Collections in this community

 • Статьи

  Статті з телекомунікаційних систем та мереж, антен та пристроїв мікрохвильової техніки, радіотехнічних пристроїв та засобів телекомунікацій, радіотехнічних та телевізійних систем, оптоелектронних систем, твердотільної ...

Recent Submissions

 • ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКИ І НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У ГАЛУЗІ ЗВ'ЯЗКУ 

  Воробієнко, П.П.; Воробиенко, П.П.; Vorobiyenko, P.P. (Державне видавничо-інформаційне агенство "Зв'язок", 1997)
  За роки незалежності України Міністерством зв'язку зроблено енергійні кроки в напрямку науково-технічного забезпечення галузі, основу якої становлять науково-дослідні установи та Українська державна академія зв'язку. Це ...
 • ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПУТНИКОВЫХ КАНАЛОВ ДЛЯ ПОДАЧИ ПРОГРАММ НА СИСТЕМУ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ 

  Балан, М.М.; Балан, Н.М.; Balan, M.M.; Захарін, В.М.; Захарин, В.М.; Zakharin, V.M. (Державне видавничо-інформаційне агенство "Зв'язок", 1997)
  Рассматривается экономическая эффективность замены наземных магистральных каналов подачи программ звукового вещания спутниковым. Показана возможность использования широко распространенной аппаратуры НТВ для подачи программ ...
 • ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ РАССЕИВАЮЩИХ СВОЙСТВ СИММЕТРИЧНЫХ АНТЕНН С ОРФ 

  Цалієв, Т.А.; Цалиев, Т.А.; Tzaliev, Т.А.; Волошин, О.І.; Волошин, О.И.; Voloshin, O.I. (УНИИРТ, 1995)
  Обсуждаются результаты численного анализа рассеивающих свойств симметричных антенн в с плоским рефлектором Френеля обобщенного типа (ОРФ). На основе метода интегрального уравнения проанализированы характеристики рассеяния ...
 • ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕЛЕГРАФНЫХ УРАВНЕНИЙ ОДНОРОДНЫХ ЛИНИЙ ПРИ ЭКСПОФУНЦИОНАЛЬНЫХ СИГНАЛАХ 

  Іваницький, А.М.; Иваницкий, А.М.; Ivanytskyi, A.M.; Рожновський, М.В.; Рожновский, М.В.; Rozhnovskyi, M.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
  Даны телеграфные уравнения, которые математически описывают электрические цепи с распределенными параметрами при экспофункциональных сигналах. Достоверность полученных уравнений доказана экспериментально на примере моделей ...
 • ИССЛЕДОВАНИЕ LC-ФИЛЬТРОВ С НЕСИММЕТРИЧНЫМИ ПОТЕРЯМИ 

  Іваницький, А.М.; Иваницкий, А.М.; Ivanytskyi, А.М.; Паску, Д.Г.; Паску, Д.Г.; Pasku, D.G.; Рожновський, М.В.; Рожновский, М.В.; Rozhnovskyi, M.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
  Дан метод исследования LC-фильтров с различными величинами добротностей катушек индуктивности и конденсаторов при воздействии экспогармоническим сигналом. Улучшена частотная избирательность LC-фильтров с помощью применения ...
 • ОСОБЕННОСТИ СИНТЕЗА СИГНАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ С УПРАВЛЯЕМОЙ МЕЖСИМВОЛЬНОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИЕЙ 

  Сукачов, Е.О.; Сукачев, Э.А.; Sukachev, E.O.; Шкуліпа, П.А.; Шкулипа, П.А.; Shkulipa, P.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
  Рассматриваются особенности формирования сигнальных функций в системах с коррелятивным кодированием. Предложены расчетные формулы для определения сигнальных функций и их спектров.
 • THE DYNAMICS OF THE INTERFERENCE SITUATION IN THE DOWNLINK DIRECTION OF THE MOBILE COMMUNICATION NETWORK WITH CDMA TECHNOLOGY 

