Show simple item record

dc.contributor.authorШиліна, Н.Е.
dc.contributor.authorКопитін, Ю.В.
dc.contributor.authorШилина, Н.Е.
dc.contributor.authorКопытин, Ю.В.
dc.contributor.authorShilina, N.E.
dc.contributor.authorKopytin, Yu.V.
dc.date.accessioned2018-11-08T07:42:15Z
dc.date.available2018-11-08T07:42:15Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn2221-5212
dc.identifier.urihttp://biblio.onat.edu.ua:443/xmlui/handle/123456789/1985
dc.descriptionШиліна Н.Є. Ділові ігри як метод підготовки фахівців з інформаційної безпеки / Н.Є. Шиліна, Ю.В. Копитін // Захіст тнформації: науково-технічний журнал. – Національний авіаційний університет. - 2013. - т. 15. - № 1. - С. - 48-56en_US
dc.description.abstractЗабезпечення належного рівня інформаційної безпеки напряму залежить від якісної професійної підготовки майбутніх фахівців, рівня впровадження та використання інноваційних педагогічних, інформаційно-комунікаційних технологій та формування інформаційної культури. Проаналізований сучасний стан підготовки фахівців з інформаційної безпе-ки свідчить, що поточні вимоги до вмінь та навичок студентів не відповідають тим, які необхідні для побудови ефективної системи управління інформаційною безпекою організації. У роботі розкрито методику проведення ділових ігор для підго-товки фахівців з інформаційної безпеки. Описаний метод підготовки фахівців дозволить студентам краще осмислити матеріал, розвинути свої творчі здібності в розв’язанні проблеми захисту інформації, розбиратися в тих чи інших питаннях інформаційної безпеки та вчитися працювати в колективі. Ділові ігри допоможуть забезпечити майбутніх фахівців з інформаційної безпеки необхідними теоретичними знаннями та практичними навиками у сфері сучасних мето-дів та засобів захисту інформації. Обеспечение надлежащего уровня информационной безопасности напрямую зависит от качественной профессиональной подготовки будущих специали-стов, уровня внедрения и использования инноваци-онных педагогических, информационно-коммуникационных технологий и формирования информационной культуры. Проанализированное современное состояние подготовки специалистов в отрасли информационной безопасности свидетель-ствует, что текущие требования к умениям и навыкам студентов не соответствуют тем, которые необходимы для построения эффективной системы управления информационной безопасностью организации. В работе раскрыта методика проведения деловых игр для подготовки специалистов в отрасли информаци-онной безопасности. Описанный метод подготовки специалистов позволит студентам лучше осмыслитьматериал, развить свои способности в решении про- блемы защиты информации, разбираться в тех или иных вопросах информационной безопасности и учиться работать в коллективе. Деловые игры помогут обеспечить будущих специалистов по информаци- онной безопасности необходимыми теоретическими знаниями и практическими навыками в сфере совре- менных методов и средств защиты информации. Providing an adequate level of information security is directly dependent on quality training of future specialists, the level of implementation and use of innovative teaching, infocommunication technologies and information culture. The current state of training specialists of information security industry indicates that the current requirements for skills and experience of students do not consistent with are necessary for building an effective information security management system of the organization. The paper disclosed methodology of business games for training specialists in information security industry. The described method of training will allow students better understand the material, develop their ability in solving the problem of information security, understand some or other questions of information security, and learn to work in teams. The business games help to ensure the future information security professionals necessary theoretical knowledge and practical skills in modern methods and tools of information security.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherНаціональний авіаційний університетen_US
dc.subjectІнформаційна безпекаen_US
dc.subjectМодель вищої професійної освітиen_US
dc.subjectТехнічний захистen_US
dc.subjectИнформационная безопасностьen_US
dc.subjectМодель высшего профессионального образованияen_US
dc.subjectТехническая защитаen_US
dc.subjectInformation securityen_US
dc.subjectModel of higher educationen_US
dc.subjectTechnical protectionen_US
dc.titleДІЛОВІ ІГРИ ЯК МЕТОД ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИen_US
dc.title.alternativeДЕЛОВЫЕ ИГРЫ КАК МЕТОД ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИen_US
dc.title.alternativeBUSINESS GAMES AS A METHOD OF TRAINING INFORMATION SECURITY SPECIALISTSen_US
dc.typeArticleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Статьи
    Статті з телекомунікаційних систем та мереж, антен та пристроїв мікрохвильової техніки, радіотехнічних пристроїв та засобів телекомунікацій, радіотехнічних та телевізійних систем, оптоелектронних систем, твердотільної електроніки, економіки та управління підприємствами (економіка зв'язку)

Show simple item record