Show simple item record

dc.contributor.authorOrlov, V.M.
dc.contributor.authorObodovskyi, Yu.V.
dc.contributor.authorОрлов, В.М.
dc.contributor.authorОбодовський, Ю.В.
dc.contributor.authorОрлов, В.Н.
dc.contributor.authorОбодовский, Ю.В.
dc.date.accessioned2019-02-15T11:24:26Z
dc.date.available2019-02-15T11:24:26Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn2518-7147
dc.identifier.urihttp://biblio.onat.edu.ua:443/xmlui/handle/123456789/2056
dc.descriptionOrlov V.M. About the transformation of the organizational management structure of the enterprises / V.M. Orlov, Yu.V. Obodovskyi // Proceedings of the O.S. Popov ONAT. – 2018. – № 2. – P. 159-164en_US
dc.description.abstractThe article contains a theoretical analysis of the content of the organizational structure of management concept. It is shown that the structure of each enterprise is unique, but, a considerable variety of structures complicates the possibility of their comparison. To use the experience of building the management structures at advanced enterprises scientists need to compare structures. It is proved that the comparison of enterprise management structures is possible only in the case of the application of an extensive classification system. The existing views of researchers on the question of classification of management structures of enterprises using different classifications are analyzed. The generalized types of enterprise management structures are presented. The advantages and disadvantages of using standardized models in the transformation of management structures are specified. For example, the approach of PJSC "Ukrposhta" is analyzed, in which, when improving the structure of management, attention is focused on the transformation of its type. The expansion of the scope of application of multiple management structures and the transition from type change to the change on the basis of the construction of a management structure, which will increase the flexibility and adaptability of both the management system and the enterprise as a whole, are proposed. У статті проведено теоретичний аналіз змісту поняття організаційна структура управління. Показано, що структура кожного підприємства є унікальною, але водночас значне розмаїття структур ускладнює можливість їх порівняння. Як в теоретичній, так і практичній площині постійно виникає необхідність робити порівняння, в тому числі з метою урахування досвіду побудови структур управління передовими підприємствами різних сфер діяльності. Доведено, що порівняння структур управління підприємств можливе лише у випадку застосування розгалуженої системи класифікації. Проаналізовано існуючі погляди вчених на питання класифікації структур управління підприємств з використанням різних класифікаційних ознак. Наведено узагальнені типи структур управління підприємств. Вказано на переваги та недоліки, що виникають при використанні стандартизованих моделей при трансформації структур управління. На прикладі ПАТ «Укрпошта» проаналізовано підхід, за якого при удосконаленні структури управління увага зосереджується на перетворенні її типу. Запропоновано розширення сфери застосування множинних структур управління, здійснення переходу від зміни типу до зміни базису побудови структури управління, що дозволить підвищити гнучкість та адаптивність як системи управління, так і підприємства в цілому. В статье проведен теоретический анализ содержания понятия организационная структура управления. Показано, что структура каждого предприятия является уникальной, и в то же время значительное разнообразие структур затрудняет возможность их сравнения. Но как в теоретической, так и практической плоскости постоянно возникает необходимость проводить сравнения, в том числе с целью учета опыта построения структур управления передовыми предприятиями различных сфер деятельности. Доказано, что сравнение структур управления предприятий возможно лишь в случае применения разветвленной системы классификации. Проанализированы существующие взгляды ученых на вопрос классификации структур управления предприятий с использованием различных классификационных признаков. Приведены обобщенные типы структур управления предприятий. Указано на преимущества и недостатки, возникающие при использовании стандартизированных моделей при трансформации структур управления. На примере ОАО «Укрпочта» проанализирован подход, предусматривающий, что при совершенствовании структуры управления внимание сосредотачивается на преобразовании ее типа. Предложено расширение сферы применения множественных структур управления, осуществление перехода от изменения типа к изменению базиса построения структуры управления, что позволит повысить гибкость и адаптивность как системы управления, так и предприятия в целом.en_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherОНАЗ ім. О.С. Поповаen_US
dc.subjectManagement systemen_US
dc.subjectTypes of enterprise management structuresen_US
dc.subjectClassification of management structuresen_US
dc.subjectPlurality of management structuresen_US
dc.subjectTransformation of management systemsen_US
dc.subjectСистема управлінняen_US
dc.subjectТипи структур управління підприємствомen_US
dc.subjectКласифікація структур управлінняen_US
dc.subjectМножинність структур управлінняen_US
dc.subjectТрансформація систем управлінняen_US
dc.subjectСистема управленияen_US
dc.subjectКлассификация структур управленияen_US
dc.subjectМножественность структур управленияen_US
dc.subjectТрансформация систем управленияen_US
dc.subjectТипи структур управління підприємствомen_US
dc.titleABOUT THE TRANSFORMATION OF THE ORGANIZATIONAL MANAGEMENT STRUCTURE OF ENTERPRISESen_US
dc.title.alternativeПРО ТРАНСФОРМАЦІЮ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВen_US
dc.title.alternativeО ТРАНСФОРМИРОВАНИИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙen_US
dc.typeArticleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Статьи
    Статті з телекомунікаційних систем та мереж, антен та пристроїв мікрохвильової техніки, радіотехнічних пристроїв та засобів телекомунікацій, радіотехнічних та телевізійних систем, оптоелектронних систем, твердотільної електроніки, економіки та управління підприємствами (економіка зв'язку)

Show simple item record