Now showing items 1-20 of 91

  • PROSPECTS OF INTRODUCTION OF FINANCIAL SERVICES IN THE SPHERE OF POSTAL CONNECTION OF UKRAINE 

   Буріменко, Ю.І.; Бурименко, Ю.И.; Burimenko, Yu.I.; Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Галан, Л.В.; Галан, Л.В.; Galan, L.V.; Щуровська, А.Ю.; Щуровская, А.Ю.; Shchurovska, A.Yu. (Хмельницький національний університет, 2016)
   Types of financial services, which are used for the sphere of postal connection of Ukraine are considered in the article. Attention is accented on the modern state of activity of sphere of postal connection, most of all ...
  • АНАЛИЗ ПРИРОДЫ ЦИФРОВОЙ БИЗНЕС-СЕТИ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

   Кораблинова, И.А.; Коляденко, В.А.; Проценко, М.Б.; Кораблінова, І.А.; Коляденко, В.А.; Проценко, М.Б.; Korablinova, I.A.; Koljdenko, V.A.; Protsenko, M.B. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
   Проведено исследование особенностей функционирования компаний, входящих в цифровое пространство. Обоснована тенденция усиления процессов комплементации по мере стирания границ между рынками в секторе ИКТ. Выявлены элементы ...
  • АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ РІВНЯМИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ОПЕРАТОРА ТА ПОСЛУГ, ЯКІ ВІН ВИРОБЛЯЄ 

   Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M.; Кушнір, М.Д.; Кушнир, М.Д.; Kushnir, M.D. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
   На прикладі визначення та обґрунтування взаємозв’язку між рівнями конкурентоспроможності телекомунікаційного оператора та послуг, які він виробляє, показано, що існуючі методи кількісної оцінки конкурентоспроможності ...
  • ВДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ КОМУНІКАЦІЙ В ОРГАНІЗАЦІЇ 

   Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Грузд-Ребіцька, І.В.; Грузд-Ребицькая, И.В.; Hruzd-Rebitska, I.V. (Nauka i studia, 2017)
   Нестабільність ринкових відносин в Україні вимагає нових, адекватних вимогам сьогодення форм і методів спілкування підприємства з зовнішнім та внутрішнім середовищами. Існуючі в економічній науці теоретичні і практичні ...
  • ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ КОМУНІКАЦІЙ І ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

   Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Бортюк, О.М.; Бортюк, О.М.; Bortiuk, O.M. (Science and Education Ltd, 2017)
   Невизначеність економічного середовища обумовлює нестабільність підприємницької діяльності та визначає нові проблеми при ведені бізнесу, вимагає керівників шукати адекватні форми та методи їх вирішення. Спілкування між ...
  • ВЕНЧУРНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ ІНВЕСТУВАННЯ СФЕРИ В ІТ 

   Зернова, С.П.; Зернова, С.П.; Zernova, S.P.; Шкільний, Б.І.; Школьный, Б.И.; Shkilniy, B.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
   Актуальність теми дослідження визначається наступним: – головним чинником якісно нового рівня розвитку економіки є науково-технічний прогрес; венчурне підприємництво визнано найбільш адекватною формою інноваційного ...
  • ВИЗНАЧАЛЬНА РОЛЬ ЛЮДСЬКОГО ФАКТОРА У ВПРОВАДЖЕНІ ІННОВАЦІЙ 

   Вдовиченко, А.М.; Вдовиченко, А.Н.; Vdovychenko, A.M.; Кушнерьова, М.Ю.; Кушнерёва, М.Ю.; Kusneryova, M.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
   В умовах формування інформаційного суспільства,не заперечуючи ролі науки і інформаційного комунікаційних технологій,результати господарської діяльності все більше залежать від людського ресурсу. Разом з тим ряд питань,в ...
  • ВИКОРИСТАННЯ ЛІЗИНГУ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ 

   Кузнєцова, М.А.; Кузнецова, М.А.; Kuznetsova, M.A.; Нікітенко, О.В.; Никитенко, О.В.; Nikitenko, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
   Актуальність теми полягає в тому, що в сучасних умовах потрібні найефективніші способи фінансування вітчизняного бізнесу. Один з них – це лізинг, який є однією з основних форм інвестування в основний капітал в зарубіжних ...
  • ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ 

   Вдовиченко, А.М.; Вдовиченко, А.Н.; Vdovychenko, A.M.; Нечай, А.М.; Нечай, А.М.; Nechay, A.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
   Переход к информационному обществу характеризуется ключевой ролью информационно-комуникационных технологий, которые во всѐ большей степени становятся причиной революционных изменений, затрагивая практически все стороны ...
  • ВЛИЯНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЭКОНОМИКИ 

