Collections in this community

 • Статьи

  Статті з телекомунікаційних систем та мереж, антен та пристроїв мікрохвильової техніки, радіотехнічних пристроїв та засобів телекомунікацій, радіотехнічних та телевізійних систем, оптоелектронних систем, твердотільної ...

Recent Submissions

 • FEATURES AND CONSEQUENCES OF MANIFESTATION OF INFORMATION RISKS AT THE GLOBAL LEVEL IN MODERN CONDITIONS 

  Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M.; Кораблінова, І.А.; Кораблинова, И.А.; Korablinova, I.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  The article is devoted to the risk analysis associated with the use of information and information technologies. Activation and deployment of “digital transformation programs” are accompanied by the emergence of new or ...
 • ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

  Мараренко, Д.О.; Мараренко, Д.О.; Mararenko, D.O.; Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Розглядається можливість удосконалення існуючих методів оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства в сучасних умовах. З огляду на те, що конкурентоспроможність підприємства виступає критерієм ефективності здійснення ...
 • ІНФОРМАЦІЙНИЙ РИЗИК ПІДПРИЄМСТВА: ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ QUI PRO QUO У ВИЗНАЧЕННІ ПОНЯТТЯ 

  Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M.; Кораблінова, І.А.; Кораблинова, И.А.; Korablinova, I.A. (Подільський державний аграрно-технічний університет, Хмельницький економічний університет, Інститут економіки, технологій і підприємництва, Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН, 2017)
  Метою данної статті є аналіз існуючих підходів до визначення (дефініції) поняття «інформаційний ризик», розробка та обґрунтування пропозицій щодо усунення проблеми qui pro quo (від лат. «одне замість одного», плутанина) ...
 • ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ РИЗИКИ: ПРОБЛЕМИ АНАЛІЗУ 

  Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M.; Лаврів, В.В.; Лаврив, В.В.; Lavriv, V.V. (Ужгородський національний університет, 2017)
  У роботі розглянуто наявні науково-методичні проблеми якісного аналізу ризиків зовнішньоекономічної діяльності. Основну увагу приділено проблемі визначення поняття «зовнішньоекономічний ризик», переліку ризиків, які ...
 • ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОБЪЕКТОВ: ВЗАИМОСВЯЗЬ ФАКТОРОВ, КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

  Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M.; Осипов, В.Н.; Осипов, В.Н.; Osypov, V.N. (Хмельницький національний університет, 2016)
  В статье, на примере объектов разного иерархического уровня (предприятия, отрасли, региона, страны), выявлены различия, а также общий характер взаимосвязи понятий «показатель», «критерий», «фактор», которые предлагается ...
 • ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СФЕРЫ УКРАИНЫ 

  Воробієнко, П.П.; Воробиенко, П.П.; Vorobiyenko, P.P.; Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M. (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство фінансів України, Національна академія наук України, 2012)
  Проанализированы тенденции в телекоммуникационной сфере, которые свидетельствуют о замедлении темпов развития этой важной инфраструктурной составляющей экономики Украины. Определен ряд нерешенных проблем, являющихся ...
 • ВДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ КОМУНІКАЦІЙ В ОРГАНІЗАЦІЇ 

  Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Грузд-Ребіцька, І.В.; Грузд-Ребицькая, И.В.; Hruzd-Rebitska, I.V. (Nauka i studia, 2017)
  Нестабільність ринкових відносин в Україні вимагає нових, адекватних вимогам сьогодення форм і методів спілкування підприємства з зовнішнім та внутрішнім середовищами. Існуючі в економічній науці теоретичні і практичні ...
 • ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

  Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Козельцева, О.В.; Козельцева, О.В.; Kozeltseva, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  У статті визначено складові ефективного розвитку українських телекомунікацій. Наведено аналіз кон’юктури ринку телекомунікаційних послуг. Визначено перспективи розвитку телекомунікаційної сфери.
 • ВПЛИВ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

  Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Пасічник, Т.П.; Пасечник, Т.П.; Pasichnyk, T.P. (Nauka i inowacja, 2011)
  Останнім часом питання корпоративної культури, особливо у великих організаціях, дедалі більше привертає увагу теоретиків та практиків управління. Поняття корпоративної культури відносно нове і недостатньо висвітлене з ...
 • МОТИВАЦІЙНА СКЛАДОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ CALL-ЦЕНТРУ 

  Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Дягель, О.Г.; Дягель, О.Г.; Diahel, O.G. («Бял ГРАД-БГ» ООД, 2014)
  У сучасному менеджменті все більшого значення набувають мотиваційні аспекти. Мотивація персоналу є основним засобом забезпечення оптимального використання ресурсів, мобілізації наявного кадрового потенціалу. Основна мета ...
 • УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК БАЗОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ОРГАНІЗАЦІЇ 

