Now showing items 1-20 of 100

  • СКЛАДОВІ CОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЗВ’ЯЗКУ 

   Коваленко, Т.Л.; Kovalenko, T.L. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
   В дисертаційній роботі обґрунтувано теоретичні і практичні засади визначення складових соціально-економічної мотивації персоналу підприємства зв’язку до високопродуктивної праці та оцінки її ефективності.Досліджено ...
  • СИСТЕМНАЯ СТРУКТУРА МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   Стрий, Л.А.; Стрій, Л.О.; Striy, L.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 1998)
   Рассматривается проблема анализа эффективности маркетинговой деятельности. Обосновано применение для этой цели методов системного подхода. Маркетинговая деятельность представлена как система, состоящая из нескольких ...
  • СИСТЕМНАЯ МОДЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АППАРАТУРЫ И ОБОРУДОВАНИЯ СВЯЗИ 

   Стрий, Л.А.; Голубев, А.К.; Стрій, Л.О.; Голубев, А.К.; Striy, L.A.; Golubev, A.K. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 1998)
   Предлагается для оценки экономической эффективности технического обслуживания аппаратуры и оборудования связи, построение и исследование системной модели. Предложенная системная модель учитывает особенности эксплуатации ...
  • ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОЙ ПАРАДИГМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

   Стрий, Л.А.; Захарченко, Л.А.; Голубев, А.К.; Стрій, Л.О.; Захарченко, Л.А.; Голубєв, А.К.; Striy, L.A.; Zakharchenko, L.A.; Golubev, A.K. (Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, 2016)
   В статье излагается и обосновывается мнение авторов о целесообразности разработки новой парадигмы управления в глобальной экономике. В соответствии с теорией Томаса Куна об этапах развития науки, уточнено понятие ...
  • ОБОСНОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В УКРАИНЕ 

   Сакун, А.А.; Тардаскина, Т.Н.; Васильева, Ю.В.; Сакун, Г.О.; Тардаскіна, Т.М.; Васільева, Ю.В.; Sakun, A.A.; Tardaskina, T.N.; Vasileva, Yu.V. (Мукачівський державний університет, 2017)
   В статье освещены вопросы маркетинговой стратегии страховой организации, включающие различные методы и подходы к определению эффективности маркетинговой стратегии страховой компании; совершен- ствование комплекса ...
  • МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕСПЕЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗВ’ЯЗКУ 

   Озарко, К.С.; Челомбитько, В.В.; Видра, Н.І.; Озарко, Е.С.; Челомбитько, В.В.; Видра, Н.И.; Ozarko, E.S.; Chelombitko, V.V.; Vudro, N.I. (Харків, 2014)
   Мета статті полягає у формулюванні можливих оптимальних напрямків маркетингової складової діяльності підприємства зв’язку як суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності. Проведено аналіз сучасних тенденцій, що мають місце на ...
  • ВИЗНАЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ УДППЗ "УКРПОШТА" В УМОВАХ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ РИНКУ ПОСЛУГ ПОШТОВОГО ЗВ"ЯЗКУ 

   Тардаскина, Т.Н.; Станкевич, И.В.; Бондаренко, Е.М.; Тардаскіна, Т.М.; Станкевич, І.В.; Бондаренко, О.М.; Tardaskina, T.N.; Stankevich, I.V.; Bondarenko, E.M. (Харків, 2016)
   Мета статті полягає в обґрунтуванні маркетингової стратегії розвитку УДППЗ «Укрпошта» на основі аналізу існуючих маркетингових конку-рентних стратегій розвитку підприємств та доцільності їх застосування в умовах лібералізації ...
  • РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА РЫНКЕ УСЛУГ СВЯЗИ УКРАИНЫ 

   Стрий, Л.А.; Голубев, А.К.; Сакун, А.А.; Стрій, Л.О.; Голубєв, А.К.; Сакун, А.О.; Striy, L.A.; Golubev, A.K.; Sakun, A.A. (Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. Одеса, 2016)
   В статье изложены некоторые резуль- таты исследований развития конкурент- ной среды на рынке услуг связи Украины за период 2000–2015 гг. путем расчета индекса Н (Харфиндела-Хиршмана). Рас- четы произведены для 2000, ...
  • ІДЕНТИФИКАЦІЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 

   Станкевич, И.В.; Станкевич, І.В.; Stankevich, I.V. (Полтавський національний технічний університет, 2017)
   Метою статті є забезпечення дієвості реалізації цілей управління освітньою організацію шляхом ідентифікації бізнес-процесів системи управління якістю освітньої організації та обґрунтування вибору мови та діаграм їх ...
  • МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ЗВʼЯЗКУ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕРЕДОВИЩА 

