Show simple item record

dc.contributor.authorШнайдер, С.П.
dc.contributor.authorШнайдер, С.П.
dc.contributor.authorShnaider, S.P.
dc.contributor.authorШнайдер, А.С.
dc.contributor.authorШнайдер, А.С.
dc.contributor.authorShnaider, A.S.
dc.date.accessioned2020-11-04T09:27:36Z
dc.date.available2020-11-04T09:27:36Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn2518-7139
dc.identifier.urihttp://biblio.onat.edu.ua:443/xmlui/handle/123456789/3328
dc.descriptionШнайдер С.П. Вплив протоколів захисту інформації на формування вартості криптовалюти та її коливання / С.П. Шнайдер, А.С. Шнайдер // Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова: періодичний науковий збірник з радіотехніки та телекомунікацій, електроніки, економіки та управління підприємствами (економіка зв'язку). – 2020. – № 1. – С. 95-100en_US
dc.description.abstractДослідження спрямоване на виявлення впливу застосованих в криптовалютах протоколів захисту інформації на формування вартості криптовалют і коливання їхньої вартості. Проводиться порівняння коливання вартості по відношенню до долара США. Приділяється увага алгоритмам захищеності транзакцій - протоколам захисту інформації від стороннього впливу. Розглядаються причини різких змін вартості. Враховуючи, що явище під назвою “криптовалюта” достатньо нове, але при цьому привабливе для багатьох, то дослідження цього явища може бути корисним, як з практичної, так і з наукової точок зору. Дослідження для практиків може мати ефект у тому, що дає можливість уникнути неперспективних напрямків в розробці криптовалют. Наукові дослідження могли б дати відповідь, що пояснюють існування цього феномену. В статті зазначається, що явище вкрай недостатньо обговорюється саме в науковому середовищі (за тією інформацією, що ми маємо). Основним засобом формування уявлення про феномен криптовалют залишаються окремі розрізнені дописи у соціальних мережах та форумах людей, об’єднаних вказаною тематикою. Ймовірно феномен мало підпадає під класичні уявлення “гроші”, тому і сприймається неоднозначно. Мало визначено, як удосконалення програмних (технічних) заходів впливають на популярність криптовалют, чи існує залежність від інших факторів? В цій статті досліджуються протоколи захисту інформації як фактор впливу на популярність криптовалют. На основі аналізу робиться висновок про відсутність прямої й однозначної залежності від вдосконалення протоколів захисту інформаціі для криптовалют і попитом на них. При цьому, в статті аналізуються інші фактори і пропонується удосконалена формула для оцінки потенційної привабливості криптовалют. Исследование направлено на выявление влияния применяемых в криптовалютах протоколов защиты информации на формирование стоимости криптовалют и колебания их стоимости. Проводится сравнение колебания стоимости по отношению к доллару США. Уделяется внимание алгоритмам защищенности транзакций - протоколам защиты информации от постороннего влияния. Рассматриваются причины резких изменений стоимости. Учитывая, что явление под названием "криптовалюты" достаточно новое, но при этом привлекательно для многих, то исследования этого явления может быть полезным, как с практической, так и с научной точек зрения. Исследования для практиков может иметь эффект в том, что дает возможность избежать неперспективных направлений в разработке криптовалют. Научные исследования могли бы ответить, что объясняют существование этого феномена. В статье отмечается, что явление крайне недостаточно обсуждается именно в научной среде (по той информации, что мы имеем). Основным средством формирования представления о феномене криптовалют остаются отдельные разрозненные сообщения в социальных сетях, и форумах людей, объединенных указанной тематикой. Вероятно, феномен мало подпадает под классические представления "деньги", поэтому и воспринимается неоднозначно. Мало определено как усовершенствование программных (технических) мероприятий влияют на популярность криптовалют, существует ли зависимость от других факторов? В этой статье исследуются протоколы защиты информации как фактор влияния на популярность криптовалют. На основе анализа делается вывод об отсутствии прямой и однозначной зависимости от совершенствования протоколов защиты информации для криптовалют и спросом на них. При этом в статье делается анализ других факторов и предлагается усовершенствованная формула для оценки потенциальной привлекательности криптовалют. The study is aimed at identifying the influence of information security protocols used in cryptocurrencies ton the formation of the value of cryptocurrencies and fluctuations in their value. A comparison is made of he value fluctuations against the US dollar. Attention is paid to transaction security algorithms - protocols for protecting information from outside influence. The reasons for the sharp changes in cost are considered. Considering that the phenomenon called "cryptocurrency" is quite new, but at the same time attractive to many, the study of this phenomenon can be useful both from a practical and scientific point of view. Research for practitioners can have the effect of avoiding unpromising areas in cryptocurrency development. Scientific research could answer what explains the existence of this phenomenon. The article notes that the phenomenon is extremely insufficiently discussed in the scientific community (according to the information that we have). The main means of forming an idea about the phenomenon of cryptocurrencies are separate disparate messages on social networks, and forums of people united by this topic. Probably the phenomenon does not fit well with the classical concept of "money", therefore it is perceived ambiguously. It is little defined how the improvement of software (technical) measures affect the popularity of cryptocurrencies, is there a dependence on other factors? This article examines information security protocols as a factor influencing the popularity of cryptocurrencies. Based on the analysis, it is concluded that there is no direct and unambiguous dependence on the improvement of information security protocols for cryptocurrencies and the demand for them. At the same time, the article analyzes other factors and proposes an improved formula for assessing the potential attractiveness of cryptocurrencies.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherОНАЗ ім. О.С. Поповаen_US
dc.subjectКриптовалютиen_US
dc.subjectПротоколи захисту інформаціїen_US
dc.subjectАлгоритми захисту транзакційen_US
dc.subjectКоливання курсу криптовалютen_US
dc.subjectКриптовалютыen_US
dc.subjectПротоколы зашиты информацииen_US
dc.subjectАлгоритмы защиты транзакцийen_US
dc.subjectКолебание курса криптовалютen_US
dc.subjectCryptocurrenciesen_US
dc.subjectInformation security protocolsen_US
dc.subjectTransaction security algorithmsen_US
dc.subjectCryptocurrencies ratesen_US
dc.titleВПЛИВ ПРОТОКОЛІВ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ ВАРТОСТІ КРИПТОВАЛЮТИ ТА ЇЇ КОЛИВАННЯen_US
dc.title.alternativeВЛИЯНИЕ ПРОТОКОЛОВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ КРИПТОВАЛЮТ И ЕЁ КОЛЕБАНИЯen_US
dc.title.alternativeTHE INFLUENCE OF INFORMATION PROTECTION PROTOCOLS ON THE FORMATION OF THE VALUE OF CRYPTOVALUTE AND ITS OSCILLATIONSen_US
dc.typeArticleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Статті
    Статьи з телекомунікаційних систем та мереж, антен та пристроїв мікрохвильової техніки, радіотехнічних пристроїв та засобів телекомунікацій, радіотехнічних та телевізійних систем, оптоелектронних систем, твердотільної електроніки, економіки та управління підприємствами (економіка зв'язку)

Show simple item record