Collections in this community

 • Статьи

  Статті з телекомунікаційних систем та мереж, антен та пристроїв мікрохвильової техніки, радіотехнічних пристроїв та засобів телекомунікацій, радіотехнічних та телевізійних систем, оптоелектронних систем, твердотільної ...

Recent Submissions

 • USE OF SPLINE-EXTRAPOLATION TO IMPROVE THE QUALITY INDICATORS OF TELECOMMUNICATION SYSTEMS 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Соловська, І.М.; Соловская, И.Н.; Solovska, I.M.; Толмак, В.; Толмак, В.; Tolmak, V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  The problem of predicting self-similar traffic with significant and frequent ripples and the property of long-term dependence is considered. For short-term prediction of self-similar traffic, which is performed outside the ...
 • АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ WI-FI КАНАЛУ ПРИ ПЕРЕДАЧІ ТСР ТРАФІКУ ДОДАТКІВ 

  Бока, Т.Б.; Бока, Т.Б.; Boka, T.B.; Горелік, С.М.; Горелік, С.М.; Horelik, S.M.; Струкало, М.І.; Струкало, М.И.; Strukalo, M.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Запропоновано критерій оцінки ефективності використання пропускної здатності каналу взаємодіючих Wi-Fi пристроїв при передачі трафіку додатків за протоколом ТСР. Виконано аналіз обсягів службової інформації протоколів ...
 • АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КАНАЛУ WI-FI МЕРЕЖІ ПРИ ПЕРЕДАЧІ RTP ТРАФІКУ КОДЕРА H.324 

  Баррос, Л.К.М.; Баррос, Л.К.М.; Barros, L.K.M.; Струкало, М.І.; Струкало, М.И.; Strukalo, M.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Сформовано критерій оцінки ефективності використання пропускної здатності каналу Wi-Fi мережі при передачі RTP трафіку кодера H.324. Виконано аналіз обсягів службової інформації протоколів взаємодіючих Wi-Fi систем у ...
 • МЕТОДЫ РАСЧЕТА ХАРАКТЕРИСТИК КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ НЕОДНОРОДНОГО ТРАФИКА МУЛЬТИСЕРВИСНЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ 

  Ложковський, А.Г.; Ложковский, А.Г.; Lozhkovskyi, A.G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Практическими измерениями параметров трафика телекоммуникационных сетей установлено, что реальный мультисервисный трафик существенно отличается от модели пуассоновского потока и поэтому для расчета качества его обслуживания ...
 • RESEARCH OF QUALITY CHARACTERISTICS OF MPLS-TE/VPN/FRR NETWORK 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Яковенко, В.О.; Яковенко, В.О.; Yakovenko, V.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  The goal of the study of quality characteristics of QoS traffic in MPLS-TE / VPN / FRR network, such as package queue length, packet delay time, probability of delivery and probability of packet loss, is considered. The ...
 • DEVELOPMENT OF A VIRTUAL / AUGMENTED REALITY (VR/ AR) APPLICATION FOR INTERNET OF THINGS 

  Шульга, О.; Шульга, О.; Shulha, О.; Вермсер, Д.; Вермсер, Д.; Wermser, D.; Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Has been developed an algorithm for the flow of data in TSN (Time-Sensitive Networking), taking into account the Quality of Service (QoS) characteristics: latency and probability of packet loss. Was used software and ...
 • АНАЛІЗ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕЛЕФОННИХ МЕРЕЖ 

  Язаджи, М.М.; Язаджи, М.М.; Yazadzhy, M.M.; Шмельова, Т.Р.; Шмелёва, Т.Р.; Shmeleva, T.R. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  В роботі розглянуто в загальному що таке телекомунікаційна мережа. Наведені основні види телекомунікаційних мереж, представлені їх характеристики, переваги та недоліки. Представлено визначення офісної телефонної мережі, ...
 • АНАЛІЗ НАДЛИШКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРОТОКОЛІВ МЕРЕЖІ ДОСТУПУ ПРИ АГРЕГАЦІЇ АУДІО КАДРІВ КОДЕРА 

  Щербак, А.О.; Щербак, А.О.; Shcherbak, А.О.; Горелік, С.М.; Горелик, С.М.; Horelik, S.M.; Струкало, М.І.; Струкало, М.И.; Strukalo, M.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Обрана модель агрегації та інкапсуляції даних аудіо кодера протоколами системи. Сформовано критерій оцінки надлишкової інформації потоку агрегатних пакетів. Розглянуто інформаційні параметри аудіо кодеків та протоколів ...
 • АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ WI-FI КАДРІВ ПРИ ПЕРЕДАЧІ МУЛЬТИСЕРВІСНОГО ТРАФІКУ 

  Гришко, Л.О.; Гришко, Л.О.; Hryshko, L.O.; Струкало, М.І.; Струкало, М.И.; Strukalo, M.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Проведено аналіз параметрів Wi-Fi систем та дослідження ефективності використання пропускної здатності каналів при передачі мультисервісного трафіку. Дослідження проведені при різних обсягах корисної інформації мультисервісних ...
 • АНАЛІЗ АЛГОРИТМІВ КЕРУВАННЯ ЧЕРГАМИ ПЕРЕДАЧІ ТРАФІКУ В МУЛЬТИСЕРВІСНИХ МЕРЕЖАХ 

  Богдан, Е.С.; Богдан, Э.С.; Bohdan, Ye.S.; Мігел, В.Л.; Мигел, В.Л.; Mihel, V.L.; Струкало, М.І.; Струкало, М.И.; Strukalo, M.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Розглянуто метод боротьби з перевантаженнями в мережі, який дозволяє підвищити показники якості передачі трафіку мультисервісних додатків. Визначені ознаки та проведена класифікація алгоритмів керування чергами. Проведено ...
 • АНАЛІЗ НАДЛИШКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПОТОКУ ТСР СЕГМЕНТІВ У КАНАЛІ ВЗАЄМОДІЮЧИХ WI-FI СИСТЕМ 

