Now showing items 1-20 of 100

  • АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ДО РИНКУ ПРАЦІ 

   Бондаренко, О.М.; Тардаскіна, Т.М.; Бондаренко, Е.М.; Тардаскина, Т.Н.; Bondarenko, E.M.; Tardaskina, T.N. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
   У статті розглядаються процеси адаптації майбутніх фахівців, менеджерів та економістів зв’язку до вимог сучасного ринку праці. На прикладі випускників Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту Одеської ...
  • АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ПІДХОДІВ ТА МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ 

   Тигарева, В.А.; Станкевич, І.В.; Тигарева, В.А.; Станкевич, И.В.; Tigareva, V.A.; Stankevich, I.V. (КрНУ ім. М.Остроградського, 2016)
   Проаналізовано підходи та методи якісного та кількісного аналізу бізнес-процесів, визначено їх переваги та недоліки при застосуванні в оцінюванні бізнес-процесів підприємств та організацій різних сфер діяльності. Ав-торами ...
  • ВИЗНАЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ УДППЗ "УКРПОШТА" В УМОВАХ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ РИНКУ ПОСЛУГ ПОШТОВОГО ЗВ"ЯЗКУ 

   Тардаскина, Т.Н.; Станкевич, И.В.; Бондаренко, Е.М.; Тардаскіна, Т.М.; Станкевич, І.В.; Бондаренко, О.М.; Tardaskina, T.N.; Stankevich, I.V.; Bondarenko, E.M. (Харків, 2016)
   Мета статті полягає в обґрунтуванні маркетингової стратегії розвитку УДППЗ «Укрпошта» на основі аналізу існуючих маркетингових конку-рентних стратегій розвитку підприємств та доцільності їх застосування в умовах лібералізації ...
  • ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАРКЕТИНГА ПРЕДПРИЯТИЙ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ 

   Стрий, Л.А.; Стрій, Л.О.; Striy, L.A. (ОНМУ, 2002)
   Рассмотрены некоторые аспекты проблемы внедрения в маркетинговую практику новейших достижений в области информации и связи: компьютерных сетей Интернет, Интранет, Экстранет; мобильной связи; IP телефонии, связанные в ...
  • ВЫБОР ЦЕЛЕЙ СИСТЕМЫ МАРКЕТИНГА ПРЕДПРИЯТИЯ 

   Стрий, Л.А.; Стрій, Л.О.; Striy, L.A. (Институт (Центр) комплексных транспортных проблем, 2001)
   В статье рассмотрена эволюция взглядов на цели маркетинга, построен целевой компонент современного маркетингового управления. У статті розглянута еволюція поглядів на меті маркетингу, побудований цільовий компонент ...
  • ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ НА РЫНКАХ СВЯЗИ 

   Стрий, Л.А.; Голубев, А.К.; Толкачева, Г.В.; Стрій, Л.О.; Голубєв, А.К.; Толкачева, Г.В.; Striy, L.A.; Golubev, A.K.; Tolkacheva, G.V. (ІПРЕЕД НАН України, 2005)
   Рассмотрены факторы, которые содействуют развитию глобализационных процессов на рынках услуг связи. Проанализированы основные направления глобализации. Показано, что Украина может иметь выгоду от участия в глобализационных ...
  • ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОЙ ПАРАДИГМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

   Стрий, Л.А.; Захарченко, Л.А.; Голубев, А.К.; Стрій, Л.О.; Захарченко, Л.А.; Голубєв, А.К.; Striy, L.A.; Zakharchenko, L.A.; Golubev, A.K. (Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, 2016)
   В статье излагается и обосновывается мнение авторов о целесообразности разработки новой парадигмы управления в глобальной экономике. В соответствии с теорией Томаса Куна об этапах развития науки, уточнено понятие ...
  • ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧНІ СКЛАДОВІ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ ОПЕРАТОРА 

   Пинчук, Т.А.; Пінчук, Т.А.; Pinchuk, T.A. (Харків, 2017)
   Економічні та соціально-психологічні складові ефективності програм розвитку оператора Мета статті полягає у визначенні та обґрунтуванні практичних рекомендацій щодо сумарної оцінки економічної та соціально-психологічної ...
  • ЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МАРКЕТИНГУ 

   Стрій, Л.О.; Стрий, Л.А.; Striy, L.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2000)
   Одним із цікавих і економічних вчень сьогодні, що швидко розвивається, є маркетинг. Це і наука, і система управління, і практичні рекомендації підприємцям про мистецтво процвітання на ринку, і нова філософія бізнесу. ...
  • ИННОВАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ РЫНКА ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ 

   Захарченко, Л.А.; Голубев, А.К.; Стрий, Л.А.; Захарченко, Л.А.; Голубєв, А.К.; Стрій, Л.О.; Zakharchenko, L.A.; Golubev, A.K.; Striy, L.A. (Научный вестник, 2013)
   В статье предложено возможное решение задачи разработки и реализации инновационной стратегии предприятия, которое учитывает современное состояние рынков инфокоммуникационных услуг. Обосновано, что решение этой задачи ...
  • ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ СВЯЗИ УКРАИНЫ 

