Collections in this community

Recent Submissions

 • ІНТЕГРАЦІЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ПОТРЕБАМИ У СИСТЕМУ ОСВІТИ: ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД 

  Шиліна, Н.Є.; Шилина, Н.Е.; Shilina, N.Ye. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  В останні роки в зарубіжній та вітчизняній психології і педагогіці актуальною стає проблема надання своєчасної комплексної психолого-педагогічної допомоги дітям з обмеженими можливостями, тобто предметом пильної уваги усіх ...
 • ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

  Пальчинська, М.В.; Пальчинская, М.В.; Palchynska, М.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  В роботі проаналізовано сучасний стан інклюзивної освіти в Україні та досліджено перспективи розвитку інклюзивного освітнього простору, як процесу реалізації спеціальних освітніх програм, послуг та інформаційно-освітньої ...
 • КОНВЕНЦІОНАЛЬНІСЬ СУЧАСНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН У ПРОСТОРІ ПРАКТИКИ ТА ІДЕАЛУ 

  Ворніков, В.І.; Ворников, В.И.; Vornikov, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Розкривається положення, що комунікація являє собою універсальну форму конвенціональної соціальності, яка змінюється в історичному контексті. Виявляється, що соціальні відносини будуються на символічному - «ідеальному ...
 • ТРАДИЦІЙНІ І СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО СОЦІАЛЬНУ КОНВЕНЦІОНАЛЬНІСТЬ 

  Ворніков, В.І.; Ворников, В.И.; Vornikov, V.I. (Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, 2013)
  В статті проводиться соціально – філософський аналіз традиційних і сучасних теорій про конвенціональність в суспільстві. Виявляються та розкриваються особливості уявлень про соціальну конвенціональність в аспекті поняття ...
 • КОНВЕНЦІОНАЛЬНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ: ОСОБИСТІСНИЙ АСПЕКТ 

  Ворніков, В.І.; Ворников, В.И.; Vornikov, V.I. (Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, 2013)
  В даній статті зроблено спробу відтворити уяву про соціальний інститут як регламентуючу соціальну структуру життєдіяльності. На засадах діяльнісного підходу проаналізована образна сутність взаємовідносин в суспільстві. ...
 • «ДЕВІАЦІЯ» ЯК МОДУС ПЕРЕХОДУ ДО «НОВОГО» 

  Богаченко, В.В.; Богаченко, В.В.; Bohachenko, V.V. (Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, Всеукраїнська громадська огранізація "Українська академія наук", 2016)
  Мета статті – у сучасному теоретичному полі соціальної філософії розглянути девіацію як невід’ємну та атрибутивну ланку переходу до «нового» в соціокультурному вимірі людства. В статті порівнюються ключові концепції девіації ...
 • ДЕВИАЦИЯ И МАРГИНАЛИЗАЦИЯ КАК НЕЛИНЕЙНЫЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ИНВАРИАНТЫ ПРОЦЕССА САМОИДЕНТИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 

  Богаченко, В.В.; Богаченко, В.В.; Bohachenko, V.V. (Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, 2014)
  В статье исследуется девиация и маргинализация как инварианты самоидентификации субъекта социального действия в нелинейном поликультурном современном социуме. В социосинергетическом аспекте дается определение девиантного ...
 • ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

  Богаченко, В.В.; Богаченко, В.В.; Bohachenko, V.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
  В современном стремительно развивающемся информационном обществе человеку, как личности становится все тяжелее себя идентифицировать, четко определить свои ценностные ориентации, определить четкие рамки своих моральных ...
 • ПРОБЛЕМА МОТИВАЦИИ В АСПЕКТЕ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

  Шиліна, Н.Є.; Шилина, Н.Е.; Shilina, N.Ye. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012)
  Тезисы посвящены проблеме мотивации обучения в процессе применения информационных технологий обучения. Раскрыт принцип стимулирования и мотивации положительного отношения обучающихся к обучения, показана их роль в учебном ...
 • КОНВЕНЦИОНАЛЬНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ: ИНТЕРСУБЪЕКТИВНЫЙ И СУБЪЕКТИВНЫЙ СМЫСЛОВОЙ КОНТЕКСТ 

  Ворніков, В.І.; Ворников, В.И.; Vornikov, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012)
  Исследование посвящено раскрытию представлений о конвенциональности в обществе, где интерсубъективный и субъективный смысловой контекст проясняет определенные его характеристики, подходы к его осмыслению.
 • О КОНВЕНЦИОНАЛЬНОСТИ “НООСФЕРНОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА“ 