   Простова, Н.Ю.; Простова, Н.Ю.; Prostova, N.Yu.; Вдовиченко, А.Н.; Вдовиченко, А.М.; Vdovychenko, A.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
   Проблема повышения конкурентоспособности экономики является сегодня весьма актуальной. В то же время практика хозяйствования только подтверждает, что в условиях всевозрастающей роли науки и новых технологий без перехода к ...
  • ВНУТРИФИРМЕННЫЙ РАСЧЕТ В СИСТЕМЕ ЭФФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

   Зернова, С.П.; Зернова, С.П.; Zernova, S.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
   Совершенствование менеджмента на микроэкономическом уровне является важнейшим фактором экономического роста. Эффективный менеджмент предприятия (фирмы) возможен при выработке действенного внутреннего экономического механизма ...
  • ВОЗРОСТАЮЩАЯ РОЛЬ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В СТАНОВЛЕНИИ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

   Сердюк, И.В.; Сердюк, І.В.; Serdiuk, I.V.; Вдовиченко, А.Н.; Вдовиченко, А.М.; Vdovychenko, A.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
   Проблема инновационного развития является сегодня одной из самых исследуемых и актуальных. В свою очередь практика мирового хозяйствования со всей очевидностью подтверждает, что в условиях усиливающихся процессов глобализации ...
  • ВПЛИВ ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ НА ЗМІНИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

   Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Варбанець, Є.Ю.; Варбанец, Е.Ю.; Varbanets, Ye.Yu. (Education and Science, 2017)
   Невпинний розвиток інформаційних технологій призвів до кардинальних змін в нашому суспільстві. У сучасному середовищі зростають обсяги інформації та знань, посилюється роль інформаційної економіки та інформаційно-комунікаційних ...
  • ВПЛИВ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

   Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Пасічник, Т.П.; Пасечник, Т.П.; Pasichnyk, T.P. (Nauka i inowacja, 2011)
   Останнім часом питання корпоративної культури, особливо у великих організаціях, дедалі більше привертає увагу теоретиків та практиків управління. Поняття корпоративної культури відносно нове і недостатньо висвітлене з ...
  • ВПЛИВ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ І СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ НА ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ 

   Ігошкіна, М.Ю.; Игошкина, М.Ю.; Ihoshkina, M.Yu.; Вдовиченко, А.М.; Вдовиченко, А.Н.; Vdovychenko, A.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
   В умовах зміни технологічного способу виробництва і формування на його основі інформаційного способу виробництва і формування на його основі інформаційного суспільства зростають вимоги до професійної компетенції і соціальної ...
  • ВПЛИВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ОПЕРАТОРА В УКРАЇНІ 

   Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Шиманова, Л.С.; Шиманова, Л.С.; Shymanova, L.S. («Бял ГРАД-БГ» ООД, 2017)
   Доведено, що важливим фактором стабільного функціонування національної економіки країни є її інвестиційна привабливість, яка формується під впливом сукупності умов господарювання та визначається індексом інвестиційної ...
  • ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІРМИ НА ЇЇ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНІСТЬ 

   Вдовиченко, А.М.; Вдовиченко, А.Н.; Vdovychenko, A.M.; Журавков, А.Ю.; Журавков, А.Ю.; Zhuravkov, A.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
   Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що інновації та інвестиції в діяльності підприємств в сучасній економіці є потужним фактором зростання їх конкурентоспроможності. Завдяки інноваціям суспільний прогрес стає ...
  • ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ У ДІЯЛЬНІСТЬ ОПЕРАТОРА ЗВ’ЯЗКУ 

   Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Каранчун, О.Б.; Каранчун, О.Б.; Karanchun, O.B. (Education and Science, 2013)
   Інноваційна діяльність підприємства – це процес здійснення змін (інновацій), що укладається в перетворенні науково-технічних ідей у результат, що має практичне застосування. У повному обсязі інноваційна діяльність підприємства ...
  • ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ У ДІЯЛЬНІСТЬ ОПЕРАТОРА ЗВ’ЯЗКУ 

   Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Карачун, О.Б.; Карачун, О.Б.; Karachun, O.B. (Education and Science, 2013)
   Інноваційна діяльність підприємства – це процес здійснення змін (інновацій), що укладається в перетворенні науково-технічних ідей у результат, що має практичне застосування. У повному обсязі інноваційна діяльність підприємства ...
  • ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КАК ОБЪЕКТИВНАЯ И ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ ТЕНДЕНЦИЯ В РАЗВИТИИ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

   Вдовиченко, А.М.; Вдовиченко, А.Н.; Vdovychenko, A.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
   Одной из наиболее важных и очевидных реальностей развития современной мировой системы является ее глобальный характер, когда ни один процесс в обществе не может рассматриваться сам по себе, отдельно от других, затрагивая ...