Collections in this community

Recent Submissions

 • ЗАПРОВАДЖЕННЯ РЕВОЛЬВЕРНОГО ТА КОНТОКОРЕНТНГО КРЕДИТУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ 

  Жаданова, Ю.О.; Жаданова, Ю.А.; Zhadanova, Yu.O.; Банкет, Н.В.; Банкет, Н.В.; Banket, N.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  В Законі України "Про банки та банківську діяльність" зазначено, що банки – це установи, функцією яких є кредитування суб'єктів господарської діяльності та громадян за рахунок залучення коштів підприємств, установ, ...
 • ДЕЯКІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ В СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ 

  Терешко, Ю.В.; Терешко, Ю.В.; Tereshko, Yu.V.; Банкет, Н.В.; Банкет, Н.В.; Banket, N.V.; Пітерова, О.В.; Питерова, О.В.; Piterova, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Процес управління є насамперед інформаційним процесом. На першому його етапі здійснюють збирання й накопичення інформації про стан об'єкта управління та зовнішнє середовище, на другому – її перероблення для прийняття ...
 • ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗВ'ЯЗКУ 

  Петрашевська, А.Д.; Петрашевская, А.Д.; Petrashevska, A.D.; Пенкова, К.І.; Пенкова, К.И.; Penkova, K.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  На сучасному етапі розвитку економіки все більш вагоме значення набуває управління фінансовим забезпеченням діяльності підприємства, оскільки фінанси являють собою кровоносну систему економічного базису, що забезпечує і ...
 • ХАРАКТЕРИСТИКА СУБ'ЄКТІВ ТА ОБ'ЄКТІВ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

  Петрашевська, А.Д.; Петрашевская, А.Д.; Petrashevska, A.D.; Калашніков, Р.В.; Калашников, Р.В.; Kalashnikov, R.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  В умовах стрімкого оновлення та подальшої розбудови мереж зв'язку, пов'язаних з переходом до нових стандартів надання послуг зв'язку, а також необхідності оновлення та переоснащення виробничих комплексів в інших галузях ...
 • ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО И ОРГАНИЗОВАННОГО СОГЛАСОВАНИЯ В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОСВЯЗЬЮ 

  Орлов, В.М.; Орлов, В.Н.; Orlov, V.M.; Мардаровський, Ф.З.; Мардаровский, Ф.З.; Mardarovskyi, F.Z.; Пусенкова, І.В.; Пусенкова, И.В.; Pusenkova, I.V.; Тіханова, Т.Є.; Тиханова, Т.Е.; Tikhanova, T.Ye. (Державне видавничо-інформаційне агенство "Зв'язок", 1997)
  Переход экономики Украины на рыночные отношения требует пересмотра взглядов на формирование систем управления народным хозяйством. Это касается и отрасли связи, в которой изменяются экономические отношения, повышается ...
 • РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ КАК ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ И ПРОТИВОРЕЧИЙ В ОТРАСЛИ СВЯЗИ УКРАИНЫ 

  Орлов, В.М.; Орлов, В.Н.; Orlov, V.M.; Мардаровський, Ф.З.; Мардаровский, Ф.З.; Mardarovskyi, F.Z.; Пусенкова, І.В.; Пусенкова, И.В.; Pusenkova, I.V.; Філіппова, О.І.; Филиппова, О.И.; Filippova, O.I. (Державне видавничо-інформаційне агенство "Зв'язок", 1997)
  Рассмотрен один из основных путей реструктуризации отрасли связи, основанный на анализе противоречий. Предложена классификация проблем и противоречий, методика построения структуры проблем и противоречий на всех иерархических ...
 • ОСНОВНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СФЕРІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

  Терешко, Ю.В.; Терешко, Ю.В.; Tereshko, Yu.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
  У доповіді розглянуті питання, що стосуються основних передумов впровадження та використання інформаційних технологій в сфері банківської діяльності.
 • ДО ОЦІНКИ СОБІВАРТОСТІ НАДАВАНИХ ЗАГАЛЬНОДОСТУПНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ У СІЛЬСЬКИХ РАЙОНАХ 

  Орлов, В.М.; Орлов, В.Н.; Orlov, V.M.; Зяблов, С.В.; Зяблов, С.В.; Ziablov, S.V.; Ковальчук, О.Г.; Ковальчук, О.Г.; Kovalchuk, O.G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
  Розглядаються методичні підходи до визначення собівартості загальнодоступних телекомунікаційних послуг для мережі зв'язку сільского району.
 • ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ЗОВНІШНЬОГО ФІНАНСУВАННЯ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ УДППЗ "УКРПОШТА" 

