Recent Submissions

 • ЗНАХОДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЯКОСТІ МЕРЕЖІ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Соловська, І.М.; Соловская, И.М.; Solovska, I.M.; Янчуковський, І.Ю.; Янчуковский, И.Ю.; Yanchukovskyi, I.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  За допомогою вузлового тензорного методу досліджені характеристики якості мережі LTE. Отримано значення часу затримки пакетів та довжина пакетної черги в трактах та вузлах мережі LTE.
 • ЗНАХОДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЯКОСТІ МЕРЕЖІ LTE 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Шандрик, О.В.; Шандрик, О.В.; Shandryk, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Для дослідження характеристик якості обслуговування трафіку в мережі LTE запропоновано використання вузлового тензорного методу. Отримано характеристики якості обслуговування трафіку в мережі LTE, такі як: середній час ...
 • СИСТЕМА SERVICE-DESK В ЯКОСТІ ІНСТРУМЕНТУ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ, ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ 

  Ткачук, О.О.; Ткачук, О.О.; Tkachuk, О.О.; Шерепа, І.В.; Шерепа, И.В.; Sherepa, I.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Стрімкий темп розвитку промисловість мала в ХІХ-ХХ сторіччах за рахунок впровадження робочих машин і механізмів. Забезпечити розвиток промисловості в ХХІ сторіччі може тільки впровадження іноваційних ІТ технологій та ...
 • СИСТЕМА SERVICE-DESK ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ БІЗНЕС ПРОЦЕСІВ ІТ ДЕПАРТАМЕНТУ КОМПАНІЇ 

  Ткачук, О.О.; Ткачук, О.О.; Tkachuk, О.О.; Шерепа, І.В.; Шерепа, И.В.; Sherepa, I.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  В сучасному світі сфера ІТ дуже стрімко розвивається і заполоняє всі сфери людьської діяльності. Паралельно розвиваються ІТ-департаменти, що підтримують ту чи іншу ІТ інфрраструктуру. Змінюється підхід до вирішення тривіальних ...
 • АНАЛІЗ МЕТОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА СПРИЙНЯТТЯ ПОСЛУГ В LTE МЕРЕЖАХ 

  Самедов, А.; Самедов, А.; Samedov, A.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Виконано аналіз методів забезпечення якості обслуговування в LTE мережах. Виявлено зв'язок між поняттями QoE та QoS у радіомережах 4-го покоління.
 • ОЦІНКА ВПЛИВУ НЕЛІНІЙНИХ СПОТВОРЕНЬ ОПТИЧНОГО ВОЛОКНА НА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ КОГЕРЕНТНОЇ ВОСП 

  Рзаєв, О.; Рзаев, О.; Rzaiev, О.; Педяш, В.В.; Педяш, В.В.; Pedyash, V.V.; Балашов, В.О.; Балашов, В.О.; Balashov, V.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  У роботі розглядається методика оцінки впливу спотворень оптичного сигналу на якісні характеристики ВОСП з когерентним прийомом і модуляцією КАМ-4. Побудована математична та імітаційна модель відповідної ВОСП. Отримано ...
 • МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОЦІНКИ САМОПОДІБНОГО ТРАФІКА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ 

  Ранський, Р.; Ранский, Р.; Ranskyi, R.; Ложковський, А.Г.; Ложковский, А.Г.; Lozhkovskyi, A.G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Для математичних моделей трафіка з пакетними технологіями передавання й комутації інформації теорія телетрафіка не має підходящих методів аналізу та синтезу і на тому розрахунок характеристик якості обслуговування пакетних ...
 • АНАЛІЗ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МЕДІЙНИХ ДОДАТКІВ У ПРИСТРОЯХ ІР МЕРЕЖІ 

  Оніщенко, М.О.; Онищенко, М.О.; Onishchenko, М.О.; Струкало, М.І.; Струкало, М.И.; Strukalo, M.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Надана статистика застосування мессенджерів власниками смартфонів в Україні. Розглянуті можливості інсталяції мессенджерів в операційних системах мережних пристроїв. Проведено аналіз функціональних можливостей популярних ...
 • ПРИЧИНИ ПЕРЕХОДУ НА SD-WAN ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗГОРТАННЯ 

  Замега, М.О.; Замега, М.О.; Zameha, М.О.; Бубенцова, Л.В.; Бубенцова, Л.В.; Bubentsova, L.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  В роботі проводиться аналіз причин, які спонукають великі територіально розподілені підприємства задуматися про необхідність трансформації корпоративної мережі під сучасні вимоги, за допомогою технології SD-WAN. Описуються ...
 • АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЙ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖ 

  Євзютін, М.Р.; Евзютин, М.Р.; Yevziutin, M.R.; Одегов, М.А.; Одегов, Н.А.; Odegov, M.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  В роботі розглядаються підсумки магістерської роботи присвяченої аналізу технологій сенсорних мереж.
 • АНАЛІЗ МЕРЕЖЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДОСТУПУ ДО ВІДЕО КОНТЕНТУ 

