Collections in this community

 • Статьи

  Статті з телекомунікаційних систем та мереж, антен та пристроїв мікрохвильової техніки, радіотехнічних пристроїв та засобів телекомунікацій, радіотехнічних та телевізійних систем, оптоелектронних систем, твердотільної ...

Recent Submissions

 • ІНСТРУМЕНТИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ТВОРЧОЇ ПРАЦІ 

  Дузяк, Н.М.; Дузяк, Н.М.; Duziak, N.M.; Грицуленко, С.І.; Грицуленко, С.И.; Grytsulenko, S.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  В умовах формування економіки знань, переходу економіки країни на інноваційний шлях розвитку одним із пріоритетів державної політики стає людський капітал. Тому значущості набуває удосконалення стимулювання інтелектуального ...
 • РОЗВИТОК СУЧАСНИХ ВИДІВ ГРОШЕЙ В УКРАЇНІ 

  Ахрамович, А.В.; Ахрамович, А.В.; Akhramovych, A.V.; Банкет, Н.В.; Банкет, Н.В.; Banket, N.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  В економічній історії відомі періоди, коли відбувалися важливі зміни в грошовому обігу. Цьому сприяли поява монет, банкнот і чеків. Впровадження в безготівкові розрахунки банківських платіжних карт також зробило свій значний ...
 • ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ 

  Романюк, О.О.; Романюк, О.О.; Romaniuk, O.O.; Банкет, Н.В.; Банкет, Н.В.; Banket, N.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Питання економічної безпеки набувають особливої актуальності для країн, які перебувають у стані трансформаційної кризи. Це явище завжди характеризується загостренням суперечностей, які створюють кризові ситуації. Глибина ...
 • РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

  Грицуленко, С.І.; Грицуленко, С.И.; Gritsulenko, S.I.; Петкова, Д.І.; Петкова, Д.И.; Petkova, D.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Характерною рисою сучасності є інформатизація й інтелектуалізація суспільства та його економіки через нововведення в усі сфери життєдіяльності. Перехід економіки країни на інноваційний шлях розвитку обумовлений інтенсивним ...
 • СТАТУС АЗЕРБАЙДЖАНА В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

  Грицуленко, С.І.; Грицуленко, С.И.; Gritsulenko, S.I.; Миралізаде, М.; Мирализаде, М.; Miralizade, M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Успехи в сфере науки, техники, технологии, как основы инновационного развития и экономического роста, в условиях постиндустриальной экономики определяют место страны в мире. Для современного Азербайджана, активно вовлеченного ...
 • КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ УКРАИНЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

  Банкет, Н.В.; Банкет, Н.В.; Banket, N.V.; Хрусталева, А.В.; Хрустальова, А.В.; Khrustaleva, А.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Развитие стран мира свидетельствует, что эффективное функционирование рыночной экономики предопределяется наличием конкуренции, при которой все экономические субъекты имеют равные возможности для осуществления своей ...
 • МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТОРІВ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ 

  Банкет, Н.В.; Банкет, Н.В.; Banket, N.V.; Поступальська, Л.В.; Поступальська, Л.В.; Postupalska, L.V.; Котова, М.О.; Котова, М.О.; Kotova, M.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Маркетингові дослідження інноваційної діяльності в сфері зв’язку та інформатизації є важливими для реалізації проектів та стратегічних напрямків розвитку мобільного зв’язку. Сьогодні актуальною проблемою є вибір операторами, ...
 • КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ КАК ОДИН ИЗ ИСТОЧНИКОВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ 

  Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M.; Трапезников, В.И.; Трапєзніков, В.І.; Trapeznikov, V.I. (Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2015)
  Выполнен анализ состава правонарушений, связанных с умышленным использованием в преступных целях компьютера, мобильных средств и способов связи, их программного обеспечения, подключенных к глобальной сети Интернет, сотовым ...
 • АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Чеснокова, Н.В.; Чеснокова, Н.В.; Chesnokova, N.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  З розвитком Інтернет-технологій потреба людей у пересилці листів скоротилася, як і потреба у передплаті на газети або журнали, оскільки це все можна знайти в Інтернеті. Навіть додаткова послуга оплати послуг через касу ...
 • АНАЛІЗ КРЕДИТНОГО ТА ДЕПОЗИТНОГО ПОРТФЕЛЮ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Олійник, В.Ю.; Олейник, В.Ю.; Oliynik, V.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  Важливим елементом будь-якої країни є банківська система, тому діяльність комерційних банків повинна бути ефективною, оскільки вона пов'язана із усіма секторами і галузями господарства. У своїй практичній діяльності установи ...
 • РАЗВИТИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СФЕРЕ УКРАИНЫ 

