THERMAL-STIMULATED CURRENTS FOR RESEARCH OF IMPURITY SITES AT LIGHT-EMITTING DIODES 

  Ірха, В.І.; Ирха, В.И.; Irkha, V.I.; Старенький, І.В.; Старенький, И.В.; Starenkyi, I.V.; Юр ’єва, О.В.; Юрьева, Е.В.; Yurieva, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Impurity sites in LEDs based on of Gai-xAlxAs for fiber-optic communication lines using thermal-stimulated current method were researched. The causes of the degradation of such diodes are clarified. The installation for ...
 • ЗНАХОДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЯКОСТІ МЕРЕЖІ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Соловська, І.М.; Соловская, И.М.; Solovska, I.M.; Янчуковський, І.Ю.; Янчуковский, И.Ю.; Yanchukovskyi, I.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  За допомогою вузлового тензорного методу досліджені характеристики якості мережі LTE. Отримано значення часу затримки пакетів та довжина пакетної черги в трактах та вузлах мережі LTE.
 • ЗНАХОДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЯКОСТІ МЕРЕЖІ LTE 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Шандрик, О.В.; Шандрик, О.В.; Shandryk, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Для дослідження характеристик якості обслуговування трафіку в мережі LTE запропоновано використання вузлового тензорного методу. Отримано характеристики якості обслуговування трафіку в мережі LTE, такі як: середній час ...
 • СИСТЕМА SERVICE-DESK В ЯКОСТІ ІНСТРУМЕНТУ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ, ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ 

  Ткачук, О.О.; Ткачук, О.О.; Tkachuk, О.О.; Шерепа, І.В.; Шерепа, И.В.; Sherepa, I.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Стрімкий темп розвитку промисловість мала в ХІХ-ХХ сторіччах за рахунок впровадження робочих машин і механізмів. Забезпечити розвиток промисловості в ХХІ сторіччі може тільки впровадження іноваційних ІТ технологій та ...
 • СИСТЕМА SERVICE-DESK ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ БІЗНЕС ПРОЦЕСІВ ІТ ДЕПАРТАМЕНТУ КОМПАНІЇ 

  Ткачук, О.О.; Ткачук, О.О.; Tkachuk, О.О.; Шерепа, І.В.; Шерепа, И.В.; Sherepa, I.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  В сучасному світі сфера ІТ дуже стрімко розвивається і заполоняє всі сфери людьської діяльності. Паралельно розвиваються ІТ-департаменти, що підтримують ту чи іншу ІТ інфрраструктуру. Змінюється підхід до вирішення тривіальних ...
 • АНАЛІЗ МЕТОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА СПРИЙНЯТТЯ ПОСЛУГ В LTE МЕРЕЖАХ 

  Самедов, А.; Самедов, А.; Samedov, A.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Виконано аналіз методів забезпечення якості обслуговування в LTE мережах. Виявлено зв'язок між поняттями QoE та QoS у радіомережах 4-го покоління.
 • ОЦІНКА ВПЛИВУ НЕЛІНІЙНИХ СПОТВОРЕНЬ ОПТИЧНОГО ВОЛОКНА НА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ КОГЕРЕНТНОЇ ВОСП 

  Рзаєв, О.; Рзаев, О.; Rzaiev, О.; Педяш, В.В.; Педяш, В.В.; Pedyash, V.V.; Балашов, В.О.; Балашов, В.О.; Balashov, V.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  У роботі розглядається методика оцінки впливу спотворень оптичного сигналу на якісні характеристики ВОСП з когерентним прийомом і модуляцією КАМ-4. Побудована математична та імітаційна модель відповідної ВОСП. Отримано ...
 • МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОЦІНКИ САМОПОДІБНОГО ТРАФІКА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ 

  Ранський, Р.; Ранский, Р.; Ranskyi, R.; Ложковський, А.Г.; Ложковский, А.Г.; Lozhkovskyi, A.G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Для математичних моделей трафіка з пакетними технологіями передавання й комутації інформації теорія телетрафіка не має підходящих методів аналізу та синтезу і на тому розрахунок характеристик якості обслуговування пакетних ...
 • АНАЛІЗ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МЕДІЙНИХ ДОДАТКІВ У ПРИСТРОЯХ ІР МЕРЕЖІ 

  Оніщенко, М.О.; Онищенко, М.О.; Onishchenko, М.О.; Струкало, М.І.; Струкало, М.И.; Strukalo, M.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Надана статистика застосування мессенджерів власниками смартфонів в Україні. Розглянуті можливості інсталяції мессенджерів в операційних системах мережних пристроїв. Проведено аналіз функціональних можливостей популярних ...

View more