Now showing items 1-20 of 193

  • МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ФІРМОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

   Стрій, Л.О.; Рильков, В.А.; Осипов, В.Н.; Стрий, Л.А.; Рыльков, В.А.; Осипов, В.Н.; Striy, L.A.; Rylkov, V.A.; Ocipov, V.N. (ИПРЭЭИ НАН Украины, 1996)
   Особливості економіки перехідного періоду, загострення проблем збуту продукції, що випускається, посилення конкуренції з боку іноземних виробників змушують підприємства машинобудування шукати нові шляхи розвитку. Особенности ...
  • МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХНИКИ В ОТРАСЛИ СВЯЗИ 

   Стрий, Л.А. (Одесса, 1997)
   Інститут проблем ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України. Науковий керівник – доктор економічних наук, професор Котлубай Михайло Іванович. Науковий консультант – кандидат технічних наук, доцент Голубєв ...
  • МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АППАРАТУРЫ И ОБОРУДОВАНИЯ В КОНЦЕРНЕ РРТ 

   Стрий, Л.А.; Стрій, Л.О.; Striy, L.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 1997)
   В брошюре изложены результаты маркетингового исследования, выполненного в Одесском предприятии концерна РРТ. У брошурі викладені результати маркетингового дослідження, виконаного в Одеському підприємстві концерну РРТ. The ...
  • МАРКЕТИНГ ДЛЯ НЕЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

   Стрій, Л.О.; Стрий, Л.А.; Striy, L.A. (Одесса “АстроПринт”, 1998)
   В данной работе на базе анализа уже имеющихся изданий и системного подхода к изложению материала описаны основные идеи маркетинга применительно к практике отечественных предприятий в виде, понятном широкому кругу ...
  • СИСТЕМНАЯ СТРУКТУРА МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   Стрий, Л.А.; Стрій, Л.О.; Striy, L.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 1998)
   Рассматривается проблема анализа эффективности маркетинговой деятельности. Обосновано применение для этой цели методов системного подхода. Маркетинговая деятельность представлена как система, состоящая из нескольких ...
  • СИСТЕМНАЯ МОДЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АППАРАТУРЫ И ОБОРУДОВАНИЯ СВЯЗИ 

   Стрий, Л.А.; Голубев, А.К.; Стрій, Л.О.; Голубев, А.К.; Striy, L.A.; Golubev, A.K. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 1998)
   Предлагается для оценки экономической эффективности технического обслуживания аппаратуры и оборудования связи, построение и исследование системной модели. Предложенная системная модель учитывает особенности эксплуатации ...
  • ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ НАМЕЖІ ХХI СТОЛІТТЯ 

   Орлов, В.Н.; Стрий, Л.А.; Кравец, И.В.; Орлов, В.М.; Стрій, Л.О.; Кравець, І.В.; Orlov, V.N.; Striy, L.A.; Kravets, I.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 1999)
   Розглядається одна з складних і суперечних проблем сучасності – оцінка шляхів подальшого розвитку економічної теорії та практики маркетингу. На основі аналізу процесів та явищ, які намітились у сучасній економіці, зроблено ...
  • РЫНОК КАК УСЛОВИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ОСНОВА РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГА. ИСХОДНЫЕ ПОНЯТИЯ МАРКЕТИНГА 

   Стрий, Л.А.; Стрій, Л.О.; Striy, L.A. (ІПРЕЕД НАН України, 1999)
   Брошюра содержит некоторые результаты системного исследования современного маркетинга. Рассмотрены условия возникновения и развития рынка, его функции, инфраструктура, определены понятие "рынок", классификация рынков. Особенно ...
  • РИНОК ЯК УМОВА ВИНИКНЕННЯ I ОСНОВА РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ 

   Стрий, Л.А.; Стрій, Л.О.; Striy, L.A. (ІПРЕЕД НАН України, 1999)
   Брошюра містить деякі результати системного дослідження сучасного маркетингу. Розглянуто умови виникнення і розвитку ринку, його функції, інфраструктура, визначено поняття “ринок”, класифікація ринків. Особливо розглянуто ...
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФИНАНСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ НА УРОВЕНЬ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ В ОТРАСЛИ СВЯЗИ 

   Захарченко, Л.А.; Zakharchenko, L.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 1999)
   Рассматривается использование математических методов для оценки влияния финансовой деятельности предприятия на уровень рентабельности. Розглядається використання математичних методів для оцінки впливу фінансової діяльності ...
  • ЗАВИСИМОСТЬ УРОВНЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ОТ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СВЯЗИ 