  Ворніков, В.І.; Ворников, В.И.; Vornikov, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  Обращение к учению В. И. Вернадского и, в частности к его пониманию ноосферы, в наши дни совершенно не случайно. Великий гуманист эпохи В. И. Вернадский свое внимание направил прежде всего на человека и человеческие отношения ...
 • СОГЛАСИЕ КАК СПОСОБ КОНВЕНЦИОНАЛЬНОСТИ И САМООРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 

  Ворніков, В.І.; Ворников, В.И.; Vornikov, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Социальное согласие является одной из наиболее актуальных проблем для исторического и современного общества. Социальное согласие определяет динамику становления и развития общества, его целостность. Самоорганизация общества ...
 • АДАПТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА ИНТЕРСУБЪЕКТИВНОГО ПРОСТРАНСТВА 

  Богаченко, В.В.; Богаченко, В.В.; Bohachenko, V.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  В структуре современного философско-психологического знания проблема интерсубъективности исследуется с различных точек зрения: ее гносеологических аспектов; вопросов коммуникативности субъекта и социума; вариантов ...
 • ПРОБЛЕМА ЦЕЛОСТНОСТИ ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ РАЗВИВАЮЩЕМСЯ ПРОСТРАНСТВЕ 

  Шиліна, Н.Є.; Шилина, Н.Е.; Shilina, N.E. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Эпоха глобальной информатизации, революции в области коммуникаций оказывает значительное влияние на трансформационные процессы всех социальных сфер жизни. Она достигла таких масштабов, что потребовались значительные ...
 • КОНВЕНЦИОНАЛЬНОСТЬ ПРОСТРАНСТВА СОЦИАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

  Ворніков, В.І.; Ворников, В.И.; Vornikov, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  В XXI столетии социально – информационное человечество все более подходит к формированию оснований для становления общества, в котором особое значение имеют новые формы коммуникации, основанные на конвенциональных принципах. ...
 • ЧЕЛОВЕК, ТВОРЯЩИЙ БУДУЩЕЕ: ПРОБЛЕМА ТОЧКИ СБОРКИ СОЗНАНИЯ 

  Шилина, Н.Е.; Шиліна, Н.Є.; Shilina, N.Ye. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  Прежде, чем говорить о сознании современного человека, следует обозначить, что представляет собой сознание как таковое. Сознание – это совершенно новый механизм адаптации, возникший в ходе многовековой эволюции и имеющий ...
 • САМООРГАНИЗУЮЩЕЕСЯ ОБЩЕСТВО КАК КОНВЕНЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕКСТ: ОПЫТ ПОСТМОДЕРНИСТСКОЙ РЕФЛЕКСИИ 

  Ворников, В.И.; Ворніков, В.І. («Проблемы науки», Москва, 2017)
  Статья посвящена проблеме преобразования традиционных представлений о взаимоотношениях в самоорганизующемся обществе на основании постмодернистского понимания конвенциональности как символического Текста. Предложенная ...
 • КОНВЕНЦИОНАЛЬНОСТЬ В ОПЫТЕ СОЦИАЛЬНО–ФИЛОСОФСКОГО ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

  Ворников, В.И.; Vornikov, V.I. («Проблемы науки», Москва, 2017)
  Статья посвящена проблеме исследования конвенциональности, что вызвано существующими противоречиями представлений о конвенции и конвенциональности, отсутствием концептуально-теоретических их обоснований и с тем, что получили ...
 • КОНВЕНЦИОНАЛЬНОСТЬ ПРОСТРАНСТВА САМООРГАНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

  Ворников, В.И.; Vornikov, V.I. («Проблемы науки», Москва, 2017)
  В статье самоорганизация современного общества раскрывается в контексте принципов конвенциональности. Выявляется, что конвенциональность пространства самоорганизующегося общества обеспечивается конвенциями нового символического ...
 • СОЦИАЛЬНАЯ МНОГОМЕРНОСТЬ КОНВЕНЦИОНАЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

  Ворников, В.И.; Vornikov, V.I. («Проблемы науки», Москва, 2017)
  В статье рассматриваются понятие «многомерность» и представление о социальной многомерности. Раскрываются основы конвенциональности в современном обществе и основания социальной многомерности конвенциональности. Методологический ...

View more