Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИЗИКУ 

  Калугіна, Н.А.; Калугина, Н.А.; Kaluhina, N.A. (Baltija Publishing, Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching University, 2016)
  Сучасний ринок послуг зв'язку та інформатизації України знаходиться в стані структурних зрушень, обумовлених різними соціально-економічними, геополітичними та іншими процесами. Скорочення купівельної спроможності населення ...
 • ENTERPRISES OF TELECOMMUNICATIONS IN UKRAINE: RESEARCH OF THE PRESENT STATE AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT 

  Стрій, Л.О.; Стрий, Л.А.; Striy, L.O.; Орлов, В.М.; Орлов, В.Н.; Orlov, V.M.; Захарченко, Л.А.; Захарченко, Л.А.; Zakharchenko, L.A.; Голубєв, А.К.; Голубев, А.К.; Golubev, А.К.; Богатирьова, Л.Д.; Богатырева, Л.Д.; Bohatyreva, L.D. (ПП «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР», Полтавська державна аграрна академія, 2017)
  Викладено результати комплексного дослідження економічної діяльності підприємств телекомунікацій України в 2015–2016 роках і напрямків її розвитку. Виконано оцінку стану конкурентного середовища на ринках телекомунікаційних ...
 • ЛИДЕРСТВО В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

  Буякова, В.Ю.; Буякова, В.Ю.; Buiakova, V.Yu.; Теодорович, М.Ф.; Теодорович, М.Ф.; Teodorovych, M.F.; Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Понятие культуры организации является одним из базовых понятий в менеджменте. Однако только в последние годы организационную (корпоративную) культуру стали признавать основным показателем, необходимым для правильного ...
 • КАДРОВА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

  Щокотова, Т.М.; Щокотова, Т.М.; Shchokotova, Т.М.; Хирич, С.О.; Хирич, С.О.; Khyrych, S.O.; Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Поняття персоналу торгового підприємства характеризується чисельністю і складом зайнятих на ньому працівників.
 • НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОТИВАЦИИ И САМОМОТИВАЦИИ В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ 

  Магеррамов, М.М.; Магеррамов, М.М.; Maherramov, М.М.; Кучеренко, В.А.; Кучеренко, В.А.; Kucherenko, V.A.; Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Самомотивация – очень важный психический процесс, отвечающий за пропорциональность и поступательность естественного развития человека, а также за продуктивность его деятельности в целом. Самомотивация – принятие человеком ...
 • СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПОЧТОВЫХ УСЛУГ ПО ДОСТАВКЕ ПЕНСИЙ И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ДЛЯ УГППС "УКРПОЧТА" 

  Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.Н.; Tardaskina, T.M.; Богатирьова, Л.Д.; Богатырева, Л.Д.; Bohatyreva, L.D.; Гвоздєв, Г.Г.; Гвоздев, Г.Г.; Hvozdiev, G.G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Социальное обеспечение – одно из основных направлений развития любого демократического, правового государства. Именно институт социального обеспечения гарантирует гражданину и человеку пенсии и пособия, в том числе, по ...
 • ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ В МИРЕ И АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

  Захарченко, Л.А.; Захарченко, Л.А.; Zakharchenko, L.A.; Нагієв, О.; Нагиев, О.; Nahiiev, О.; Шахбазова, С.; Шахбазова, С.; Shakhbazova, S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Развитие инфокоммуникаций во всем мире идет ускоренными темпами, а подвижная широкополосная сеть признана самой быстрорастущей технологией в истории человечества. Число контрактов на подвижную телефонную связь сегодня ...
 • СТРАТЕГИИ ДОСТИЖЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ УКРАИНЫ 

  Ісайко, Т.А.; Исайко, Т.А.; Isaiko, Т.А.; Паборцева, Т.О.; Паборцева, Т.О.; Pabortseva, T.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Основой рыночных отношений на рынке является конкуренция предприятий, как производителей продукции за рынок сбыта своей продукции с целью получения финансовых результатов (доходов, прибыли). Соперничество среди существующих ...
 • ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

  Жуковська, Л.Е.; Жуковская, Л.Э.; Zhukovska, L.E. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Керувати – значить передбачати, тобто прогнозувати, планувати. Тому найважливішим елементом підприємницької господарської діяльності і керування підприємством є планування, у тому числі і фінансове.
 • СУЧАСНІ ПАРАДИГМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

  Пінчук, Т.А.; Пинчук, Т.А.; Pinchuk, T.A.; Чернова, Ю.О.; Чернова, Ю.О.; Chernova, Yu.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Загальносвітовою тенденцією є трансформація індустріального суспільства до постіндустріального, яка відбувається в умовах посилення глобалізаційних процесів, зростання сфери послуг і нематеріального виробництва, впливу ІКТ ...
 • ВПЛИВ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЗВ'ЯЗКУ НА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