   Пинчук, Т.А.; Пінчук, Т.А.; Pinchuk, T.A. (Тернопільский національний єкономичний унівеситет, 2017)
   У статті досліджено методичні підходи до формування програм розвитку підприємства зв’язку в умовах нестабільного підприємницького середовища. Наведено план, дерево цілей та оцінку програми розвитку підприємства зв’язку, ...
  • ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧНІ СКЛАДОВІ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ ОПЕРАТОРА 

   Пинчук, Т.А.; Пінчук, Т.А.; Pinchuk, T.A. (Харків, 2017)
   Економічні та соціально-психологічні складові ефективності програм розвитку оператора Мета статті полягає у визначенні та обґрунтуванні практичних рекомендацій щодо сумарної оцінки економічної та соціально-психологічної ...
  • ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ОПЕРАТОРА 

   Захарченко, Л.А.; Zakharchenko, L.A. (Украінський державний університет залізничного транспорту, 2014)
   У статті оцінено стан та основні завдання розвитку корпоративного управління на підприємстві. Оскільки, внаслідок монополізації ринку телекомунікацій, сучасний стан та перспективи розвитку є ідентичними для всіх операторів, ...
  • ОЦІНКА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗВ’ЯЗКУ 

   Височанська, О.М.; Опотяк, Ю.В.; Височанская, О.М.; Опотяк, Ю.В.; Vysochanska, O.M.; Opotyak, Yu.V. (Міжнародний гуманітарний університет, 2016)
   У статті висвітлено особливості інфор- маційно-комунікаційної взаємодії між структурними підрозділами підприємств зв’язку. Окреслено шляхи удосконалення комунікативного процесу між струк- турними підрозділами підприємства ...
  • ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТМЗК 

   Тардаскин, М.Ф.; Кононович, В.Г.; Тардаскина, Т.Н.; Тардаскін, М.Ф.; Кононович, В.Г.; Тардаскіна, Т.М.; Tardaskin, M.F.; Kononovich, V.G.; Tardaskina, T.N. (Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ, 2006)
   В галузі телекомунікацій виник певний розрив між законодавчою і нормативно-методичною базою, що має підтримувати інформаційну безпеку ТМЗК. Пропонована стаття має на меті усунути цей розрив і подати основні положення системи ...
  • МАРКЕТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 

   Стрий, Л.А.; Мамедов, М.А.; Рустамов, О.М.; Стрій, Л.О.; Мамедов, М.А.; Рустамов, О.М.; Striy, L.A.; Mamedov, M.A.; Rustamov, O.M. (Saarbrucken, Deutschland, 2015)
   Монография содержит результаты научных исследований, отражающие изменения концепций и видов маркетинговой деятельности предприятий инфокоммуникаций, которые произошли в последние годы и еще не нашли должного отражения в ...
  • УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ КАНАЛІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ПІДПРИЕМСТВА 

   Князєва, О.А.; Калугіна, Н.А.; Князева, Е.А.; Калугина, Н.А.; Knyazeva, E.A.; Kalugina, N.A. (Держ.унів-т інформ.-коммун. Технологій. Київ., 2015)
   Наведено чинники, яки зумовлюють необхідність переходу телекомунікаційного підприємства до нових форм маркетингових комунікаційних каналів. Приведены факторы, которые обусловливают необходимость перехода телекоммуникационного ...
  • ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ-СТАРТАПІВ В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ 

   Терешко, Ю.В.; Тардаскіна, Т.М.; Богатирьова, Л.Д. (ВНЗ «Національна академія управління», 2015)
   У статті розглянуто тенденції розвитку українських Інтернет-бізнес-проектів (стартапів) у глобальній інформаційній мережі. Запропоновано авторське уточнене визначення поняття «стартап». Проаналізовано Інтернет-ринок ...
  • ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД ДО МЕНЕДЖМЕНТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

   Воробієнко, П.П.; Станкевич, І.В.; Воробиенко, П.П.; Станкевич, И.В.; Vorobienko, P.P.; Stankevich, I.V. (издательский дом "ИНЖЕК", Харьков, 2016)
   Метою статті є обґрунтування доцільності менеджменту вищої освіти за цільовим підходом із визначенням конкретних цілей вищої освіти на основі узагальнення існуючих наукових напрацювань. Авторами наголошено на тому, що ...
  • ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ НА ШЛЯХУ ДО ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА: ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ 

   Астаніна, Ю.; Станкевич, І.В.; Астанина, Ю.; Станкевич, И.В.; Astaniya, Yu.; Stankevich, I.V. (Київ, 2014)
   Стаття присвячена дослідженню теденції розвиткусвітового ринку телекомунікацій на основі аналізу та прогнозування статистичних даних.
  • СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ <<ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ>> В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ 

   Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevich, I.V. (Інститут трансформації суспільства, Київ, 2015)
   У статті порушено проблему внесення термінологічної ясності в освітньому просторі, зокрема у законодавстві про вищу освіту України в сучасних умовах розвитку. З огляду на це ав тором статті було досліджено, проаналізовано ...