   Стрий, Л.А.; Захарченко, Л.А.; Голубев, А.К.; Стрій, Л.О.; Захарченко, Л.О.; Голубєв, А.К.; Striy, L.A.; Zakharchenko, L.A.; Golubev, A.K. (ТГУ, 2014)
   В статье выполнен анализ и систематизация интернет- ресурсов информационного обеспечения экономической деятельности предприятий связи Украины. Предложено выделить три группы интернет- ресурсов: международные, национальные ...
  • КОМУНІКАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЗВ’ЯЗКУ В УМОВАХ ІНТЕРНЕТИЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

   Стрий, Л.А.; Сакун, А.А.; Сароян, Д.А.; Стрій, Л.О.; Сакун, А.О.; Сароян, Д.А.; Striy, L.A.; Sakun, A.A.; Saroyan, D.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
   Розглядаються деякі аспекти рішення наукової задачі адаптації комунікаційної діяльності підприємства зв'язку в умовах інтернетизації економіки: особливості і напрями розвитку комунікацій з використанням середовища Інтернет, ...
  • КОМУНІКАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЗВ’ЯЗКУ В УМОВАХ ІНТЕРНЕТИЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

   Стрий, Л.А.; Максимов, Е.С.; Рудая, Ю.А.; Стрій, Л.О.; Максимов, Е.С.; Руда, Ю.О.; Striy, L.A.; Maksimov, E.S.; Rudaya, Yu.A. (Одесса, 2015)
   Рассматриваются некоторые аспекты решения научной задачи адаптации инновационной политики предприятия инфокоммуникаций к условиям современного конкурентного рынка: условия современного конкурентного рынка, направление ...
  • КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ МАРКЕТИНГА ПРЕДПРИЯТИЯ СВЯЗИ 

   Стрий, Л.А.; Стрій, Л.О.; Striy, L.A. (ДНУ, 2002)
   В статье предложены концептуальные принципы подхода к решению проблемы разработки методологии оценки конкурентоспособности маркетинга предприятия связи как основного фактора, определяющего его успех на рынке, на базе ...
  • МАРКЕТИНГ ДЛЯ НЕЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

   Стрій, Л.О.; Стрий, Л.А.; Striy, L.A. (Одесса “АстроПринт”, 1998)
   В данной работе на базе анализа уже имеющихся изданий и системного подхода к изложению материала описаны основные идеи маркетинга применительно к практике отечественных предприятий в виде, понятном широкому кругу ...
  • МАРКЕТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 

   Стрий, Л.А.; Мамедов, М.А.; Рустамов, О.М.; Стрій, Л.О.; Мамедов, М.А.; Рустамов, О.М.; Striy, L.A.; Mamedov, M.A.; Rustamov, O.M. (Saarbrucken, Deutschland, 2015)
   Монография содержит результаты научных исследований, отражающие изменения концепций и видов маркетинговой деятельности предприятий инфокоммуникаций, которые произошли в последние годы и еще не нашли должного отражения в ...
  • МАРКЕТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ. СОВРЕМЕННЫЕ ВИДЫ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

   Стрий, Л.А.; Мамедов, М.А.; Рустамов, О.М.; Стрій, Л.О.; Мамедов, М.А.; Рустамов, О.М.; Striy, L.A.; Mamedov, M.A.; Rustamov, O.M. (LAP Lambert Academic, 2015)
   Монография содержит новые научные материалы, отражающие изменение концепций и содержания маркетинговой деятельности предприятий инфокоммуникаций, которые произошли в последнее время и еще не нашли должного отражения в ...
  • МАРКЕТИНГ ПІДПРИЄМСТВ ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ 

   Стрій, Л.О.; Мамедов, М.А.; Голубєв, А.К.; Рустамов, О.М.; Стрий, Л.А.; Мамедов, М.А.; Голубев, А.К.; Рустамов, О.М.; Striy, L.A.; Mamedov, M.A.; Golubev, A.K.; Rustamov, O.M. (Баку, АТУ, 2013)
   Монографія містить нові наукові матеріали, необхідні для вивчення і осмислення основних тенденцій сучасного розвитку ринку і маркетингу. Досліджено широке коло напрямків маркетингової діяльності підприємств зв'язку та ...
  • МАРКЕТИНГ ХХІ СТОЛІТТЯ ТЕНДЕНЦІЇ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

   Стрий, Л.А.; Стрій, Л.О.; Striy, L.A. (ІПРЕЕД НАН України, 2009)
   Брошура містить результати наукового дослідження, яке виконано автором, тенденцій розвитку концепцій маркетингу на початку ХХІ століття. Розглянуто еволюція маркетингу та його концепцій; нові виді маркетингу ХХІ століття: ...
  • МАРКЕТИНГ ХХІ СТОЛІТТЯ ТЕНДЕНЦІЇ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

   Стрий, Л.А.; Стрій, Л.О.; Striy, L.A. (ІПРЕЕД НАН України, 2009)
   Брошура містить результати наукового дослідження, яке виконано автором, тенденцій розвитку концепцій маркетингу на початку ХХІ століття. Розглянуто еволюція маркетингу та його концепцій; нові виді маркетингу ХХІ століття: ...