  Сукачов, Е.О.; Сукачев, Э.А.; Sukachev, Е.А.; Вакарчук, А.О.; Вакарчук, А.А.; Vakarchuk, А.О. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  The work is devoted to the investigation of inter-cell interference in the radio access network, provided that subscribers are moving in cells along the route indicated earlier. Very often, the trajectory of the movement ...
 • RESEARCH OF THE DEVELOPMENT OF TELEMEDICINE NETWORKS IN THE REPUBLIC OF TURKMENISTAN 

  Іллекова, Ш.І.; Иллекова, Ш.И.; Illekova, Sh.I.; Воробієнко, П.П.; Воробиенко, П.П.; Vorobienko, P.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  The main approaches to the construction of telemedicine networks are considered. The analysis of the development of telemedicine in the Republic of Turkmenistan is carried out.
 • ЕНЕРГЕТИЧНІ СПІВВІДНОШЕННЯ У МОБІЛЬНІЙ МЕРЕЖІ ПРИ ВИПАДКОВОМУ РОЗМІЩЕННІ МОБІЛЬНИХ СТАНЦІЙ У СТІЛЬНИКУ 

  Вакарчук, А.О.; Вакарчук, А.А.; Vakarchuk, А.О.; Гречаник, М.В.; Гречаник, М.В.; Hrechanyk, M.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  У роботі запропонована методика дослідження внутрішньосистемних завад в мережі при випадковому розміщенні абонентів в сусідньому стільнику. Досліджується залежність рівня завад на вході приймача базової станції від числа ...
 • АНАЛИЗ УСЕЧЕННЫХ ВО ВРЕМЕНИ ДВУХПАРАМЕТРИЧЕСКИХ СЕЛЕКТИВНЫХ ИМПУЛЬСОВ 

  Биков, Р.Г.; Быков, Р.Г.; Bykov, R.G.; Сукачов, Е.О.; Сукачев, Э.А.; Sukachev, Е.О. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  В работе исследуется изменение формы спектра селективных импульсов при ограничении их длительности во временной области. Решены две задачи, с помощью которых можно определять выражения, описывающие спектральную плотность ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬО-СИСТЕМНИХ ЗАВАД В СТІЛЬНИКОВИХ МЕРЕЖАХ МОБІЛЬНОГО РАДІОЗВ'ЯЗКУ 

  Алімов, Р.Г.; Алимов, Р.Г.; Alimov, R.G.; Сукачов, Е.О.; Сукачев, Э.А.; Sukachov, E.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Досліджено особливості зміни хвильового оточення на низхідній лінії при русі абонемента по заданій траєкторії. Розроблена програма для моделювання в середовищі MATLAB.
 • ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СИГНАЛА ОТ АНТЕННЫ СЕТИ 4G 

  Вакарчук, А.О.; Вакарчук, А.А.; Vakarchuk, А.О.; Васильєв, Л.С.; Васильев, Л.С.; Vasyliev, L.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Выполнен анализ антенн, используемых в сети 4G. Выполнено сравнение их возможных зон покрытия. Получены численные значения потерь при распространении радиоволн от передатчика к приемнику. Сделаны соответствующие выводы.
 • КОЛОРИМЕТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НОВИХ ВІДЕОЗАСТОСУВАНЬ:СПІВСТАВЛЕННЯ СИСТЕМ ЦИФРОВОГО КІНЕМАТОГРАФА ТА ЦИФРОВОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ 

  Гофайзен, О.В.; Гофайзен, О.В.; Gofaizen, O.V.; Пилявський, В.В.; Пилявский, В.В.; Pilyavskiy, V.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012)
  Наведено співставлення колориметричних характеристик систем цифрового кіно DCDM, великого екрану ACES та телебачення надвисокої чіткості UHDTV. Представлено оцінку області передаваних кольорів у колірному просторі XYZ, а ...
 • АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЗАВАДОВОЇ ОБСТАНОВКИ У СТІЛЬНИКУ НА ЯКІСТЬ ПОСЛУГ ЩО НАДАЮТЬСЯ АБОНЕНТУ 

