Collections in this community

 • Статьи

  Статьи з телекомунікаційних систем та мереж, антен та пристроїв мікрохвильової техніки, радіотехнічних пристроїв та засобів телекомунікацій, радіотехнічних та телевізійних систем, оптоелектронних систем, твердотільної ...

Recent Submissions

 • ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ПРОЦЕССА ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

  Кузнєцова, М.А.; Кузнецова, М.А.; Kuznetsova, M.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  Анализируется общий вектор мирового развития XXI столетия, который определяется процессами глокализации и локализации, получивший отражение в понятии глобализации.
 • СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

  Кузнєцова, М.А.; Кузнецова, М.А.; Kuznetsova, M.A.; Ільчишина, В.В; Ильчишина, В.В.; Ilchyshyna, V.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  В останні роки Україні посилився інтерес до вивчення проблем і перспектив розвитку малих підприємств і до аналізу тенденцій змін у даному секторі економіки у зв‘язку з внесенням змін до законодавства (особливо податкового), ...
 • ПОСТРОЕНИЕ НА ПРОЕКТНОЙ ОСНОВЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

  Буріменко, Ю.І.; Бурименко, Ю.И.; Burimenko, Yu.I.; Бузиновський, Б.П.; Бузиновский, Б.П.; Buzynovskyi, B.P.; Вороная, Н.Ю.; Ворона, Н.Ю.; Vorona, N.Yu. (Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», 2003)
  Центральной проблемой для любой социально-экономической системы является проблема достижения устойчивого экономического роста и на его основе обеспечение устойчивого роста благосостояния её граждан. Следует отметить, что ...
 • УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ЛИЗИНГА 

  Щуровська, А.Ю.; Щуровская, А.Ю.; Shchurovska, A.Yu.; Пляцек, О.І.; Пляцек, О.И.; Pliatsek, О.І. («Бял ГРАД-БГ» ООД, 2012)
  Лизинговая деятельность – сложное социально-экономическое явление, которое выполняет ряд важнейших задач по формированию и развитию основных отраслей эконоики страны, способствует активизации инвестиционных процессов и ...
 • СУЧАСНИЙ СТАН КОНКУРЕНЦІЇ В ГАЛУЗІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ В УКРАЇНІ 

  Щуровська, А.Ю.; Щуровская, А.Ю.; Shchurovska, A.Yu.; Шиман, О.І.; Шиман, О.І.; Shyman, O.I. (Education and Science, 2013)
  Телекомунікаційна сфера в Україні стрімко розвивається, ринок знаходиться на стадії свого насичення, споживач стає все більш вибагливим, швидкість змін вражаюча. Функціонуючи в умовах жорсткої конкуренції, що постійно ...
 • НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

  Шумський, А.В.; Шумский, А.В.; Shumskyi, A.V.; Щуровська, А.Ю.; Щуровская, А.Ю.; Shchurovska, A.Yu. (Education and science, 2013)
  Сфера телекомунікацій є однією з важливих складових інфраструктури національної економіки. У сучасних умовах господарювання забезпечення сталого розвитку телекомунікацій є найважливішою передумовою у розбудові конкурентн ...
 • ЕВОЛЮЦІЯ МЕРЕЖІ ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛІННЯ НА БАЗІ ТЕХНОЛОГІЇ LTE 

  Білаш, І.М.; Билаш, И.М.; Bilash, I.M.; Щуровська, А.Ю.; Щуровская, А.Ю.; Shchurovska, A.Yu. (Education and science, 2014)
  Сьогодні ринок телекомунікаційних послуг стрімко розвивається. Оператори мобільного зв’язку мають пильно слідкувати за змінюваними тенденціями ринку та своєчасно реагувати на них для того, щоб зберегти свої позиції та ...
 • ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ СКОРИНГОВИХ СИСТЕМ У БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

  Щуровська, А.Ю.; Щуровская, А.Ю.; Shchurovska, A.Yu.; Мураткова, О.В.; Мураткова, О.В.; Muratkova, O.V. (Education and Science, 2012)
  У нинішній час банківська сфера є невід’ємною частиною економіки. Розвиток та модернізація банківського сектору економіки, розширення асортименту банківських послуг, удосконалення фінансового законодавства, збільшення ...
 • КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

  Щуровська, А.Ю.; Щуровская, А.Ю.; Shchurovska, A.Yu.; Унтилов, А.М.; Унтилов, А.М.; Untylov, А.М. (Nauka і studia, 2010)
  В современных условиях динамично развивающихся экономических, социальных, общественно-политических, технологических процессов коммерческое предприятие должно обеспечивать себе стабильное положение и авторитет на рынке, ...
 • ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В ПОШТОВОМУ ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ 

