DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

 • ДЕРЖАВА ЯК ГОЛОВНИЙ СУБ'ЄКТ І СИСТЕМОУТВОРЮЮЧИЙ ФАКТОР ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ 

  Вдовиченко, А.М.; Вдовиченко, А.Н.; Vdovychenko, A.M.; Тросман, К.Я.; Тросман, К.Я.; Trosman, K.Ya. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Серед найважливіших проблем сьогодення центральне місце займає насущна потреба наукового обґрунтування суті і напрямку трансформаційних перетворень, ролі і місця держави в соціально-економічному розвитку.
 • ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ У СФЕРІ ІТ 

  Балан, В.І.; Балан, В.И.; Balan, V.I.; Зернова, С.П.; Зернова, С.Ф.; Zernova, S.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Зростання інтересу до транскордонних операцій злиття та поглинання як форми інтернаціоналізації діяльності останнім часом стало передумовою для придбання більшої актуальності дослідженнями злиття та поглинання (М&А). В ...
 • ДЕЯКІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ В СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ 

  Терешко, Ю.В.; Терешко, Ю.В.; Tereshko, Yu.V.; Банкет, Н.В.; Банкет, Н.В.; Banket, N.V.; Пітерова, О.В.; Питерова, О.В.; Piterova, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Процес управління є насамперед інформаційним процесом. На першому його етапі здійснюють збирання й накопичення інформації про стан об'єкта управління та зовнішнє середовище, на другому – її перероблення для прийняття ...
 • РОЗВИТОК МОБІЛЬНОЇ РЕКЛАМИ ЯК ЕЛЕМЕНТУ МОБІЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ 

  Кузнєцова, М.А.; Кузнецова, М.А.; Kuznetsova, M.A.; Зінов'єва, К.П.; Зиновьева, К.П.; Zinovieva, K.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Інтернет уже давно став рекламним середовищем, за допомогою якої компанії просувають свою продукцію на ринок. У цей час майже кожний вид діяльності відображений у мережі, створена велика кількість рекламних площадок, ...
 • ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 

  Щуровська, А.Ю.; Щуровская, А.Ю.; Shchurovska, A.Yu.; Яценко, С.В.; Яценко, С.В.; Yatsenko, S.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Загострення актуальності проблематики регіональної конкурентоспроможності з позиції здатності захищати свої конкурентні переваги призвело до того, що інвестиційна привабливість регіонів дедалі частіше опиняється у полі ...

View more