  Малюга, І.О.; Малюга, И.О.; Maliuha, I.O.; Вакарчук, А.О.; Вакарчук, А.А.; Vakarchuk, А.О. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  В даній роботі представлений аналіз впливу завадової обстановки при русі мобільного абонента у стільнику на якість послуг що йому надаються у мережі радіодоступу. Обговорюються проблеми при проектуванні мереж радіодоступу ...
 • АНАЛІЗ ВПЛИВУ МІЖСТІЛЬНИКОВИХ ЗАВАД У ЗВОРОТНОМУ КАНАЛІ НА ЄМНІСТЬ СТІЛЬНИКА 

  Гречаник, М.В.; Гречаник, М.В.; Hrechanyk, M.V.; Сукачов, Е.О.; Сукачев, Э.А.; Sukachev, Е.О. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Робота присвячена питанням впливу міжстільникових завад на ємність стільника та шляхам підвищення ємності мережі радіодоступу. Проведено оцінку кількості активних користувачів в зворотному каналі і вплив міжстільникових ...
 • ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ АНТЕННЫ БАЗОВОЙ СТАНЦИИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОБИЛЬНОЙ СЕТИ РАДИОДОСТУПА 

  Гомез, Г.Д.; Гомез, Г.Д.; Homez, G.D.; Сукачов, Е.О.; Сукачев, Э.А.; Sukachev, E.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Исследуются пространственные и технические параметры антенн базовой станции. Определятся влияние высоты подвеса антенны БС и коэффициента усиления антенны БС на ориентацию главного лепестка диаграммы направленности антенны ...
 • АНАЛІЗ ВПЛИВУ ІКТ ЗАСОБІВ НА НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС В УМОВАХ СТВОРЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

  Чернишова, Т.О.; Чернышова, Т.О.; Chernyshova, Т.О.; Воробієнко, П.П.; Воробиенко, П.П.; Vorobiyenko, P.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Використання інформаційно-комунікаційних засобів дозволить застосувати принципово нові форми і методи навчання для поліпшення якості навчального процесу та системи освіти. ІКТ засоби дозволять підвищити ефективність ...
 • MEDIA CONTENT PROTECTION BY 3D MESH WATERMARKING TECHNIQUE 

  Ошаровська, О.; Ошаровская, Е.; Osharovska, О.; Солодка, В.; Солодкая, В.; Solodka, V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  The paper analyzes the construction of a system for embedding watermarks in media content. The option is considered when three-dimensional objects defined by the coordinates of the mesh vertices that are present in the ...
 • СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ НА БАЗІ ТЕХНОЛОГІЇ LoRaWAN 

  Пилявський, В.В.; Пилявский, В.В.; Pilyavskiy, V.V.; Патлаєнко, М.О.; Патлаенко, М.О.; Patlayenko, M.O.; Таран, А.П.; Таран, А.П.; Taran, А.Р. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Представлено систему моніторингу параметрів навколишнього середовища та гранту на базі радіотехнології LoRaWAN. Запропоновано реалізацію зниження енергоспоживання, що збільшує час автономної роботи, розширення зони впевненого ...
 • SIMULATION OF RADIO COVERAGE IN 5G MOBILE NETWORKS FOR URBAN ENVIRONMENT 

  Маковеєнко, Д.О.; Маковеенко, Д.О.; Makoveenko, D.O.; Сідень, С.В.; Сидень, С.В.; Siden, S.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  The paper simulates radio coverage for 5G mobile communication networks in an urban environment. Models of radio wave propagation in extremely high frequency (EHF) bands are presented. According to the results of the ...

View more