Sub-communities within this community

Collections in this community

 • Монографии

  Монографии з телекомунікаційних систем та мереж, антен та пристроїв мікрохвильової техніки, радіотехнічних пристроїв та засобів телекомунікацій, радіотехнічних та телевізійних систем, оптоелектронних систем, твердотільної ...
 • Статьи

  Статьи з телекомунікаційних систем та мереж, антен та пристроїв мікрохвильової техніки, радіотехнічних пристроїв та засобів телекомунікацій, радіотехнічних та телевізійних систем, оптоелектронних систем, твердотільної ...

Recent Submissions

 • ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ОПЕРАТОРА 

  Захарченко, Л.А.; Zakharchenko, L.A. (Украінський державний університет залізничного транспорту, 2014)
  У статті оцінено стан та основні завдання розвитку корпоративного управління на підприємстві. Оскільки, внаслідок монополізації ринку телекомунікацій, сучасний стан та перспективи розвитку є ідентичними для всіх операторів, ...
 • ОЦІНКА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗВ’ЯЗКУ 

  Височанська, О.М.; Опотяк, Ю.В.; Височанская, О.М.; Опотяк, Ю.В.; Vysochanska, O.M.; Opotyak, Yu.V. (Міжнародний гуманітарний університет, 2016)
  У статті висвітлено особливості інфор- маційно-комунікаційної взаємодії між структурними підрозділами підприємств зв’язку. Окреслено шляхи удосконалення комунікативного процесу між струк- турними підрозділами підприємства ...
 • ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТМЗК 

  Тардаскин, М.Ф.; Кононович, В.Г.; Тардаскина, Т.Н.; Тардаскін, М.Ф.; Кононович, В.Г.; Тардаскіна, Т.М.; Tardaskin, M.F.; Kononovich, V.G.; Tardaskina, T.N. (Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ, 2006)
  В галузі телекомунікацій виник певний розрив між законодавчою і нормативно-методичною базою, що має підтримувати інформаційну безпеку ТМЗК. Пропонована стаття має на меті усунути цей розрив і подати основні положення системи ...
 • МАРКЕТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 

  Стрий, Л.А.; Мамедов, М.А.; Рустамов, О.М.; Стрій, Л.О.; Мамедов, М.А.; Рустамов, О.М.; Striy, L.A.; Mamedov, M.A.; Rustamov, O.M. (Saarbrucken, Deutschland, 2015)
  Монография содержит результаты научных исследований, отражающие изменения концепций и видов маркетинговой деятельности предприятий инфокоммуникаций, которые произошли в последние годы и еще не нашли должного отражения в ...
 • УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ КАНАЛІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ПІДПРИЕМСТВА 

  Князєва, О.А.; Калугіна, Н.А.; Князева, Е.А.; Калугина, Н.А.; Knyazeva, E.A.; Kalugina, N.A. (Держ.унів-т інформ.-коммун. Технологій. Київ., 2015)
  Наведено чинники, яки зумовлюють необхідність переходу телекомунікаційного підприємства до нових форм маркетингових комунікаційних каналів. Приведены факторы, которые обусловливают необходимость перехода телекоммуникационного ...
 • ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ-СТАРТАПІВ В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ 

  Терешко, Ю.В.; Тардаскіна, Т.М.; Богатирьова, Л.Д. (ВНЗ «Національна академія управління», 2015)
  У статті розглянуто тенденції розвитку українських Інтернет-бізнес-проектів (стартапів) у глобальній інформаційній мережі. Запропоновано авторське уточнене визначення поняття «стартап». Проаналізовано Інтернет-ринок ...
 • ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД ДО МЕНЕДЖМЕНТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

  Воробієнко, П.П.; Станкевич, І.В.; Воробиенко, П.П.; Станкевич, И.В.; Vorobienko, P.P.; Stankevich, I.V. (издательский дом "ИНЖЕК", Харьков, 2016)
  Метою статті є обґрунтування доцільності менеджменту вищої освіти за цільовим підходом із визначенням конкретних цілей вищої освіти на основі узагальнення існуючих наукових напрацювань. Авторами наголошено на тому, що ...
 • ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ НА ШЛЯХУ ДО ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА: ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ 

  Астаніна, Ю.; Станкевич, І.В.; Астанина, Ю.; Станкевич, И.В.; Astaniya, Yu.; Stankevich, I.V. (Київ, 2014)
  Стаття присвячена дослідженню теденції розвиткусвітового ринку телекомунікацій на основі аналізу та прогнозування статистичних даних.
 • СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ <<ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ>> В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ 

  Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevich, I.V. (Інститут трансформації суспільства, Київ, 2015)
  У статті порушено проблему внесення термінологічної ясності в освітньому просторі, зокрема у законодавстві про вищу освіту України в сучасних умовах розвитку. З огляду на це ав тором статті було досліджено, проаналізовано ...
 • АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ПІДХОДІВ ТА МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ 