  Мисецька, Г.О.; Мисецкая, Г.О.; Mysetska, G.O.; Горелік, С.М.; Горелик, С.М.; Horelik, S.M.; Струкало, М.І.; Струкало, М.И.; Strukalo, M.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Сформовано критерій оцінки надлишкової інформації протоколів системи при передачі потоку ТСР сегментів у каналі зв’язку. Виконано аналіз обсягів службової інформації у ТСР/ІР/Wi-Fi пакетах. Проведено дослідження надлишкової ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЯКОСТІ СИГНАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ МЕРЕЖІ NGN 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Соловська, І.М.; Соловская, И.Н.; Solovska, I.M.; Хінальський, Д.М.; Хинальский, Д.М.; Khinalskyi, D.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Запропоновано для оцінки характеристик якості обслуговування сигнального навантаження протоколу MGCP мережі нового покоління NGN використання вузлового тензорного методу. Отримано значення часу затримки сигнальних повідомлень ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ ТРАФІКУ НА ЯКІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ В СИСТЕМАХ З ВТРАТАМИ ТА ЧЕРГАМИ 

  Ложковський, А.Г.; Ложковский, А.Г.; Lozhkovskyi, A.G.; Удут, Т.І.; Удут, Т.И.; Udut, T.I.; Удут, Я.І.; Удут, Я.И.; Udut, Ya.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Досліджено математичну модель і методи розрахунку характеристик якості обслуговування в мультисервісної мережі зв'язку. Для мультисервісного трафіку інтервал часу між заявками описується гиперекспонентним розподілом і тому ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗА РІЗНИХ МОДЕЛЕЙ ТРАФІКА МЕРЕЖ ЗВ’ЯЗКУ 

  Старжинський, С.С.; Старжинский, С.С.; Starzhynskyi, S.S.; Ложковський, А.Г.; Ложковский, А.Г.; Lozhkovskyi, A.G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Одним із найважливіших наукових напрямом в дослідженнях телекомунікаційних мереж є оцінка якості обслуговування трафіка. В магістерській роботі досліджено вплив різних моделей та параметрів трафіка на якість обслуговування.
 • ОЦІНКА ХАРАКТЕРИСТИК ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ САМОПОДІБНОГО ТРАФІКА 

  Лєвєнберг, Є.В.; Левенберг, Е.В.; Lievienberh, Ye.V.; Снісаренко, О.А.; Снисаренко, О.А.; Snisarenko, О.А.; Ложковський, А.Г.; Ложковский, А.Г.; Lozhkovskyi, A.G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Досліджено методи розрахунку характеристик QoS в одноканальних системах з самоподібним трафіком. Показано, що для розрахунку характеристик якості обслуговування слід враховувати не коефіцієнт самоподібності Херста, а ...
 • ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЯКОСТІ QOS ТРАФІКУ ТМЗК ЗА ДОПОМОГОЮ АПРОКСИМАЦІЇ ВЕЙВЛЕТ-ФУНКЦІЄЮ ХААРА 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Омельченко, О.П.; Омельченко, О.П.; Omelchenko, O.P.; Зубенко, М.Г.; Зубенко, М.Г.; Zubenko, M.G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Розглянуто статистичні дані щодо параметрів навантаження на телефонній мережі загального користування м. Одеси. Запропоновано використання апроксимації за допомогою вейвлет-функції Хаара для цих статистичних даних. Проведено ...
 • ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕРЕЖ З МАТРИЧНОЮ КОМУТАЦІЄЮ 

  Мутовіна, Г.О.; Мутовина, Г.О.; Mutovina, G.O.; Шмельова, Т.Р.; Шмелёва, Т.Р.; Shmeleva, T.R. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  В роботі розкрито, поняття комутації, її види та застосування. Розглянуто один із найпоширеніших видів комутації – матричну комутацію. Визначили переваги, недоліки та області її використання. Аналізували виробників матричних ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ТРАФІКА В МЕРЕЖАХ ЗВ'ЯЗКУ З ПАКЕТНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ ПЕРЕДАВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ 

  Лєвєнберг, Є.В.; Левенберг, Е.В.; Lievienberh, Ye.V.; Мальчик, А.В.; Мальчик, А.В.; Malchyk, A.V.; Ложковський, А.Г.; Ложковский, А.Г.; Lozhkovskyi, A.G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  У пакетних мережах зв'язку потоки пакетів формуються множиною джерел вимог на надавані мережею послуги і мережних додатків, що забезпечують послуги передачі відео, даних, мови й ін. Для оцінки якості обслуговування пакетного ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДНОВЛЕННЯ РІЗНОМАНІТНИХ ВИДІВ СИГНАЛІВ 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Корчевний, А.О.; Корчевный, А.О.; Korchevnyi, А.О. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Розглядається відновлення різних видів сигналів (сигнали IoT телеметрії, сигнали IoT відеозображень). Розглядаються ці сигнали і їх відновлення за допомогою ряду Котельникова, сплайн і вейвлет-функції.
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК СИГНАЛЬНОГО ТРАФІКУ КОНВЕРГЕНТНОЇ ПЛАТФОРМИ НАДАННЯ ПОСЛУГ IMS 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Кобец, Д.С.; Кобец, Д.С.; Kobets, D.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Розглядається задача дослідження характеристик якості сигнального трафіку конвергентної платформи IMS. Рішення поставленої задачі буде виконано за допомогою контурного тензорного методу, який дозволяє об'єднати в одному ...

View more