Show simple item record

dc.contributor.authorЗахарченко, М.В.
dc.contributor.authorЗахарченко, Н.В.
dc.contributor.authorZakharchenko, M.V.
dc.contributor.authorБордан, В.Я.
dc.contributor.authorБордан, В.Я.
dc.contributor.authorBordan, V.Ya.
dc.date.accessioned2020-02-11T07:41:36Z
dc.date.available2020-02-11T07:41:36Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn2518-7139
dc.identifier.urihttp://biblio.onat.edu.ua:443/xmlui/handle/123456789/3039
dc.descriptionЗахарченко М.В. Синтез таймерних кодів з максимальними значеннями інформаційних параметрів при постійній тривалості / М.В. Захарченко, В.Я. Бордан // Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова: періодичний науковий збірник. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019. – Вип. 1. – С. 72-79en_US
dc.description.abstractУ даній статті реалізується таймерне кодування, що забезпечує збільшення потужності синтезованого коду за рахунок використання сигнальних конструкцій з різним числом інформаційних відрізків при постійній тривалості кодових слів. Проводиться аналіз і порівняння систем з таймерним і позиційним кодуванням. Розрахунок кількості кодових комбінацій і ентропії кодових слів для таймерних кодів. Більшість досліджень з кодування присвячені ефективності позиційних кодів, до недоліків яких слід віднести: відстань між моментами модуляції кратна елементу Найквіста, що збільшує довжину кодового слова при заданому алфавіті каналу; мінімальна енергетична відстань між використовуваними кодовими словами простого коду дорівнює енергії одного елемента Найквіста (d = 1), а для корегуючих кодів енергетична відстань визначається величиною d> 2; питома вага надлишкових елементів (г) позиційних корегуючих кодів при d > 6 може перевищувати величину т (г> т). На відміну від позиційного способу кодування, коли інформація про розряд, що передається, визначається видом сигналу на одиничному (найквістовому) інтервалі, в таймерних сигнальних конструкціях (ТСК) інформація закладена в тривалостях (довжинах) кількох (окремих) часових відрізків сигналу на інтервалі кожної сигнальної конструкції ТСК. Кількість кодових слів, що реалізуються на інтервалі ТСК, визначається параметрами: т - число найквістових елементів, на інтервалі яких реалізуються ТСК; і - число інформаційних відрізків, з яких складається кодове слово; s - параметр, що визначає мінімальну відмінність інформаційних відрізків ТСК. При передачі двосимвольних ансамблів російської мови в одному кодовому укрупненому слові необхідно розмістити 1024 різних кодових конструкцій. При використанні таймерних сигнальних конструкцій з різним числом відрізків і на інтервалі т = 5 можливо реалізувати 1293 різних кодових слів,. Аналогічно можливо реалізувати передачу двох байтів інформації в одному кодовому слові довжиною т = 8. В данной работе реализуется таймерное кодирование, которое обеспечивает увеличение мощности синтезированного кода за счет использования сигнальных конструкций с различным числом информационных отрезков при постоянной длительности кодовых слов. Проводится анализ и сравнение систем с таймерным и позиционным кодированием. Расчет количества кодовых комбинаций и энтропии кодовых слов для таймерных кодов. Большинство исследований по кодированию посвященные эффективности позиционных кодов, к недостаткам которых следует отнести: расстояние между моментами модуляции кратная элементу Найквиста, что увеличивает длину кодового слова при заданном алфавите канала; минимальное энергетическое расстояние между используемыми кодовыми словами простого кода равно энергии одного элемента Найквиста (с/ = 1), а для корректирующих кодов энергетическое расстояние определяется величиной d > 2, удельный вес избыточных элементов (г) позиционных корректирующих кодов при d > 6 может превышать величину т (г > т). В отличие от позиционного способа кодирования, когда информация о передаваемом разряде определяется видом сигнала на единичном (найквистовом) интервале, в таймерных сигнальных конструкциях (ТСК) информация заложена в длительностях (длинах) нескольких (отдельных) временных отрезков сигнала на интервале каждой сигнальной конструкции ТСК. Количество кодовых