Now showing items 1-20 of 29

  • PROSPECTS OF INTRODUCTION OF FINANCIAL SERVICES IN THE SPHERE OF POSTAL CONNECTION OF UKRAINE 

   Буріменко, Ю.І.; Бурименко, Ю.И.; Burimenko, Yu.I.; Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Галан, Л.В.; Галан, Л.В.; Galan, L.V.; Щуровська, А.Ю.; Щуровская, А.Ю.; Shchurovska, A.Yu. (Хмельницький національний університет, 2016)
   Types of financial services, which are used for the sphere of postal connection of Ukraine are considered in the article. Attention is accented on the modern state of activity of sphere of postal connection, most of all ...
  • ВДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ КОМУНІКАЦІЙ В ОРГАНІЗАЦІЇ 

   Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Грузд-Ребіцька, І.В.; Грузд-Ребицькая, И.В.; Hruzd-Rebitska, I.V. (Nauka i studia, 2017)
   Нестабільність ринкових відносин в Україні вимагає нових, адекватних вимогам сьогодення форм і методів спілкування підприємства з зовнішнім та внутрішнім середовищами. Існуючі в економічній науці теоретичні і практичні ...
  • ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ КОМУНІКАЦІЙ І ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

   Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Бортюк, О.М.; Бортюк, О.М.; Bortiuk, O.M. (Science and Education Ltd, 2017)
   Невизначеність економічного середовища обумовлює нестабільність підприємницької діяльності та визначає нові проблеми при ведені бізнесу, вимагає керівників шукати адекватні форми та методи їх вирішення. Спілкування між ...
  • ВПЛИВ ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ НА ЗМІНИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

   Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Варбанець, Є.Ю.; Варбанец, Е.Ю.; Varbanets, Ye.Yu. (Education and Science, 2017)
   Невпинний розвиток інформаційних технологій призвів до кардинальних змін в нашому суспільстві. У сучасному середовищі зростають обсяги інформації та знань, посилюється роль інформаційної економіки та інформаційно-комунікаційних ...
  • ВПЛИВ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

   Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Пасічник, Т.П.; Пасечник, Т.П.; Pasichnyk, T.P. (Nauka i inowacja, 2011)
   Останнім часом питання корпоративної культури, особливо у великих організаціях, дедалі більше привертає увагу теоретиків та практиків управління. Поняття корпоративної культури відносно нове і недостатньо висвітлене з ...
  • ВПЛИВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ОПЕРАТОРА В УКРАЇНІ 

   Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Шиманова, Л.С.; Шиманова, Л.С.; Shymanova, L.S. («Бял ГРАД-БГ» ООД, 2017)
   Доведено, що важливим фактором стабільного функціонування національної економіки країни є її інвестиційна привабливість, яка формується під впливом сукупності умов господарювання та визначається індексом інвестиційної ...
  • ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ У ДІЯЛЬНІСТЬ ОПЕРАТОРА ЗВ’ЯЗКУ 

   Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Каранчун, О.Б.; Каранчун, О.Б.; Karanchun, O.B. (Education and Science, 2013)
   Інноваційна діяльність підприємства – це процес здійснення змін (інновацій), що укладається в перетворенні науково-технічних ідей у результат, що має практичне застосування. У повному обсязі інноваційна діяльність підприємства ...
  • ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ У ДІЯЛЬНІСТЬ ОПЕРАТОРА ЗВ’ЯЗКУ 

   Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Карачун, О.Б.; Карачун, О.Б.; Karachun, O.B. (Education and Science, 2013)
   Інноваційна діяльність підприємства – це процес здійснення змін (інновацій), що укладається в перетворенні науково-технічних ідей у результат, що має практичне застосування. У повному обсязі інноваційна діяльність підприємства ...
  • ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДХОДІВ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЗВ’ЯЗКУ 

   Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Бобікова, В.П.; Бобикова, В.П.; Bobikova, V.P. («Бял ГРАД-БГ» ООД, 2018)
   Призначення сучасних засобів телекомунікацій- це задоволення суспільних потреб як населення так і держави у цілому в якісних та різноманітних послугах зв’язку. Телекомунікації сьогодні важлива сфера інфраструктури України, ...
  • МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЩОДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЗВ’ЯЗКУ 

   Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Чернецька, М.Г.; Чернецкая, М.Г.; Chernetska, M.G. (Nauka i studia, 2013)
   Процеси побудови сучасного ринкового середовища України створюють об’єктивні передумови для активізації використання інформаційних технологій, що, у свою чергу, вимагає підвищення вимог до засобів і способів передачі ...
  • МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПОШТОВОГО ОПЕРАТОРА З УРАХУВАННЯМ СВІТОВОГО ДОСВІДУ 

   Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Комельга, Л.В.; Комельга, Л.В.; Komelha, L.V. (Education and Science, 2013)
   Сучасний ринок поштових послуг є важлива складова світового ринку поштових послуг та сприяє розвитку всіх сфер бізнесу, вносить значний вклад в економіку країни та її соціальної сфери. Необхідність відповідати сучасним ...
  • МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МОТИВАЦІЇ ОПЕРАТОРІВ ЦЕНТРУ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИКЛИКІВ 

   Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Антонова, І.О.; Антонова, И.О.; Antonova, I.O. (Science and Education Ltd, 2016)
   Посилення конкуренції у сучасному світі примушує керівників усіх рівнів постійно шукати нові можливості для підвищення ефективності організації роботи персоналу [1]. Найважливіша роль в успішному функціонуванні підприємства ...
  • МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ОПЕРАТОРА В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 

   Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Поліщук, Г.В.; Полищук, Г.В.; Polishchuk, G.V. (Nauka i studia, 2018)
   Розвиток телекомунікацій є складним і багатоплановим явищем. Крім того, існуючі підходи до управління розвитком не завжди враховують особливості операторів через прагнення до універсальності, що ускладнює сам механізм ...
  • МОТИВАЦІЙНА СКЛАДОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ CALL-ЦЕНТРУ 

   Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Дягель, О.Г.; Дягель, О.Г.; Diahel, O.G. («Бял ГРАД-БГ» ООД, 2014)
   У сучасному менеджменті все більшого значення набувають мотиваційні аспекти. Мотивація персоналу є основним засобом забезпечення оптимального використання ресурсів, мобілізації наявного кадрового потенціалу. Основна мета ...
  • ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В СФЕРУ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ 

   Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Саракова, І.О.; Саракова, И.О.; Sarakova, I.O. («Бял ГРАД-БГ» ООД, 2016)
   В даній роботі досліджені економічно-технологічні аспекти впровадження інновацій у роботу УДППЗ «Укрпошта». Порівняно дві аналогічні послуги, які надаються на українському ринку та закордоном та зроблені обґрунтовані ...
  • ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

   Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Козельцева, О.В.; Козельцева, О.В.; Kozeltseva, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
   У статті визначено складові ефективного розвитку українських телекомунікацій. Наведено аналіз кон’юктури ринку телекомунікаційних послуг. Визначено перспективи розвитку телекомунікаційної сфери.
  • ПОБУДОВА СИСТЕМ ПРОДАЖУ І БОРОТЬБИ ЗА СПОЖИВАЧІВ В УМОВАХ ЖОРСТКОЇ КОНКУРЕНЦІЇ 

   Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Долгаш, О.М.; Долгаш, О.М.; Dolhash, О.М. (Nauka i studia, 2014)
   В умовах інтеграції України у світовий простір, входження країни до міжнародної економічної спільноти, центр господарської діяльності все більше зміщується до галузей інфраструктури, від яких залежить економічне зростання країни.
  • РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

   Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Волочнюк, М.О.; Волочнюк, М.О.; Volochniuk, M.O. («Бял ГРАД-БГ» ООД, 2016)
   За останні десятиліття відбулися кардинальні зміни і в економіці, і в культурі, і в освіті, і в сфері зв’язку та в суспільстві в цілому. Стрімкий розвиток інформаційних технологій посприяв тому, що в сучасному світі ...
  • РОЗВИТОК КОМПАНІЇ НА ОСНОВІ РЕЗУЛЬТАТІВ ГЕОМАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

   Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Матвейко, О.В.; Матвейко, О.В.; Matveiko, O.V. (Education and Science, 2013)
   Кардинальні зміни, що відбуваються в суспільстві, розвиток ринкових форм господарювання, поступова інтеграція України в систему міжнародних економічних зв’язків потребують формування нових напрямків суспільно-географічних ...
  • РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ 

   Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Боса, І.Г.; Боса, І.Г.; Bosa, I.G. (Education and Science, 2014)
   Розвиток сучасної економіки був би ускладнений без використання засобів зв’язку. Саме засоби телекомунікацій дозволяють швидко і якісно вирішувати проблеми в різних сферах економічної діяльності, надають доступ до інформації. ...