  Банкет, Н.В.; Банкет, Н.В.; Banket, N.V.; Мунинже, С.Э.; Мунінже, С.Е.; Muninzhe, S.E. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  Рассмотрена и проанализирована перспектива развития и использования новых технологий операторами мобильной связи Украины.
 • АНАЛІЗ СТАНУ РИНКУ ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Федоза, Г.А.; Федоза, Г.А.; Fedoza, G.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  Входження економіки України в міжнародну систему ринкового господарства вимагає підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств зв’язку на світовому ринку, а аналіз діяльності є необхідною складовою системи ...
 • АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ «ОЩАДБАНКУ» 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Казакова, О.І.; Казакова, О.И.; Kazakova, O.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  Фінансова стійкість характеризується неоднозначністю діяльності організації. Її слід розуміти як здатність нарощувати досягнутий рівень ділової активності і ефективності бізнесу, гарантуючи при цьому платоспроможність, ...
 • СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

  Орлов, В.М.; Орлов, В.Н.; Orlov, V.M.; Новицька, С.С.; Новицкая, С.С.; Novitskaya, S.S. (Київський національний торговельно-економічний університет, 2015)
  Сучасний етап розвитку підприємницької діяльності характеризується активним пошуком дієвих напрямів підвищення ефективності роботи підприємства і підвищення його конкурентоспроможності. Основна конкурентна перевага будь-якого ...
 • УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ КАНАЛІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

  Князєва, О.А.; Князева, О.А.; Knyazeva, O.A.; Калугіна, Н.А.; Калугина, Н.А.; Kaluhina, N.A. (Державний університет телекомунікацій, 2015)
  Наведено чинники, які зумовлюють необхідність переходу телекомунікаційного підприємства до нових форм маркетингових комунікаційних каналів, узагальнено етапи розробки та впровадження багатоканальної системи маркетингових ...
 • СТРАХУВАННЯ МАЙНА ВІД ВОГНЕВИХ РИЗИКІВ ЯК ОДИН ІЗ НАЙПОШИРЕНІШИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ 

  Орлов, В.М.; Орлов, В.М.; Orlov, V.M.; Слободянюк, О.В.; Слободянюк, О.В.; Slobodianiuk, O.V. (Волинський інститут економіки та менеджменту, 2016)
  Навколишнє середовище дуже впливає на страхування майна, адже в повсякденному житті є крадіжки майна, пошкодження машин через автомобільні аварії, знищення домівок через повені, зливи та пожежі, внаслідок яких деякі люди ...
 • ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ ІННОВАЦІЙНОГО ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ОПЕРАТОРА ЗВ’ЯЗКУ 

  Грицуленко, С.І.; Грицуленко, С.И.; Griculenko, S.I.; Гарбера, К.М.; Гарбера, К.М.; Garbera, K.M. (Одеський національний економічний університет, 2012)
  У статті розглянуто питання сутності інноваційного персоналу оператора зв’язку та призначення корпоративної системи професійного навчання для здійснення інноваційної діяльності. Визначено підхід до оцінки загального процесу ...
 • МЕТОДИКА ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ МІЖНАРОДНОЇ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПАНІЇ 

  Грицуленко, С.І.; Грицуленко, С.И.; Griculenko, S.I. (Одеський національний економічний університет, 2013)
  У статті розглянуто особливості розвитку світової економіки та ринку телекомунікаційних послуг. Розроблено методику оцінки інноваційної активності кадрового потенціалу міжнародної телекомунікаційної компанії. Надано ...
 • ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ 

  Грицуленко, С.І.; Грицуленко, С.И.; Gritsulenko, S.I. (Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2012)
  У статті розглянуто сучасну методологію оцінки інноваційної діяльності з позиції доцільного застосування окремими суб’єктами економічної ієрархії у вирішенні завдань управління інноваційним розвитком. По результатах ...
 • АНАЛІЗ МЕТОДІВ ФОРМУВАННЯ ТАРИФІВ НА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ПОСЛУГИ З УРАХУВАННЯМ РЕКОМЕНДАЦІЙ МСЕ 

  Орлов, В.М.; Орлов, В.Н.; Orlov, V.M.; Новицька, С.С.; Новицкая, С.С.; Novitskaya, S.S. (Одеський національний політехнічний університет, 2014)
  Проведено загальний огляд методів тарифоутворення на телекомунікаційні послуги, що використовуються операторами різних країн світу та визначено витратно-орієнтований підхід, як найбільш доцільний та затребуваний серед ...

View more