  Двойних, Д.О.; Двойных, Д.О.; Dvoinykh, D.O.; Шерепа, І.В.; Шерепа, И.В.; Sherepa, I.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Дається аналіз мережевих технологій доступу до відео контенту та визначається найбільш оптимальний з точки зору оператора зв'язку способу його доставки з використанням безпроводових мереж.
 • ПІДВИЩЕННЯ ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНДИКАТОРА ЯКОСТІ КАНАЛУ 

  Гусейнли, О.; Гусейнли, О.; Huseinly, О.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  В роботі виконано аналіз підвищення пропускної спроможності радіо каналу LTE з використанням індикатора якості каналу що дозволяє підвищити якість обслуговування.
 • ВПЛИВ ПРОТОКОЛУ IPSEC НА ПРОДУКТИВНІСТЬ МЕРЕЖІ ПІД ЧАС ПЕРЕДАВАННЯ ТРАФІКУ МЕРЕЖЕВИХ ЗАСТОСУНКІВ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ 

  Григорович, А.В.; Григорович, А.В.; Hryhorovych, A.V.; Бубенцова, Л.В.; Бубенцова, Л.В.; Bubentsova, L.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  У роботі надаються результати експериментального дослідження виконаного за допомогою GNS3. Досліджувався вплив використання протоколу IPSec на продуктивність IP-мережі під час передавння трафіку застосунків реального часу. ...
 • ХВИЛЕВІДНА ДИСПЕРСІЯ СИГНАЛУ В ОПТИЧНИХ ВОЛОКНАХ, РІЗНИХ ЗА ХІМІЧНИМ СКЛАДОМ 

  Гаценко, О.І.; Гаценко, О.И.; Hatsenko, О.І.; Стащук, О.М.; Стащук, О.М.; Stashchuk, О.М. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Виконано дослідження залежності питомої хвилевідної дисперсії від довжини робочої хвилі оптичного сигналу, від хімічного складу серцевини та оболонки оптичного волокна.
 • ТЕНЗОР ДІЕЛЕКТРИЧНОЇ ПРОНИКНОСТІ АНІЗОТРОПНОГО ОПТИЧНОГО ВОЛОКНА З ВПОРЯДКОВАНОЮ ОБЕРТАЛЬНОЮ МІКРОСТРУКТУРОЮ СКЛА 

  Гаценко, О.І.; Гаценко, О.І.; Hatsenko, О.І.; Стащук, О.М.; Стащук, О.М.; Stashchuk, О.М. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Виконано дослідження залежності елементів тензора діелектричної проникності оптичного волокна від кроку обертання структури скла.
 • ІНТЕРФЕРЕНЦІЙНІ ЗАВАДИ В СП З ОГС УЗАГАЛЬНЕНОГО КЛАСУ 

  Букараун, Н.; Букараун, Н.; Bukaraun, N.; Балашов, В.О.; Балашов, В.А.; Balashov, V.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Робота присвячена дослідженню інтерференційних засад в системах передачі (СП) широкосмугового xDSL доступу. В роботі наведена методика розрахунку інтерференційних завад в СП з ортогональними гармонічними сигналами (СП ОГС). ...
 • МЕТОДИ КОМУТАЦІЇ В ОПТИЧНИХ ТРАНСПОРТНИХ МЕРЕЖАХ 

  Будаш, А.Н.; Будаш, A.N.; Budash, A.N.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  В роботі виконано аналіз методів комутації в оптичних мережах. Показано необхідність пошуку деякої загальної технології.
 • ВПЛИВ ФОТОПРУЖНОСТІ НА ДІЕЛЕКТРИЧНУ ПРОНИКНІСТЬ ОПТИЧНОГО ВОЛОКНА, УКЛАДЕНОГО У СПІРАЛЬНУ ЛІНІЮ 

  Стащук, О.М.; Стащук, О.М.; Stashchuk, О.М. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Виконано дослідження залежності елементів тензора діелектричної проникності оптичного волокна від механічних напруг, викликаних вигинанням оптичного волокна в спіральну лінію постійного кроку та радіуса.
 • МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ СПОТВОРЕНЬ СИГНАЛУ В ЛІНІЙНИХ ТРАКТАХ ВОСП 

  Басомпа, Лукула Йочебед Наслі; Басомпа, Лукула Йочебед Насли; Basompa, Lukula Yochebed Nasli; Педяш, В.В.; Педяш, В.В.; Pedyash, V.V.; Балашов, В.О.; Балашов, В.О.; Balashov, V.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  У роботі проведений аналіз методів моделювання поширення сигналів у волоконно-оптичних системах (ВОСП) за критерієм вірогідності отриманих результатів. Розглянуто метод моделювання середовища поширення на базі математичного ...
 • АНАЛІЗ МЕТОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ 

  Бакадіса, М.Р.; Бакадиса, М.Р.; Bakadisa, M.R.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  В роботі проведено аналіз методів, що забезпечують якість надання послуг у мультисервісних мережах. Показано необхідність пошуку деякої загальної технології, що заснована на новому методі комутації, яка поєднує в собі ...

View more