  Щуровська, А.Ю.; Щуровская, А.Ю.; Shchurovska, A.Yu.; Данчук, Ю.С.; Данчук, Ю.С.; Danchuk, Yu.S. (Nauka і studia, 2014)
  Державне підприємство поштового зв’язку УДППЗ «Укрпошта» постійно працює в напрямі розширення сфери надання послуг, з метою підвищення ефективності своєї роботи та задоволення попиту споживачів. На ринку поштових послуг ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ СФЕРИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ І НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА РОЗРОБКА БАГАТОФАКТОРНОЇ МОДЕЛІ ЇХ РОЗВИТКУ 

  Щуровська, А.Ю.; Щуровская, А.Ю.; Shchurovska, A.Yu. (ПДАБА, Дніпро, 2017)
  Стаття спрямована на визначення моделей розвитку телекомунікацій як інтегрованої галузі економіки, кореляційних зв'язків з економічним зростанням, конвергенції комунікацій та інформатики та їх наслідків, моделей споживання ...
 • ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ 

  Щуровська, А.Ю.; Щуровская, А.Ю.; Shchurovska, A.Yu.; Стецюк, О.П.; Стецюк, О.П.; Stetsiuk, O.P. (Одеський державний економічний університет, 2008)
  В умовах економічного зростання, збільшення доходів населення, підвищення його платоспроможного попиту діяльність банків стає дедалі більшою мірою соціально орієнтованою, спрямованою на надання послуг населенню, зокрема – ...
 • METHODICAL APPROACH TO THE INTERGRATED ASSESSMENT OF THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF THE INNOVATION ENVIRONMENT IN A STRATEGICALLY ORIENTED ECONOMY 

  Щуровська, А.Ю.; Щуровская, А.Ю.; Shchurovska, A.Yu.; Іванцова, О.І.; Иванцова, О.И.; Ivantsova, O.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  The article proposes a methodical approach to the complex assessment of the level of development of an innovative envoroment focused on the achievement of the goals of balanced strategic development, allows to take into ...
 • МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЗВ’ЯЗКУ 

  Щуровська, А.Ю.; Щуровская, А.Ю.; Shchurovska, A.Yu.; Корся, А.А.; Корся, А.А.; Korsia, А.А. (Nauka і studia, 2013)
  Всесвітня телекомунікаційна інфраструктура є визначальним фактором розвитку інформаційної економіки, як на національному, так і міжнародному рівні, оскільки за допомогою сфери зв’язку здійснюється переважна більшість ...
 • ПЛАНИРОВАНИЕ РЫНОЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

  Щуровська, А.Ю.; Щуровская, А.Ю.; Shchurovska, A.Yu. (Дніпропетровський національний університет, 2008)
  Исследованы факторы, которые влияют на рыночный потенциал операторов почтовой связи путём корреляционно-регрессионного анализа. Построены эконометрические модели планирования рыночного потенциала операторов почтовой связи ...
 • ПРЕИМУЩЕСТВА ФОРСАЙТА И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ВНЕДРЕНИЯ В УКРАИНЕ 

  Кузнєцова, М.А.; Кузнецова, М.А.; Kuznetsova, M.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Проанализирована сущность форсайта. Исследованы преимущества его применения для выявления стратегических научных направлений и технологий, способствующих достижению целей развития общества знаний.
 • ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ПРОЦЕСІВ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАНЬ НА СВІТОВОМУ ТА УКРАЇНСЬКОМУ ІКТ-РИНКАХ 

  Балан, В.І.; Балан, В.И.; Balan, V.I.; Калінчак, О.В.; Калинчак, О.В.; Kalinchak, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  У статті розглянуто теоретичні аспекти й особливості угод злиття та поглинання, названі основні мотиви злиття та поглинання, проведено аналіз динаміки та сучасного стану ринку злиття та поглинання (ЗіП) в сфері ІКТ, визначено ...
 • АКТУАРНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЯК ФАКТОР ПОПЕРЕДЖЕННЯ АБО ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ 

  Цуманець, Ю.О.; Цуманец, Ю.О.; Tsumanets, Yu.O.; Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  В роботі розглянуто проблему актуарної діяльності в Україні та актуальність актуарної науки в умовах ринкової економіки. Акцентовано увагу на необхідності прийняття окремого законопроекту, що легалізував би діяльність ...
 • ДИРЕКТ-МАРКЕТИНГ КАК СОВРЕМЕННЫЙ МЕХАНИЗМ ПРОДВИЖЕНИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ 

  Кузнєцова, М.А.; Кузнецова, М.А.; Kuznetsova, M.A.; Гарбузова, І.; Гарбузова, И.; Harbuzova, І. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  Исследуются перспективы и особенности использования принципов прямого маркетинга в процессе продвижения телекоммуникационных услуг. Рассматривается необходимость привлечения социальных сетей для формирования устойчивых ...
 • БЕНЧМАРКІНГ ЯК ФОРМА МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

  Калінчак, О.В.; Калинчак, О.В.; Kalinchak, O.V.; Радомська, С.М.; Радомская, С.М.; Radomska, S.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Процес маркетингового планування, який встановлює стратегічне направлення розвитку компаній з важливою сферою для якої бенчмаркінг має вирішальне значення. Цілі та керуючі принципи, які залежать від місії підприємства, ...

View more