  Тигарева, В.А.; Станкевич, І.В.; Тигарева, В.А.; Станкевич, И.В.; Tigareva, V.A.; Stankevich, I.V. (КрНУ ім. М.Остроградського, 2016)
  Проаналізовано підходи та методи якісного та кількісного аналізу бізнес-процесів, визначено їх переваги та недоліки при застосуванні в оцінюванні бізнес-процесів підприємств та організацій різних сфер діяльності. Ав-торами ...
 • ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА ОСНОВІ АКРЕДІТАЦІЙНИХ КРИТЕРІЇВ 

  Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevich, I.V. (Харьков, 2016)
  Метою статті є узагальнення національного та світового досвіду оцінювання якості вищої освіти та навчально-виробничої діяльності освітніх організацій на основі акредитаційних критеріїв. Автором статті обґрунтовано, що серед ...
 • УПРАВЛІННЯ В ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЯХ: СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ 

  Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevich, I.V. (Одеський національний політехничний університет,, 2015)
  На основі аналізу та синтезу чинного українського законодавства в освітній сфері, досліджень науковців та сучасних змін в освітньому суспільстві сформовано визначення сучасної освітньої організації як соціаль- ного ...
 • ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ЗВ"ЯЗКУ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ 

  Пахтусов, М.І.; Станкевич, І.В.; Пахтусов, М.И.; Станкевич, И.В.; Pahtusov, M.I.; Stankevich, I.V. (Харьков, 2015)
  У статті досліджено підходи науковців до поняття «організаційно-економічний механізм», запропоновано власне визначення. Визначено співвід-ношення між поняттями «організаційно-економічний механізм» та «господарський механізм». ...
 • МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ UNIFIED MODELING LANGUAGE-ДІАГРАМ 

  Станкевич, І.В.; Тігарєва, В.А.; Станкевич, И.В.; Тигарева, В.А.; Stankevich, I.V.; Tigareva, V.A. (Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, 2014)
  У статті розглянуті основні типи діаграм, що використову- ються Unified Modeling Language (UML), та обґрунтовано, які з них можуть бути використані для моделювання бізнес-процесів підприємств сфери зв’язку та інформатизації ...
 • ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ СВЯЗИ 

  Голубев, А.К.; Стрий, Л.А.; Чихрай, В.В.; Голубев, А.К.; Стрій, Л.О.; Чіхрай, В.В.; Golubev, A.K.; Striy, L.A.; Chihray, V.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2004)
  Авторы рассматривают проблему информатизации экономики связи. Указаны ос-новные направления информатизации: внедрение новых информационных технологий в управление и в производственную деятельность предприятий связи; ...
 • СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ УСЛУГ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 

  Станкевич, И.В.; Станкевич, І.В.; Stankevich, I.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2004)
  Рассматривается установление и предлагается внедрение международных стандартов качества услуг почтовой связи в форме совершенствования системы управления качеством услуг почтовой связи. The establishment is considered ...
 • МАРКЕТИНГОВІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

  Стрій, Л.О.; Стрий, Л.А.; Striy, L.A. (ІПРЕЕД НАН України, 2000)
  Брошюра містить деякі результати системного дослідження сучасного маркетингу, виконаного автором. Розглянуто сучасну концепцію маркетингу, сутність маркетингового управління, його особливості, цілі, принципи, стратегію, ...
 • МАРКЕТИНГ ДЛЯ НЕЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

  Стрій, Л.О.; Стрий, Л.А.; Striy, L.A. (Одесса “АстроПринт”, 1998)
  В данной работе на базе анализа уже имеющихся изданий и системного подхода к изложению материала описаны основные идеи маркетинга применительно к практике отечественных предприятий в виде, понятном широкому кругу ...
 • МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ФІРМОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

  Стрій, Л.О.; Рильков, В.А.; Осипов, В.Н.; Стрий, Л.А.; Рыльков, В.А.; Осипов, В.Н.; Striy, L.A.; Rylkov, V.A.; Ocipov, V.N. (ИПРЭЭИ НАН Украины, 1996)
  Особливості економіки перехідного періоду, загострення проблем збуту продукції, що випускається, посилення конкуренції з боку іноземних виробників змушують підприємства машинобудування шукати нові шляхи розвитку. Особенности ...
 • МАРКЕТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ. СОВРЕМЕННЫЕ ВИДЫ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

  Стрий, Л.А.; Мамедов, М.А.; Рустамов, О.М.; Стрій, Л.О.; Мамедов, М.А.; Рустамов, О.М.; Striy, L.A.; Mamedov, M.A.; Rustamov, O.M. (LAP Lambert Academic, 2015)
  Монография содержит новые научные материалы, отражающие изменение концепций и содержания маркетинговой деятельности предприятий инфокоммуникаций, которые произошли в последнее время и еще не нашли должного отражения в ...

View more