Now showing items 1-20 of 103

  • PROBLEMS OF INFRASTRUCTURE FUNCTIONING OF THE ELECTRONIC DIGITAL SIGNATURE IN UKRAINE 

   Kalugina, N.A.; Sakun, A.A.; Калугіна; Сакун, Г.О.; Калугина, Н.А.; Сакун, А.А. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
   One of the key aspects for forming the information society and universal access to network resources is information security as the most important condition of documents and information transmission by means of information ...
  • АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ДО РИНКУ ПРАЦІ 

   Бондаренко, О.М.; Тардаскіна, Т.М.; Бондаренко, Е.М.; Тардаскина, Т.Н.; Bondarenko, E.M.; Tardaskina, T.N. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
   У статті розглядаються процеси адаптації майбутніх фахівців, менеджерів та економістів зв’язку до вимог сучасного ринку праці. На прикладі випускників Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту Одеської ...
  • АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ПІДХОДІВ ТА МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ 

   Тигарева, В.А.; Станкевич, І.В.; Тигарева, В.А.; Станкевич, И.В.; Tigareva, V.A.; Stankevich, I.V. (КрНУ ім. М.Остроградського, 2016)
   Проаналізовано підходи та методи якісного та кількісного аналізу бізнес-процесів, визначено їх переваги та недоліки при застосуванні в оцінюванні бізнес-процесів підприємств та організацій різних сфер діяльності. Ав-торами ...
  • ВИЗНАЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ УДППЗ "УКРПОШТА" В УМОВАХ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ РИНКУ ПОСЛУГ ПОШТОВОГО ЗВ"ЯЗКУ 

   Тардаскина, Т.Н.; Станкевич, И.В.; Бондаренко, Е.М.; Тардаскіна, Т.М.; Станкевич, І.В.; Бондаренко, О.М.; Tardaskina, T.N.; Stankevich, I.V.; Bondarenko, E.M. (Харків, 2016)
   Мета статті полягає в обґрунтуванні маркетингової стратегії розвитку УДППЗ «Укрпошта» на основі аналізу існуючих маркетингових конку-рентних стратегій розвитку підприємств та доцільності їх застосування в умовах лібералізації ...
  • ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАРКЕТИНГА ПРЕДПРИЯТИЙ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ 

   Стрий, Л.А.; Стрій, Л.О.; Striy, L.A. (ОНМУ, 2002)
   Рассмотрены некоторые аспекты проблемы внедрения в маркетинговую практику новейших достижений в области информации и связи: компьютерных сетей Интернет, Интранет, Экстранет; мобильной связи; IP телефонии, связанные в ...
  • ВЫБОР ЦЕЛЕЙ СИСТЕМЫ МАРКЕТИНГА ПРЕДПРИЯТИЯ 

   Стрий, Л.А.; Стрій, Л.О.; Striy, L.A. (Институт (Центр) комплексных транспортных проблем, 2001)
   В статье рассмотрена эволюция взглядов на цели маркетинга, построен целевой компонент современного маркетингового управления. У статті розглянута еволюція поглядів на меті маркетингу, побудований цільовий компонент ...
  • ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ НА РЫНКАХ СВЯЗИ 

   Стрий, Л.А.; Голубев, А.К.; Толкачева, Г.В.; Стрій, Л.О.; Голубєв, А.К.; Толкачева, Г.В.; Striy, L.A.; Golubev, A.K.; Tolkacheva, G.V. (ІПРЕЕД НАН України, 2005)
   Рассмотрены факторы, которые содействуют развитию глобализационных процессов на рынках услуг связи. Проанализированы основные направления глобализации. Показано, что Украина может иметь выгоду от участия в глобализационных ...
  • ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОЙ ПАРАДИГМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

   Стрий, Л.А.; Захарченко, Л.А.; Голубев, А.К.; Стрій, Л.О.; Захарченко, Л.А.; Голубєв, А.К.; Striy, L.A.; Zakharchenko, L.A.; Golubev, A.K. (Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, 2016)
   В статье излагается и обосновывается мнение авторов о целесообразности разработки новой парадигмы управления в глобальной экономике. В соответствии с теорией Томаса Куна об этапах развития науки, уточнено понятие ...
  • ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧНІ СКЛАДОВІ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ ОПЕРАТОРА 

   Пинчук, Т.А.; Пінчук, Т.А.; Pinchuk, T.A. (Харків, 2017)
   Економічні та соціально-психологічні складові ефективності програм розвитку оператора Мета статті полягає у визначенні та обґрунтуванні практичних рекомендацій щодо сумарної оцінки економічної та соціально-психологічної ...
  • ЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МАРКЕТИНГУ 

   Стрій, Л.О.; Стрий, Л.А.; Striy, L.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2000)
   Одним із цікавих і економічних вчень сьогодні, що швидко розвивається, є маркетинг. Це і наука, і система управління, і практичні рекомендації підприємцям про мистецтво процвітання на ринку, і нова філософія бізнесу. ...
  • ЗАВИСИМОСТЬ УРОВНЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ОТ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СВЯЗИ 