слов, реализуемых на интервале ТСК, определяется параметрами: т - число найквистовых элементов, на интервале которых реализуются ТСК; / - число информационных отрезков, из которых состоит кодовое слово; s - параметр, определяющий минимальную отличие информационных отрезков ТСК. При передаче двухсимвольных ансамблей русского языка в одном кодовом укрупненном слове необходимо разместить 1024 различных кодовых конструкций. При использовании таймерных сигнальных конструкций с различным числом отрезков / на интервале т = 5 возможно реализовать 1293 различных кодовых слов,. Аналогично можно реализовать передачу двух байтов информации в одном кодовом слове длиной т = 8. In this paper realized timer coding that provides increased power synthesizable code by using signal designs with different number of pieces of information at a constant length codewords. The analysis and comparison of systems with timer and position coding are carried out. Calculating the number of code combinations and entropy code words for the timer code. Most coding studies focus on the effectiveness of position codes, to the disadvantages of which should be attributed: the distance between the moments of modulation of the multiple element of Nyquist, which increases the length of the codeword for a given alphabet of the channel; the minimum energy distance between the codewords used in a simple code is equal to the energy of one Nyquist element (d = 1), and for correction codes, the energy distance is determined by the value d> 2; the proportion of surplus items (r) positional corrective codes with d > 6 may exceed the value of m (r > m). Unlike the position method of code, when information about a digit that is passed is determined by the type of signal on a single (Nyquist) interval, in timer alarm constructions (TSC) information is stopped up in durations (lengths) of a few (separate) sentinel segments of signal on the interval of every alarm construction of TSC. The number of codewords implemented on the TSC interval is determined by the parameters: m - the number of Nyquist elements, on the interval of which the TSC is implemented; / - number of information segments, of which the codeword is composed; s - is a parameter that determines the minimum difference between TSC information nodes. When transferring two-character ensembles of the Russian language in one codewide word, it is necessary to place 1024 different code designs. When using timer signal constructions with different number of spacings and in the interval m = 5, it is possible to implement 1293 different codewords. Similarly, it is possible to realize the transmission of two bytes of information in one codeword in length /77 = 8.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherОНАЗ ім. О.С. Поповаen_US
dc.subjectТаймерні сигнальні конструкціїen_US
dc.subjectЕнтропіяen_US
dc.subjectІнформаційна ємність найквістового елементаen_US
dc.subjectЧисло реалізацій кодових слівen_US
dc.subjectТаймерные сигнальные конструкцииen_US
dc.subjectЭнтропияen_US
dc.subjectИнформационная емкость найквистового элементаen_US
dc.subjectЧисло реализаций кодовых словen_US
dc.subjectTimer signal constructionsen_US
dc.subjectEntropyen_US
dc.subjectInformation capacity of the Nyquist elementen_US
dc.subjectNumber of implementations of codewordsen_US
dc.titleСИНТЕЗ ТАЙМЕРНИХ КОДІВ З МАКСИМАЛЬНИМИ ЗНАЧЕННЯМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИ ПОСТІЙНІЙ ТРИВАЛОСТІen_US
dc.title.alternativeСИНТЕЗ ТАЙМЕРНЫХ КОДОВ С МАКСИМАЛЬНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРИ ПОСТОЯННОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИen_US
dc.title.alternativeSYNTHESIS OF TIMER CODES WITH MAXIMUM VALUES OF INFORMATION PARAMETERS AT CONSTANT DURATIONen_US
dc.typeArticleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Статті
    Статьи з телекомунікаційних систем та мереж, антен та пристроїв мікрохвильової техніки, радіотехнічних пристроїв та засобів телекомунікацій, радіотехнічних та телевізійних систем, оптоелектронних систем, твердотільної електроніки, економіки та управління підприємствами (економіка зв'язку)

Show simple item record