  Чумаченко, А.О.; Чумаченко, А.О.; Chumachenko, A.O.; Устименко, А.М.; Устименко, А.М.; Ustymenko, А.М.; Сакун, Г.О.; Сакун, А.А.; Sakun, A.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Соціально-економічна ситуація, що склалася в Україні в результаті економічних реформ, характеризується спадом виробництва в багатьох галузях промисловості, зубожінням значної частини населення, втратою ідеалів, порушенням ...
 • НЕОБХІДНІСТЬ СТРАТЕГІЧНОГО КОНТРОЛЮ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ КОМПАНІЇ 

  Щокотова, Т.М.; Щокотова, Т.М.; Shchokotova, T.M.; Ісайко, Т.А.; Исайко, Т.А.; Isaiko, T.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Завдання стратегічного контролю – супроводжувати і підтримувати стратегічний план щодо забезпечення його життєздатності. Супровід включає перевірку адекватності формулювання стратегії, її впровадження і реалізацію.
 • ВАЖЕЛІ ТА СТИМУЛИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

  Пінчук, Т.А.; Пинчук, Т.А.; Pinchuk, T.A.; І.С., Порада; И.С., Порада; I.S., Porada (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Україна переживає складні наслідки економічної кризи, що істотно позначається на становленні соціально орієнтованої ринкової економіки, розвиток якої потребує дослідження та формування ефективної системи інноваційного ...
 • СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОШТОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

  Пінчук, Т.А.; Пинчук, Т.А.; Pinchuk, T.A.; Самохвалова, О.Г.; Самохвалова, О.Г.; Samokhvalova, O.G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Сучасний стан ринку поштового зв'язку в світі можна характеризувати як перехід від монополії до лібералізованого ринкового господарства. При розвитку світової економіки істотно змінюється діяльність у поштовому зв'язку. ...
 • "ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ" В КОНТЕКСТІ ВИМОГ СУЧАСНОСТІ 

  Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevych, I.V. (Publishing outfit "Centre of educational literature", 2016)
  Поняття якості вищої освіти (надалі – ВО) є сьогодні одним із найбільш актуальних питань, яке досліджується як освітянами, так і науковцями. Але детальний аналіз наявних думок показує, що дуже часто не тільки пересічні ...
 • РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ВИМОГ У СФЕРІ ЯКОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ 

  Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevych, I.V.; Депа, О.Р.; Депа, О.Р.; Depa, O.R. ("Бял ГРАД-БГ" ООД, 2014)
  Якість – один із критеріїв, у якому зацікавлені як суб'єкти діяльності, так і їхні клієнти. Підвищення якості продукції вважається основою її конкурентоспроможності і динамічного поступального розвитку виробництва. Якість ...
 • РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА КАК ИНСТРУМЕНТА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

  Сакун, Г.О.; Сакун, А.А.; Sakun, A.O.; Чернецька, М.Г.; Чернецкая, М.Г.; Chernetska, M.G. (Nauka i studia, 2015)
  В условиях глобализации, роста экономики и повышения динамизма конкуренции, политической стабильности и выхода бизнеса на международный рынок назрела необходимость в дальнейшем совершенствовании корпоративного управления ...
 • ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ БАНКА СО СТЕЙКХОЛДЕРАМИ НА ПРИНЦИПАХ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

  Сакун, Г.О.; Сакун, А.А.; Sakun, A.O.; Таранкова, В.І.; Таранкова, В.И.; Tarankova, V.I. (Nauka i studia, 2015)
  Конкуренция в банковском секторе выдвигает жесткие требования к банкам по организации финансовых отношений со стейкхолдерами. Отсутствие эффективных подходов со стороны банков к организации указанных отношений может негативно ...
 • МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСВЕННОСТИ В УПРАВЛЕНИИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

  Сакун, Г.О.; Сакун, А.А.; Sakun, A.O.; Сікора, Р.О.; Сикора, Р.О.; Sikora, R.O. (Nauka i studia, 2015)
  Процессы трансформации экономики Украины в рыночную привели к уходу от практики государственного патернализма, что нашло свое отражение в изменении понимания роли предприятия как общественного института, формирование нового ...
 • ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ ОПЕРАТОРА СВЯЗИ 

  Сакун, Г.О.; Сакун, А.А.; Sakun, A.O.; Дубіна, І.А.; Дубина, И.А.; Dubina, I.A. (Nauka i studia, 2015)
  Исследование развития научных подходов к формированию корпоративной социальной ответственности позволило определить изменения понимания сути корпоративной социальной ответственности предприятия (ответственность только перед ...

View more