   Захарченко, Л.А.; Спильная, Н.П.; Захарченко, Л.А.; Спільна, Н.П.; Zakharchenko, L.A.; Spilna, N.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 1999)
   Рассматриваются уравнения линейных и нелинейных регрессий для анализа рентабельности предприятий электросвязи и почтовой связи. Розглядаються рівняння лінійних та нелінійних регресій для аналізу рентабельності підприємств ...
  • РОЗВИТОК МАРКЕТИНГОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ ЦІНОУТВОРЕННЯ 

   Стрий, Л.А.; Стрій, Л.О.; Striy, L.A. (ІПРЕЕД НАН України, 2000)
   Брошюра містить деякі результати системного дослідження сучасного маркетингу, ви- конаного автором. Розглянуто еволюцію ролі ціни і ціноутворення у системі маркетингу, два підходи до аналізу сутності ціни як економічної ...
  • ЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МАРКЕТИНГУ 

   Стрій, Л.О.; Стрий, Л.А.; Striy, L.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2000)
   Одним із цікавих і економічних вчень сьогодні, що швидко розвивається, є маркетинг. Це і наука, і система управління, і практичні рекомендації підприємцям про мистецтво процвітання на ринку, і нова філософія бізнесу. ...
  • МАРКЕТИНГОВІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

   Стрій, Л.О.; Стрий, Л.А.; Striy, L.A. (ІПРЕЕД НАН України, 2000)
   Брошюра містить деякі результати системного дослідження сучасного маркетингу, виконаного автором. Розглянуто сучасну концепцію маркетингу, сутність маркетингового управління, його особливості, цілі, принципи, стратегію, ...
  • МАРКЕТИНГОВЕ УПРАВЛІННЯ НА МЕЖІ XXI СТОЛІТТЯ 

   Стрій, Л.О.; Стрий, Л.А.; Striy, L.A. (Одесса “АстроПринт”, 2000)
   Монографія містить результати системного дослідження основних напрямів ний розвитку маркетингу і маркетингового управління на рубежі XXI століття, виконаного автором. Розглянуто проблеми сучасного маркетингу, розвиток ...
  • РОЗВИТОК МАРКЕТИНГОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ ЦІНОУТВОРЕННЯ 

   Стрій, Л.О.; Стрий, Л.А.; Striy, L.A. (ІПРЕЕД НАН України, 2000)
   Брошюра містить деякі результати системного дослідження сучасного маркетингу, ви- конаного автором. Розглянуто еволюцію ролі ціни і ціноутворення у системі маркетингу, два підходи до аналізу сутності ціни як економічної ...
  • ЭКОНОМИКО-КИБЕРНЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

   Стрий, Л.А.; Стрій, Л.О.; Striy, L.A. (Донецкий государственный университет, 2001)
   Экономико-кибернетическое моделирование, которое в последние годы находит широкое применение в экономических исследованиях, позволяет анализировать экономические процессы с высокой производительностью и эффективностью. ...
  • СУЧАСНИЙ МАРКЕТИНГ І ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ 

   Стрий, Л.А.; Стрій, Л.О.; Striy, L.A. (ОДМУ, 2001)
   Автор представляє результати системного дослідження маркетингу, виконаного в 1999-2001 рр. Розглянуті основні закономірності розвитку маркетингу, його сучасні проблеми і перспективи розвитку в ХХІ сторіччі. Проведено ...
  • МАРКЕТИНГОВАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ СВЯЗИ 

   Стрий, Л.А.; Стрій, Л.О.; Striy, L.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2001)
   Рассматривается проблема оценки эффективности маркетинговой ориентации предприятия связи. Предложены компоненты эффективности, предложена технология использования для этой цели опроса экспертов, разработана опросная ...
  • ВЫБОР ЦЕЛЕЙ СИСТЕМЫ МАРКЕТИНГА ПРЕДПРИЯТИЯ 

   Стрий, Л.А.; Стрій, Л.О.; Striy, L.A. (Институт (Центр) комплексных транспортных проблем, 2001)
   В статье рассмотрена эволюция взглядов на цели маркетинга, построен целевой компонент современного маркетингового управления. У статті розглянута еволюція поглядів на меті маркетингу, побудований цільовий компонент ...