  Жаданова, Ю.О.; Жаданова, Ю.А.; Zhadanova, Yu.O.; Захарченко, Л.А.; Захарченко, Л.А.; Zakharchenko, L.A.; Спільна, Н.П.; Спильная, Н.П.; Spilna, N.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
  Стаття присвячена дослідженню проблем функціонування оборотних засобів підприємства, а також шляхам їх фінансування на УДППЗ "Укрпошта".
 • ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖЕРА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

  Толкачова, Г.В.; Толкачева, Г.В.; Tolkachova, G.V.; Орлова, О.В.; Орлова, О.В.; Orlova, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
  У статті розглядається діяльність фінансового менеджера з організації управління фінансовою діяльністю підприємства з урахуванням усіх форм власності.
 • РОЛЬ БРИДЖ-ФИНАНСИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

  Петрашевська, А.Д.; Петрашевская, А.Д.; Petrashevska, A.D.; Гранатирь, Н.К.; Гранатырь, Н.К.; Hranatyr, N.K. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
  Рассматривается использование бридж-финансирования как основной формы долгового финансирования для решения проблем возникших при финансировании процесса слияния и поглощения предприятий.
 • ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА УПРАВЛІННЯ ЇХ ВИКОРИСТАННЯМ 

  Толкачова, Г.В.; Толкачова, Г.В.; Tolkachova, G.V.; Стоянова, Н.І.; Стоянова, Н.И.; Stoianova, N.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Вихід України з тривалої економічної кризи безпосередньо пов'язаний з поліпшенням фінансового стану суб'єктів господарювання в усіх сферах діяльності. За таких умов важливим стає застосування сучасних механізмів, принципів, ...
 • СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

  Петрашевська, А.Д.; Петрашевская, А.Д.; Petrashevska, A.D.; Браткова, Є.С.; Браткова, Е.С.; Bratkova, Ye.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  В основе современных теоретических подходов к мотивации лежат представления, сформулированные психологической наукой, исследующей причины и механизмы целенаправленного поведения человека. С этих позиций мотивация определяется ...
 • ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

  Кучерявая, Х.О.; Кучерявая, Х.О.; Kucheriavaia, Kh.O.; Грицуленко, С.І.; Грицуленко, С.И.; Griculenko, S.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Основним фундаментальним принципом економічного процвітання будь-якої країни та виробничого підприємства є постійне здійснення інноваційної діяльності (ІД), що базується на постійно нарощуваній міцності, можливостях та ...
 • ОСОБЛИВОСТІ СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: ВИДИ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 

  Толкачова, Г.В.; Толкачева, Г.В.; Tolkachova, G.V.; Бойко, Б.В.; Бойко, Б.В.; Boiko, B.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Страхування відповідальності – галузь страхування, в якій об'єктом страхування виступає відповідальність перед третіми юридичними або фізичними особами, які можуть зазнати збитків внаслідок будь-якої дії чи внаслідок ...
 • ЕВОЛЮЦІЙНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

  Терешко, Ю.В.; Терешко, Ю.В.; Tereshko, Yu.V.; Гурнік, О.В.; Гурник, О.В.; Hurnik, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  В умовах глобалізації, внаслідок загострення глобальних проблем сьогодення, роль сучасної держави, мета якої полягає у забезпеченні соціального компромісу і добробуту за допомогою активізації зусиль у царині закладення ...
 • ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ БАНКА 

  Кузнєцова, А.В.; Кузнецова, А.В.; Kuznietsova, A.V.; Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, О.А. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  На современном этапе развития рынка банкам приходится работать в условиях сложной и динамической среды, следовательно, подвергать себя влиянию большого числа дестабилизирующих факторов. Поскольку надежный и развитый ...
 • ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ 

  Терешко, Ю.В.; Терешко, Ю.В.; Tereshko, Yu.V.; Кучеренко, В.А.; Кучеренко, В.А.; Kucherenko, V.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Результаты деятельности в любой сфере бизнеса зависят от наличия и эффективности использования финансовых ресурсов, которые приравниваются к кровеносной системе, обеспечивающей жизнедеятельность предприятия. Поэтому забота ...
 • ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

  Петрашевська, А.Д.; Петрашевская, А.Д.; Petrashevska, A.D.; Січняк, О.О.; Сичняк, О.О.; Sichniak, О.О. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  В сучасному світі значно ускладнюється соціальна структура та механізми її впливу на конкретні свої складові та навпаки. У практиці управління все більш популярним стає процесний підхід до управління, який починає доповнювати ...
 • АНАЛІЗ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

  Толкачова, Г.В.; Толкачева, Г.В.; Tolkachova, G.V.; Конюшок, А.М.; Конюшок, А.М.; Koniushok, А.М. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Із розвитком ринкових відносин посилюється роль страхування. Розвиток суспільних відносин, удосконалення засобів виробництва призводять до збільшення кількості ризиків та величини збитків від їх настання. Разом із необхідністю ...

View more