   Захарченко, Л.А.; Спильная, Н.П.; Захарченко, Л.А.; Спільна, Н.П.; Zakharchenko, L.A.; Spilna, N.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 1999)
   Рассматриваются уравнения линейных и нелинейных регрессий для анализа рентабельности предприятий электросвязи и почтовой связи. Розглядаються рівняння лінійних та нелінійних регресій для аналізу рентабельності підприємств ...
  • ИННОВАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ РЫНКА ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ 

   Захарченко, Л.А.; Голубев, А.К.; Стрий, Л.А.; Захарченко, Л.А.; Голубєв, А.К.; Стрій, Л.О.; Zakharchenko, L.A.; Golubev, A.K.; Striy, L.A. (Научный вестник, 2013)
   В статье предложено возможное решение задачи разработки и реализации инновационной стратегии предприятия, которое учитывает современное состояние рынков инфокоммуникационных услуг. Обосновано, что решение этой задачи ...
  • ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ СВЯЗИ УКРАИНЫ 

   Стрий, Л.А.; Захарченко, Л.А.; Голубев, А.К.; Стрій, Л.О.; Захарченко, Л.О.; Голубєв, А.К.; Striy, L.A.; Zakharchenko, L.A.; Golubev, A.K. (ТГУ, 2014)
   В статье выполнен анализ и систематизация интернет- ресурсов информационного обеспечения экономической деятельности предприятий связи Украины. Предложено выделить три группы интернет- ресурсов: международные, национальные ...
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФИНАНСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ НА УРОВЕНЬ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ В ОТРАСЛИ СВЯЗИ 

   Захарченко, Л.А.; Zakharchenko, L.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 1999)
   Рассматривается использование математических методов для оценки влияния финансовой деятельности предприятия на уровень рентабельности. Розглядається використання математичних методів для оцінки впливу фінансової діяльності ...
  • КОМУНІКАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЗВ’ЯЗКУ В УМОВАХ ІНТЕРНЕТИЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

   Стрий, Л.А.; Сакун, А.А.; Сароян, Д.А.; Стрій, Л.О.; Сакун, А.О.; Сароян, Д.А.; Striy, L.A.; Sakun, A.A.; Saroyan, D.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
   Розглядаються деякі аспекти рішення наукової задачі адаптації комунікаційної діяльності підприємства зв'язку в умовах інтернетизації економіки: особливості і напрями розвитку комунікацій з використанням середовища Інтернет, ...
  • КОМУНІКАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЗВ’ЯЗКУ В УМОВАХ ІНТЕРНЕТИЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

   Стрий, Л.А.; Максимов, Е.С.; Рудая, Ю.А.; Стрій, Л.О.; Максимов, Е.С.; Руда, Ю.О.; Striy, L.A.; Maksimov, E.S.; Rudaya, Yu.A. (Одесса, 2015)
   Рассматриваются некоторые аспекты решения научной задачи адаптации инновационной политики предприятия инфокоммуникаций к условиям современного конкурентного рынка: условия современного конкурентного рынка, направление ...
  • КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ МАРКЕТИНГА ПРЕДПРИЯТИЯ СВЯЗИ 

   Стрий, Л.А.; Стрій, Л.О.; Striy, L.A. (ДНУ, 2002)
   В статье предложены концептуальные принципы подхода к решению проблемы разработки методологии оценки конкурентоспособности маркетинга предприятия связи как основного фактора, определяющего его успех на рынке, на базе ...
  • МАРКЕТИНГ ДЛЯ НЕЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

   Стрій, Л.О.; Стрий, Л.А.; Striy, L.A. (Одесса “АстроПринт”, 1998)
   В данной работе на базе анализа уже имеющихся изданий и системного подхода к изложению материала описаны основные идеи маркетинга применительно к практике отечественных предприятий в виде, понятном широкому кругу ...
  • МАРКЕТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 

   Стрий, Л.А.; Мамедов, М.А.; Рустамов, О.М.; Стрій, Л.О.; Мамедов, М.А.; Рустамов, О.М.; Striy, L.A.; Mamedov, M.A.; Rustamov, O.M. (Saarbrucken, Deutschland, 2015)
   Монография содержит результаты научных исследований, отражающие изменения концепций и видов маркетинговой деятельности предприятий инфокоммуникаций, которые произошли в последние годы и еще не нашли должного отражения в ...
  • МАРКЕТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ. СОВРЕМЕННЫЕ ВИДЫ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

   Стрий, Л.А.; Мамедов, М.А.; Рустамов, О.М.; Стрій, Л.О.; Мамедов, М.А.; Рустамов, О.М.; Striy, L.A.; Mamedov, M.A.; Rustamov, O.M. (LAP Lambert Academic, 2015)
   Монография содержит новые научные материалы, отражающие изменение концепций и содержания маркетинговой деятельности предприятий инфокоммуникаций, которые произошли в последнее время и еще не нашли должного отражения в ...