  Сакун, Г.О.; Сакун, А.А.; Sakun, A.O.; Гуревич, Б.; Гуревич, Б.; Hurevych, B. (Nauka i studia, 2014)
  Сьогодні одним з ключових чинників підвищення ефективності діяльності промислового підприємства є відношення до кадрів підприємства. Щоб мати висококваліфікованих фахівців, складових ядра промислового підприємства, створити ...
 • ПОБУДОВА СИСТЕМ ПРОДАЖУ І БОРОТЬБИ ЗА СПОЖИВАЧІВ В УМОВАХ ЖОРСТКОЇ КОНКУРЕНЦІЇ 

  Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Долгаш, О.М.; Долгаш, О.М.; Dolhash, О.М. (Nauka i studia, 2014)
  В умовах інтеграції України у світовий простір, входження країни до міжнародної економічної спільноти, центр господарської діяльності все більше зміщується до галузей інфраструктури, від яких залежить економічне зростання країни.
 • РОЗРОБКА МЕТОДІВ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИ ВИБОРІ НАЙКРАЩОГО ВАРІАНТУ ПРОЕКТУ ДЛЯ МЕРЕЖІ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ 

  Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Захарченко, К.В.; Захарченко, К.В.; Zakharchenko, K.V. (Nauka i studia, 2014)
  Бурхливий розвиток різних технологій зв’язку, як фіксованого, так і мобільного, викликаний, в першу чергу, підвищеним інтересом людей до мережі Інтернет. Величезна роль мережі Інтернет у сучасному світі обміну інформацією ...
 • ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА КЛАСТЕРІЗАЦІЇ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ 

  Вдовиченко, А.М.; Вдовиченко, А.Н.; Vdovychenko, A.M.; Горбенко, А.С.; Горбенко, А.С.; Horbenko, A.S. (Edizioni Magi, 2017)
  Based on the use of the works of foreign and Ukrainian authors and analysis of world experience and statistical data it was concluded that the transition of the Ukrainian economy to an innovative and sustainable development ...
 • ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ КАК СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ РЫНКА ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 

  Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Щуровська, А.Ю.; Щуровская, А.Ю.; Shchurovska, A.Yu. (Azərbaycan Texniki Universiteti, 2008)
  Во всем мире отмечается тенденция коммерциализации деятельности большинства почтовых администраций. В свою очередь, общемировые тенденции существенным образом оказывают влияние на развитие почтового рынка в Украине. Одним ...
 • ТАРИФОУТВОРЕННЯ В СФЕРІ ПОСЛУГ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ НОВОГО ПОКОЛІННЯ 

  Князева, Н.О.; Князева, Н.О.; Knyazeva, N.O.; Галан, Л.В.; Галан, Л.В.; Galan, L.V. (Одеський національний морський університет, 2009)
  Запропоновано методичний підхід до розрахунку тарифів на послуги мобільного зв’язку нового покоління, який використовує формулу «витрати+». Собівартість послуг розраховується в межах кожної групи послуг, для якої визначаються ...
 • ВПЛИВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ОПЕРАТОРА В УКРАЇНІ 

  Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Шиманова, Л.С.; Шиманова, Л.С.; Shymanova, L.S. («Бял ГРАД-БГ» ООД, 2017)
  Доведено, що важливим фактором стабільного функціонування національної економіки країни є її інвестиційна привабливість, яка формується під впливом сукупності умов господарювання та визначається індексом інвестиційної ...
 • ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДХОДІВ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЗВ’ЯЗКУ 

  Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Бобікова, В.П.; Бобикова, В.П.; Bobikova, V.P. («Бял ГРАД-БГ» ООД, 2018)
  Призначення сучасних засобів телекомунікацій- це задоволення суспільних потреб як населення так і держави у цілому в якісних та різноманітних послугах зв’язку. Телекомунікації сьогодні важлива сфера інфраструктури України, ...
 • УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У ПОШТОВОМУ ЗВ’ЯЗКУ 

  Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Тарасова, Д.Г.; Тарасова, Д.Г.; Tarasova, D.G. («Бял ГРАД-БГ» ООД, 2013)
  Зараз в Україні відбувається перехід до нового типу економічного розвитку, що вимагає вдосконалювання всієї системи керування персоналом. Керування персоналом як особлива сфера професійної діяльності являє собою управлінський ...
 • РОЗРОБКА ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ МЕТОДІВ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ У ДІЯЛЬНОСТІ КОНТАКТ-ЦЕНТРУ 

  Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Закревська, І.В.; Закревская, И.В.; Zakrevska, I.V. («Бял ГРАД-БГ» ООД, 2017)
  Економічні та політичні зміни у середовищі нашої країни надають суттєвих загроз для кожної людини, змінюють її звичайне існування, вносять суттєвий рівень невизначеності у життя практично кожної людини, але й розкривають ...

View more